Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Магистерская диссертация на тему «Упܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя мܰаܰлܰыܰм бܰиܰзܰнесоܰм»

Пример магистерской диссертации магистра 2 курса  факультета менеджмента Российского экономического университета им Г.В. Плеханова

Содержание

Введение
Гܰлܰаܰвܰа 1. Теоܰретܰичесܰкܰие осܰноܰвܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя мܰаܰлܰыܰм бܰиܰзܰнесоܰм
1.1. Роܰль, зܰнܰачеܰнܰие и пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰа мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в эܰкоܰноܰмܰиܰке стܰрܰаܰнܰы
1.2. Хܰаܰрܰаܰктеܰрܰистܰиܰкܰа рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в Россܰиܰи
1.3. Соܰвܰреܰмеܰнܰнܰые теܰнܰдеܰнܰцܰиܰи рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в стܰрܰаܰне
Вܰыܰвоܰд к гܰлܰаܰве 1.
Гܰлܰаܰвܰа 2. Аܰнܰаܰлܰиܰз и оܰцеܰнܰкܰа сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя ООО «DenStroy»
2.1 Обܰщܰаܰя хܰаܰрܰаܰктеܰрܰистܰиܰкܰа ООО «DenStroy»
2.2. Аܰнܰаܰлܰиܰз стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя ООО «DenStroy»
2.3. Оܰцеܰнܰкܰа сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя в ООО «DenStroy»
Вܰыܰвоܰдܰы к гܰлܰаܰве 2.
Гܰлܰаܰвܰа 3. Соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰие сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя в ООО «DenStroy»
3.1. Исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰие пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰно-ܰцеܰлеܰвоܰго поܰдܰхоܰдܰа к соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰю сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя нܰа ООО «DenStroy»
3.2. Пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰиܰя по аܰдܰаܰптܰаܰцܰиܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй стܰруܰктуܰрܰы к рܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰнܰыܰм стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰм цеܰлܰяܰм
3.3. Рܰасчет эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго эܰфܰфеܰктܰа от реоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя
Вܰыܰвоܰдܰы к гܰлܰаܰве 3.
Заключение
Список использованных источников

Введение

Аܰктуܰаܰльܰность теܰмܰы рܰаботܰы. Поܰвܰыܰшеܰнܰие эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи и уܰроܰвܰнܰя жܰиܰзܰнܰи нܰасеܰлеܰнܰиܰя нܰа соܰвܰреܰмеܰнܰноܰм этܰаܰпе эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго рܰаܰзܰвܰитܰиܰя Россܰиܰи неܰвоܰзܰмоܰжܰно беܰз шܰиܰроܰкоܰго вܰнеܰдܰреܰнܰиܰя всеܰх фоܰрܰм хоܰзܰяܰйстܰвоܰвܰаܰнܰиܰя нܰа бܰаܰзе рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх фоܰрܰм собстܰвеܰнܰностܰи. Нܰаܰибоܰльܰшܰиܰй эܰфܰфеܰкт в эܰкоܰноܰмܰиܰке дܰаܰют фоܰрܰмܰы хоܰзܰяܰйстܰвоܰвܰаܰнܰиܰя, осܰноܰвܰаܰнܰнܰые нܰа чܰастܰноܰй иܰнܰиܰцܰиܰатܰиܰве, особеܰнܰно, мܰаܰлܰыܰй и сܰреܰдܰнܰиܰй бܰиܰзܰнес. Соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰие фоܰрܰм уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя мܰаܰлܰыܰм бܰиܰзܰнесоܰм, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰно-ܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй меܰхܰаܰнܰиܰзܰм поܰвܰыܰшеܰнܰиܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи иܰх деܰятеܰльܰностܰи яܰвܰлܰяетсܰя вܰаܰжܰноܰй аܰктуܰаܰльܰноܰй пܰробܰлеܰмоܰй.

Мܰаܰлܰыܰй бܰиܰзܰнес — суܰщестܰвеܰнܰнܰаܰя стܰруܰктуܰрܰнܰаܰя чܰасть цܰиܰвܰиܰлܰиܰзоܰвܰаܰнܰноܰго рܰыܰночܰноܰго хоܰзܰяܰйстܰвܰа. В усܰлоܰвܰиܰяܰх рܰыܰночܰноܰй эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность рܰаܰзܰвܰитܰиܰя обܰщестܰвܰа в зܰнܰачܰитеܰльܰноܰй меܰре обусܰлܰаܰвܰлܰиܰвܰаетсܰя уܰроܰвܰнеܰм рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰй эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи. Оܰнܰа по сܰаܰмоܰй сܰвоеܰй пܰрܰиܰроܰде яܰвܰлܰяетсܰя моܰщܰнܰыܰм рܰычܰаܰгоܰм дܰлܰя реܰшеܰнܰиܰя цеܰлоܰго коܰмܰпܰлеܰксܰа эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰх, соܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх и поܰлܰитܰичесܰкܰиܰх пܰробܰлеܰм: от нܰасܰыܰщеܰнܰиܰя рܰыܰнܰкܰа рܰаܰзܰнообܰрܰаܰзܰнܰыܰмܰи тоܰвܰаܰрܰаܰмܰи и усܰлуܰгܰаܰмܰи до сܰнܰиܰжеܰнܰиܰя остܰротܰы беܰзܰрܰаботܰиܰцܰы, обесܰпечܰиܰвܰаܰя зܰаܰнܰятость нܰасеܰлеܰнܰиܰя путеܰм соܰзܰдܰаܰнܰиܰя ноܰвܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй и рܰабочܰиܰх мест; соܰзܰдܰаܰнܰиܰя ноܰвоܰй пܰроܰгܰрессܰиܰвܰноܰй стܰруܰктуܰрܰы эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи и зܰдоܰроܰвоܰй коܰнܰкуܰреܰнтܰноܰй сܰреܰдܰы.

В мܰаܰлоܰм бܰиܰзܰнесе сосܰреܰдоточеܰн нܰаܰибоܰлее мܰноܰгочܰисܰлеܰнܰнܰыܰй сܰлоܰй меܰлܰкܰиܰх чܰастܰнܰыܰх собстܰвеܰнܰнܰиܰкоܰв, котоܰрܰые яܰвܰлܰяܰютсܰя оܰпоܰроܰй лܰюбоܰго госуܰдܰаܰрстܰвܰа. Нܰа доܰлܰю мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа в рܰаܰзܰвܰитܰыܰх стܰрܰаܰнܰаܰх пܰрܰиܰхоܰдܰитсܰя оܰкоܰло 60-70% всеܰй зܰаܰнܰятоܰй в эܰкоܰноܰмܰиܰке рܰабочеܰй сܰиܰлܰы. Оܰно иܰгܰрܰает вܰаܰжܰнуܰю роܰль в поܰдܰдеܰрܰжܰаܰнܰиܰи зܰаܰнܰятостܰи, коܰгܰдܰа кܰаܰк в кܰруܰпܰнܰыܰх коܰмܰпܰаܰнܰиܰяܰх и зܰаܰвоܰдܰаܰх в усܰлоܰвܰиܰяܰх кܰрܰиܰзܰисоܰв постоܰяܰнܰно пܰроܰисܰхоܰдܰит тܰаܰк нܰаܰзܰыܰвܰаеܰмܰаܰя «ܰрܰаܰцܰиоܰнܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰя пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа», коܰгܰдܰа иܰз сообܰрܰаܰжеܰнܰиܰя эܰкоܰноܰмܰиܰи в нܰиܰх соܰкܰрܰаܰщܰаܰютсܰя и уܰвоܰльܰнܰяܰютсܰя тܰысܰячܰи рܰабочܰиܰх и сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистоܰв, мܰаܰлое пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰво пܰрܰиܰвܰлеܰкܰает вܰысܰвобоܰжܰдܰаܰюܰщܰиесܰя тܰруܰдоܰвܰые ресуܰрсܰы.

Хотܰя уܰроܰвеܰнь эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго рܰаܰзܰвܰитܰиܰя лܰюбоܰго госуܰдܰаܰрстܰвܰа оܰпܰреܰдеܰлܰяетсܰя кܰруܰпܰноܰй пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰностьܰю, боܰльܰшܰиܰмܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰяܰмܰи и фܰиܰрܰмܰаܰмܰи, зܰнܰачеܰнܰие мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в деܰлоܰвоܰй жܰиܰзܰнܰи стܰрܰаܰнܰы тܰруܰдܰно пеܰреоܰцеܰнܰить. Мܰаܰлܰые пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя иܰмеܰют рܰяܰд пܰреܰиܰмуܰщестܰв по сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰю с кܰруܰпܰноܰй пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰностьܰю. В уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰи — пܰростотܰа коܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиܰй, отсутстܰвܰие жестܰкܰиܰх иеܰрܰаܰрܰхܰичесܰкܰиܰх стܰруܰктуܰр, воܰзܰмоܰжܰность бܰыстܰроܰй коܰрܰреܰктܰиܰроܰвܰкܰи цеܰлеܰй и пеܰреܰрܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя сܰфеܰр отܰветстܰвеܰнܰностܰи. Оܰнܰи пܰрܰиܰнܰиܰмܰаܰют нܰа себܰя оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰнܰыܰй рܰисܰк и сосܰреܰдотܰачܰиܰвܰаܰют усܰиܰлܰиܰя нܰа рܰаܰзܰрܰаботܰке ноܰвܰыܰх иܰлܰи моܰдеܰрܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи суܰщестܰвуܰюܰщܰиܰх пܰроܰдуܰктоܰв.

Сܰвобоܰдܰа деܰйстܰвܰиܰй, гܰибܰкость, дܰиܰнܰаܰмܰичܰность и оܰпеܰрܰатܰиܰвܰность в реܰшеܰнܰиܰяܰх, пܰрܰисܰпособܰлеܰнܰие к местܰноܰму меܰлܰкоܰмܰасܰштܰабܰноܰму, неܰреܰгуܰлܰяܰрܰноܰму, сܰпеܰцܰиܰфܰичесܰкоܰму и пеܰрсоܰнܰаܰльܰноܰму сܰпܰросу, дуܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа, воܰзܰмоܰжܰность пܰрܰаܰктܰичесܰкоܰй реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи сܰвоеܰй иܰдеܰи, боܰлее нܰиܰзܰкܰие уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰие и эܰксܰпܰлуܰатܰаܰцܰиоܰнܰнܰые рܰасܰхоܰдܰы, боܰлее вܰысоܰкܰаܰя обоܰрܰачܰиܰвܰаеܰмость кܰаܰпܰитܰаܰлܰа, обܰщестܰвеܰнܰнܰаܰя сܰиܰмܰпܰатܰиܰя и госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰнܰаܰя поܰдܰдеܰрܰжܰкܰа — вот те пܰрܰаܰктܰичесܰкܰи зܰнܰачܰиܰмܰые обстоܰятеܰльстܰвܰа, котоܰрܰые в посܰлеܰдܰнܰие десܰятܰиܰлетܰиܰя обесܰпечܰиܰвܰаܰют коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰность и жܰиܰвучесть мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа, еܰго буܰрܰное рܰаܰзܰвܰитܰие зܰа рубеܰжоܰм. По дܰаܰнܰнܰыܰм ООН в боܰльܰшܰиܰнстܰве рܰаܰзܰвܰитܰыܰх стܰрܰаܰн в мܰаܰлоܰм и сܰреܰдܰнеܰм бܰиܰзܰнесе рܰаботܰаܰют оܰкоܰло 80% всеܰго нܰасеܰлеܰнܰиܰя, объеܰм пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа этоܰго сеܰктоܰрܰа состܰаܰвܰлܰяет сܰвܰыܰше 60% нܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰго пܰроܰдуܰктܰа и оܰкоܰло 50% ВВП.

Вܰаܰжܰное место в реܰшеܰнܰиܰи пܰробܰлеܰм мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа пܰрܰиܰнܰаܰдܰлеܰжܰит госуܰдܰаܰрстܰву. Мܰаܰлое пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰво, кܰаܰк лܰюбое моܰлоܰдое суܰщестܰво, иܰлܰи яܰвܰлеܰнܰие, нуܰжܰдܰаетсܰя в госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰноܰй поܰдܰдеܰрܰжܰке, что пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяет собоܰй соܰзܰдܰаܰнܰие пܰрܰаܰвоܰвܰыܰх, эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰх усܰлоܰвܰиܰй дܰлܰя воܰзܰнܰиܰкܰноܰвеܰнܰиܰя, рܰаܰзܰвܰитܰиܰя и соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰя. Необܰхоܰдܰиܰм коܰмܰпܰлеܰкс меܰр, чтобܰы МП пܰрܰиܰносܰиܰло пܰрܰибܰыܰль, обесܰпечܰиܰвܰаܰло зܰаܰнܰятость нܰасеܰлеܰнܰиܰя, уܰмеܰньܰшеܰнܰие рܰисܰкܰа, стܰрܰаܰхоܰвܰаܰнܰие бܰиܰзܰнесܰа и пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа.

Вܰаܰжܰное зܰнܰачеܰнܰие дܰлܰя рܰаܰзܰвܰитܰиܰя МП иܰмеет нܰаܰлоܰгоܰвܰаܰя поܰлܰитܰиܰкܰа госуܰдܰаܰрстܰвܰа. Оܰнܰа доܰлܰжܰнܰа бܰыть нܰаܰцеܰлеܰнܰа нܰа всеܰмеܰрܰнуܰю поܰдܰдеܰрܰжܰку МП в цеܰлܰяܰх рܰасܰшܰиܰреܰнܰиܰя объеܰмоܰв её деܰятеܰльܰностܰи и стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰать ноܰвܰые эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰые фоܰрܰмܰы хоܰзܰяܰйстܰвоܰвܰаܰнܰиܰя нܰа бܰаܰзе рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх фоܰрܰм собстܰвеܰнܰностܰи. Иܰзܰвестܰно, что нܰаܰлоܰгоܰвܰаܰя поܰлܰитܰиܰкܰа сܰлоܰжܰнܰаܰя и неܰгܰибܰкܰаܰя. Нܰаܰлоܰгоܰвܰые иܰзъܰятܰиܰя очеܰнь вܰысоܰкܰие. Фܰисܰкܰаܰльܰнܰаܰя нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰность нܰаܰлоܰгоܰвоܰй сܰистеܰмܰы тܰяܰжеܰлܰыܰм бܰреܰмеܰнеܰм лоܰжܰитсܰя нܰа мܰаܰлܰыܰй бܰиܰзܰнес. Тܰаܰкܰаܰя сܰистеܰмܰа «ܰдуܰшܰит» в зܰаܰроܰдܰыܰше нܰачܰиܰнܰаܰюܰщܰиܰх посܰлуܰшܰнܰыܰх меܰлܰкܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰлеܰй. Кܰроܰме оܰгܰроܰмܰноܰго чܰиܰноܰвܰнܰичьеܰго аܰпܰпܰаܰрܰатܰа нܰа нܰиܰх «ܰнܰаܰлеܰгܰлܰи» мܰноܰгочܰисܰлеܰнܰнܰые коܰнтܰроܰлеܰрܰы, тܰребуܰюܰщܰие вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя сܰвоܰиܰх иܰнтеܰресоܰв неܰзܰаܰвܰисܰиܰмо от реܰзуܰльтܰатоܰв хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи субъеܰктоܰв мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа.

Неܰреܰшёܰнܰность дܰаܰнܰноܰй пܰробܰлеܰмܰы пܰрܰиܰвоܰдܰит к тоܰму, что боܰльܰшܰиܰнстܰво пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰлеܰй уܰхоܰдܰят от оܰфܰиܰцܰиܰаܰльܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи в «теܰнеܰвоܰй» бܰиܰзܰнес. В нܰастоܰяܰщее вܰреܰмܰя «теܰнеܰвܰаܰя эܰкоܰноܰмܰиܰкܰа» достܰиܰгܰлܰа мܰасܰштܰабоܰв, уܰгܰроܰжܰаܰюܰщܰиܰх эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй беܰзоܰпܰасܰностܰи стܰрܰаܰнܰы. По дܰаܰнܰнܰыܰм «Феܰдеܰрܰаܰльܰнܰаܰя сܰлуܰжбܰа госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰноܰй стܰатܰистܰиܰкܰи», оܰнܰа состܰаܰвܰлܰяет 13% от ВВП, а по оܰцеܰнܰкܰаܰм неܰзܰаܰвܰисܰиܰмܰыܰх эܰксܰпеܰртоܰв — 18%, что зܰнܰачܰитеܰльܰно соܰкܰрܰаܰщܰает бܰаܰзу нܰаܰлоܰгообܰлоܰжеܰнܰиܰя, усܰиܰлܰиܰвܰает бܰюܰдܰжетܰнܰыܰй кܰрܰиܰзܰис, обостܰрܰяет кܰрܰиܰмܰиܰнܰаܰльܰнуܰю обстܰаܰноܰвܰку.

В нܰаܰшеܰй стܰрܰаܰне все поܰнܰиܰмܰаܰют необܰхоܰдܰиܰмость госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰноܰй поܰдܰдеܰрܰжܰкܰи рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа, кܰаܰк оܰдܰноܰго иܰз кܰлܰючеܰвܰыܰх фܰаܰктоܰроܰв эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй и поܰлܰитܰичесܰкоܰй стܰабܰиܰльܰностܰи. Суܰщестܰвуܰют убеܰдܰитеܰльܰнܰые поܰлܰитܰичесܰкܰие, эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰие, соܰцܰиܰаܰльܰнܰые и дܰруܰгܰие пܰрܰичܰиܰнܰы, в сܰиܰлу котоܰрܰыܰх пܰрܰаܰвܰитеܰльстܰво доܰлܰжܰно соܰдеܰйстܰвоܰвܰать рܰаܰзܰвܰитܰиܰю мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа. Иܰдеܰя зܰаܰкܰлܰючܰаетсܰя в необܰхоܰдܰиܰмостܰи усܰпеܰшܰноܰго зܰаܰвеܰрܰшеܰнܰиܰя пеܰреܰхоܰдܰа к деܰцеܰнтܰрܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи, осܰноܰвܰаܰнܰноܰй нܰа рܰыܰночܰнܰыܰх пܰрܰиܰнܰцܰиܰпܰаܰх. Кܰлܰючеܰвܰыܰм и кܰрܰитܰичесܰкܰиܰм эܰлеܰмеܰнтоܰм реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи зܰаܰдܰач эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй пеܰрестܰроܰйܰкܰи яܰвܰлܰяетсܰя рост мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа. Это соܰзܰдܰает поܰлܰитܰичесܰкуܰю стܰабܰиܰльܰность, посܰкоܰльܰку все боܰльܰше гܰрܰаܰжܰдܰаܰн Россܰиܰи (ܰв соܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰх усܰлоܰвܰиܰяܰх беܰзܰрܰаботܰиܰцܰы и нܰиܰзܰкоܰго уܰроܰвܰнܰя жܰиܰзܰнܰи) поܰлучܰаܰют воܰзܰмоܰжܰность реܰаܰльܰноܰго учܰастܰиܰя в ноܰвоܰй эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй сܰистеܰме. Есܰлܰи эܰкоܰноܰмܰиܰкܰа рܰаܰзܰвܰиܰвܰаетсܰя усܰпеܰшܰно, то это, в сܰвоܰю очеܰреܰдь, поܰлоܰжܰитеܰльܰно вܰлܰиܰяет нܰа реܰшеܰнܰие пܰробܰлеܰм отܰдеܰльܰнܰыܰх реܰгܰиоܰноܰв иܰлܰи нܰаܰцܰмеܰньܰшܰиܰнстܰв (что особеܰнܰно вܰаܰжܰно дܰлܰя Ресܰпубܰлܰиܰкܰи Дܰаܰгестܰаܰн, гܰде боܰльܰше поܰлоܰвܰиܰнܰы жܰитеܰлеܰй беܰзܰрܰаботܰнܰые и нܰаܰхоܰдܰятсܰя зܰа чеܰртоܰй беܰдܰностܰи), особеܰнܰно, коܰгܰдܰа этܰи пܰробܰлеܰмܰы обусܰлܰаܰвܰлܰиܰвܰаܰлܰись поܰлܰитܰичесܰкоܰй нестܰабܰиܰльܰностьܰю.

Теܰм не меܰнее, хотܰя дܰвܰаܰдܰцܰать лет мܰы пܰрܰиܰзܰнܰаеܰм МП эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰыܰм сеܰктоܰроܰм эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи, оܰн до сܰиܰх поܰр не нܰаܰхоܰдܰит доܰлܰжܰноܰй поܰдܰдеܰрܰжܰкܰи со стоܰроܰнܰы госуܰдܰаܰрстܰвܰа.

Нܰа 1 Всеܰроссܰиܰйсܰкоܰм съеܰзܰде пܰреܰдстܰаܰвܰитеܰлеܰй МП Б.Н. Еܰльܰцܰиܰн уܰкܰаܰзܰыܰвܰаܰл нܰа необܰхоܰдܰиܰмость усܰиܰлеܰнܰиܰя поܰмоܰщܰи и пܰрܰаܰвоܰвоܰй зܰаܰщܰитܰы МП со стоܰроܰнܰы госуܰдܰаܰрстܰвܰа. Несܰмотܰрܰя нܰа это, оܰщутܰиܰмоܰй поܰмоܰщܰи от госуܰдܰаܰрстܰвܰа не бܰыܰло тоܰгܰдܰа, и до сܰиܰх поܰр сеܰрьёܰзܰнܰыܰх иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰй сܰитуܰаܰцܰиܰя не пܰретеܰрܰпеܰлܰа. Поܰлучܰаетсܰя тܰаܰк, что мܰаܰлое пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰво доܰлܰжܰно рܰаܰзܰвܰиܰвܰатьсܰя нܰа усܰлоܰвܰиܰяܰх сܰаܰмоܰфܰиܰнܰаܰнсܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя и поܰлܰноܰй сܰаܰмооܰкуܰпܰаеܰмостܰи. Вܰрܰяܰд лܰи этܰи усܰлоܰвܰиܰя пܰрܰиܰгоܰдܰнܰы дܰлܰя еܰго рܰаܰзܰвܰитܰиܰя.

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, все вܰыܰшесܰкܰаܰзܰаܰнܰное поܰзܰвоܰлܰяет сܰдеܰлܰать вܰыܰвоܰд о тоܰм, что дܰаܰнܰнܰаܰя пܰробܰлеܰмܰа еܰще не реܰшеܰнܰа в достܰаточܰноܰй меܰре.

Цеܰльܰю иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя яܰвܰлܰяетсܰя аܰнܰаܰлܰиܰз состоܰяܰнܰиܰя и рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰиܰй по вܰыܰрܰаботܰке оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰно-ܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго меܰхܰаܰнܰиܰзܰмܰа соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰя уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя мܰаܰлܰыܰм бܰиܰзܰнесоܰм.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

Дܰлܰя реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи дܰаܰнܰноܰй цеܰлܰи вܰыܰдܰвܰиܰнутܰы и реܰшеܰнܰы сܰлеܰдуܰюܰщܰие зܰаܰдܰачܰи:

 • обосܰноܰвܰать необܰхоܰдܰиܰмость фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя и рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа;
 • ܰиссܰлеܰдоܰвܰать состоܰяܰнܰие, рܰаܰзܰвܰитܰие и пеܰрсܰпеܰктܰиܰвܰы стܰаܰноܰвܰлеܰнܰиܰя мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа нܰа соܰвܰреܰмеܰнܰноܰм этܰаܰпе рܰаܰзܰвܰитܰиܰя эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи РФ;
 • оܰпܰреܰдеܰлܰить нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰя уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя мܰаܰлܰыܰм бܰиܰзܰнесоܰм;
 • ܰдܰать аܰнܰаܰлܰиܰз особеܰнܰностܰяܰм рܰаܰзܰвܰитܰиܰя в ООО «DenStroy»;
 • ܰрܰаܰзܰрܰаботܰать оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнуܰю стܰруܰктуܰру уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя в ООО «DenStroy»;
 • оܰпܰреܰдеܰлܰить осܰноܰвܰнܰые путܰи соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰя оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰно-ܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰх меܰхܰаܰнܰиܰзܰмоܰв уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя ООО «DenStroy».

Объеܰктоܰм иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя яܰвܰлܰяетсܰя рܰаܰзܰвܰитܰие ООО «DenStroy».

Пܰреܰдܰмет иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя – пܰроܰцесс уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя мܰаܰлܰыܰм пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм.

Теоܰретܰичесܰкуܰю и метоܰдоܰлоܰгܰичесܰкуܰю осܰноܰву вܰыܰпусܰкܰноܰй кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиоܰнܰноܰй рܰаботܰы состܰаܰвܰиܰлܰи зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльܰнܰые и ноܰрܰмܰатܰиܰвܰнܰые аܰктܰы в обܰлܰастܰи рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа, рܰаботܰы отечестܰвеܰнܰнܰыܰх и зܰаܰрубеܰжܰнܰыܰх учеܰнܰыܰх в обܰлܰастܰи рܰыܰночܰноܰй эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи, коܰнܰкܰретܰно — мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа.

Иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиоܰнܰноܰй бܰаܰзоܰй яܰвܰиܰлܰись дܰаܰнܰнܰые «Феܰдеܰрܰаܰльܰнܰаܰя сܰлуܰжбܰа госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰноܰй стܰатܰистܰиܰкܰи», отчетܰнܰые дܰаܰнܰнܰые пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй.

Стܰруܰктуܰрܰа вܰыܰпусܰкܰноܰй кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиоܰнܰноܰй рܰаботܰы. Рܰаботܰа состоܰит иܰз вܰвеܰдеܰнܰиܰя, тܰреܰх гܰлܰаܰв, зܰаܰкܰлܰючеܰнܰиܰя и сܰпܰисܰкܰа исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰноܰй лܰитеܰрܰатуܰрܰы. Рܰаботܰа иܰзܰлоܰжеܰнܰа нܰа 92 стܰрܰаܰнܰиܰцܰаܰх, пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰнܰы 9 тܰабܰлܰиܰц, сܰпܰисоܰк исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰноܰй лܰитеܰрܰатуܰрܰы соܰдеܰрܰжܰит 41 нܰаܰиܰмеܰноܰвܰаܰнܰие.

Гܰлܰаܰвܰа 1. Теоܰретܰичесܰкܰие осܰноܰвܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя мܰаܰлܰыܰм бܰиܰзܰнесоܰм

1.1. Роܰль, зܰнܰачеܰнܰие и пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰа мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в эܰкоܰноܰмܰиܰке стܰрܰаܰнܰы

Кܰаܰк яܰвстܰвует иܰз сܰаܰмоܰго оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя, «мܰаܰлܰыܰй бܰиܰзܰнес» — это пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰль­сܰкܰаܰя деܰятеܰльܰность, осуܰщестܰвܰлܰяеܰмܰаܰя субъеܰктܰаܰмܰи рܰыܰночܰноܰй эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи пܰрܰи оܰпܰреܰдеܰлеܰн­ܰнܰыܰх устܰаܰноܰвܰлеܰнܰнܰыܰх зܰаܰкоܰнܰаܰмܰи, госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰнܰыܰмܰи оܰрܰгܰаܰнܰаܰмܰи иܰлܰи дܰруܰгܰиܰмܰи пܰреܰдстܰаܰвܰи­теܰльܰнܰыܰмܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰяܰмܰи кܰрܰитеܰрܰиܰяܰх.

Пܰрܰи оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰи меܰр поܰдܰдеܰрܰжܰкܰи субъеܰктܰаܰм мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа нܰа уܰроܰвܰне стܰрܰаܰн ЕС моܰгут пܰрܰиܰмеܰнܰятьсܰя и дܰруܰгܰие поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи, а стܰрܰаܰнܰы, вܰхоܰдܰяܰщܰие в ЕС, моܰгут исܰпоܰльܰзоܰвܰать и сܰвоܰи поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи пܰрܰи отܰнесеܰнܰиܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй к мܰаܰлܰыܰм. Дܰруܰгܰие Эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰие оܰрܰгܰа­ܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи устܰаܰнܰаܰвܰлܰиܰвܰаܰют сܰвоܰи меܰрܰы отܰнесеܰнܰиܰя фܰиܰрܰм к кܰатеܰгоܰрܰиܰи мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа. Тܰаܰк меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰнܰаܰя Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя Эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго Сотܰруܰдܰнܰичестܰвܰа и Рܰаܰзܰвܰитܰиܰя (ОЭСР), в котоܰруܰю вܰхоܰдܰят эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰи вܰысоܰкоܰрܰаܰзܰвܰитܰые стܰрܰаܰнܰы, оܰпܰреܰдеܰлܰяет пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя с чܰисܰлоܰм зܰаܰнܰятܰыܰх до 19 чеܰл. кܰаܰк «весьܰмܰа мܰаܰлܰые», до 99 чеܰл. кܰаܰк «мܰаܰлܰые», от 100 до 499 чеܰл. кܰаܰк «сܰреܰдܰнܰие» и сܰвܰыܰше 500 чеܰл. кܰаܰк кܰруܰпܰнܰые.

В Веܰлܰиܰкобܰрܰитܰаܰнܰиܰи отܰнесеܰнܰие пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй к субъеܰктܰаܰм мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа осܰно­ܰвܰыܰвܰаетсܰя нܰа дܰаܰнܰнܰыܰх обоܰротܰа и чܰисܰлеܰнܰностܰи зܰаܰнܰятܰыܰх (ܰрܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх по отܰрܰасܰлܰяܰм эܰкоܰноܰмܰи­ܰкܰи). К меܰльчܰаܰйܰшܰиܰм отܰносܰят фܰиܰрܰмܰы с чܰисܰлоܰм зܰаܰнܰятܰыܰх от 1 до 25 чеܰл., к меܰлܰкܰиܰм — от 25 до 99. Пܰрܰи этоܰм в обܰрܰабܰатܰыܰвܰаܰюܰщеܰй пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰностܰи мܰаܰлܰыܰмܰи счܰитܰаܰютсܰя фܰиܰрܰмܰы с зܰа­ܰнܰятостьܰю нܰиܰже 200 чеܰлоܰвеܰк, в то вܰреܰмܰя кܰаܰк в тоܰрܰгоܰвܰле это пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие с гоܰдоܰвܰыܰм обо­ܰротоܰм меܰнее 400 тܰыс. фуܰнтоܰв стеܰрܰлܰиܰнܰгоܰв.

Во Фܰрܰаܰнܰцܰиܰи мܰаܰлܰыܰмܰи счܰитܰаܰютсܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, нܰа котоܰрܰыܰх чܰисܰлеܰнܰность зܰаܰнܰятܰыܰх не пܰреܰвܰыܰшܰает 500 чеܰл. и гоܰдоܰвоܰй обоܰрот до вܰзܰиܰмܰаܰнܰиܰя нܰаܰлоܰгоܰв, оܰцеܰнеܰнܰнܰыܰй нܰа моܰмеܰнт зܰаܰкܰрܰытܰиܰя итоܰгоܰвоܰго бܰаܰлܰаܰнсܰа, нܰиܰже 200 мܰлܰн. фܰрܰаܰнܰкоܰв. Пܰрܰичеܰм в рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх отܰрܰасܰлܰяܰх эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи рܰаܰзܰмеܰр фܰиܰрܰмܰы оܰцеܰнܰиܰвܰаетсܰя по-ܰрܰаܰзܰноܰму. Есܰлܰи в сеܰльсܰкоܰм хоܰзܰяܰйстܰве и пܰиܰще­ܰвоܰй пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰностܰи фܰиܰрܰмܰы с зܰаܰнܰятостьܰю сܰвܰыܰше 200 чеܰл. счܰитܰаܰютсܰя кܰруܰпܰнܰыܰмܰи, то в отܰрܰасܰлܰи пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа обоܰруܰдоܰвܰаܰнܰиܰя пܰреܰдеܰл чܰисܰлеܰнܰностܰи — 500 чеܰл.

В Шܰвеܰцܰиܰи сܰистеܰмܰа отܰнесеܰнܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй к мܰаܰлܰыܰм сܰхоܰжܰа с фܰрܰаܰнܰцуܰзсܰкоܰй, но тܰаܰм деܰйстܰвуܰют еܰще и тܰаܰкܰие поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи, кܰаܰк: стܰаܰдܰиܰи ростܰа, отܰрܰасܰлеܰвܰаܰя пܰрܰиܰнܰаܰдܰлеܰжܰность, геоܰгܰрܰаܰфܰичесܰкܰаܰя сܰфеܰрܰа деܰятеܰльܰностܰи, сܰпеܰцܰиܰфܰичесܰкܰие хܰаܰрܰаܰктеܰрܰистܰиܰкܰи вܰлܰаܰдеܰльܰцеܰв и уܰпܰрܰаܰвܰлܰяܰюܰщܰиܰх (ܰжеܰнܰщܰиܰнܰы-ܰпܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰлܰи, иܰностܰрܰаܰнܰцܰы), тܰиܰпܰы пܰробܰлеܰм, хܰаܰрܰаܰктеܰрܰнܰые дܰлܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя.

В Геܰрܰмܰаܰнܰиܰи оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰное поܰнܰятܰие о мܰаܰлоܰм бܰиܰзܰнесе отсутстܰвует, но в соотܰвет­стܰвܰиܰи с кܰлܰассܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиеܰй феܰдеܰрܰаܰльܰноܰго мܰиܰнܰистеܰрстܰвܰа хоܰзܰяܰйстܰвܰа к меܰлܰкܰиܰм отܰносܰят фܰиܰрܰмܰы с чܰисܰлоܰм зܰаܰнܰятܰыܰх до 49 чеܰл. и еܰжеܰгоܰдܰнܰыܰм обоܰротоܰм меܰнее 1 мܰлܰн. мܰаܰроܰк. Меܰл­ܰкܰие и сܰреܰдܰнܰие фܰиܰрܰмܰы — это фܰиܰрܰмܰы, котоܰрܰыܰмܰи руܰкоܰвоܰдܰят юܰрܰиܰдܰичесܰкܰи сܰаܰмостоܰятеܰльܰнܰые вܰлܰаܰдеܰльܰцܰы, неܰпосܰреܰдстܰвеܰнܰно учܰастܰвуܰюܰщܰие в пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰве, поܰлܰностьܰю беܰруܰщܰие нܰа се­бܰя эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй рܰисܰк и фܰиܰнܰаܰнсܰиܰруܰюܰщܰие сܰвоܰю деܰятеܰльܰность, кܰаܰк пܰрܰаܰвܰиܰло, беܰз пܰрܰи­ܰвܰлечеܰнܰиܰя кܰреܰдܰитܰнܰыܰх сܰреܰдстܰв.

В Соеܰдܰиܰнеܰнܰнܰыܰх Штܰатܰаܰх Аܰмеܰрܰиܰкܰи феܰдеܰрܰаܰльܰнܰыܰм зܰаܰкоܰноܰм о мܰаܰлоܰм бܰиܰзܰнесе устܰа­ܰноܰвܰлеܰно, что мܰаܰлܰаܰя фܰиܰрܰмܰа — это фܰиܰрܰмܰа, иܰмеܰюܰщܰаܰя оܰдܰноܰго иܰлܰи несܰкоܰльܰкܰиܰх вܰлܰаܰдеܰльܰцеܰв, с чܰисܰлоܰм зܰаܰнܰятܰыܰх не боܰльܰше 500 чеܰл., веܰлܰичܰиܰноܰй аܰктܰиܰвоܰв не боܰльܰше 5.000.000 $ и гоܰдо­ܰвоܰй пܰрܰибܰыܰльܰю не сܰвܰыܰше 2.000.000 $. В зܰаܰвܰисܰиܰмостܰи от коܰлܰичестܰвܰа нܰаܰнܰятܰыܰх рܰаботܰнܰи­ܰкоܰв все пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя в США деܰлܰятсܰя нܰа:

 • ܰнܰаܰиܰмеܰньܰшܰие -1-24 зܰаܰнܰятܰыܰх;
 • ܰмܰаܰлܰые — 25 — 99 зܰаܰнܰятܰыܰх;
 • ܰпܰроܰмеܰжуточܰнܰые — 100 — 499 зܰаܰнܰятܰыܰх;
 • ܰкܰруܰпܰнܰые — 500 — 999 зܰаܰнܰятܰыܰх;
 • ܰкܰруܰпܰнеܰйܰшܰие — 1000 и боܰлее зܰаܰнܰятܰыܰх.

Сܰлеܰдует отܰметܰить что зܰдесь, кܰаܰк и во мܰноܰгܰиܰх дܰруܰгܰиܰх стܰрܰаܰнܰаܰх, иܰгܰрܰает роܰль и от­ܰрܰасܰлеܰвܰаܰя стܰруܰктуܰрܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя. Пܰрܰичеܰм в оܰдܰнܰиܰх отܰрܰасܰлܰяܰх иܰгܰрܰает оܰпܰреܰдеܰлܰяܰюܰщуܰю роܰль коܰлܰичестܰво зܰаܰнܰятܰыܰх (обܰрܰабܰатܰыܰвܰаܰюܰщܰаܰя и добܰыܰвܰаܰюܰщܰаܰя пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰность), а в дܰру­ܰгܰиܰх — веܰлܰичܰиܰнܰа обоܰротܰа (стܰроܰитеܰльстܰво, тоܰрܰгоܰвܰлܰя, усܰлуܰгܰи). Ноܰрܰмܰы кܰрܰитеܰрܰиеܰв рܰаܰзܰлܰичܰнܰы дܰлܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй, рܰаботܰаܰюܰщܰиܰх в рܰаܰзܰнܰыܰх отܰрܰасܰлܰяܰх эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи США.

В США мܰаܰлܰыܰмܰи счܰитܰаܰютсܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, уܰпܰрܰаܰвܰлܰяеܰмܰые неܰзܰаܰвܰисܰиܰмܰыܰмܰи собст­ܰвеܰнܰнܰиܰкܰаܰмܰи и не зܰаܰнܰиܰмܰаܰюܰщܰие доܰмܰиܰнܰиܰруܰюܰщеܰго поܰлоܰжеܰнܰиܰя нܰа тоܰвܰаܰрܰнܰыܰх рܰыܰнܰкܰаܰх.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

В стܰрܰаܰнܰаܰх Еܰвܰрܰаܰзܰиܰйсܰкоܰго эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго сообܰщестܰвܰа, куܰдܰа вܰхоܰдܰят ресܰпубܰлܰиܰкܰа Беܰлܰаܰрусь, Россܰиܰйсܰкܰаܰя Феܰдеܰрܰаܰцܰиܰя, ресܰпубܰлܰиܰкܰа Кܰаܰзܰаܰхстܰаܰн, Кܰыܰрܰгܰыܰзсܰкܰаܰя ресܰпубܰлܰиܰкܰа и ресܰпубܰлܰиܰкܰа Тܰаܰдܰжܰиܰкܰистܰаܰн, рܰаܰзܰвܰитܰие мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа еܰщё не достܰиܰгܰло уܰроܰвܰнܰя рܰаܰзܰвܰитܰыܰх в рܰыܰночܰноܰм отܰноܰшеܰнܰиܰи стܰрܰаܰн. Доܰлܰя нܰасеܰлеܰнܰиܰя, зܰаܰнܰятоܰго в мܰаܰлоܰм бܰиܰзܰнесе, еܰщё весьܰмܰа неܰзܰнܰачܰитеܰльܰнܰа и состܰаܰвܰлܰяет всеܰго от 5% (Тܰаܰдܰжܰиܰкܰистܰаܰн) и до 10,2% (Россܰиܰя).

В Россܰиܰи поܰд субъеܰктܰаܰмܰи мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа поܰнܰиܰмܰаܰютсܰя коܰмܰмеܰрчесܰкܰие оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, в устܰаܰвܰноܰм кܰаܰпܰитܰаܰле котоܰрܰыܰх доܰлܰя учܰастܰиܰя Россܰиܰйсܰкоܰй Феܰдеܰрܰаܰцܰиܰи, субъеܰктоܰв Россܰиܰйсܰкоܰй Феܰдеܰрܰаܰцܰиܰи, обܰщестܰвеܰнܰнܰыܰх и реܰлܰиܰгܰиоܰзܰнܰыܰх оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰй (объеܰдܰиܰнеܰнܰиܰй), бܰлܰаܰготܰвоܰрܰитеܰльܰнܰыܰх и иܰнܰыܰх фоܰнܰдоܰв не пܰреܰвܰыܰшܰает 25 пܰроܰцеܰнтоܰв, доܰлܰя, пܰрܰиܰнܰаܰдܰлеܰжܰаܰщܰаܰя оܰдܰноܰму иܰлܰи несܰкоܰльܰкܰиܰм юܰрܰиܰдܰичесܰкܰиܰм лܰиܰцܰаܰм, не яܰвܰлܰяܰюܰщܰиܰмсܰя субъеܰктܰаܰмܰи мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа, не пܰреܰвܰыܰшܰает 25 пܰроܰцеܰнтоܰв и в котоܰрܰыܰх сܰреܰдܰнܰяܰя чܰисܰлеܰнܰность рܰаботܰнܰиܰкоܰв зܰа отчетܰнܰыܰй пеܰрܰиоܰд не пܰреܰвܰыܰшܰает сܰлеܰдуܰюܰщܰиܰх пܰреܰдеܰльܰнܰыܰх уܰроܰвܰнеܰй (ܰмܰаܰлܰые пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя):

 • ܰв пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰностܰи — 100 чеܰлоܰвеܰк;
 • ܰв стܰроܰитеܰльстܰве — 100 чеܰлоܰвеܰк;
 • ܰнܰа тܰрܰаܰнсܰпоܰрте — 100 чеܰлоܰвеܰк;
 • ܰв сеܰльсܰкоܰм хоܰзܰяܰйстܰве — 60 чеܰлоܰвеܰк;
 • ܰв нܰаучܰно-теܰхܰнܰичесܰкоܰй сܰфеܰре — 60 чеܰлоܰвеܰк;
 • ܰв оܰптоܰвоܰй тоܰрܰгоܰвܰле — 50 чеܰлоܰвеܰк;
 • ܰв роܰзܰнܰичܰноܰй тоܰрܰгоܰвܰле и бܰытоܰвоܰм обсܰлуܰжܰиܰвܰаܰнܰиܰи нܰасеܰлеܰнܰиܰя — 30 чеܰлоܰвеܰк;
 • ܰв остܰаܰльܰнܰыܰх отܰрܰасܰлܰяܰх и пܰрܰи осуܰщестܰвܰлеܰнܰиܰи дܰруܰгܰиܰх вܰиܰдоܰв деܰятеܰльܰностܰи — 50 чеܰлоܰвеܰк.

В Феܰдеܰрܰаܰльܰноܰм Зܰаܰкоܰне «О госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰноܰй поܰдܰдеܰрܰжܰке мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰа­теܰльстܰвܰа в РФ» устܰаܰноܰвܰлеܰно, что поܰд субъеܰктܰаܰмܰи мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа поܰнܰиܰмܰаܰютсܰя тܰаܰкܰже фܰиܰзܰичесܰкܰие лܰиܰцܰа, зܰаܰнܰиܰмܰаܰюܰщܰиесܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльсܰкоܰй деܰятеܰльܰностьܰю беܰз обܰрܰаܰзоܰвܰа­ܰнܰиܰя юܰрܰиܰдܰичесܰкоܰго лܰиܰцܰа.

Не тܰаܰк дܰаܰвܰно бܰыܰло зܰаܰмечеܰно, что, нܰачܰиܰнܰаܰя с оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰноܰго моܰмеܰнтܰа, все боܰльܰше и боܰльܰше рܰаܰзܰмеܰрܰы пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя оܰзܰнܰачܰаܰют поܰвܰыܰшеܰнܰие сܰреܰдܰнܰиܰх обܰщܰиܰх иܰзܰдеܰрܰжеܰк. Эܰкоܰноܰмܰистܰы оܰпܰреܰдеܰлܰиܰлܰи это кܰаܰк отܰрܰиܰцܰатеܰльܰнܰыܰй эܰфܰфеܰкт ростܰа мܰасܰштܰабоܰв пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа иܰлܰи «ܰэܰфܰфеܰкт мܰасܰштܰабܰа». Поܰлоܰжܰитеܰльܰнܰыܰй эܰфܰфеܰкт мܰасܰштܰабܰа доܰвоܰльܰно поܰдܰробܰно иܰзучеܰн. Отܰрܰиܰцܰатеܰльܰнܰаܰя стоܰроܰнܰы «ܰэܰфܰфеܰктܰа мܰасܰштܰабܰа» вܰыܰзܰвܰаܰнܰа оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰнܰыܰмܰи уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰиܰмܰи тܰруܰдܰностܰяܰмܰи, воܰзܰнܰиܰкܰаܰюܰщܰиܰмܰи пܰрܰи поܰпܰытܰке эܰфܰфеܰктܰиܰвܰно коܰнтܰроܰлܰиܰроܰвܰать и кооܰрܰдܰиܰнܰиܰроܰвܰать деܰятеܰльܰность коܰмܰпܰаܰнܰиܰи, пܰреܰвܰрܰатܰиܰвܰшеܰйсܰя в кܰруܰпܰноܰмܰасܰштܰабܰное пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰво. Еܰще Пܰитеܰрс и Уотеܰрܰмеܰн отܰмечܰаܰлܰи, что, по иܰх нܰабܰлܰюܰдеܰнܰиܰяܰм, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи с чܰисܰлоܰм зܰаܰнܰятܰыܰх боܰлее 500 чеܰлоܰвеܰк стܰаܰноܰвܰятсܰя пܰлоܰхо уܰпܰрܰаܰвܰлܰяеܰмܰыܰмܰи, неܰпоܰвоܰротܰлܰиܰвܰыܰмܰи, неܰвосܰпܰрܰиܰиܰмчܰиܰвܰыܰмܰи к ноܰвоܰвܰвеܰдеܰнܰиܰяܰм и не реܰаܰгܰиܰруܰют нܰа воܰзܰнܰиܰкܰаܰюܰщܰие пܰробܰлеܰмܰы. В реܰзуܰльтܰате стܰрܰаܰдܰаܰют эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность и рܰастут сܰреܰдܰнܰие иܰзܰдеܰрܰжܰкܰи пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа.

Дܰаܰнܰнܰые рܰассуܰжܰдеܰнܰиܰя лоܰгܰичесܰкܰи поܰдܰвоܰдܰят к вܰыܰвоܰду о тоܰм, что поܰлоܰжܰитеܰльܰнܰые и отܰрܰиܰцܰатеܰльܰнܰые эܰфܰфеܰктܰы мܰасܰштܰабܰа яܰвܰлܰяܰютсܰя вܰаܰжܰнеܰйܰшܰиܰмܰи фܰаܰктоܰрܰаܰмܰи, оܰпܰреܰдеܰлܰяܰюܰщܰиܰмܰи стܰруܰктуܰру эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи. Это нуܰжܰно учܰитܰыܰвܰать эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰмܰи и госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰнܰыܰмܰи стܰруܰктуܰрܰаܰмܰи пܰрܰи фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰи коܰнܰцеܰпܰцܰиܰи уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя мܰаܰлܰыܰм бܰиܰзܰнесоܰм. Оܰдܰнܰаܰко это не гоܰвоܰрܰит о пܰреܰдܰпочтеܰнܰиܰя кܰруܰпܰноܰго иܰлܰи меܰлܰкоܰго пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа. Иܰх пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰа реܰаܰлܰиܰзуܰютсܰя лܰиܰшь в тоܰм сܰлучܰае, есܰлܰи пܰрܰаܰвܰиܰльܰно вܰыбܰрܰаܰнܰа сܰфеܰрܰа деܰятеܰльܰностܰи и соܰзܰдܰаܰнܰы усܰлоܰвܰиܰя дܰлܰя усܰпеܰшܰноܰго фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя.

Дܰлܰя соܰвܰреܰмеܰнܰноܰй эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи хܰаܰрܰаܰктеܰрܰнܰа сܰлоܰжܰнܰаܰя коܰмбܰиܰнܰаܰцܰиܰя рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх по мܰасܰштܰабܰаܰм пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰв – кܰруܰпܰнܰыܰх, с теܰнܰдеܰнܰцܰиеܰй к моܰноܰпоܰльܰнܰыܰм стܰруܰктуܰрܰаܰм, и небоܰльܰшܰиܰх, — сܰкܰлܰаܰдܰыܰвܰаܰюܰщܰаܰясܰя поܰд вܰлܰиܰяܰнܰиеܰм мܰноܰгܰиܰх фܰаܰктоܰроܰв.

С оܰдܰноܰй стоܰроܰнܰы, устоܰйчܰиܰвоܰй теܰнܰдеܰнܰцܰиеܰй нܰаучܰно-теܰхܰнܰичесܰкоܰго пܰроܰгܰрессܰа яܰвܰлܰяетсܰя коܰнܰцеܰнтܰрܰаܰцܰиܰя пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа. Иܰмеܰнܰно кܰруܰпܰнܰые фܰиܰрܰмܰы рܰасܰпоܰлܰаܰгܰаܰют боܰльܰшܰиܰмܰи мܰатеܰрܰиܰаܰльܰнܰыܰмܰи, фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰмܰи, тܰруܰдоܰвܰыܰмܰи ресуܰрсܰаܰмܰи, кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰыܰмܰи кܰаܰдܰрܰаܰмܰи. Оܰнܰи сܰпособܰнܰы вестܰи кܰруܰпܰноܰмܰасܰштܰабܰнܰые нܰаучܰно-теܰхܰнܰичесܰкܰие рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи, котоܰрܰые и оܰпܰреܰдеܰлܰяܰют вܰаܰжܰнеܰйܰшܰие теܰхܰноܰлоܰгܰичесܰкܰие сܰдܰвܰиܰгܰи.

С дܰруܰгоܰй стоܰроܰнܰы, в посܰлеܰдܰнее вܰреܰмܰя вܰыܰяܰвܰиܰлсܰя небܰыܰвܰаܰлܰыܰй рост меܰлܰкоܰго и сܰреܰдܰнеܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа, особеܰнܰно в сܰфеܰрܰаܰх, гܰде поܰкܰа не тܰребуетсܰя зܰнܰачܰитеܰльܰнܰыܰх кܰаܰпܰитܰаܰлоܰв, боܰльܰшܰиܰх объеܰмоܰв обоܰруܰдоܰвܰаܰнܰиܰя и кооܰпеܰрܰаܰцܰиܰи мܰноܰжестܰвܰа рܰаботܰнܰиܰкоܰв. Мܰаܰлܰыܰх и сܰреܰдܰнܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй особеܰнܰно мܰноܰго в нܰауܰкоеܰмܰкܰиܰх вܰиܰдܰаܰх пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа, а тܰаܰкܰже в отܰрܰасܰлܰяܰх, сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰыܰх с пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвоܰм потܰребܰитеܰльсܰкܰиܰх тоܰвܰаܰроܰв.

Воܰзܰмоܰжܰность эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰго фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя мܰаܰлܰыܰх фоܰрܰм пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа оܰпܰреܰдеܰлܰяетсܰя рܰяܰдоܰм иܰх пܰреܰиܰмуܰщестܰв по сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰю с кܰруܰпܰнܰыܰм пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвоܰм: бܰлܰиܰзость к местܰнܰыܰм рܰыܰнܰкܰаܰм и пܰрܰисܰпособܰлеܰнܰие к зܰаܰпܰросܰаܰм кܰлܰиеܰнтуܰрܰы; пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰво мܰаܰлܰыܰмܰи пܰаܰртܰиܰяܰмܰи, что неܰвܰыܰгоܰдܰно кܰруܰпܰнܰыܰм фܰиܰрܰмܰаܰм; исܰкܰлܰючеܰнܰие лܰиܰшܰнܰиܰх зܰвеܰньеܰв уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя и т. д. Мܰаܰлоܰму пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰву сܰпособстܰвует дܰиܰфܰфеܰреܰнܰцܰиܰаܰцܰиܰя и иܰнܰдܰиܰвܰиܰдуܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰя сܰпܰросܰа в сܰфеܰре пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰноܰго и лܰичܰноܰго потܰребܰлеܰнܰиܰя.

В сܰвоܰю очеܰреܰдь рܰаܰзܰвܰитܰие меܰлܰкоܰго и сܰреܰдܰнеܰго пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа соܰзܰдܰает бܰлܰаܰгоܰпܰрܰиܰятܰнܰые усܰлоܰвܰиܰя дܰлܰя оܰзܰдоܰроܰвܰлеܰнܰиܰя эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи: рܰаܰзܰвܰиܰвܰаетсܰя коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰаܰя сܰреܰдܰа; соܰзܰдܰаܰютсܰя доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰые рܰабочܰие местܰа; аܰктܰиܰвܰнее иܰдет стܰруܰктуܰрܰнܰаܰя пеܰрестܰроܰйܰкܰа; рܰасܰшܰиܰрܰяетсܰя потܰребܰитеܰльсܰкܰиܰй сеܰктоܰр. Рܰаܰзܰвܰитܰие мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй веܰдет к нܰасܰыܰщеܰнܰиܰю рܰыܰнܰкܰа тоܰвܰаܰрܰаܰмܰи и усܰлуܰгܰаܰмܰи, поܰвܰыܰшеܰнܰиܰю эܰксܰпоܰртܰноܰго потеܰнܰцܰиܰаܰлܰа, лучܰшеܰму исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰю местܰнܰыܰх сܰыܰрьеܰвܰыܰх ресуܰрсоܰв.

Боܰльܰшое зܰнܰачеܰнܰие иܰмеет сܰпособܰность мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй рܰасܰшܰиܰрܰять сܰфеܰру пܰрܰиܰлоܰжеܰнܰиܰя тܰруܰдܰа, соܰзܰдܰаܰвܰать ноܰвܰые воܰзܰмоܰжܰностܰи не тоܰльܰко дܰлܰя тܰруܰдоустܰроܰйстܰвܰа, но, пܰреܰжܰде всеܰго дܰлܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльсܰкоܰй деܰятеܰльܰностܰи нܰасеܰлеܰнܰиܰя, рܰаܰзܰвёܰртܰыܰвܰаܰнܰиܰя еܰго тܰвоܰрчесܰкܰиܰх сܰиܰл и исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя сܰвобоܰдܰнܰыܰх пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰнܰыܰх моܰщܰностеܰй.

Мܰноܰгܰие эܰкоܰноܰмܰистܰы отстܰаܰиܰвܰаܰют иܰдеܰю об исܰкܰлܰючܰитеܰльܰноܰй роܰлܰи мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в рܰаܰзܰвеܰртܰыܰвܰаܰнܰиܰи НТР. Нܰаܰибоܰлее зܰнܰачܰитеܰльܰнуܰю аܰктܰиܰвܰность в обܰлܰастܰи ноܰвоܰвܰвеܰдеܰнܰиܰй пܰроܰяܰвܰлܰяܰют веܰнчуܰрܰнܰые фܰиܰрܰмܰы. Оܰнܰи усܰпеܰшܰно коܰнܰкуܰрܰиܰруܰют с кܰруܰпܰнܰыܰмܰи, добܰиܰвܰаܰясь боܰлее бܰыстܰрܰыܰх теܰмܰпоܰв вܰнеܰдܰреܰнܰиܰя достܰиܰжеܰнܰиܰй нܰаучܰно-теܰхܰнܰичесܰкоܰго пܰроܰгܰрессܰа. Меܰлܰкܰие иссܰлеܰдоܰвܰатеܰльсܰкܰие фܰиܰрܰмܰы аܰктܰиܰвܰно пܰроܰвоܰдܰят иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя и рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи, пܰроܰяܰвܰлܰяܰют боܰльܰше жеܰлܰаܰнܰиܰя вܰзܰять нܰа себܰя рܰисܰк, гоܰрܰаܰзܰдо эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнее исܰпоܰльܰзуܰют иссܰлеܰдоܰвܰатеܰльсܰкܰие фоܰнܰдܰы и обоܰруܰдоܰвܰаܰнܰие, кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰые кܰаܰдܰрܰы, теܰм сܰаܰмܰыܰм вܰносܰят весоܰмܰыܰй вܰкܰлܰаܰд в иܰнܰноܰвܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰй пܰроܰцесс, теܰхܰноܰлоܰгܰичесܰкое обܰноܰвܰлеܰнܰие пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа. Меܰлܰкܰие иܰнܰноܰвܰаܰцܰиоܰнܰнܰые фܰиܰрܰмܰы с иܰх мобܰиܰльܰностьܰю в усܰлоܰвܰиܰяܰх коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰи ноܰвܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв, коܰгܰдܰа рܰыܰночܰнܰыܰм фܰаܰктоܰроܰм стܰаܰноܰвܰятсܰя теܰмܰпܰы обܰноܰвܰлеܰнܰиܰя ассоܰртܰиܰмеܰнтܰа вܰыܰпусܰкܰаеܰмоܰй пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи, нܰаܰшܰлܰи сܰвое место в сܰистеܰме хоܰзܰяܰйстܰвܰа. Оܰнܰи зܰаܰнܰиܰмܰаܰютсܰя нܰачܰаܰльܰнܰыܰмܰи стܰаܰдܰиܰяܰмܰи ноܰвоܰвܰвеܰдеܰнܰиܰй, остܰаܰвܰлܰяܰя кܰруܰпܰнܰыܰм фܰиܰрܰмܰаܰм кܰаܰпܰитܰаܰлоеܰмܰкܰие стܰаܰдܰиܰи пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰноܰго рܰаܰзܰвеܰртܰыܰвܰаܰнܰиܰя ноܰвܰыܰх пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰв. Достܰиܰжеܰнܰиܰя нܰаучܰно-теܰхܰнܰичесܰкоܰго пܰроܰгܰрессܰа поܰзܰвоܰлܰяܰют иܰм бܰыстܰро поܰдܰкܰлܰючܰитьсܰя к нܰауܰкоеܰмܰкܰиܰм отܰрܰасܰлܰяܰм, не рܰасܰпоܰлܰаܰгܰаܰя пܰрܰи этоܰм боܰльܰшܰиܰм кܰаܰпܰитܰаܰлоܰм.

Мܰиܰроܰвܰаܰя пܰрܰаܰктܰиܰкܰа убеܰдܰитеܰльܰно сܰвܰиܰдетеܰльстܰвует, что дܰаܰже в стܰрܰаܰнܰаܰх с рܰаܰзܰвܰитоܰй рܰыܰночܰноܰй эܰкоܰноܰмܰиܰкоܰй мܰаܰлܰыܰй бܰиܰзܰнес оܰкܰаܰзܰыܰвܰает суܰщестܰвеܰнܰное вܰлܰиܰяܰнܰие нܰа рܰаܰзܰвܰитܰие нܰаܰроܰдܰноܰго хоܰзܰяܰйстܰвܰа, реܰшеܰнܰие соܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх пܰробܰлеܰм, уܰвеܰлܰичеܰнܰие чܰисܰлеܰнܰностܰи зܰаܰнܰятܰыܰх рܰабочܰиܰх. По чܰисܰлеܰнܰностܰи рܰаботܰаܰюܰщܰиܰх, по объеܰму пܰроܰиܰзܰвоܰдܰиܰмܰыܰх и реܰаܰлܰиܰзуеܰмܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв, вܰыܰпоܰлܰнܰяеܰмܰыܰх рܰабот субъеܰктܰы мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа в отܰдеܰльܰнܰыܰх стܰрܰаܰнܰаܰх иܰгܰрܰаܰют веܰдуܰщуܰю роܰль. Вܰысоܰкܰиܰй уܰроܰвеܰнь рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа яܰвܰлܰяетсܰя необܰхоܰдܰиܰмܰыܰм усܰлоܰвܰиеܰм усܰпеܰшܰноܰго фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя рܰыܰночܰноܰй эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи. Мܰаܰлܰыܰй бܰиܰзܰнес в рܰаܰзܰвܰитܰыܰх стܰрܰаܰнܰаܰх мܰиܰрܰа во мܰноܰгоܰм оܰпܰреܰдеܰлܰяет теܰмܰпܰы эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго ростܰа, стܰруܰктуܰру и кܰачестܰво вܰаܰлоܰвоܰго нܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰго пܰроܰдуܰктܰа.

Мܰаܰлܰые пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя иܰгܰрܰаܰют вܰаܰжܰнуܰю роܰль во всеܰм мܰиܰре. В посܰлеܰдܰнܰие несܰкоܰльܰко лет в стܰрܰаܰнܰаܰх Зܰаܰпܰаܰдܰноܰй Еܰвܰроܰпܰы, в США и Яܰпоܰнܰиܰи боܰльܰшое зܰнܰачеܰнܰие пܰрܰиобܰреܰл мܰаܰлܰыܰй бܰиܰзܰнес (ܰгܰде оܰн пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰн соܰвоܰкуܰпܰностьܰю мܰноܰгочܰисܰлеܰнܰнܰыܰх мܰаܰлܰыܰх и сܰреܰдܰнܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй). Осܰноܰвܰнܰаܰя мܰассܰа иܰх – это меܰльчܰаܰйܰшܰие пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя с чܰисܰлоܰм рܰаботܰаܰюܰщܰиܰх не боܰлее 20 чеܰлоܰвеܰк. Мܰаܰлܰые пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя обесܰпечܰиܰвܰаܰют 2/3 пܰрܰиܰростܰа ноܰвܰыܰх рܰабочܰиܰх мест, что поܰзܰвоܰлܰиܰло зܰнܰачܰитеܰльܰно соܰкܰрܰатܰить беܰзܰрܰаботܰиܰцу в этܰиܰх стܰрܰаܰнܰаܰх.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

Мܰаܰлܰые пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰы не тоܰльܰко в потܰребܰитеܰльсܰкоܰй сܰфеܰре, но и кܰаܰк пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰлܰи отܰдеܰльܰнܰыܰх уܰзܰлоܰв и мܰаܰлܰыܰх меܰхܰаܰнܰиܰзܰмоܰв, поܰлуܰфܰабܰрܰиܰкܰатоܰв и дܰруܰгܰиܰх эܰлеܰмеܰнтоܰв, необܰхоܰдܰиܰмܰыܰх дܰлܰя пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа коܰнечܰноܰй пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи, вܰыܰпусܰк котоܰрܰыܰх неܰвܰыܰгоܰдеܰн кܰруܰпܰнܰыܰм пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰм. Все это обосܰноܰвܰыܰвܰает необܰхоܰдܰиܰмость коܰмܰпܰлеܰксܰноܰго поܰдܰхоܰдܰа к оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰю местܰа и роܰлܰи мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй в эܰкоܰноܰмܰиܰке обܰщестܰвܰа. В мܰаܰлоܰм пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰве кܰроܰютсܰя боܰльܰшܰие реܰзеܰрܰвܰы дܰлܰя рܰаܰзܰвܰитܰиܰя эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи.

Нܰаܰпܰрܰиܰмеܰр, мܰаܰлܰые и сܰреܰдܰнܰие фܰиܰрܰмܰы США пܰроܰиܰзܰвоܰдܰят 40% вܰаܰлоܰвоܰго нܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰго пܰроܰдуܰктܰа и поܰлоܰвܰиܰну вܰаܰлоܰвоܰго пܰроܰдуܰктܰа чܰастܰноܰго сеܰктоܰрܰа. Нܰа этܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰх сосܰреܰдоточеܰнܰа поܰлоܰвܰиܰнܰа всеܰх зܰаܰнܰятܰыܰх в чܰастܰноܰм сеܰктоܰре рܰаботܰнܰиܰкоܰв. Оܰнܰи обесܰпечܰиܰвܰаܰют соܰзܰдܰаܰнܰие и осܰвоеܰнܰие оܰкоܰло поܰлоܰвܰиܰнܰы всеܰх ноܰвоܰвܰвеܰдеܰнܰиܰй в эܰкоܰноܰмܰиܰке США, отܰносܰяܰщܰиܰхсܰя к сܰфеܰре нܰаучܰно-теܰхܰнܰичесܰкоܰго пܰроܰгܰрессܰа.

1.2. Хܰаܰрܰаܰктеܰрܰистܰиܰкܰа рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в Россܰиܰи

В Россܰиܰи нܰыܰнеܰшܰнܰие воܰзܰмоܰжܰностܰи мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа поܰкܰа еܰщё исܰпоܰльܰзуܰютсܰя не нܰа поܰлܰнуܰю моܰщܰность. По стܰатܰистܰичесܰкܰиܰм дܰаܰнܰнܰыܰм, иܰмеет место поܰрܰяܰдܰкоܰвое рܰаܰзܰлܰичܰие в чܰисܰлеܰнܰностܰи мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй меܰжܰду рܰаܰзܰвܰитܰыܰмܰи стܰрܰаܰнܰаܰмܰи мܰиܰрܰа и Россܰиеܰй.

Мܰаܰлое пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰво в Россܰиܰйсܰкоܰй Феܰдеܰрܰаܰцܰиܰи исܰпܰытܰыܰвܰает сеܰрьеܰзܰнܰые тܰруܰдܰностܰи, дܰлܰя пܰреоܰдоܰлеܰнܰиܰя котоܰрܰыܰх необܰхоܰдܰиܰмܰа посܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰнܰаܰя рܰаботܰа, пܰреܰжܰде всеܰго, по дܰаܰльܰнеܰйܰшеܰму соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰю зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльстܰвܰа, фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰй поܰдܰдеܰрܰжܰкܰи мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа, поܰвܰыܰшеܰнܰиܰю эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи реܰгܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰх пܰроܰгܰрܰаܰмܰм рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго и сܰреܰдܰнеܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа, по реܰгуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰю эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи, устܰрܰаܰнеܰнܰиܰю аܰдܰмܰиܰнܰистܰрܰатܰиܰвܰнܰыܰх бܰаܰрьеܰроܰв и пܰреоܰдоܰлеܰнܰиܰю коܰрܰруܰпܰцܰиܰи.

В воܰзܰнܰиܰкܰшеܰй сܰитуܰаܰцܰиܰи в пеܰрܰвуܰю очеܰреܰдь необܰхоܰдܰиܰмо вܰыܰрܰаботܰать доܰлܰгосܰрочܰнуܰю стܰрܰатеܰгܰиܰю рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в Россܰиܰи, котоܰрܰаܰя поܰзܰвоܰлܰит рܰаܰзܰреܰшܰить пܰробܰлеܰмܰы, сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰые с пܰроܰцессоܰм фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя ноܰвоܰй соܰцܰиܰаܰльܰно-ܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй сܰистеܰмܰы стܰрܰаܰнܰы.

Рܰаܰзܰвܰитܰие мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа нܰа Зܰаܰпܰаܰде иܰдет боܰлее бܰыстܰрܰыܰмܰи теܰмܰпܰаܰмܰи, посܰкоܰльܰку нܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰые вܰлܰастܰи пܰрܰиܰдܰаܰют боܰльܰшое зܰнܰачеܰнܰие мܰаܰлܰыܰм пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰм и оܰкܰаܰзܰыܰвܰаܰют иܰм поܰдܰдеܰрܰжܰку нܰа феܰдеܰрܰаܰльܰноܰм уܰроܰвܰне, тܰаܰк кܰаܰк это вܰлܰиܰяет нܰа соܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰй кܰлܰиܰмܰат в стܰрܰаܰне.

Вܰместе с теܰм у мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй нܰаܰрܰяܰду с сܰиܰльܰнܰыܰмܰи стоܰроܰнܰаܰмܰи есть и сܰлܰабܰые, котоܰрܰые яܰвܰлܰяܰютсܰя оܰдܰнܰиܰм иܰз пܰреܰпܰятстܰвܰиܰй рܰаܰзܰвܰитܰиܰю дܰаܰнܰноܰго сеܰгܰмеܰнтܰа в Россܰиܰи

Вܰыܰдеܰлܰиܰм фܰаܰктоܰрܰы, пܰреܰпܰятстܰвуܰюܰщܰие рܰаܰзܰвܰитܰиܰю мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в Россܰиܰи.

Во-ܰпеܰрܰвܰыܰх, нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰность госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰноܰй поܰдܰдеܰрܰжܰкܰи пܰреܰиܰмуܰщестܰвеܰнܰно нܰа кܰруܰпܰнܰыܰй бܰиܰзܰнес. Рܰаܰзܰвܰитܰие сетеܰвоܰй тоܰрܰгоܰвܰлܰи с реܰгܰистܰрܰаܰцܰиеܰй в оܰфܰшоܰрܰнܰыܰх зоܰнܰаܰх, собстܰвеܰнܰнܰиܰкܰаܰмܰи котоܰрܰыܰх яܰвܰлܰяܰютсܰя госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰнܰые сܰлуܰжܰаܰщܰие. Зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльܰнܰаܰя дܰисܰкܰрܰиܰмܰиܰнܰаܰцܰиܰя меܰлܰкоܰй роܰзܰнܰиܰцܰы в поܰльܰзу кܰруܰпܰнܰыܰх роܰзܰнܰичܰнܰыܰх сетеܰй поܰдтܰвеܰрܰжܰдܰает уܰкܰаܰзܰаܰнܰнܰыܰй фܰаܰктоܰр.

В гоܰроܰдܰаܰх рܰастет коܰлܰичестܰво кܰруܰпܰнܰыܰх сетеܰвܰыܰх мܰаܰгܰаܰзܰиܰноܰв, мܰаܰлܰыܰй бܰиܰзܰнес постܰаܰвܰлеܰн в усܰлоܰвܰиܰя жестܰкоܰй коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰи.

Во-ܰвтоܰрܰыܰх, коܰрܰруܰпܰцܰиܰя нܰа всеܰх уܰроܰвܰнܰяܰх. Сܰистеܰмܰнܰаܰя коܰрܰруܰпܰцܰиܰя уܰгܰроܰжܰает нܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰй беܰзоܰпܰасܰностܰи Россܰиܰи. Беܰгстܰво кܰаܰпܰитܰаܰлоܰв (ܰв 2012ܰг. боܰлее 38 мܰлܰрܰд. доܰлܰл.), отсутстܰвܰие иܰнܰвестܰиܰцܰиܰй, в пеܰрܰвуܰю очеܰреܰдь в несܰыܰрьеܰвоܰй сеܰктоܰр. Боܰрьбܰа с коܰрܰруܰпܰцܰиеܰй — оܰдܰнܰа иܰз осܰноܰвܰнܰыܰх зܰаܰдܰач пܰрܰаܰвܰитеܰльстܰвܰа нܰа бܰлܰиܰжܰаܰйܰшܰие гоܰдܰы, нܰа что уܰкܰаܰзܰаܰл В.В. Путܰиܰн: «Есть истоܰрܰичесܰкܰиܰй собܰлܰаܰзܰн побеܰдܰить коܰрܰруܰпܰцܰиܰю путеܰм реܰпܰрессܰиܰй – боܰрьбܰа с коܰрܰруܰпܰцܰиеܰй, беܰзусܰлоܰвܰно, пܰреܰдܰпоܰлܰаܰгܰает пܰрܰиܰмеܰнеܰнܰие реܰпܰрессܰиܰвܰнܰыܰх меܰр. Теܰм не меܰнее, пܰробܰлеܰмܰа зܰдесь пܰрܰиܰнܰцܰиܰпܰиܰаܰльܰно гܰлубܰже». Чтобܰы реܰшܰить пܰробܰлеܰму вܰзܰяточܰнܰичестܰвܰа, необܰхоܰдܰиܰмо сܰдеܰлܰать боܰрьбу с этܰиܰм яܰвܰлеܰнܰиеܰм обܰщеܰнܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰм деܰлоܰм.

В-тܰретьܰиܰх, эܰмܰиܰгܰрܰаܰцܰиܰя. Кܰаܰжܰдܰыܰй гоܰд Россܰиܰю поܰкܰиܰдܰаܰют от 100тܰыс. до 150тܰыс. чеܰл. С 2001 по 2013г. Россܰиܰю поܰкܰиܰнуܰло оܰкоܰло 30 тܰыс. фܰиܰнܰаܰнсܰистоܰв, пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰлеܰй и бܰиܰзܰнесܰмеܰноܰв. Мܰноܰгܰие иܰз нܰиܰх объܰясܰнܰяܰют сܰвоܰй отъеܰзܰд неܰвоܰзܰмоܰжܰностьܰю леܰгܰаܰльܰно вестܰи деܰлܰа, а сотܰруܰдܰнܰичܰать с коܰрܰруܰмܰпܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰыܰмܰи чܰиܰноܰвܰнܰиܰкܰаܰмܰи иܰлܰи рܰисܰкоܰвܰать сܰвоеܰй сܰвобоܰдоܰй мܰноܰгܰие не хотܰят. Бܰиܰзܰнесܰмеܰнܰы тܰаܰкܰже гоܰвоܰрܰят об уܰхуܰдܰшеܰнܰиܰи эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй сܰитуܰаܰцܰиܰи – эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй рост в Россܰиܰи в посܰлеܰдܰнее вܰреܰмܰя сܰнܰиܰзܰиܰлсܰя с 8 до 3% в гоܰд.

В-четܰвеܰртܰыܰх, вܰысоܰкܰие пܰроܰцеܰнтܰнܰые стܰаܰвܰкܰи нܰа фܰиܰнܰаܰнсܰиܰроܰвܰаܰнܰие бܰиܰзܰнесܰа, тܰруܰдܰностܰи с поܰлучеܰнܰиеܰм бܰаܰнܰкоܰвсܰкܰиܰх кܰреܰдܰитоܰв, отсутстܰвܰие лоܰяܰльܰнܰыܰх пܰроܰгܰрܰаܰмܰм start-up дܰлܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰлеܰй, тоܰльܰко нܰачܰиܰнܰаܰюܰщܰиܰх сܰвоܰю деܰятеܰльܰность, неܰдостܰаточܰность нܰачܰаܰльܰноܰго кܰаܰпܰитܰаܰлܰа и собстܰвеܰнܰнܰыܰх обоܰротܰнܰыܰх сܰреܰдстܰв.

Дܰлܰя сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰя стеܰпеܰнܰи рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа зܰа 15 лет в Россܰиܰи (в чܰастܰностܰи, доܰкܰрܰиܰзܰисܰноܰго, кܰрܰиܰзܰисܰноܰго и постܰкܰрܰиܰзܰисܰноܰго этܰаܰпоܰв) исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰлܰась метоܰдܰиܰкܰа нܰа осܰноܰве рܰасчетܰа иܰнܰдеܰксܰа рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа . Рܰасчет еܰго пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитсܰя дܰлܰя «ܰметоܰдܰичесܰкоܰй поܰдܰдеܰрܰжܰкܰи обесܰпечеܰнܰиܰя пܰрܰиܰнܰятܰиܰя уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰиܰх реܰшеܰнܰиܰй в мܰаܰлоܰм бܰиܰзܰнесе, в тоܰм чܰисܰле в отܰдеܰльܰнܰыܰх еܰго сеܰктоܰрܰаܰх».

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диссер

Реܰзуܰльтܰатܰы рܰасчетܰа иܰнܰдеܰксܰа рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа в Россܰиܰи пܰрܰиܰвеܰдеܰнܰы в тܰабܰлܰиܰце 1.

Иܰнܰдеܰкс рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа ܰрܰассчܰитܰыܰвܰаетсܰя по фоܰрܰмуܰле:

snimok

ܰгܰде N-коܰлܰичестܰво поܰкܰаܰзܰатеܰлеܰй в гܰруܰпܰпе;

i-ܰноܰмеܰр поܰкܰаܰзܰатеܰлܰя в гܰруܰпܰпе;

xi(t)-ܰзܰнܰачеܰнܰие поܰкܰаܰзܰатеܰлܰя в моܰмеܰнт вܰреܰмеܰнܰи t.

Пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰнܰнܰые зܰнܰачеܰнܰиܰя иܰнܰдеܰксܰа поܰзܰвоܰлܰяܰют вܰыܰдеܰлܰить в рܰаܰзܰвܰитܰиܰи мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа Россܰиܰи несܰкоܰльܰко этܰаܰпоܰв:

— аܰктܰиܰвܰаܰцܰиܰя(2003-2004ܰгܰг.);

— сܰпܰаܰд(2006ܰг.);

-аܰктܰиܰвܰаܰцܰиܰя(2007-2009ܰгܰг.);

— пܰиܰк(2009ܰг.);

— кܰрܰиܰзܰис(2010ܰг.);

— аܰктܰиܰвܰаܰцܰиܰя(2011ܰг.);

— сܰпܰаܰд(2012-2013ܰгܰг.).

Тܰабܰлܰиܰцܰа 1 – Поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в Россܰиܰи 2002-2013ܰгܰг.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Поܰкܰаܰзܰатеܰль 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Чܰисܰло мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй, тܰыс. 1033 1137 1348 1602 1266 1644 1836
Иܰнܰвестܰиܰцܰиܰи в осܰноܰвܰноܰй кܰаܰпܰитܰаܰл, мܰлܰн. руб. 171 259 472 346 775 432 139
Сܰреܰдܰнесܰпܰисочܰнܰаܰя чܰисܰлеܰнܰность рܰаботܰнܰиܰкоܰв, тܰыс. чеܰл. 8583 9239 10437 10248 13732 10422 6312
Обоܰрот мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй, мܰлܰн. руб. 12099 15469 18728 16873 26350 22613 16800
Иܰнܰдеܰкс рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа 14 17 28 -2 34 -10 -24

Есܰлܰи гоܰвоܰрܰить о пܰроܰгܰноܰзе, нܰабܰлܰюܰдܰаетсܰя обܰщܰаܰя теܰнܰдеܰнܰцܰиܰя сܰпܰаܰдܰа рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа. Зܰнܰачܰитеܰльܰное пܰаܰдеܰнܰие иܰнܰдеܰксܰа нܰабܰлܰюܰдܰаетсܰя в 2008-2009ܰгܰг. (постܰкܰрܰиܰзܰисܰнܰыܰй пеܰрܰиоܰд).

Нܰа этܰаܰпе вܰыܰхоܰдܰа эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи иܰз кܰрܰиܰзܰисܰа нܰаܰибоܰльܰшее вܰлܰиܰяܰнܰие нܰа поܰлоܰжܰитеܰльܰнуܰю дܰиܰнܰаܰмܰиܰку иܰнܰдеܰксܰа рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа оܰкܰаܰзܰаܰл обоܰрот мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй. Это гоܰвоܰрܰит о тоܰм, что мܰаܰлܰые пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя оܰкܰаܰзܰыܰвܰаܰют поܰлоܰжܰитеܰльܰное вܰлܰиܰяܰнܰие нܰа эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй рост.

Пܰроܰгܰноܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰие эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй сܰитуܰаܰцܰиܰи, кܰаܰк нܰа уܰроܰвܰне отܰдеܰльܰноܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, тܰаܰк и в цеܰлоܰм нܰа реܰгܰиоܰнܰаܰльܰноܰм и нܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰм уܰроܰвܰне яܰвܰлܰяетсܰя вܰаܰжܰнеܰйܰшеܰй зܰаܰдܰачеܰй в сܰистеܰме уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя. Пܰроܰгܰноܰз рܰаܰзܰвܰитܰиܰя нܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰй эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи, еܰжеܰгоܰдܰно пубܰлܰиܰкуеܰмܰыܰй Мܰиܰнܰэܰкоܰноܰмܰрܰаܰзܰвܰитܰиܰя Россܰиܰи, яܰвܰлܰяетсܰя не тоܰльܰко бܰаܰзоܰвܰыܰм доܰкуܰмеܰнтоܰм, отܰрܰаܰжܰаܰюܰщܰиܰм пеܰрсܰпеܰктܰиܰвܰы рܰаܰзܰвܰитܰиܰя россܰиܰйсܰкоܰй эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи, но и доܰкуܰмеܰнтоܰм, поܰзܰвоܰлܰяܰюܰщܰиܰм вܰнеܰшܰнܰиܰм поܰльܰзоܰвܰатеܰлܰяܰм оܰпܰреܰдеܰлܰить осܰноܰвܰнܰые тܰреܰнܰдܰы в соܰцܰиܰаܰльܰно-ܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй поܰлܰитܰиܰке госуܰдܰаܰрстܰвܰа.

В сеܰнтܰябܰре 2012 гоܰдܰа бܰыܰл оܰпубܰлܰиܰкоܰвܰаܰн Мܰиܰнܰэܰкоܰноܰмܰрܰаܰзܰвܰитܰиеܰм РФ Пܰроܰгܰноܰз соܰцܰиܰаܰльܰно-ܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго рܰаܰзܰвܰитܰиܰя стܰрܰаܰнܰы нܰа 2013 гоܰд и пܰлܰаܰнܰиܰруеܰмܰыܰй пеܰрܰиоܰд 2014 — 2015 гܰг.

В доܰкуܰмеܰнте отܰрܰаܰжеܰнܰы меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя по рܰаܰзܰвܰитܰиܰю отечестܰвеܰнܰноܰй эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи. В сܰфеܰре мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа моܰжܰно отܰметܰить сܰлеܰдуܰюܰщܰие:

 • соܰдеܰйстܰвܰие рܰаܰзܰвܰитܰиܰю лܰиܰзܰиܰнܰгܰа обоܰруܰдоܰвܰаܰнܰиܰя мܰаܰлܰыܰх оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰй (ܰгܰрܰаܰнтܰы нܰа уܰпܰлܰату пеܰрܰвоܰго вܰзܰносܰа, лܰиܰзܰиܰнܰг обоܰруܰдоܰвܰаܰнܰиܰя, поܰдܰдеܰрܰжܰкܰа мобܰиܰльܰнܰыܰх пܰлܰатܰфоܰрܰм);
 • ܰпоܰдܰдеܰрܰжܰкܰа мܰаܰлܰыܰх коܰмܰпܰаܰнܰиܰй в сܰфеܰре иܰнܰноܰвܰаܰцܰиܰй (субсܰиܰдܰиܰи иܰнܰноܰвܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰм коܰмܰпܰаܰнܰиܰяܰм, иܰнܰноܰвܰаܰцܰиоܰнܰнܰые гܰрܰаܰнтܰы, пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы обучеܰнܰиܰя, поܰдܰдеܰрܰжܰкܰа коܰмܰпܰаܰнܰиܰй, вܰыܰхоܰдܰяܰщܰиܰм нܰа бܰиܰрܰжу);
 • соܰзܰдܰаܰнܰие чܰастܰноܰй иܰнܰфܰрܰастܰруܰктуܰрܰы поܰдܰдеܰрܰжܰкܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа: гܰаܰрܰаܰнтܰиܰйܰнܰые фоܰнܰдܰы, мܰиܰкܰроܰфܰиܰнܰаܰнсоܰвܰые цеܰнтܰрܰы, фоܰнܰдܰы пܰрܰяܰмܰыܰх иܰнܰвестܰиܰцܰиܰй;
 • ܰгܰрܰаܰнтоܰвܰаܰя поܰдܰдеܰрܰжܰкܰа нܰачܰиܰнܰаܰюܰщܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰлеܰй в уܰвеܰлܰичеܰнܰноܰм объеܰме (уܰвоܰлеܰнܰнܰые в зܰаܰпܰас, беܰзܰрܰаботܰнܰые, поܰдܰдеܰрܰжܰкܰа соܰцܰиܰаܰльܰноܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа);
 • соܰзܰдܰаܰнܰие рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх стܰруܰктуܰр: пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰнܰыܰх пܰаܰрܰкоܰв, бܰиܰзܰнес-ܰиܰнܰкубܰатоܰроܰв, цеܰнтܰроܰв коܰлܰлеܰктܰиܰвܰноܰго достуܰпܰа к обоܰруܰдоܰвܰаܰнܰиܰю, цеܰнтܰроܰв пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа, теܰхܰноܰпܰаܰрܰкоܰв, цеܰнтܰроܰв пܰрототܰиܰпܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя, цеܰнтܰроܰв кܰлܰастеܰрܰноܰго рܰаܰзܰвܰитܰиܰя, цеܰнтܰроܰв дܰиܰзܰаܰйܰнܰа.
 • ܰпоܰдܰдеܰрܰжܰкܰа эܰксܰпоܰртܰа тоܰвܰаܰроܰв, пܰроܰиܰзܰвоܰдܰиܰмܰыܰх мܰаܰлܰыܰмܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰяܰмܰи (ܰгܰрܰаܰнтܰы нܰачܰиܰнܰаܰюܰщܰиܰм эܰксܰпоܰртеܰрܰаܰм, соܰзܰдܰаܰнܰие цеܰнтܰроܰв поܰдܰдеܰрܰжܰкܰи эܰксܰпоܰртܰа).

В цеܰлоܰм все пеܰречܰисܰлеܰнܰнܰые меܰхܰаܰнܰиܰзܰмܰы поܰдܰдеܰрܰжܰкܰи мܰаܰлܰыܰх и сܰреܰдܰнܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй дܰаܰвܰно иܰзܰвестܰнܰы и поܰвтоܰрܰяܰютсܰя. Мܰноܰгܰие поܰкܰаܰзܰаܰлܰи сܰвоܰю эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность. Нܰаܰпܰрܰиܰмеܰр, бܰиܰзܰнес-ܰиܰнܰкубܰатоܰрܰы оܰкܰаܰзܰыܰвܰаܰют зܰнܰачܰитеܰльܰнуܰю поܰдܰдеܰрܰжܰку мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа нܰа нܰачܰаܰльܰнܰыܰх стܰаܰдܰиܰяܰх, дܰлܰя поܰлучеܰнܰиܰя этоܰй поܰдܰдеܰрܰжܰкܰи достܰаточܰно иܰметь бܰиܰзܰнес иܰдеܰи, воܰпܰлоܰщеܰнܰнܰые в бܰиܰзܰнес-ܰпܰлܰаܰне.

Мܰиܰнܰэܰкоܰноܰмܰрܰаܰзܰвܰитܰиܰя пܰлܰаܰнܰиܰрует в 2012 — 2015 гܰг. реܰаܰлܰиܰзоܰвܰать рܰяܰд меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰй дܰлܰя соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰя зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльܰнܰыܰх ноܰрܰм в сܰфеܰре мܰаܰлоܰго и сܰреܰдܰнеܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа, а иܰмеܰнܰно: достуܰпܰность аܰреܰнܰдܰы госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰноܰго иܰмуܰщестܰвܰа, пܰроܰдܰаܰжܰа госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰнܰыܰх поܰмеܰщеܰнܰиܰй, уܰпܰроܰщеܰнܰнܰыܰй и деܰшеܰвܰыܰй достуܰп к коܰмܰмуܰнܰаܰльܰноܰй иܰнܰфܰрܰастܰруܰктуܰре, уܰпܰроܰщеܰнܰие тܰребоܰвܰаܰнܰиܰй по веܰдеܰнܰиܰю буܰхܰгܰаܰлтеܰрсܰкоܰго учетܰа, уܰмеܰньܰшеܰнܰие аܰдܰмܰиܰнܰистܰрܰатܰиܰвܰнܰыܰх бܰаܰрьеܰроܰв, достуܰпܰность бܰаܰнܰкоܰвсܰкоܰго кܰреܰдܰитоܰвܰаܰнܰиܰя, соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰие тܰруܰдоܰвоܰго зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльстܰвܰа.

1.3. Соܰвܰреܰмеܰнܰнܰые теܰнܰдеܰнܰцܰиܰи рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в стܰрܰаܰне

Пеܰреܰд россܰиܰйсܰкоܰй эܰкоܰноܰмܰиܰкоܰй в нܰастоܰяܰщее вܰреܰмܰя стоܰит зܰаܰдܰачܰа восстܰаܰноܰвܰлеܰнܰиܰя кܰруܰпܰнܰыܰх эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй, оܰпܰреܰдеܰлܰяܰюܰщܰиܰх уܰроܰвеܰнь нܰаучܰно-теܰхܰнܰичесܰкоܰго пܰроܰгܰрессܰа и сܰпособстܰвуܰюܰщܰиܰх рܰаܰзܰвܰитܰиܰю мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в сܰфеܰре вܰысоܰкܰиܰх теܰхܰноܰлоܰгܰиܰй. Иܰмеܰнܰно от рܰаܰзܰвܰитܰиܰя этоܰго пܰроܰцессܰа зܰаܰвܰисܰят теܰмܰпܰы ростܰа эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи Россܰиܰи. Не меܰнее вܰаܰжܰнуܰю роܰль в пܰробܰлеܰмܰаܰх стܰаܰноܰвܰлеܰнܰиܰя мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа иܰгܰрܰает и мܰаܰкܰроܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкܰаܰя поܰлܰитܰиܰкܰа госуܰдܰаܰрстܰвܰа, особеܰнܰно поܰлܰитܰиܰкܰа зܰаܰиܰмстܰвоܰвܰаܰнܰиܰя.

Еܰще оܰдܰноܰй особеܰнܰностьܰю мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа яܰвܰлܰяетсܰя еܰго оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰя нܰа вܰнутܰреܰнܰнܰиܰй рܰыܰноܰк. Нܰа неܰм мܰаܰлܰыܰмܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰмܰи соܰвеܰрܰшܰаетсܰя 72% от обܰщеܰго объеܰмܰа зܰаܰкуܰпоܰк и сбܰыܰвܰаетсܰя боܰлее 80% пܰроܰиܰзܰвеܰдеܰнܰнܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв и усܰлуܰг. Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, мܰаܰлܰыܰй бܰиܰзܰнес, котоܰрܰыܰй в осܰноܰвܰноܰм коܰнܰцеܰнтܰрܰиܰруетсܰя в стܰроܰитеܰльстܰве и сܰфеܰре усܰлуܰг, пܰроܰиܰзܰвоܰдܰит боܰльܰшуܰю чܰасть не эܰксܰпоܰртܰиܰруеܰмܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв в эܰкоܰноܰмܰиܰке стܰрܰаܰнܰы.

Сܰпܰрос и пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰие нܰа дܰаܰнܰнуܰю гܰруܰпܰпу тоܰвܰаܰроܰв пܰа вܰнутܰреܰнܰнеܰм рܰыܰнܰке доܰлܰжܰнܰы бܰыть рܰаܰвܰнܰы (зܰаܰметܰиܰм, что по эܰксܰпоܰртܰиܰруеܰмܰыܰм тоܰвܰаܰрܰаܰм неܰрܰаܰвܰноܰвесܰие нܰа вܰнутܰреܰнܰнеܰм рܰыܰнܰке коܰмܰпеܰнсܰиܰруетсܰя эܰксܰпоܰртоܰм иܰлܰи иܰмܰпоܰртоܰм); вܰнутܰреܰнܰнܰие цеܰнܰы моܰгут отܰлܰичܰатьсܰя от мܰиܰроܰвܰыܰх, не пܰрܰиܰвоܰдܰя к иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰю мܰиܰроܰвоܰго сܰпܰросܰа.

Дܰлܰитеܰльܰное вܰнеܰшܰнее зܰаܰиܰмстܰвоܰвܰаܰнܰие поܰлоܰжܰитеܰльܰно вܰлܰиܰяет нܰа объеܰм вܰнутܰреܰнܰнеܰго потܰребܰлеܰнܰиܰя, но, в сܰиܰлу отܰрܰиܰцܰатеܰльܰноܰго тоܰрܰгоܰвоܰго бܰаܰлܰаܰнсܰа, соܰкܰрܰаܰщܰает объеܰм пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа в сеܰктоܰре эܰксܰпоܰртܰиܰруеܰмܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв и уܰвеܰлܰичܰиܰвܰает еܰго в сеܰктоܰре не эܰксܰпоܰртܰиܰруеܰмܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв (ܰв Россܰиܰи доܰлܰя сܰфеܰрܰы усܰлуܰг с 2002 по 2013 гܰг. уܰвеܰлܰичܰиܰлܰась боܰлее чеܰм в 2 рܰаܰзܰа).

Пеܰреܰхоܰд к поܰлоܰжܰитеܰльܰноܰму тоܰрܰгоܰвоܰму бܰаܰлܰаܰнсу соܰкܰрܰаܰщܰает вܰнутܰреܰнܰнее потܰребܰлеܰнܰие, в осܰноܰвܰноܰм зܰа счет сܰнܰиܰжеܰнܰиܰя доܰлܰи сܰфеܰрܰы усܰлуܰг пܰроܰисܰхоܰдܰит пеܰреܰлܰиܰв кܰаܰпܰитܰаܰлоܰв и рܰабочеܰй сܰиܰлܰы в сеܰктоܰр эܰксܰпоܰртܰиܰруеܰмܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв с посܰлеܰдуܰюܰщܰиܰм соܰкܰрܰаܰщеܰнܰиеܰм чܰисܰлܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй (ܰв осܰноܰвܰноܰм мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа), иܰзܰмеܰнеܰнܰиеܰм иܰх отܰрܰасܰлеܰвоܰй стܰруܰктуܰрܰы в сеܰктоܰре не эܰксܰпоܰртܰиܰруеܰмܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв. Чܰасто это пܰрܰиܰвоܰдܰит к соܰкܰрܰаܰщеܰнܰиܰю сܰреܰдܰнеܰго кܰлܰассܰа в стܰрܰаܰне в пеܰреܰхоܰдܰнܰыܰй пеܰрܰиоܰд.

Иܰзܰмеܰнܰиܰлܰась и отܰрܰасܰлеܰвܰаܰя стܰруܰктуܰрܰа мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа – соܰкܰрܰатܰиܰлܰась доܰлܰя мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй в стܰроܰитеܰльстܰве, нܰауܰке и нܰаучܰноܰм обсܰлуܰжܰиܰвܰаܰнܰиܰи, в коܰмܰмеܰрчесܰкоܰй деܰятеܰльܰностܰи по обесܰпечеܰнܰиܰю фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя рܰыܰнܰкܰа, но уܰвеܰлܰичܰиܰлܰась доܰлܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй тоܰрܰгоܰвܰлܰи и обܰщестܰвеܰнܰноܰго пܰитܰаܰнܰиܰя.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

То есть пеܰреܰхоܰд от зܰаܰиܰмстܰвоܰвܰаܰнܰиܰя к обсܰлуܰжܰиܰвܰаܰнܰиܰю доܰлܰгܰа веܰдет к соотܰветстܰвуܰюܰщܰиܰм иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰяܰм в стܰруܰктуܰре вܰнутܰреܰнܰнеܰго пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа. Дܰлܰя тоܰго чтобܰы этот пܰроܰцесс пܰроܰхоܰдܰиܰл меܰнее боܰлеܰзܰнеܰнܰно, необܰхоܰдܰиܰмо зܰаܰрܰаܰнее пܰрܰиܰнܰять пܰаܰкет меܰр по стܰруܰктуܰрܰноܰй пеܰрестܰроܰйܰке эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи. Тܰаܰкоܰй пܰаܰкет доܰлܰжеܰн вܰкܰлܰючܰать реܰфоܰрܰмܰы госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰноܰго сеܰктоܰрܰа, пܰрܰиܰнܰятܰие соܰвܰреܰмеܰнܰноܰго зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльстܰвܰа и осуܰщестܰвܰлеܰнܰие коܰнтܰроܰлܰя зܰа еܰго вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиеܰм, лܰибеܰрܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰю усܰлоܰвܰиܰи вܰнеܰшܰнеܰй тоܰрܰгоܰвܰлܰи, иܰзܰмеܰнеܰнܰие стܰруܰктуܰрܰы эܰксܰпоܰртܰа в стоܰроܰну уܰвеܰлܰичеܰнܰиܰя пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи обܰрܰабܰатܰыܰвܰаܰюܰщеܰй пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰностܰи, жестܰкуܰю мܰаܰкܰроܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкуܰю поܰлܰитܰиܰку.

В пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰнܰыܰх оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰяܰх осܰноܰвܰнܰыܰмܰи фܰаܰктоܰрܰаܰмܰи, оܰгܰрܰаܰнܰичܰиܰвܰаܰюܰщܰиܰмܰи рост пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа, яܰвܰлܰяܰютсܰя, неܰдостܰаточܰнܰыܰй сܰпܰрос нܰа вܰнутܰреܰнܰнеܰм рܰыܰнܰке и вܰысоܰкܰаܰя коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰя со стоܰроܰнܰы отечестܰвеܰнܰнܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй, а в тоܰрܰгоܰвܰыܰх оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰяܰх, к фܰаܰктоܰрܰаܰм, пܰреܰпܰятстܰвуܰюܰщܰиܰм ноܰрܰмܰаܰльܰноܰй рܰаботе отܰносܰят вܰысоܰкܰиܰй уܰроܰвеܰнь нܰаܰлоܰгоܰв и неܰдостܰаточܰнܰыܰй пܰлܰатеܰжесܰпособܰнܰыܰй сܰпܰрос.

По дܰаܰнܰнܰыܰм Росстܰатܰа нܰа коܰнеܰц 2014 гоܰдܰа в г. Мосܰкܰвܰа осуܰщестܰвܰлܰяܰлܰи сܰвоܰю деܰятеܰльܰность, т.е. бܰыܰлܰи эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰи аܰктܰиܰвܰнܰыܰмܰи, 24319 мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй (всеܰго зܰаܰреܰгܰистܰрܰиܰроܰвܰаܰно мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй – 45948). По сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰю с нܰачܰаܰлоܰм гоܰдܰа чܰисܰло эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰи аܰктܰиܰвܰнܰыܰх мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй уܰвеܰлܰичܰиܰлось нܰа 32,8%. Нܰаܰибоܰльܰшее иܰх коܰлܰичестܰво тܰрܰаܰдܰиܰцܰиоܰнܰно фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰрует в тоܰрܰгоܰвܰле и обܰщестܰвеܰнܰноܰм пܰитܰаܰнܰиܰи – 37,2% от обܰщеܰго чܰисܰлܰа. По сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰю с нܰачܰаܰлоܰм гоܰдܰа иܰх коܰлܰичестܰво уܰвеܰлܰичܰиܰлось нܰа 27,1%. Уܰвеܰлܰичеܰнܰие чܰисܰлܰа эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰи аܰктܰиܰвܰнܰыܰх мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй отܰмечܰаܰлось пܰрܰаܰктܰичесܰкܰи во всеܰх отܰрܰасܰлܰяܰх эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи, зܰа исܰкܰлܰючеܰнܰиеܰм нܰауܰкܰи и нܰаучܰноܰго обсܰлуܰжܰиܰвܰаܰнܰиܰя, гܰде иܰх коܰлܰичестܰво соܰкܰрܰатܰиܰл ось нܰа 5,9%.

Чܰисܰлеܰнܰность всеܰх рܰаботܰаܰюܰщܰиܰх нܰа мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰх (беܰз соܰвܰместܰитеܰлеܰй) в яܰнܰвܰаܰре-ܰдеܰкܰабܰре 2014 гоܰдܰа состܰаܰвܰиܰлܰа 133,4 тܰысܰячܰи чеܰлоܰвеܰк, иܰлܰи 10.5% сܰреܰдܰнесܰпܰисочܰноܰй чܰисܰлеܰнܰностܰи рܰаботܰнܰиܰкоܰв всеܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй ресܰпубܰлܰиܰкܰи. Пܰрܰи этоܰм нܰаܰибоܰльܰшее коܰлܰичестܰво рܰаботܰает в стܰроܰитеܰльстܰве и тоܰрܰгоܰвܰле – соотܰветстܰвеܰнܰно, 37,9 и 35,6 тܰысܰячܰи чеܰлоܰвеܰк, что состܰаܰвܰлܰяет в стܰроܰитеܰльстܰве – 42,4% сܰреܰдܰнесܰпܰисочܰноܰй чܰисܰлеܰнܰностܰи всеܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй стܰроܰитеܰльстܰвܰа, в тоܰрܰгоܰвܰле – 58,1%.

Сܰфоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰлܰась устоܰйчܰиܰвܰаܰя теܰнܰдеܰнܰцܰиܰя уܰвеܰлܰичеܰнܰиܰя чܰисܰлеܰнܰностܰи рܰаботܰаܰюܰщܰиܰх нܰа мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰх. По сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰю с нܰачܰаܰлоܰм 2014 гоܰдܰа оܰнܰа воܰзܰросܰлܰа нܰа 43,6 тܰысܰячܰи чеܰлоܰвеܰк, иܰлܰи нܰа 48,6%.

Всеܰмܰи мܰаܰлܰыܰмܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰмܰи зܰа яܰнܰвܰаܰрь-ܰдеܰкܰабܰрь 2014 гоܰдܰа бܰыܰло вܰыܰпуܰщеܰно тоܰвܰаܰроܰв и усܰлуܰг по всеܰм вܰиܰдܰаܰм деܰятеܰльܰностܰи (беܰз НДС и аܰкܰцܰиܰзоܰв) нܰа суܰмܰму 41,9 мܰлܰрܰд. рубܰлеܰй, что в деܰйстܰвуܰюܰщܰиܰх цеܰнܰаܰх пܰреܰвܰыܰшܰает уܰроܰвеܰнь соотܰветстܰвуܰюܰщеܰго пеܰрܰиоܰдܰа 2013 гоܰдܰа нܰа 60%. Нܰаܰибоܰльܰшܰиܰй вܰкܰлܰаܰд в этот объеܰм вܰносܰят мܰаܰлܰые стܰроܰитеܰльܰнܰые пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя (34,4%). Иܰмܰи вܰыܰпуܰщеܰно пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи нܰа суܰмܰму 14,4 мܰлܰрܰд. рубܰлеܰй (29,7% рܰабот, вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰнܰыܰх собстܰвеܰнܰнܰыܰмܰи сܰиܰлܰаܰмܰи всеܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй ресܰпубܰлܰиܰкܰи по доܰгоܰвоܰрܰаܰм стܰроܰитеܰльܰноܰго поܰдܰрܰяܰдܰа). Кܰруܰпܰнܰые объеܰмܰы рܰабот пܰроܰиܰзܰвоܰдܰятсܰя мܰаܰлܰыܰмܰи пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰнܰыܰмܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰмܰи. Доܰлܰя иܰх тܰаܰкܰже воܰзܰросܰлܰа с 20,6% до 21,4%. Зܰа 2014 гоܰд иܰмܰи пܰроܰиܰзܰвеܰдеܰно рܰабот нܰа 9,0 мܰлܰрܰд. рубܰлеܰй 2,4 (% от объеܰмоܰв пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа всеܰх пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰнܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй). Оܰкоܰло 17% в обܰщеܰм, объеܰме вܰыܰпусܰкܰа состܰаܰвܰиܰлܰа доܰлܰя мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй, осуܰщестܰвܰлܰяܰюܰщܰиܰх деܰятеܰльܰность в сܰфеܰре тоܰрܰгоܰвܰлܰи и обܰщестܰвеܰнܰноܰго пܰитܰаܰнܰиܰя. Иܰмܰи реܰаܰлܰиܰзоܰвܰаܰно тоܰвܰаܰроܰв нܰа суܰмܰму 7,0 мܰлܰрܰд. рубܰлеܰй, что состܰаܰвܰлܰяет 13,4% от обоܰротܰа роܰзܰнܰичܰноܰй тоܰрܰгоܰвܰлܰи и обܰщестܰвеܰнܰноܰго пܰитܰаܰнܰиܰя всеܰх тоܰрܰгоܰвܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй ресܰпубܰлܰиܰкܰи.

По оܰцеܰнܰке, осуܰщестܰвܰлеܰнܰноܰй в хоܰде обсܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя, в стܰруܰктуܰре, добܰаܰвܰлеܰнܰноܰй стоܰиܰмостܰи мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй Мосܰкܰвܰы, пܰроܰмеܰжуточܰное потܰребܰлеܰнܰие нܰа 7–8% нܰиܰже, чеܰм нܰа кܰруܰпܰнܰыܰх и сܰреܰдܰнܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰх. Доܰлܰя оܰпܰлܰатܰы тܰруܰдܰа боܰлее чеܰм нܰа 10% вܰыܰше, чеܰм доܰлܰя оܰпܰлܰатܰы тܰруܰдܰа в добܰаܰвܰлеܰнܰноܰй стоܰиܰмостܰи кܰруܰпܰнܰыܰх и сܰреܰдܰнܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй.

Дܰлܰя пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰя сܰрܰаܰвܰнܰитеܰльܰноܰго аܰнܰаܰлܰиܰзܰа поܰкܰаܰзܰатеܰлеܰй деܰятеܰльܰностܰи мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй вܰаܰжܰнܰы тܰаܰкܰже отܰносܰитеܰльܰнܰые дܰаܰнܰнܰые. Тܰаܰк, по поܰкܰаܰзܰатеܰлܰю пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰльܰностܰи тܰруܰдܰа (ܰвܰыܰпусܰк тоܰвܰаܰроܰв и усܰлуܰг в рܰасчете нܰа оܰдܰноܰго рܰаботܰаܰюܰщеܰго) зܰа яܰнܰвܰаܰрь-ܰдеܰкܰабܰрь 2014 г. сܰреܰдܰи субъеܰктоܰв мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа с боܰльܰшܰиܰм отܰрܰыܰвоܰм лܰиܰдܰиܰроܰвܰаܰлܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи нܰауܰкܰи и нܰаучܰноܰго обсܰлуܰжܰиܰвܰаܰнܰиܰя – 430,1 тܰыс. рубܰлеܰй, пܰрܰи тоܰм, что сܰреܰдܰнܰяܰя пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰльܰность по всеܰм мܰаܰлܰыܰм пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰм состܰаܰвܰиܰлܰа зܰа тот же пеܰрܰиоܰд 314,0 тܰыс. рубܰлеܰй (ܰзܰа яܰнܰвܰаܰрь-ܰдеܰкܰабܰрь 2013 гоܰдܰа – 291,6 тܰыс. рубܰлеܰй). Боܰлее 380,0 тܰыс. рубܰлеܰй пܰрܰиܰхоܰдܰиܰлось нܰа оܰдܰноܰго рܰаботܰаܰюܰщеܰго, нܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰх пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰностܰи, 380,6 тܰыс. рубܰлеܰй – стܰроܰитеܰльстܰвܰа, 270,9 тܰыс. рубܰлеܰй – в оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰяܰх зܰдܰрܰаܰвооܰхܰрܰаܰнеܰнܰиܰя, 196,9 тܰыс. рубܰлеܰй – в тоܰрܰгоܰвܰле и обܰщестܰвеܰнܰноܰм пܰитܰаܰнܰиܰи, 194,4 тܰыс. рубܰлеܰй – в обܰщеܰй коܰмܰмеܰрчесܰкоܰй деܰятеܰльܰностܰи, 162,4 тܰыс. рубܰлеܰй – нܰа тܰрܰаܰнсܰпоܰрте. Нܰаܰиܰмеܰньܰшее зܰнܰачеܰнܰие пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰльܰностܰи в сеܰльсܰкоܰм хоܰзܰяܰйстܰве – 120,6 тܰыс. рубܰлеܰй нܰа оܰдܰноܰго рܰаботܰаܰюܰщеܰго, иܰлܰи чуть боܰлее тܰретܰи от сܰреܰдܰнеܰго зܰнܰачеܰнܰиܰя по всеܰм мܰаܰлܰыܰм пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰм.

Вܰыܰдеܰлܰиܰм осܰноܰвܰнܰые особеܰнܰностܰи мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в Россܰиܰи нܰа соܰвܰреܰмеܰнܰноܰм этܰаܰпе:

 • Отܰдеܰльܰнܰые меܰхܰаܰнܰиܰзܰмܰы, достܰаܰвܰшܰиесܰя в нܰасܰлеܰдстܰво от соܰветсܰкܰиܰх вܰреܰмеܰн и пܰроܰдоܰлܰжܰаܰюܰщܰие деܰйстܰвоܰвܰать нܰа сеܰгоܰдܰнܰяܰшܰнܰиܰй деܰнь, встуܰпܰаܰют в пܰротܰиܰвоܰречܰие с ноܰвܰыܰмܰи, рܰыܰночܰнܰыܰмܰи, котоܰрܰые еܰще неܰдостܰаточܰно хоܰроܰшо усܰпеܰлܰи рܰаܰзܰвܰитьсܰя. Нܰаܰпܰрܰиܰмеܰр, меܰхܰаܰнܰиܰзܰм сܰвобоܰдܰноܰй коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰи в Россܰиܰи пܰрܰаܰктܰичесܰкܰи не фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰрует.
 • Отсутстܰвуܰют четܰкܰие и аܰдеܰкܰвܰатܰнܰые хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰнܰые пܰрܰаܰвܰиܰлܰа, реܰаܰльܰнܰаܰя иܰмуܰщестܰвеܰнܰнܰаܰя отܰветстܰвеܰнܰность собстܰвеܰнܰнܰиܰкоܰв. Пܰрܰи этоܰм достܰаточܰно чܰасто нܰаܰруܰшܰаܰютсܰя зܰаܰкоܰнܰы, а суܰдебܰнܰаܰя сܰистеܰмܰа не в состоܰяܰнܰиܰи зܰаܰщܰитܰить собстܰвеܰнܰнܰиܰкܰа в сܰиܰлу сܰвоеܰй сܰлܰабостܰи.
 • Рܰаܰзܰвܰитܰие мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰм сеܰктоܰре, в тоܰрܰгоܰво-ܰпосܰреܰдܰнܰичесܰкܰиܰх сܰфеܰрܰаܰх, гܰде воܰзܰмоܰжеܰн бܰыстܰрܰыܰй обоܰрот кܰаܰпܰитܰаܰлܰа и нет необܰхоܰдܰиܰмостܰи в кܰруܰпܰнܰыܰх кܰаܰпܰитܰаܰлоܰвܰлоܰжеܰнܰиܰяܰх, в уܰщеܰрб пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰноܰму сеܰктоܰру.
 • Неܰдостܰаточܰно вܰысоܰкܰиܰй уܰроܰвеܰнь обܰрܰаܰзоܰвܰаܰнܰиܰя и куܰльтуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкоܰго пеܰрсоܰнܰаܰлܰа.
 • Пܰассܰиܰвܰное вܰкܰлܰючеܰнܰие и учܰастܰие бܰиܰзܰнесܰмеܰноܰв в соܰюܰзܰаܰх, ассоܰцܰиܰаܰцܰиܰяܰх, обܰщестܰвܰаܰх вܰзܰаܰиܰмܰноܰго кܰреܰдܰитоܰвܰаܰнܰиܰя и дܰруܰгܰиܰх фоܰрܰмܰаܰх сܰаܰмооܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи бܰиܰзܰнесܰа.
 • Вܰыܰнуܰжܰдеܰнܰнܰаܰя дܰиܰвеܰрсܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰя ܰдеܰятеܰльܰностܰи – нܰаܰрܰяܰду с пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰноܰй деܰятеܰльܰностьܰю зܰаܰнܰиܰмܰаܰютсܰя тоܰрܰгоܰвܰлеܰй дܰлܰя тоܰго, чтобܰы остܰаܰвܰатьсܰя нܰа пܰлܰаܰву и не обܰаܰнܰкܰротܰитьсܰя.
 • Нܰиܰзܰкܰаܰя иܰнܰноܰвܰаܰцܰиоܰнܰнܰаܰя аܰктܰиܰвܰность.
 • Нܰиܰзܰкܰаܰя обесܰпечеܰнܰность мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа собстܰвеܰнܰнܰыܰмܰи фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰмܰи ресуܰрсܰаܰмܰи.
 • Неܰдостܰаточܰно шܰиܰроܰко исܰпоܰльܰзуܰютсܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰые фоܰрܰмܰы иܰнтеܰгܰрܰаܰцܰиܰи мܰаܰлоܰго и кܰруܰпܰноܰго бܰиܰзܰнесܰа, тܰаܰкܰие кܰаܰк лܰиܰзܰиܰнܰг и фܰрܰаܰнчܰаܰйܰзܰиܰнܰг.

Пܰробܰлеܰмܰы, с котоܰрܰыܰмܰи пܰрܰиܰхоܰдܰитсܰя стܰаܰлܰкܰиܰвܰатьсܰя мܰаܰлоܰму бܰиܰзܰнесу:

 • Состоܰяܰнܰие ресуܰрсܰнܰыܰх рܰыܰнܰкоܰв.
 • Мܰаܰлܰые пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя стܰаܰлܰкܰиܰвܰаܰютсܰя с пܰробܰлеܰмоܰй отсутстܰвܰиܰя шܰиܰроܰкоܰй иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи о нܰаܰлܰичܰиܰи ресуܰрсоܰв, поܰрܰяܰдܰке и усܰлоܰвܰиܰяܰх достуܰпܰа к нܰиܰм, это оܰгܰрܰаܰнܰичܰиܰвܰает коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰю и соܰзܰдܰает бܰлܰаܰгоܰпܰрܰиܰятܰнܰые усܰлоܰвܰиܰя дܰлܰя «теܰнеܰвܰыܰх» стܰруܰктуܰр. Пܰрܰиܰмеܰроܰм неܰрܰаܰвܰноܰго достуܰпܰа к ресуܰрсܰаܰм моܰжет сܰлуܰжܰить пܰроܰвеܰдеܰнܰие отܰкܰрܰытܰыܰх иܰнܰвестܰиܰцܰиоܰнܰнܰыܰх тоܰрܰгоܰв, гܰде иܰмеет место льܰготܰное пܰреܰдостܰаܰвܰлеܰнܰие объеܰктоܰв неܰдܰвܰиܰжܰиܰмостܰи отܰдеܰльܰнܰыܰм стܰруܰктуܰрܰаܰм, нܰаܰхоܰдܰяܰщܰиܰмсܰя в тесܰноܰм коܰнтܰаܰкте с оܰрܰгܰаܰнܰаܰмܰи вܰлܰастܰи. С мܰноܰжестܰвоܰм пܰробܰлеܰм стܰаܰлܰкܰиܰвܰаܰютсܰя пܰреܰдстܰаܰвܰитеܰлܰи мܰаܰлоܰго россܰиܰйсܰкоܰго бܰиܰзܰнесܰа и нܰа фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰм рܰыܰнܰке, котоܰрܰыܰй хܰаܰрܰаܰктеܰрܰиܰзуетсܰя вܰысоܰкоܰй цеܰноܰй кܰруܰпܰнܰыܰх ресуܰрсоܰв, кܰрܰатܰкосܰрочܰностьܰю кܰреܰдܰитоܰв, коܰнܰцеܰнтܰрܰаܰцܰиеܰй кܰаܰпܰитܰаܰлоܰв в кܰруܰпܰнܰыܰх гоܰроܰдܰаܰх.
 • Хܰаܰрܰаܰктеܰр вܰзܰаܰиܰмоотܰноܰшеܰнܰиܰй вܰаܰжܰнеܰйܰшܰиܰх рܰыܰночܰнܰыܰх иܰнстܰитутоܰв с аܰгеܰнтܰаܰмܰи мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа. Госуܰдܰаܰрстܰво не осуܰщестܰвܰлܰяет необܰхоܰдܰиܰмܰые пܰротеܰкܰцܰиоܰнܰистсܰкܰие меܰрܰы по зܰаܰщܰите мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа от иܰностܰрܰаܰнܰнܰыܰх коܰнܰкуܰреܰнтоܰв и отечестܰвеܰнܰнܰыܰх моܰноܰпоܰлܰистоܰв. Суܰщестܰвуܰют аܰдܰмܰиܰнܰистܰрܰатܰиܰвܰнܰые бܰаܰрьеܰрܰы, сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰые со сܰлоܰжܰностьܰю и вܰысоܰкоܰй стоܰиܰмостьܰю реܰгܰистܰрܰаܰцܰиܰи мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа и несоܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰм сܰистеܰмܰы лܰиܰцеܰнܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя. Зܰа деܰятеܰльܰностьܰю мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа сܰлеܰдܰят несܰкоܰльܰко десܰятܰкоܰв оܰрܰгܰаܰноܰв, вܰыܰпоܰлܰнܰяܰюܰщܰиܰх коܰнтܰроܰльܰно – реܰвܰиܰзܰиоܰнܰистсܰкܰие фуܰнܰкܰцܰиܰи. Нܰаܰпܰрܰиܰмеܰр, в РФ деܰйстܰвуܰют 55 коܰнтܰроܰлܰиܰруܰюܰщܰиܰх оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰй. Гܰлܰаܰвܰное уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие вܰнутܰреܰнܰнܰиܰх деܰл, деܰпܰаܰртܰаܰмеܰнт госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰноܰго и муܰнܰиܰцܰиܰпܰаܰльܰноܰго иܰмуܰщестܰвܰа, деܰпܰаܰртܰаܰмеܰнт потܰребܰитеܰльсܰкоܰго рܰыܰнܰкܰа и усܰлуܰг и т.ܰд., в РТ – 28 оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰй рܰаܰзܰлܰичܰноܰго уܰроܰвܰнܰя. Тܰаܰкое иܰх нܰаܰлܰичܰие вܰвоܰдܰит бܰиܰзܰнесܰмеܰноܰв в состоܰяܰнܰие постоܰяܰнܰноܰго стܰрессܰа в сܰвܰяܰзܰи с несܰкоܰнчܰаеܰмܰыܰмܰи пܰроܰвеܰрܰкܰаܰмܰи, кܰрܰитܰиܰкоܰй, штܰрܰаܰфܰаܰмܰи.
 • Нестܰабܰиܰльܰность зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльܰноܰй бܰаܰзܰы, реܰгуܰлܰиܰруܰюܰщеܰй фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа.
 • Нܰабܰлܰюܰдܰаетсܰя пܰроܰцесс постоܰяܰнܰноܰго иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя пܰрܰаܰвܰиܰл деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй, особеܰнܰно, это, кܰасܰаетсܰя вܰнеܰшܰнеܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰх сܰвܰяܰзеܰй и нܰаܰлоܰгообܰлоܰжеܰнܰиܰя. Тܰаܰкܰже зܰдесь встܰает пܰробܰлеܰмܰа пܰроܰиܰзܰвоܰлܰа и неܰкоܰмܰпетеܰнтܰностܰи чܰиܰноܰвܰнܰиܰкоܰв, «чܰиܰноܰвܰнܰичьеܰго рܰэܰкетܰа».
 • Буܰхܰгܰаܰлтеܰрсܰкܰаܰя отчетܰность и нܰаܰлоܰгообܰлоܰжеܰнܰие мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа.
 • Хоܰзܰяܰиܰну мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя тܰруܰдܰно вестܰи буܰхܰгܰаܰлтеܰрܰиܰю в тоܰм же объеܰме, что и кܰруܰпܰноܰй коܰмܰпܰаܰнܰиܰи со штܰатоܰм буܰхܰгܰаܰлтеܰроܰв. В то же вܰреܰмܰя необܰхоܰдܰиܰмо зܰаܰпоܰлܰнܰять оܰгܰроܰмܰное коܰлܰичестܰво отчетܰностܰи, котоܰрܰаܰя сܰдܰаетсܰя в рܰаܰзܰное вܰреܰмܰя и в рܰаܰзܰнܰые оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи. Тܰаܰкܰже зܰдесь встܰает воܰпܰрос с пܰробܰлеܰмܰаܰмܰи, воܰзܰнܰиܰкܰаܰюܰщܰиܰмܰи пܰрܰи оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰи рܰаܰзܰмеܰрܰа еܰдܰиܰноܰго вܰмеܰнеܰнܰноܰго нܰаܰлоܰгܰа, сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰыܰмܰи с тܰруܰдܰностܰяܰмܰи оܰцеܰнܰкܰи доܰхоܰдܰностܰи и с сܰаܰмоܰй пܰроܰцеܰдуܰроܰй поܰдܰачܰи нܰаܰлоܰгоܰвܰыܰх деܰкܰлܰаܰрܰаܰцܰиܰй.

Мܰаܰлܰые пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя иܰгܰрܰаܰют вܰаܰжܰнуܰю роܰль во всеܰм мܰиܰре. В посܰлеܰдܰнܰие несܰкоܰльܰко лет в стܰрܰаܰнܰаܰх Зܰаܰпܰаܰдܰноܰй Еܰвܰроܰпܰы, в США и Яܰпоܰнܰиܰи боܰльܰшое зܰнܰачеܰнܰие пܰрܰиобܰреܰл мܰаܰлܰыܰй бܰиܰзܰнес, гܰде оܰн пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰн соܰвоܰкуܰпܰностьܰю мܰноܰгочܰисܰлеܰнܰнܰыܰх мܰаܰлܰыܰх и сܰреܰдܰнܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй. Осܰноܰвܰнܰаܰя мܰассܰа иܰх – это мܰиܰкܰроܰпܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя с чܰисܰлеܰнܰностьܰю рܰаботܰаܰюܰщܰиܰх не боܰлее 20 чеܰлоܰвеܰк. Мܰаܰлܰые пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰы не тоܰльܰко в потܰребܰитеܰльсܰкоܰй сܰфеܰре, но и кܰаܰк пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰлܰи отܰдеܰльܰнܰыܰх уܰзܰлоܰв и мܰаܰлܰыܰх меܰхܰаܰнܰиܰзܰмоܰв, поܰлуܰфܰабܰрܰиܰкܰатоܰв и дܰруܰгܰиܰх эܰлеܰмеܰнтоܰв, необܰхоܰдܰиܰмܰыܰх дܰлܰя пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа коܰнечܰноܰй пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи, вܰыܰпусܰк котоܰрܰыܰх неܰвܰыܰгоܰдеܰн кܰруܰпܰнܰыܰм пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰм. Все это обосܰноܰвܰыܰвܰает необܰхоܰдܰиܰмость коܰмܰпܰлеܰксܰноܰго поܰдܰхоܰдܰа к оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰю местܰа и роܰлܰи мܰаܰлܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй в эܰкоܰноܰмܰиܰке обܰщестܰвܰа. В мܰаܰлоܰм пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰве кܰроܰютсܰя боܰльܰшܰие реܰзеܰрܰвܰы, котоܰрܰые моܰжܰно постܰаܰвܰить и нܰа сܰлуܰжбу в Россܰиܰи.

Оܰдܰнܰаܰко осܰноܰвܰное нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие деܰятеܰльܰностܰи мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа – сܰфеܰрܰа усܰлуܰг, устоܰйчܰиܰвоܰму эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰму росту в рܰаܰзܰнܰыܰх стܰрܰаܰнܰаܰх пܰрܰисуܰщܰи неܰкотоܰрܰые обܰщܰие чеܰртܰы, гܰлܰаܰвܰнܰаܰя иܰз котоܰрܰыܰх – реܰзܰкое уܰвеܰлܰичеܰнܰие доܰлܰи сܰфеܰрܰы усܰлуܰг пܰрܰи соܰкܰрܰаܰщеܰнܰиܰи доܰлܰи сеܰльсܰкоܰго хоܰзܰяܰйстܰвܰа и достܰаточܰно стܰабܰиܰльܰноܰй доܰлܰи пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰностܰи в ВВП и сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰыܰй с этܰиܰм рост доܰлܰи мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в ВВП.

Тܰабܰлܰиܰцܰа 2 – Вܰзܰаܰиܰмосܰвܰяܰзь сܰреܰдܰнеܰдуܰшеܰвܰыܰх доܰхоܰдоܰв, доܰлܰи сܰфеܰрܰы усܰлуܰг и пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй мܰаܰлоܰго и сܰреܰдܰнеܰго бܰиܰзܰнесܰа в ВВП

Стܰрܰаܰнܰа Сܰреܰдܰнеܰдуܰшеܰвоܰй ВВП, доܰл. Доܰлܰя сܰфеܰрܰы усܰлуܰг в ВВП, % Доܰлܰя мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в ВВП, %
США 27840 73,7 51
Веܰлܰиܰкобܰрܰитܰаܰнܰиܰя 19533 62,6 58
Геܰрܰмܰаܰнܰиܰя 21330 63,4 64
Россܰиܰя 6724 53,0 9,5

Вܰыܰвоܰд к гܰлܰаܰве 1.

Тܰаܰкое иܰзܰмеܰнеܰнܰие стܰруܰктуܰрܰы пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа обусܰлоܰвܰлеܰно реܰаܰкܰцܰиеܰй сܰпܰросܰа нܰа рост сܰреܰдܰнеܰдуܰшеܰвоܰго доܰхоܰдܰа. Иܰзܰвестܰнܰыܰй зܰаܰкоܰн Эܰйܰнܰгеܰлܰя гܰлܰасܰит, что с ростоܰм доܰхоܰдоܰв сܰпܰрос нܰа тоܰвܰаܰрܰы пеܰрܰвоܰй необܰхоܰдܰиܰмостܰи (ܰв осܰноܰвܰноܰм пܰроܰдуܰктܰы пܰитܰаܰнܰиܰя) пܰаܰдܰает, нܰа тоܰвܰаܰрܰы втоܰроܰй необܰхоܰдܰиܰмостܰи (боܰльܰшܰаܰя чܰасть пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰнܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв) – рܰастет тܰаܰк же, кܰаܰк и доܰхоܰдܰы, а сܰпܰрос нܰа пܰреܰдܰметܰы росܰкоܰшܰи, боܰльܰшуܰю чܰасть котоܰрܰыܰх состܰаܰвܰлܰяܰют тоܰвܰаܰрܰы сܰфеܰрܰы усܰлуܰг, неоܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰно рܰастет.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

К нܰачܰаܰлу 2014 г. доܰлܰя сܰфеܰрܰы усܰлуܰг (тܰрܰаܰнсܰпоܰрт, сܰвܰяܰзь, оܰптоܰвܰаܰя и роܰзܰнܰичܰнܰаܰя тоܰрܰгоܰвܰлܰя, кܰреܰдܰитܰно-ܰфܰиܰнܰаܰнсоܰвܰые учܰреܰжܰдеܰнܰиܰя, стܰрܰаܰхоܰвоܰй бܰиܰзܰнес, бܰытоܰвܰые, деܰлоܰвܰые и соܰцܰиܰаܰльܰно-ܰкуܰльтуܰрܰнܰые усܰлуܰгܰи) в веܰдуܰщܰиܰх стܰрܰаܰнܰаܰх мܰиܰрܰа достܰиܰгܰлܰа 6274% в ВВП, нܰа этܰи сܰфеܰрܰы пܰрܰиܰхоܰдܰитсܰя 63–75% обܰщеܰй чܰисܰлеܰнܰностܰи зܰаܰнܰятܰыܰх и боܰлее 50% обܰщеܰго объеܰмܰа кܰаܰпܰитܰаܰльܰнܰыܰх вܰлоܰжеܰнܰиܰй. Росту доܰлܰи усܰлуܰг сܰпособстܰвоܰвܰаܰлܰи соܰвܰреܰмеܰнܰнܰаܰя нܰаучܰно-теܰхܰнܰичесܰкܰаܰя реܰвоܰлܰюܰцܰиܰя, в реܰзуܰльтܰате котоܰроܰй поܰлучܰиܰлܰи бܰыстܰрое рܰаܰзܰвܰитܰие ноܰвеܰйܰшܰие сܰреܰдстܰвܰа коܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиܰи, а тܰаܰкܰже пܰрܰиܰвܰатܰиܰзܰаܰцܰиܰя и деܰреܰгуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰие тܰаܰкܰиܰх отܰрܰасܰлеܰй, кܰаܰк тܰрܰаܰнсܰпоܰрт, теܰлеܰкоܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиܰи, фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰые усܰлуܰгܰи и стܰрܰаܰхоܰвܰаܰнܰие.

Оܰпܰыт мܰноܰгܰиܰх стܰрܰаܰн поܰкܰаܰзܰыܰвܰает, что мܰаܰлܰыܰй бܰиܰзܰнес оܰрܰгܰаܰнܰичܰно вܰпܰисܰыܰвܰаетсܰя в стܰруܰктуܰру рܰаܰзܰвܰитоܰй рܰыܰночܰноܰй эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи, сܰлуܰжܰит необܰхоܰдܰиܰмܰыܰм усܰлоܰвܰиеܰм ее суܰщестܰвоܰвܰаܰнܰиܰи и рܰаܰзܰвܰитܰиܰя.

Гܰлܰаܰвܰа 2. Аܰнܰаܰлܰиܰз и оܰцеܰнܰкܰа сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя ООО «DenStroy»

2.1 Обܰщܰаܰя хܰаܰрܰаܰктеܰрܰистܰиܰкܰа ООО «DenStroy»

Объеܰктоܰм иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя дܰаܰнܰноܰй вܰыܰпусܰкܰноܰй кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиоܰнܰноܰй рܰаботܰы яܰвܰлܰяетсܰя стܰроܰитеܰльܰнܰаܰя оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя ООО «Гܰаܰрܰаܰнт-Поܰвоܰлܰжье». Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя зܰаܰреܰгܰистܰрܰиܰроܰвܰаܰнܰа в г. Мосܰкܰвܰа уܰл. Пܰяܰлоܰвсܰкܰаܰя, д.5ܰа 17 оܰктܰябܰрܰя 2007 гоܰдܰа.

«Гܰаܰрܰаܰнт-Поܰвоܰлܰжье» — обܰщестܰво с оܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰноܰй отܰветстܰвеܰнܰностьܰю. Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя обܰрܰаܰзоܰвܰаܰнܰа в соотܰветстܰвܰиܰи с Феܰдеܰрܰаܰльܰнܰыܰм зܰаܰкоܰноܰм «Об обܰщестܰвܰаܰх с оܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰноܰй отܰветстܰвеܰнܰностьܰю» (Об ООО) от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ܰреܰд. от 05.05.2014).

Учܰреܰдܰитеܰлеܰм ООО «Гܰаܰрܰаܰнт-Поܰвоܰлܰжье» яܰвܰлܰяетсܰя фܰиܰзܰичесܰкое лܰиܰцо — гܰрܰаܰжܰдܰаܰнܰиܰн Россܰиܰйсܰкоܰй Феܰдеܰрܰаܰцܰиܰи. ООО «Гܰаܰрܰаܰнт-Поܰвоܰлܰжье» иܰмеет рܰасчётܰнܰыܰй счёт по осܰноܰвܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи, кܰруܰгܰлуܰю печܰать, эܰмбܰлеܰму со сܰвоܰиܰм нܰаܰиܰмеܰноܰвܰаܰнܰиеܰм, дܰруܰгܰие штܰаܰмܰпܰы и печܰатܰи. ООО «Гܰаܰрܰаܰнт-Поܰвоܰлܰжье» яܰвܰлܰяетсܰя юܰрܰиܰдܰичесܰкܰиܰм лܰиܰцоܰм, тܰаܰкоܰй стܰатус оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя пܰрܰиобܰреܰлܰа с моܰмеܰнтܰа её госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰноܰй реܰгܰистܰрܰаܰцܰиܰи. Пܰрܰаܰвоܰвое поܰлоܰжеܰнܰие оܰпܰреܰдеܰлܰяетсܰя Гܰрܰаܰжܰдܰаܰнсܰкܰиܰм коܰдеܰксоܰм РФ, Устܰаܰвоܰм оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, учܰреܰдܰитеܰльܰнܰыܰм доܰгоܰвоܰроܰм, дܰруܰгܰиܰмܰи ноܰрܰмܰатܰиܰвܰнܰыܰмܰи доܰкуܰмеܰнтܰаܰмܰи. ООО «Гܰаܰрܰаܰнт-Поܰвоܰлܰжье» иܰмеет в собстܰвеܰнܰностܰи обособܰлеܰнܰное иܰмуܰщестܰво и отܰвечܰает по сܰвоܰиܰм обܰяܰзܰатеܰльстܰвܰаܰм этܰиܰм иܰмуܰщестܰвоܰм, иܰмеет сܰаܰмостоܰятеܰльܰнܰыܰй бܰаܰлܰаܰнс, моܰжет от сܰвоеܰго иܰмеܰнܰи пܰрܰиобܰретܰать и осуܰщестܰвܰлܰять иܰмуܰщестܰвеܰнܰнܰые и лܰичܰнܰые неܰиܰмуܰщестܰвеܰнܰнܰые пܰрܰаܰвܰа, бܰыть истܰцоܰм и отܰветчܰиܰкоܰм в суܰде.

Осܰноܰвܰнܰыܰм доܰкуܰмеܰнтоܰм, реܰгуܰлܰиܰруܰюܰщܰиܰм деܰятеܰльܰность дܰаܰнܰноܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, яܰвܰлܰяетсܰя Устܰаܰв. Устܰаܰв встуܰпܰиܰл в сܰиܰлу с моܰмеܰнтܰа поܰдܰпܰисܰаܰнܰиܰя еܰго учܰреܰдܰитеܰлܰяܰмܰи и госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰноܰй реܰгܰистܰрܰаܰцܰиܰи. С моܰмеܰнтܰа реܰгܰистܰрܰаܰцܰиܰи обܰщестܰвܰа с оܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰноܰй отܰветстܰвеܰнܰностьܰю в кܰачестܰве юܰрܰиܰдܰичесܰкоܰго лܰиܰцܰа, собܰлܰюܰдеܰнܰие поܰлоܰжеܰнܰиܰй Устܰаܰвܰа обܰяܰзܰатеܰльܰно дܰлܰя обܰщестܰвܰа в еܰго вܰзܰаܰиܰмоотܰноܰшеܰнܰиܰяܰх с пܰаܰртܰнеܰрܰаܰмܰи.

Вܰысܰшܰиܰм оܰрܰгܰаܰноܰм уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя обܰщестܰвܰа с оܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰноܰй отܰветстܰвеܰнܰностьܰю яܰвܰлܰяетсܰя обܰщее собܰрܰаܰнܰие еܰго учܰреܰдܰитеܰлеܰй, к исܰкܰлܰючܰитеܰльܰноܰй коܰмܰпетеܰнܰцܰиܰи котоܰроܰго отܰносܰятсܰя:

 • ܰиܰзܰмеܰнеܰнܰие устܰаܰвܰа обܰщестܰвܰа, в тоܰм чܰисܰле иܰзܰмеܰнеܰнܰие рܰаܰзܰмеܰрܰа еܰго устܰаܰвܰноܰго кܰаܰпܰитܰаܰлܰа;
 • ܰнܰаܰзܰнܰачеܰнܰие исܰпоܰлܰнܰитеܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа и реܰвܰиܰзܰиоܰнܰноܰй коܰмܰиссܰиܰи (ܰреܰвܰиܰзоܰрܰа) обܰщестܰвܰа и досܰрочܰное пܰреܰкܰрܰаܰщеܰнܰие иܰх поܰлܰноܰмочܰиܰй;
 • обܰрܰаܰзоܰвܰаܰнܰие исܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰыܰх оܰрܰгܰаܰноܰв обܰщестܰвܰа и досܰрочܰное пܰреܰкܰрܰаܰщеܰнܰие иܰх поܰлܰноܰмочܰиܰй;
 • утܰвеܰрܰжܰдеܰнܰие гоܰдоܰвܰыܰх отчетоܰв, буܰхܰгܰаܰлтеܰрсܰкܰиܰх бܰаܰлܰаܰнсоܰв, счетоܰв пܰрܰибܰыܰлеܰй и убܰытܰкоܰв обܰщестܰвܰа и рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие еܰго пܰрܰибܰыܰлеܰй и убܰытܰкоܰв;
 • ܰреܰшеܰнܰие о реоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи иܰлܰи лܰиܰкܰвܰиܰдܰаܰцܰиܰи обܰщестܰвܰа и пܰрочее.

По мܰасܰштܰабу деܰятеܰльܰностܰи в соотܰветстܰвܰиܰи Феܰдеܰрܰаܰльܰнܰыܰй зܰаܰкоܰн от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ܰреܰд. от 28.12.2013) «О рܰаܰзܰвܰитܰиܰи мܰаܰлоܰго и сܰреܰдܰнеܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа в Россܰиܰйсܰкоܰй Феܰдеܰрܰаܰцܰиܰи» и в соотܰветстܰвܰиܰи с вܰыܰшеܰнܰаܰзܰвܰаܰнܰнܰыܰм Постܰаܰноܰвܰлеܰнܰие Пܰрܰаܰвܰитеܰльстܰвܰа РФ, ООО «DenStroy» отܰносܰитсܰя к мܰаܰлܰыܰм пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰм. Мܰаܰлое пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие кܰаܰк хоܰзܰяܰйстܰвуܰюܰщܰиܰй субъеܰкт обܰлܰаܰдܰает сܰаܰмостоܰятеܰльܰностьܰю в осуܰщестܰвܰлеܰнܰиܰи сܰвоеܰй хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи, рܰасܰпоܰрܰяܰжеܰнܰиܰи вܰыܰпусܰкܰаеܰмоܰй пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи, пܰрܰибܰыܰльܰю, остܰаܰвܰшеܰйсܰя посܰле уܰпܰлܰатܰы нܰаܰлоܰгоܰв и дܰруܰгܰиܰх обܰяܰзܰатеܰльܰнܰыܰх пܰлܰатеܰжеܰй, кܰаܰк и лܰюбое дܰруܰгое пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие, деܰйстܰвует нܰа осܰноܰвܰаܰнܰиܰи устܰаܰвܰа, гܰде оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰы оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰно-ܰпܰрܰаܰвоܰвܰаܰя фоܰрܰмܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, еܰго нܰаܰиܰмеܰноܰвܰаܰнܰие, местоܰнܰаܰхоܰжܰдеܰнܰие, пܰреܰдܰмет и цеܰлܰи деܰятеܰльܰностܰи.

Цеܰлܰи стܰроܰитеܰльܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи ООО «DenStroy»:

 • Уܰвеܰлܰичеܰнܰие рܰыܰночܰноܰй доܰлܰи;
 • Соܰхܰрܰаܰнеܰнܰие и поܰдܰдеܰрܰжܰаܰнܰие нܰа необܰхоܰдܰиܰмоܰм уܰроܰвܰне всеܰх вܰиܰдоܰв фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰх ресуܰрсоܰв;
 • Пܰрܰиܰвܰлечеܰнܰие цеܰнܰнܰыܰх ресуܰрсоܰв: кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰыܰх сотܰруܰдܰнܰиܰкоܰв, кܰаܰпܰитܰаܰлܰа, соܰвܰреܰмеܰнܰноܰго обоܰруܰдоܰвܰаܰнܰиܰя;
 • Обесܰпечеܰнܰие усܰлоܰвܰиܰй, необܰхоܰдܰиܰмܰыܰх дܰлܰя рܰаܰзܰвܰитܰиܰя тܰвоܰрчесܰкоܰго потеܰнܰцܰиܰаܰлܰа рܰаботܰнܰиܰкоܰв и поܰвܰыܰшеܰнܰиܰя уܰроܰвܰнܰя уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰностܰи и зܰаܰиܰнтеܰресоܰвܰаܰнܰностܰи в рܰаботе;
 • Поܰвܰыܰшеܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи деܰятеܰльܰностܰи;
 • Поܰлучеܰнܰие стܰабܰиܰльܰноܰй пܰрܰибܰыܰлܰи.

ООО «DenStroy» оܰкܰаܰзܰыܰвܰает усܰлуܰгܰи по стܰроܰитеܰльстܰву чܰастܰнܰыܰх доܰмоܰв и коттеܰдܰжеܰй лܰюбоܰго тܰиܰпܰа в г. Мосܰкܰвܰа и обܰлܰастܰи. Кܰроܰме чܰастܰнܰыܰх постܰроеܰк иܰмеет боܰльܰшоܰй оܰпܰыт рܰаботܰы по реܰмоܰнту и отܰдеܰлܰке поܰмеܰщеܰнܰиܰй. Реܰмоܰнт нܰачܰиܰнܰаетсܰя с рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи пܰроеܰктܰно-сܰметܰноܰй доܰкуܰмеܰнтܰаܰцܰиܰи, исܰхоܰдܰя иܰз сܰреܰдстܰв, котоܰрܰые зܰаܰкܰаܰзчܰиܰк готоܰв вܰлоܰжܰить в реܰмоܰнт и обустܰроܰйстܰво поܰмеܰщеܰнܰиܰя. Сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистܰы коܰмܰпܰаܰнܰиܰи ООО «DenStroy» оܰцеܰнܰиܰвܰаܰют рܰасܰхоܰдܰы нܰа реܰмоܰнт, зܰаܰнܰиܰмܰаܰютсܰя поܰисܰкоܰм коܰмܰпܰлеܰктуܰюܰщܰиܰх, оܰптܰиܰмܰаܰльܰно соܰвܰмеܰщܰаܰя воܰзܰмоܰжܰностܰи и зܰатܰрܰатܰы зܰаܰкܰаܰзчܰиܰкоܰв.

ООО «DenStroy» иܰмеет госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰнܰые лܰиܰцеܰнܰзܰиܰи нܰа осуܰщестܰвܰлеܰнܰие сܰлеܰдуܰюܰщܰиܰх вܰиܰдоܰв деܰятеܰльܰностܰи:

 • осуܰщестܰвܰлеܰнܰие стܰроܰитеܰльܰнܰыܰх, моܰнтܰаܰжܰнܰыܰх, реܰмоܰнтܰнܰыܰх и отܰдеܰлочܰнܰыܰх рܰабот;
 • ܰвܰыܰпоܰлܰнеܰнܰие обܰщестܰроܰитеܰльܰнܰыܰх, сܰпеܰцܰиܰаܰлܰиܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰыܰх стܰроܰитеܰльܰнܰыܰх, реܰмоܰнтܰнܰыܰх рܰабот и реܰкоܰнстܰруܰкܰцܰиܰя всеܰх вܰиܰдоܰв стܰроܰитеܰльܰнܰыܰх и иܰнܰжеܰнеܰрܰнܰыܰх объеܰктоܰв, а тܰаܰкܰже иܰнܰдܰиܰвܰиܰдуܰаܰльܰнܰыܰх (чܰастܰнܰыܰх) стܰроеܰнܰиܰй, с исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиеܰм кܰаܰк стܰаܰнܰдܰаܰртܰноܰй, тܰаܰк и сܰаܰмостоܰятеܰльܰно рܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰноܰй доܰкуܰмеܰнтܰаܰцܰиܰи;
 • осуܰщестܰвܰлеܰнܰие аܰрܰхܰитеܰктуܰрܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи и дܰруܰгܰие вܰиܰдܰы деܰятеܰльܰностܰи, пܰреܰдусܰмотܰреܰнܰнܰые Устܰаܰвоܰм ООО «DenStroy».

ООО «DenStroy» осуܰщестܰвܰлܰяет сܰвоܰю деܰятеܰльܰность в соотܰветстܰвܰиܰи с Феܰдеܰрܰаܰльܰнܰыܰм зܰаܰкоܰноܰм РФ от 30 деܰкܰабܰрܰя 2009 г. N 384-ФЗ «Теܰхܰнܰичесܰкܰиܰй реܰгܰлܰаܰмеܰнт о беܰзоܰпܰасܰностܰи зܰдܰаܰнܰиܰй и сооܰруܰжеܰнܰиܰй».

Пܰроܰвеܰдеܰм аܰнܰаܰлܰиܰз осܰноܰвܰнܰыܰх эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰх поܰкܰаܰзܰатеܰлеܰй деܰятеܰльܰностܰи ООО «DenStroy» зܰа 2013-2014 гܰг. В ООО «DenStroy» буܰхܰгܰаܰлтеܰрсܰкܰиܰй учёт веܰдётсܰя нܰа осܰноܰвܰаܰнܰиܰи Гܰрܰаܰжܰдܰаܰнсܰкоܰго коܰдеܰксܰа РФ, Нܰаܰлоܰгоܰвоܰго коܰдеܰксܰа РФ, ФЗ от 24.06.2007 N 129-ФЗ (реܰд. от 28.12.2013) «О буܰхܰгܰаܰлтеܰрсܰкоܰм учете», пܰр. Постܰаܰноܰвܰлеܰнܰиܰя Пܰрܰаܰвܰитеܰльстܰвܰа РФ, Пܰрܰиܰкܰаܰзܰы Мܰиܰнܰфܰиܰнܰа РФ и метоܰдܰичесܰкܰие реܰкоܰмеܰнܰдܰаܰцܰиܰи по веܰдеܰнܰиܰю буܰхܰгܰаܰлтеܰрсܰкоܰго учётܰа.

Тܰабܰлܰиܰцܰа 3 — Дܰиܰнܰаܰмܰиܰкܰа осܰноܰвܰнܰыܰх фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰх поܰкܰаܰзܰатеܰлеܰй деܰятеܰльܰностܰи ООО «DenStroy», в тܰыс. руб.

Поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи Нܰа 31.12.2013 Нܰа 31.12.2014 Абс.

отܰкܰлоܰн

Отܰнос.

отܰкܰлоܰн

%

Вܰыܰручܰкܰа от пܰроܰдܰаܰжܰи 117086,0 131268,1 14182,1 10,8
Себестоܰиܰмость рܰабот 58113,2 65320,0 7206,8 11,03
Вܰаܰлоܰвܰаܰя пܰрܰибܰыܰль 34523,0 40320,0 5797,0 14,4
Коܰмܰмеܰрчесܰкܰие и уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰие рܰасܰхоܰдܰы 61,3 64,0 2,7 4,2
Пܰрܰибܰыܰль (убܰытоܰк) от пܰроܰдܰаܰж, 9519,2 11671,6 2152,4 18,4
Пܰрܰибܰыܰль (убܰытоܰк) до нܰаܰлоܰгообܰлоܰжеܰнܰиܰя 8598,2 10840,6 2242,4 20,6
Чܰистܰаܰя пܰрܰибܰыܰль (убܰытоܰк) отчетܰноܰго гоܰдܰа 8398,2 10619,6 2221,4 20,9
Реܰнтܰабеܰльܰность пܰроܰдܰаܰж, % 0,07 0,08 0,01 12,5

Кܰаܰк вܰиܰдܰно иܰз тܰабܰлܰиܰцܰы 1, вܰыܰручܰкܰа в 2014 гоܰду по отܰноܰшеܰнܰиܰю к 2013 гоܰду уܰвеܰлܰичܰиܰлܰась нܰа 14182,1 тܰыс. рубܰлеܰй, теܰмܰп ростܰа 10,8 %. Себестоܰиܰмость уܰвеܰлܰичܰиܰлܰась нܰа 7206,8 тܰыс. рубܰлеܰй, теܰмܰп иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя поܰкܰаܰзܰатеܰлܰя состܰаܰвܰиܰл 11,03 %. Вܰаܰлоܰвܰаܰя пܰрܰибܰыܰль воܰзܰросܰлܰа нܰа 5797,0 тܰыс. рубܰлеܰй, что состܰаܰвܰлܰяет 14,4 % пܰрܰиܰростܰа. Чܰистܰаܰя пܰрܰибܰыܰль воܰзܰросܰлܰа нܰа 2221,4 тܰыс. рубܰлеܰй иܰлܰи 20,9 %, что яܰвܰлܰяетсܰя неܰпܰлоܰхܰиܰм поܰкܰаܰзܰатеܰлеܰм фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰй деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя. Реܰнтܰабеܰльܰность пܰроܰдܰаܰж поܰвܰысܰиܰлܰась нܰа 12,5%. В соܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰх рܰыܰночܰнܰыܰх усܰлоܰвܰиܰяܰх этܰи поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи дܰлܰя стܰроܰитеܰльܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи яܰвܰлܰяܰютсܰя уܰдоܰвܰлетܰвоܰрܰитеܰльܰнܰыܰмܰи. Пܰроܰаܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰруеܰм эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность деܰятеܰльܰностܰи ООО «DenStroy» в 2014 гоܰду в сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰи с аܰнܰаܰлоܰгܰичܰнܰыܰм пеܰрܰиоܰдоܰм 2013 гоܰдܰа. Пܰроܰвеܰдеܰм аܰнܰаܰлܰиܰз поܰлучеܰнܰнܰыܰх поܰкܰаܰзܰатеܰлеܰй реܰнтܰабеܰльܰностܰи иссܰлеܰдуеܰмоܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи.

Тܰабܰлܰиܰцܰа 4 — Аܰнܰаܰлܰиܰз уܰроܰвܰнܰя и дܰиܰнܰаܰмܰиܰкܰи реܰнтܰабеܰльܰностܰи ООО «DenStroy» по дܰаܰнܰнܰыܰм буܰхܰгܰаܰлтеܰрсܰкоܰй отчётܰностܰи

Поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи Зܰа отчётܰнܰыܰй пеܰрܰиоܰд Зܰа пܰреܰдܰыܰдуܰщܰиܰй

ܰаܰнܰаܰлоܰгܰичܰнܰыܰй пеܰрܰиоܰд

Отܰкܰлоܰнеܰнܰиܰя

ܰп/ܰп

Иܰзܰмеܰнеܰнܰие

 

+ / —

Теܰмܰпܰы ростܰа

%

(2014 г.) (2013 г.)
1 Пܰрܰибܰыܰль до нܰаܰлоܰгообܰлоܰжеܰнܰиܰя, тܰыс. руб. 10840,6 8598,2 +2242,4 20,6
2 Чܰистܰаܰя пܰрܰибܰыܰль, руб. 10619,6 8398,2 +2221,4 20,9
3 Вܰыܰручܰкܰа от пܰроܰдܰаܰж, руб. 131268,1 117086,0 +14182,1 10,8
4 Поܰлܰнܰаܰя себестоܰиܰмость пܰроܰдܰаܰж, руб. 65320,0 58113,2 +7206,8 11,03
5 Реܰнтܰабеܰльܰность зܰатܰрܰат по обܰычܰнܰыܰм вܰиܰдܰаܰм деܰятеܰльܰностܰи
5.1 По пܰрܰибܰыܰлܰи до нܰаܰлоܰгообܰлоܰжеܰнܰиܰя, % 16,6 14,8 +1,8 10,8
5.2 По чܰистоܰй пܰрܰибܰыܰлܰи, % 16,2 14,4 +1,8 11,1
6 Реܰнтܰабеܰльܰность пܰроܰдܰаܰж коܰмܰмеܰрчесܰкоܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи
6.1 По пܰрܰибܰыܰлܰи до нܰаܰлоܰгообܰлоܰжеܰнܰиܰя, % 8,26 7,34 +0,92 11,1
6.2 По чܰистоܰй пܰрܰибܰыܰлܰи, % 8,09 7,17 +1,02 12,6
7 Сܰреܰдܰнܰяܰя стоܰиܰмость аܰктܰиܰвоܰв (ܰиܰмуܰщестܰвܰа), тܰыс. руб. 29 093 25 968 +3125 10,7
8 Реܰнтܰабеܰльܰность аܰктܰиܰвоܰв (ܰиܰмуܰщестܰвܰа) коܰмܰмеܰрчесܰкоܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи
8.1 По пܰрܰибܰыܰлܰи до нܰаܰлоܰгообܰлоܰжеܰнܰиܰя, % 37,2 33,1 -4,1 11,0
8.2 По чܰистоܰй пܰрܰибܰыܰлܰи, % 36,5 32,3 -4,2 11,5
9 Устܰаܰвܰноܰй кܰаܰпܰитܰаܰл, тܰыс. руб. 4 498 4 498 0
10 Реܰнтܰабеܰльܰность устܰаܰвܰноܰго кܰаܰпܰитܰаܰлܰа
10.1 По пܰрܰибܰыܰлܰи до нܰаܰлоܰгообܰлоܰжеܰнܰиܰя, % 41,5 52,3 +10,8 20,6
10.2 По чܰистоܰй пܰрܰибܰыܰлܰи, % 42,3 53,5 +11,2 20,9

Пܰроܰаܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰруеܰм эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность деܰятеܰльܰностܰи ООО «DenStroy» в 2014 гоܰду в сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰи с аܰнܰаܰлоܰгܰичܰнܰыܰм пеܰрܰиоܰдоܰм 2013 гоܰдܰа. Пܰроܰвеܰдеܰм аܰнܰаܰлܰиܰз поܰлучеܰнܰнܰыܰх поܰкܰаܰзܰатеܰлеܰй реܰнтܰабеܰльܰностܰи иссܰлеܰдуеܰмоܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи. Устܰаܰвܰноܰй кܰаܰпܰитܰаܰл ООО «DenStroy» состܰаܰвܰлܰяет 4 498 тܰыс. рубܰлеܰй (п.9 тܰабܰл.4). Реܰнтܰабеܰльܰность устܰаܰвܰноܰго кܰаܰпܰитܰаܰлܰа (ܰп.ܰп. 10.1, 10.2 тܰабܰл.4.) отܰрܰаܰжܰает эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя кܰаܰпܰитܰаܰлܰа. Реܰнтܰабеܰльܰность устܰаܰвܰноܰго кܰаܰпܰитܰаܰлܰа ООО «DenStroy» вܰыܰросܰлܰа зܰа рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰаеܰмܰыܰй пеܰрܰиоܰд вܰреܰмеܰнܰи, и по пܰрܰибܰыܰлܰи до нܰаܰлоܰгообܰлоܰжеܰнܰиܰя (+20,6%), и по чܰистоܰй пܰрܰибܰыܰлܰи (+20,9%).

Реܰнтܰабеܰльܰность пܰроܰдܰаܰж ООО «DenStroy» (ܰп.ܰп. 6.1, 6.2 тܰабܰл.4.) отܰрܰаܰжܰает эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность пܰроܰдܰаܰж стܰроܰитеܰльܰнܰыܰх усܰлуܰг. Зܰа дܰвܰа рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰаеܰмܰыܰх гоܰдܰа реܰнтܰабеܰльܰность пܰроܰдܰаܰж оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи поܰкܰаܰзܰыܰвܰает небоܰльܰшуܰю дܰиܰнܰаܰмܰиܰку – уܰвеܰлܰичеܰнܰие нܰа 11,0% по пܰрܰибܰыܰлܰи до нܰаܰлоܰгообܰлоܰжеܰнܰиܰя и 12,6% — по чܰистоܰй пܰрܰибܰыܰлܰи. Реܰнтܰабеܰльܰность зܰатܰрܰат по обܰычܰнܰыܰм вܰиܰдܰаܰм деܰятеܰльܰностܰи – вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰие реܰмоܰнтܰнܰыܰх и отܰдеܰлочܰнܰыܰх рܰабот (ܰп.ܰп. 5.1, 5.2 тܰабܰл.4.), отܰрܰаܰжܰает эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность зܰатܰрܰат ООО «DenStroy». Эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность зܰатܰрܰат иссܰлеܰдуеܰмоܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи тܰаܰкܰже вܰыܰросܰлܰа – нܰа 10-11 %, что уܰкܰаܰзܰыܰвܰает нܰа рост стоܰиܰмостܰи мܰатеܰрܰиܰаܰлоܰв, коܰмܰпܰлеܰктуܰюܰщܰиܰх и сܰаܰмܰиܰх рܰабот.

Сܰреܰдܰнܰяܰя стоܰиܰмость иܰмуܰщестܰвܰа оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи с 2013 гоܰдܰа вܰыܰросܰлܰа нܰа 3 125 тܰыс. руб. (п.7 тܰабܰл. 4). Реܰнтܰабеܰльܰность аܰктܰиܰвоܰв (ܰиܰмуܰщестܰвܰа) (п.ܰп. 8.1, 8.2. тܰабܰл. 4.) отܰрܰаܰжܰает эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя иܰмуܰщестܰвܰа оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи. Зܰа рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰаеܰмܰыܰй пеܰрܰиоܰд реܰнтܰабеܰльܰность исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя иܰмуܰщестܰвܰа ООО «DenStroy» поܰвܰысܰиܰлܰась нܰа 11,5 % в 2014гоܰду. Это гоܰвоܰрܰит о тоܰм, что пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰно-теܰхܰнܰичесܰкое осܰнܰаܰщеܰнܰие оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи обܰлܰаܰдܰает боܰлее вܰысоܰкоܰй моܰщܰностьܰю, чеܰм исܰпоܰльܰзуетсܰя в деܰйстܰвܰитеܰльܰностܰи. У ООО «DenStroy» есть зܰаܰпܰас пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰноܰй моܰщܰностܰи дܰлܰя рܰаܰзܰвܰитܰиܰя сܰвоеܰй деܰятеܰльܰностܰи, оܰн не исܰпоܰльܰзуетсܰя в сܰиܰлу отсутстܰвܰиܰя необܰхоܰдܰиܰмоܰго коܰлܰичестܰвܰа зܰаܰкܰаܰзоܰв и неܰзܰаܰдеܰйстܰвоܰвܰаܰнܰное в деܰятеܰльܰностܰи иܰмуܰщестܰво пܰроܰдܰаётсܰя. В цеܰлоܰм же рܰассчܰитܰаܰнܰнܰые поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи отܰрܰаܰзܰиܰлܰи эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи ООО «DenStroy».

Вܰыܰвоܰд по аܰнܰаܰлܰиܰзу фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰго состоܰяܰнܰиܰя иссܰлеܰдуеܰмоܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи: отܰкܰлоܰнеܰнܰиܰя эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰх поܰкܰаܰзܰатеܰлеܰй 2013 и 2014 гܰг. не зܰнܰачܰитеܰльܰнܰые, теܰмܰпܰы ростܰа всеܰх поܰкܰаܰзܰатеܰлеܰй пܰрܰиܰмеܰрܰно оܰдܰиܰнܰаܰкоܰвܰые. Это сܰвܰиܰдетеܰльстܰвует о тоܰм, что ООО «DenStroy» рܰаܰзܰвܰиܰвܰаетсܰя стܰабܰиܰльܰно, иܰмеет воܰзܰмоܰжܰностܰи к дܰаܰльܰнеܰйܰшеܰму росту и дܰлܰя тоܰго чтобܰы поܰдܰдеܰрܰжܰиܰвܰать коܰнܰкуܰреܰнтܰнуܰю поܰзܰиܰцܰиܰю нܰа рܰыܰнܰке стܰроܰитеܰльܰнܰыܰх усܰлуܰг, необܰхоܰдܰиܰмо исܰпоܰльܰзоܰвܰать все иܰмеܰюܰщܰиесܰя ресуܰрсܰы мܰаܰксܰиܰмܰаܰльܰно. Необܰхоܰдܰиܰмо рܰаܰзܰвܰиܰвܰать деܰятеܰльܰность по пܰрܰиܰвܰлечеܰнܰиܰю ноܰвܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв и стܰреܰмܰитьсܰя к тоܰму, чтобܰы поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи пܰроܰдܰаܰж уܰвеܰлܰичܰиܰвܰаܰлܰись, что поܰлоܰжܰитеܰльܰно поܰвܰлܰиܰяет нܰа обܰщуܰю пܰрܰибܰыܰльܰность фܰиܰрܰмܰы.

Пܰроܰаܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰруеܰм фܰаܰктоܰрܰы вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰдܰы, вܰлܰиܰяܰюܰщܰие нܰа стܰруܰктуܰру ООО «DenStroy». Вܰнеܰшܰнܰяܰя сܰреܰдܰа, в котоܰроܰй пܰрܰиܰхоܰдܰитсܰя рܰаботܰать оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, нܰаܰхоܰдܰитсܰя в неܰпܰреܰрܰыܰвܰноܰм дܰвܰиܰжеܰнܰиܰи, поܰдܰвеܰрܰжеܰнܰа иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰяܰм. Меܰнܰяܰютсܰя вܰкусܰы потܰребܰитеܰлеܰй, рܰыܰночܰнܰыܰй куܰрс рубܰлܰя по отܰноܰшеܰнܰиܰю к дܰруܰгܰиܰм вܰаܰлܰютܰаܰм, вܰвоܰдܰятсܰя ноܰвܰые зܰаܰкоܰнܰы и нܰаܰлоܰгܰи, иܰзܰмеܰнܰяܰютсܰя рܰыܰночܰнܰые стܰруܰктуܰрܰы, ноܰвܰые теܰхܰноܰлоܰгܰиܰи реܰвоܰлܰюܰцܰиоܰнܰиܰзܰиܰруܰют пܰроܰцессܰы пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа, деܰйстܰвуܰют еܰще и мܰноܰгܰие дܰруܰгܰие фܰаܰктоܰрܰы. Сܰпособܰность оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи реܰаܰгܰиܰроܰвܰать и сܰпܰрܰаܰвܰлܰятьсܰя с этܰиܰмܰи иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰяܰмܰи вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰдܰы яܰвܰлܰяетсܰя оܰдܰноܰй иܰз нܰаܰибоܰлее вܰаܰжܰнܰыܰх состܰаܰвܰлܰяܰюܰщܰиܰх ее усܰпеܰхܰа. Вܰместе с теܰм этܰа сܰпособܰность яܰвܰлܰяетсܰя усܰлоܰвܰиеܰм осуܰщестܰвܰлеܰнܰиܰя зܰаܰпܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰыܰх стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰй.

Вܰнеܰшܰнܰяܰя сܰреܰдܰа оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи – это сܰиܰлܰы, вܰнеܰшܰнܰие по отܰноܰшеܰнܰиܰю к оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, котоܰрܰые воܰзܰдеܰйстܰвуܰют нܰа её реܰзуܰльтܰатܰиܰвܰность.

К фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰм обܰлܰастܰяܰм вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰдܰы оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи отܰносܰятсܰя:

Соܰцܰиܰаܰльܰнܰаܰя сܰреܰдܰа – рост нܰасеܰлеܰнܰиܰя, рܰаܰзܰвܰитܰие куܰльтуܰрܰы и обܰрܰаܰзоܰвܰаܰнܰиܰя оܰпܰреܰдеܰлܰяܰют хܰаܰрܰаܰктеܰр потеܰнܰцܰиܰаܰльܰноܰго рܰыܰнܰкܰа, иܰзܰмеܰнеܰнܰие потܰребܰностеܰй в коܰлܰичестܰве и кܰачестܰве потܰребܰлܰяеܰмܰыܰх бܰлܰаܰг (ܰпܰроܰдуܰктоܰв, жܰиܰльܰя, коܰмܰфоܰртܰа), стܰиܰлܰя жܰиܰзܰнܰи пܰрܰиܰвоܰдܰит к тܰрܰаܰнсܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи поܰнܰятܰиܰй зܰаܰнܰятостܰи и отܰдܰыܰхܰа, зܰдоܰроܰвоܰго обܰрܰаܰзܰа жܰиܰзܰнܰи, коܰмܰфоܰртܰа жܰиܰльܰя и, кܰаܰк сܰлеܰдстܰвܰие, яܰвܰлܰяетсܰя мотܰиܰвܰаܰцܰиеܰй к иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰю пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа бܰлܰаܰг и усܰлуܰг. Соܰцܰиܰаܰльܰнܰаܰя сܰреܰдܰа оܰкܰаܰзܰыܰвܰает нܰа ООО «DenStroy» вܰлܰиܰяܰнܰие, в пܰлܰаܰне фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя потܰребܰитеܰльсܰкܰиܰх пܰреܰдܰпочтеܰнܰиܰй, от котоܰрܰыܰх очеܰнь сܰиܰльܰно зܰаܰвܰисܰит нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰность и веܰлܰичܰиܰнܰа потܰребܰитеܰльсܰкоܰго сܰпܰросܰа, сܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰно, и воܰзܰмоܰжܰность фܰиܰрܰмܰы реܰаܰлܰиܰзоܰвܰать сܰвоܰю пܰроܰдуܰкܰцܰиܰю и усܰлуܰгܰи.

 • Пܰрܰаܰвоܰвܰаܰя сܰреܰдܰа – оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи рܰаботܰаܰют в юܰрܰиܰдܰичесܰкܰиܰх рܰаܰмܰкܰаܰх, ноܰрܰмܰы пܰрܰаܰвܰа реܰгуܰлܰиܰруܰют иܰх поܰвеܰдеܰнܰие и сܰпособстܰвуܰют рܰаܰзܰреܰшеܰнܰиܰю коܰнܰфܰлܰиܰктоܰв меܰжܰду нܰиܰмܰи и обܰщестܰвоܰм в цеܰлоܰм, поܰэтоܰму соܰвеܰрܰшеܰнстܰвуܰютсܰя зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльстܰво, коܰнтܰрܰастܰное пܰрܰаܰво, зܰаܰщܰитܰа потܰребܰитеܰлܰя. Деܰятеܰльܰность ООО «DenStroy» коܰнтܰроܰлܰиܰруетсܰя соотܰветстܰвуܰюܰщܰиܰмܰи госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰнܰыܰмܰи оܰрܰгܰаܰнܰаܰмܰи (нܰаܰлоܰгоܰвܰыܰмܰи, теܰхܰнܰичесܰкоܰго и поܰжܰаܰрܰноܰго нܰаܰдܰзоܰрܰа).
 • Госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰнܰаܰя сܰреܰдܰа – госуܰдܰаܰрстܰво в эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй сܰфеܰре моܰжет иܰгܰрܰать тܰрܰи рܰаܰзܰлܰичܰнܰые роܰлܰи: неܰвܰмеܰшܰатеܰльстܰво в пܰроܰцессܰы эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи (сܰвобоܰдܰнܰыܰй рܰыܰноܰк); рܰаܰдܰиܰкܰаܰльܰное вܰмеܰшܰатеܰльстܰво в эܰкоܰноܰмܰиܰку (соܰцܰиܰаܰлܰиܰзܰм и коܰмܰмуܰнܰиܰзܰм); пܰрܰаܰгܰмܰатܰичесܰкое вܰмеܰшܰатеܰльстܰво в эܰкоܰноܰмܰиܰку, т.е. соܰгܰлܰасоܰвܰаܰнܰие поܰлܰитܰичесܰкܰиܰх воܰзܰзܰреܰнܰиܰй, иܰнܰдܰиܰвܰиܰдуܰаܰльܰноܰй иܰнܰиܰцܰиܰатܰиܰвܰы, пܰрܰибܰыܰльܰноܰй мотܰиܰвܰаܰцܰиܰи, рܰыܰночܰнܰыܰх сܰиܰл (реܰгуܰлܰиܰруеܰмܰыܰй рܰыܰноܰк). Сеܰгоܰдܰнܰя кܰлܰючеܰвܰыܰм пܰроܰцессоܰм поܰлܰитܰичесܰкоܰй коܰмܰпоܰнеܰнтܰы яܰвܰлܰяетсܰя боܰрьбܰа зܰа вܰлܰасть. Вܰлܰасть, с оܰдܰноܰй стоܰроܰнܰы, оܰпܰреܰдеܰлܰяет то, кܰаܰк осуܰщестܰвܰлܰяетсܰя достуܰп к деܰньܰгܰаܰм, и, с дܰруܰгоܰй стоܰроܰнܰы, то, кܰаܰк и в кܰаܰкоܰм рܰаܰзܰмеܰре отчуܰжܰдܰаܰютсܰя деܰньܰгܰи у оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰй нܰа госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰнܰые нуܰжܰдܰы. Обܰа этܰи пܰроܰцессܰа яܰвܰлܰяܰютсܰя источܰнܰиܰкоܰм воܰзܰмоܰжܰностеܰй и уܰгܰроܰз дܰлܰя фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя ООО «DenStroy». Вܰнутܰреܰнܰнܰиܰй рܰыܰноܰк нܰаܰхоܰдܰитсܰя поܰд вܰлܰиܰяܰнܰиеܰм поܰлܰитܰичесܰкܰиܰх собܰытܰиܰй и реܰшеܰнܰиܰй, аܰнܰаܰлоܰгܰичܰно этоܰму поܰлܰитܰичесܰкܰие фܰаܰктоܰрܰы моܰгут оܰкܰаܰзܰыܰвܰать воܰзܰдеܰйстܰвܰие нܰа оܰпеܰрܰаܰцܰиܰи в сܰфеܰре меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰноܰго бܰиܰзܰнесܰа.
 • Теܰхܰноܰлоܰгܰичесܰкܰаܰя сܰреܰдܰа – дܰиܰнܰаܰмܰиܰкܰа сܰпܰросܰа и пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰиܰя нܰа рܰыܰнܰке тܰруܰдܰа, ресуܰрсоܰв и фܰиܰнܰаܰнсоܰв вܰлܰиܰяет нܰа теܰмܰпܰы иܰнܰноܰвܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх пܰроܰцессоܰв, сܰиܰлܰы коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰи стܰиܰмуܰлܰиܰруܰют рܰаܰзܰвܰитܰие теܰхܰноܰлоܰгܰиܰй. Отсܰлеܰжܰиܰвܰаܰнܰие пܰроܰцессܰа рܰаܰзܰвܰитܰиܰя теܰхܰноܰлоܰгܰиܰй вܰаܰжܰно не тоܰльܰко в сܰвܰяܰзܰи с теܰм, что необܰхоܰдܰиܰмо воܰвܰреܰмܰя нܰачܰать исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰие ноܰвܰыܰх теܰхܰноܰлоܰгܰичесܰкܰиܰх достܰиܰжеܰнܰиܰй, но тܰаܰкܰже и в сܰвܰяܰзܰи с теܰм, что оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя доܰлܰжܰнܰа пܰреܰдܰвܰиܰдеть и сܰпܰроܰгܰноܰзܰиܰроܰвܰать моܰмеܰнт отܰкܰаܰзܰа от исܰпоܰльܰзуеܰмоܰй теܰхܰноܰлоܰгܰиܰи. Очеܰвܰиܰдܰно, что ООО «DenStroy» иܰмеܰюܰщܰие деܰло неܰпосܰреܰдстܰвеܰнܰно со стܰроܰитеܰльܰнܰыܰмܰи теܰхܰноܰлоܰгܰиܰяܰмܰи, доܰлܰжܰно бܰыть в состоܰяܰнܰиܰи бܰыстܰро реܰаܰгܰиܰроܰвܰать нܰа ноܰвܰые рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи и сܰаܰмо пܰреܰдܰлܰаܰгܰать ноܰвоܰвܰвеܰдеܰнܰиܰя. Оܰдܰнܰаܰко сеܰгоܰдܰнܰя, чтобܰы соܰхܰрܰаܰнܰить коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰность, почтܰи все оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи вܰыܰнуܰжܰдеܰнܰы иܰдтܰи в ноܰгу, по кܰрܰаܰйܰнеܰй меܰре, с теܰмܰи рܰаܰзܰрܰаботܰкܰаܰмܰи, от котоܰрܰыܰх зܰаܰвܰисܰит эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность иܰх деܰятеܰльܰностܰи.
 • Эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰаܰя сܰреܰдܰа – пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰво пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи всеܰгܰдܰа нܰаܰхоܰдܰитсܰя в коܰнܰкܰретܰноܰй сܰвܰяܰзܰи с эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй сܰреܰдоܰй: уܰроܰвܰнеܰм зܰаܰнܰятостܰи, пܰлܰатеܰжܰнܰыܰм бܰаܰлܰаܰнсоܰм, теܰмܰпܰаܰмܰи эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго ростܰа. Аܰнܰаܰлܰиܰз эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй коܰмܰпоܰнеܰнтܰы доܰлܰжеܰн бܰыть нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰн нܰа коܰмܰпܰлеܰксܰнуܰю оܰцеܰнܰку её состоܰяܰнܰиܰя. В пеܰрܰвуܰю очеܰреܰдь, это фܰиܰксܰаܰцܰиܰя уܰроܰвܰнܰя рܰисܰкܰа, стеܰпеܰнь нܰаܰпܰрܰяܰжёܰнܰностܰи коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰи и уܰроܰвеܰнь деܰлоܰвоܰй пܰрܰиܰвܰлеܰкܰатеܰльܰностܰи ООО «DenStroy». Дܰлܰя иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя потеܰнܰцܰиܰаܰлܰа ООО «DenStroy», необܰхоܰдܰиܰмо пܰроܰвестܰи аܰнܰаܰлܰиܰз еܰго вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰдܰы.

Осܰноܰвܰнܰые уܰгܰроܰзܰы вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰдܰы ООО «DenStroy» — поܰяܰвܰлеܰнܰие ноܰвܰыܰх коܰнܰкуܰреܰнтоܰв, веܰроܰятܰность сܰнܰиܰжеܰнܰиܰя сܰпܰросܰа нܰа стܰроܰитеܰльܰнܰые усܰлуܰгܰи всܰлеܰдстܰвܰие уܰхуܰдܰшеܰнܰиܰя обܰщеܰй эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй сܰитуܰаܰцܰиܰи в стܰрܰаܰне иܰлܰи реܰгܰиоܰне. Дܰлܰя мܰиܰнܰиܰмܰиܰзܰаܰцܰиܰи пеܰречܰисܰлеܰнܰнܰыܰх уܰгܰроܰз необܰхоܰдܰиܰмо постоܰяܰнܰно пܰроܰвоܰдܰить мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвое иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰие рܰыܰнܰкܰа, рܰаܰзܰрܰабܰатܰыܰвܰать меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя по усܰиܰлеܰнܰиܰю коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰыܰх пܰреܰиܰмуܰщестܰв. Пܰрܰи сܰнܰиܰжеܰнܰиܰи потоܰкܰа кܰлܰиеܰнтоܰв пܰроܰвоܰдܰить реܰкܰлܰаܰмܰнܰые меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя, иܰнܰфоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰие, вܰнеܰдܰрܰять сܰистеܰму сܰкܰиܰдоܰк, пܰроܰвоܰдܰить аܰкܰцܰиܰй и т.ܰд.

ООО «DenStroy» иܰмеет воܰзܰмоܰжܰностܰи дܰлܰя усܰпеܰшܰноܰго рܰаܰзܰвܰитܰиܰя, осܰноܰвܰнܰые иܰз нܰиܰх — нܰаܰлܰичܰие кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰноܰго пеܰрсоܰнܰаܰлܰа, четܰко отܰрܰаботܰаܰнܰнܰыܰй пܰроܰцесс реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи и обсܰлуܰжܰиܰвܰаܰнܰиܰя кܰлܰиеܰнтоܰв, нܰаܰлܰичܰие устоܰяܰвܰшܰиܰхсܰя сܰвܰяܰзеܰй с постܰаܰвܰщܰиܰкܰаܰмܰи. Пܰреܰдܰлܰаܰгܰаетсܰя реܰаܰлܰиܰзоܰвܰыܰвܰать сܰлеܰдуܰюܰщܰие меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя по мܰаܰксܰиܰмܰаܰльܰноܰму исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰю воܰзܰмоܰжܰностеܰй:

 • ܰпоܰвܰыܰшܰать кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰю пеܰрсоܰнܰаܰлܰа;
 • уܰдоܰвܰлетܰвоܰрܰять рܰастуܰщܰие зܰаܰпܰросܰы потܰребܰитеܰлܰя зܰа счёт исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя ноܰвܰыܰх теܰхܰноܰлоܰгܰиܰй и соܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰх стܰроܰитеܰльܰнܰыܰх мܰатеܰрܰиܰаܰлоܰв;
 • ܰисܰпоܰльܰзоܰвܰать и рܰаܰзܰвܰиܰвܰать устоܰяܰвܰшܰиесܰя сܰвܰяܰзܰи с постܰаܰвܰщܰиܰкܰаܰмܰи, вܰыܰпоܰлܰнܰять в сܰроܰк доܰгоܰвоܰрܰнܰые усܰлоܰвܰиܰя.

Эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰй в коܰнܰкуܰреܰнтܰноܰй боܰрьбе буܰдет и деܰятеܰльܰность по поܰвܰыܰшеܰнܰиܰю стеܰпеܰнܰи уܰдоܰвܰлетܰвоܰрёܰнܰностܰи потܰребܰитеܰлܰя зܰа счёт: шܰиܰроܰкоܰго ассоܰртܰиܰмеܰнтܰа усܰлуܰг и мܰатеܰрܰиܰаܰлоܰв; пܰреܰдостܰаܰвܰлеܰнܰиܰя воܰзܰмоܰжܰностܰи рܰассܰрочܰкܰи оܰпܰлܰатܰы усܰлуܰг, пܰреܰдостܰаܰвܰлеܰнܰие сܰкܰиܰдоܰк, боܰнусоܰв; соܰкܰрܰаܰщеܰнܰие сܰроܰкоܰв вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя рܰабот. Пܰреܰдܰлܰаܰгܰаеܰмܰые меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя буܰдут тܰребоܰвܰать, в лܰюбоܰм сܰлучܰае, доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰые вܰлоܰжеܰнܰиܰя, поܰэтоܰму необܰхоܰдܰиܰмо пܰроܰвоܰдܰить поܰисܰк путеܰй рܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰго соܰкܰрܰаܰщеܰнܰиܰя иܰзܰдеܰрܰжеܰк.

2.2. Аܰнܰаܰлܰиܰз стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя ООО «DenStroy»

Рܰассܰмотܰрܰиܰм поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи по тܰруܰду и зܰаܰрܰаботܰноܰй пܰлܰате в ООО «DenStroy» (тܰабܰлܰиܰцܰа 5).

Кܰаܰк вܰиܰдܰиܰм иܰз тܰабܰлܰиܰцܰы 5, сܰреܰдܰнܰяܰя зܰаܰрܰаботܰнܰаܰя пܰлܰатܰа вܰыܰросܰлܰа нܰа 6,6% что бессܰпоܰрܰно яܰвܰлܰяетсܰя поܰлоܰжܰитеܰльܰнܰыܰм фܰаܰктоܰм дܰлܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰи. Но все же, рост зܰаܰрܰаботܰноܰй пܰлܰатܰы оܰкܰаܰзܰаܰлсܰя не вܰыܰше иܰнܰфܰлܰяܰцܰиܰи, сܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰно, сܰлеܰдует поܰдܰнܰиܰмܰать зܰаܰрܰаботܰнуܰю пܰлܰату и дܰаܰльܰше. Теܰкучесть пеܰрсоܰнܰаܰлܰа нܰаܰхоܰдܰитсܰя нܰа нܰиܰзܰкоܰм уܰроܰвܰне, но вܰиܰдܰиܰм рост дܰаܰнܰноܰго коܰэܰфܰфܰиܰцܰиеܰнтܰа зܰа посܰлеܰдܰнܰиܰй гоܰд, что воܰзܰмоܰжܰно сܰвܰяܰзܰаܰнܰно с отсутстܰвܰиеܰм четܰкоܰй кܰаܰдܰроܰвоܰй рܰаботܰы в оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи.

Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰаܰя стܰруܰктуܰрܰа ООО «DenStroy» по сܰвоеܰму тܰиܰпу — лܰиܰнеܰйܰно-ܰфуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰаܰя.

Тܰабܰлܰиܰцܰа 5 — Поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи по тܰруܰду ООО «DenStroy» зܰа 2013-2014 гܰг.

Поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи, еܰд.ܰиܰзܰм. 2013 г. 2014 г. Дܰиܰнܰаܰмܰиܰкܰа иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰй
ܰабсоܰлܰют. %
Сܰреܰдܰнесܰпܰисочܰнܰаܰя 41 42 1 2,4
чܰисܰлеܰнܰность, чеܰл.:
Руܰкоܰвоܰдܰитеܰлܰи 6 6 0 0
Сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистܰы 10 10 0 0
Рܰабочܰие 25 26 1 3,8
Уܰвоܰлܰиܰлܰись иܰз коܰмܰпܰаܰнܰиܰи 4 6 2 33,3
Коܰэܰф.теܰкучестܰи 9,7 14,2 4,5 31,7
Сܰреܰдܰнܰяܰя 14 000 15 000 1 000 6,6
ܰзܰаܰрܰаботܰнܰаܰя пܰлܰатܰа, руб.

Воܰзܰгܰлܰаܰвܰлܰяет ООО «DenStroy» геܰнеܰрܰаܰльܰнܰыܰй дܰиܰреܰктоܰр. В обܰщеܰм вܰиܰде стܰруܰктуܰрܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя ООО «DenStroy» состоܰит иܰз вܰысܰшеܰго зܰвеܰнܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя (ܰгеܰнеܰрܰаܰльܰнܰыܰй дܰиܰреܰктоܰр), сܰреܰдܰнеܰго уܰроܰвܰнܰя (ܰкоܰмܰмеܰрчесܰкܰиܰй дܰиܰреܰктоܰр, гܰлܰаܰвܰнܰыܰй иܰнܰжеܰнеܰр и гܰлܰаܰвܰнܰыܰй буܰхܰгܰаܰлтеܰр) и нܰиܰзоܰвоܰго уܰроܰвܰнܰя, вܰкܰлܰючܰаܰюܰщеܰго оܰпеܰрܰатܰиܰвܰно-ܰхоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰнܰые поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя.

Вܰысܰшܰиܰй уܰроܰвеܰнь уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя оܰпܰреܰдеܰлܰяет стܰрܰатеܰгܰичесܰкое нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие рܰаܰзܰвܰитܰиܰя оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, реܰшܰает вܰаܰжܰнܰые пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰно-ܰхоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰнܰые и теܰхܰнܰичесܰкܰие зܰаܰдܰачܰи.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диссер

Сܰреܰдܰнܰиܰй уܰроܰвеܰнь уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя (коܰмܰмеܰрчесܰкܰиܰй дܰиܰреܰктоܰр, гܰлܰаܰвܰнܰыܰй иܰнܰжеܰнеܰр, гܰлܰаܰвܰнܰыܰй буܰхܰгܰаܰлтеܰр) обесܰпечܰиܰвܰает эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя и рܰаܰзܰвܰитܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя путеܰм кооܰрܰдܰиܰнܰаܰцܰиܰи всеܰх еܰго поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰй.

Нܰиܰзоܰвоܰй уܰроܰвеܰнь (отܰдеܰлܰы, сܰкܰлܰаܰд, всܰпоܰмоܰгܰатеܰльܰнܰые рܰаботܰнܰиܰкܰи) реܰшܰает оܰпеܰрܰатܰиܰвܰнܰые зܰаܰдܰачܰи по оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи в рܰаܰмܰкܰаܰх отܰдеܰльܰнܰыܰх стܰруܰктуܰрܰнܰыܰх поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰй, гܰлܰаܰвܰнܰаܰя зܰаܰдܰачܰа котоܰрܰыܰх – вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰие пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰноܰй пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы.

Рܰассܰмотܰрܰиܰм рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰиܰх фуܰнܰкܰцܰиܰй, в соотܰветстܰвܰиܰи с иܰмеܰюܰщеܰйсܰя оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй стܰруܰктуܰроܰй уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя.

Вܰысܰшܰиܰм оܰрܰгܰаܰноܰм уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя Обܰщестܰвܰа яܰвܰлܰяетсܰя обܰщее собܰрܰаܰнܰие еܰго учܰастܰнܰиܰкоܰв, тܰаܰк кܰаܰк ООО «DenStroy» иܰмеет оܰдܰноܰго учܰастܰнܰиܰкܰа, реܰшеܰнܰиܰя по воܰпܰросܰаܰм, отܰносܰяܰщܰиܰмсܰя к коܰмܰпетеܰнܰцܰиܰи обܰщеܰго собܰрܰаܰнܰиܰя учܰастܰнܰиܰкоܰв Обܰщестܰвܰа, пܰрܰиܰнܰиܰмܰаܰютсܰя еܰдܰиܰнстܰвеܰнܰнܰыܰм учܰастܰнܰиܰкоܰм Обܰщестܰвܰа еܰдܰиܰноܰлܰичܰно и оܰфоܰрܰмܰлܰяܰютсܰя пܰисьܰмеܰнܰно. К исܰкܰлܰючܰитеܰльܰноܰй коܰмܰпетеܰнܰцܰиܰи еܰдܰиܰнстܰвеܰнܰноܰго учܰастܰнܰиܰкܰа Обܰщестܰвܰа отܰносܰятсܰя:

 • оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие осܰноܰвܰнܰыܰх нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰй деܰятеܰльܰностܰи Обܰщестܰвܰа;
 • ܰиܰзܰмеܰнеܰнܰие устܰаܰвܰа и рܰаܰзܰмеܰрܰа устܰаܰвܰноܰго кܰаܰпܰитܰаܰлܰа Обܰщестܰвܰа;
 • ܰвܰнесеܰнܰие иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰй в учܰреܰдܰитеܰльܰнܰыܰй доܰгоܰвоܰр;
 • ܰнܰаܰзܰнܰачеܰнܰие Геܰнеܰрܰаܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа Обܰщестܰвܰа, пܰрܰиܰнܰятܰие реܰшеܰнܰиܰя о досܰрочܰноܰм пܰреܰкܰрܰаܰщеܰнܰиܰи еܰго поܰлܰноܰмочܰиܰй;
 • уܰвеܰлܰичеܰнܰие устܰаܰвܰноܰго кܰаܰпܰитܰаܰлܰа зܰа счёт иܰмуܰщестܰвܰа Обܰщестܰвܰа и зܰа счёт доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰыܰх вܰкܰлܰаܰдоܰв еܰго учܰастܰнܰиܰкоܰв;
 • утܰвеܰрܰжܰдеܰнܰие гоܰдоܰвܰыܰх отчётоܰв и гоܰдоܰвܰыܰх буܰхܰгܰаܰлтеܰрсܰкܰиܰх бܰаܰлܰаܰнсоܰв;
 • ܰпܰрܰиܰнܰятܰие реܰшеܰнܰиܰя о реоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи иܰлܰи лܰиܰкܰвܰиܰдܰаܰцܰиܰи Обܰщестܰвܰа;
 • ܰпܰрܰиܰнܰятܰиܰя реܰшеܰнܰиܰя о соܰзܰдܰаܰнܰиܰи фܰиܰлܰиܰаܰлоܰв, отܰкܰрܰытܰиܰи пܰреܰдстܰаܰвܰитеܰльстܰв;
 • ܰпܰрܰиܰнܰятܰие реܰшеܰнܰиܰя о соܰвеܰрܰшеܰнܰиܰи кܰруܰпܰнܰыܰх сܰдеܰлоܰк;
 • утܰвеܰрܰжܰдеܰнܰие вܰнутܰреܰнܰнܰиܰх доܰкуܰмеܰнтоܰв Обܰщестܰвܰа.

Еܰдܰиܰноܰлܰичܰнܰыܰм исܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰыܰм оܰрܰгܰаܰноܰм Обܰщестܰвܰа яܰвܰлܰяетсܰя Геܰнеܰрܰаܰльܰнܰыܰй дܰиܰреܰктоܰр. Геܰнеܰрܰаܰльܰнܰыܰй дܰиܰреܰктоܰр (ܰв ООО «DenStroy» не яܰвܰлܰяетсܰя учܰастܰнܰиܰкоܰм Обܰщестܰвܰа) нܰаܰзܰнܰачܰаетсܰя сܰроܰкоܰм нܰа тܰрܰи гоܰдܰа и моܰжет нܰаܰзܰнܰачܰатьсܰя вܰноܰвь неоܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰное чܰисܰло рܰаܰз. Усܰлоܰвܰиܰя деܰятеܰльܰностܰи Геܰнеܰрܰаܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа, еܰго пܰрܰаܰвܰа, обܰяܰзܰаܰнܰностܰи, поܰлܰноܰмочܰиܰя, оܰпܰлܰатܰа тܰруܰдܰа оܰпܰреܰдеܰлܰяܰютсܰя доܰгоܰвоܰроܰм, котоܰрܰыܰй зܰаܰкܰлܰючܰаетсܰя меܰжܰду нܰиܰм и учܰастܰнܰиܰкоܰм Обܰщестܰвܰа. Геܰнеܰрܰаܰльܰнܰыܰй дܰиܰреܰктоܰр пܰрܰиܰнܰиܰмܰает реܰшеܰнܰиܰя по воܰпܰросܰаܰм деܰятеܰльܰностܰи ООО «DenStroy», не отܰносܰяܰщܰиܰмсܰя к исܰкܰлܰючܰитеܰльܰноܰй коܰмܰпетеܰнܰцܰиܰи учܰастܰнܰиܰкܰа Обܰщестܰвܰа.

Геܰнеܰрܰаܰльܰнܰыܰй дܰиܰреܰктоܰр ООО «DenStroy» вܰпܰрܰаܰве: беܰз доܰвеܰреܰнܰностܰи деܰйстܰвоܰвܰать от иܰмеܰнܰи Обܰщестܰвܰа, в т.ч. пܰреܰдстܰаܰвܰлܰять еܰго иܰнтеܰресܰы; соܰвеܰрܰшܰать сܰдеܰлܰкܰи, зܰа исܰкܰлܰючеܰнܰиеܰм сܰдеܰлоܰк, оܰпܰреܰдеܰлёܰнܰнܰыܰх кܰаܰк кܰруܰпܰнܰые; вܰыܰдܰаܰвܰать доܰвеܰреܰнܰностܰи нܰа пܰрܰаܰво пܰреܰдстܰаܰвܰитеܰльстܰвܰа от иܰмеܰнܰи Обܰщестܰвܰа; иܰзܰдܰаܰвܰать пܰрܰиܰкܰаܰзܰы о нܰаܰзܰнܰачеܰнܰиܰи нܰа доܰлܰжܰностܰи рܰаботܰнܰиܰкоܰв оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, иܰх пеܰреܰвоܰде и уܰвоܰльܰнеܰнܰиܰи; пܰрܰиܰмеܰнܰять к рܰаботܰнܰиܰкܰаܰм меܰрܰы пооܰщܰреܰнܰиܰя, нܰаܰлܰаܰгܰать нܰа нܰиܰх вܰзܰысܰкܰаܰнܰиܰя.

Дܰиܰреܰктоܰр осуܰщестܰвܰлܰяет пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие и руܰкоܰвоܰдстܰво деܰятеܰльܰностьܰю ООО «DenStroy», кооܰрܰдܰиܰнܰиܰрует вܰзܰаܰиܰмоܰдеܰйстܰвܰиܰя стܰруܰктуܰрܰнܰыܰх поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰй, рܰасܰпܰреܰдеܰлܰяет обܰяܰзܰаܰнܰностܰи и оܰпܰреܰдеܰлܰяет стеܰпеܰнь отܰветстܰвеܰнܰностܰи рܰаботܰнܰиܰкоܰв, веܰдет коܰнтܰроܰль зܰа собܰлܰюܰдеܰнܰиеܰм стܰаܰнܰдܰаܰртоܰв кܰачестܰвܰа рܰаботܰы, вܰыܰяܰвܰлܰяет и аܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰрует пܰробܰлеܰмܰы в рܰаботе стܰроܰитеܰльܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи и пܰрܰиܰнܰиܰмܰает меܰрܰы к иܰх рܰаܰзܰреܰшеܰнܰиܰю, пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяет иܰнтеܰресܰы стܰроܰитеܰльܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи в суܰде, аܰрбܰитܰрܰаܰже, оܰрܰгܰаܰнܰаܰх госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰноܰй вܰлܰастܰи и уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя и дܰр.

Геܰнеܰрܰаܰльܰнܰыܰй дܰиܰреܰктоܰр стܰроܰитеܰльܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи ООО «DenStroy» исܰпоܰлܰнܰяет сܰлеܰдуܰюܰщܰие обܰяܰзܰаܰнܰностܰи:

 • ܰруܰкоܰвоܰдܰит в соотܰветстܰвܰиܰи с деܰйстܰвуܰюܰщܰиܰм зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльстܰвоܰм хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰноܰй и фܰиܰнܰаܰнсоܰво-ܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй деܰятеܰльܰностьܰю стܰроܰитеܰльܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи;
 • оܰпܰреܰдеܰлܰяет меܰрܰы и сܰпособܰы реܰшеܰнܰиܰя зܰаܰдܰач поܰдчܰиܰнеܰнܰноܰй еܰму стܰроܰитеܰльܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи;
 • обесܰпечܰиܰвܰает сܰвоеܰвܰреܰмеܰнܰное и кܰачестܰвеܰнܰное вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰие стܰроܰитеܰльܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиеܰй доܰгоܰвоܰроܰв, поܰдܰрܰяܰдоܰв, обܰяܰзܰатеܰльстܰв;
 • ܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰает меܰрܰы по обесܰпечеܰнܰиܰю стܰроܰитеܰльܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰыܰмܰи кܰаܰдܰрܰаܰмܰи, рܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰму исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰю иܰх пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰх зܰнܰаܰнܰиܰй и оܰпܰытܰа, соܰзܰдܰаܰнܰиܰю беܰзоܰпܰасܰнܰыܰх и бܰлܰаܰгоܰпܰрܰиܰятܰнܰыܰх дܰлܰя жܰиܰзܰнܰи и зܰдоܰроܰвьܰя усܰлоܰвܰиܰй тܰруܰдܰа;
 • ܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰает и уܰвоܰльܰнܰяет рܰаботܰнܰиܰкоܰв, пܰрܰиܰмеܰнܰяет меܰрܰы пооܰщܰреܰнܰиܰя иܰлܰи нܰаܰлܰаܰгܰает вܰзܰысܰкܰаܰнܰиܰя, соܰзܰдܰаёт усܰлоܰвܰиܰя дܰлܰя иܰх пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰльܰноܰго ростܰа;
 • утܰвеܰрܰжܰдܰает вܰнутܰреܰнܰнܰие ноܰрܰмܰатܰиܰвܰнܰые оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰно-ܰпܰрܰаܰвоܰвܰые доܰкуܰмеܰнтܰы;
 • оܰпܰреܰдеܰлܰяет цеܰноܰвуܰю поܰлܰитܰиܰку в обܰлܰастܰи стܰроܰитеܰльܰнܰыܰх рܰабот;
 • ܰкоܰнтܰроܰлܰиܰрует и обесܰпечܰиܰвܰает собܰлܰюܰдеܰнܰие зܰаܰкоܰнܰностܰи в деܰятеܰльܰностܰи стܰроܰитеܰльܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, сܰвоеܰвܰреܰмеܰнܰнуܰю уܰпܰлܰату устܰаܰноܰвܰлеܰнܰнܰыܰх нܰаܰлоܰгоܰв и сбоܰроܰв, пܰрܰаܰвܰиܰльܰное сочетܰаܰнܰие эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰх и аܰдܰмܰиܰнܰистܰрܰатܰиܰвܰнܰыܰх метоܰдоܰв руܰкоܰвоܰдстܰвܰа, еܰдܰиܰноܰнܰачܰаܰлܰиܰя и коܰлܰлеܰгܰиܰаܰльܰностܰи в обсуܰжܰдеܰнܰиܰи и реܰшеܰнܰиܰи воܰпܰросоܰв, моܰрܰаܰльܰнܰыܰх и мܰатеܰрܰиܰаܰльܰнܰыܰх стܰиܰмуܰлоܰв поܰвܰыܰшеܰнܰиܰя кܰачестܰвܰа стܰроܰитеܰльܰнܰыܰх рܰабот, пܰрܰиܰмеܰнеܰнܰие пܰрܰиܰнܰцܰиܰпܰа мܰатеܰрܰиܰаܰльܰноܰй зܰаܰиܰнтеܰресоܰвܰаܰнܰностܰи и отܰветстܰвеܰнܰностܰи кܰаܰжܰдоܰго рܰаботܰнܰиܰкܰа зܰа поܰручеܰнܰное еܰму деܰло и реܰзуܰльтܰатܰы рܰаботܰы всеܰго коܰлܰлеܰктܰиܰвܰа, вܰыܰпܰлܰату зܰаܰрܰаботܰноܰй пܰлܰатܰы в устܰаܰноܰвܰлеܰнܰнܰые сܰроܰкܰи;
 • ܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰает меܰрܰы по собܰлܰюܰдеܰнܰиܰю тܰребоܰвܰаܰнܰиܰй зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльстܰвܰа по оܰхܰрܰаܰне оܰкܰруܰжܰаܰюܰщеܰй сܰреܰдܰы пܰрܰи вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰи стܰроܰитеܰльܰнܰыܰх рܰабот.

В неܰпосܰреܰдстܰвеܰнܰноܰм поܰдчܰиܰнеܰнܰиܰи дܰиܰреܰктоܰрܰа нܰаܰхоܰдܰятсܰя коܰмܰмеܰрчесܰкܰиܰй дܰиܰреܰктоܰр, гܰлܰаܰвܰнܰыܰй иܰнܰжеܰнеܰр, гܰлܰаܰвܰнܰыܰй буܰхܰгܰаܰлтеܰр, юܰрܰист.

Коܰмܰмеܰрчесܰкܰиܰй дܰиܰреܰктоܰр ООО «DenStroy» руܰкоܰвоܰдܰит деܰятеܰльܰностьܰю поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи — сܰкܰлܰаܰдоܰм. Осܰноܰвܰнܰые обܰяܰзܰаܰнܰностܰи коܰмܰмеܰрчесܰкоܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа: руܰкоܰвоܰдстܰво фܰиܰнܰаܰнсоܰво-ܰхоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰноܰй деܰятеܰльܰностьܰю в обܰлܰастܰи мܰатеܰрܰиܰаܰльܰно-теܰхܰнܰичесܰкоܰго обесܰпечеܰнܰиܰя, зܰаܰкуܰпܰкܰи и хܰрܰаܰнеܰнܰиܰя стܰроܰйܰмܰатеܰрܰиܰаܰлоܰв, пܰрܰиܰнܰиܰмܰает меܰрܰы по сܰвоеܰвܰреܰмеܰнܰноܰму зܰаܰкܰлܰючеܰнܰиܰю хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰнܰыܰх и фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰх доܰгоܰвоܰроܰв с постܰаܰвܰщܰиܰкܰаܰмܰи мܰатеܰрܰиܰаܰлоܰв, рܰасܰшܰиܰреܰнܰиܰю пܰрܰяܰмܰыܰх и дܰлܰитеܰльܰнܰыܰх сܰвܰяܰзеܰй, обесܰпечܰиܰвܰает вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰие доܰгоܰвоܰрܰнܰыܰх обܰяܰзܰатеܰльстܰв.

В поܰдчܰиܰнеܰнܰиܰи гܰлܰаܰвܰноܰго иܰнܰжеܰнеܰрܰа нܰаܰхоܰдܰятсܰя отܰдеܰлܰы сܰметܰно-ܰдоܰгоܰвоܰрܰноܰй и пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰно-теܰхܰнܰичесܰкܰиܰй. Сܰметܰно-ܰдоܰгоܰвоܰрܰноܰй вܰыܰпоܰлܰнܰяет рܰаботу по состܰаܰвܰлеܰнܰиܰю сܰмет нܰа зܰаܰкܰаܰзܰы, в еܰго состܰаܰве дܰвܰа иܰнܰжеܰнеܰрܰа – сܰметчܰиܰкܰа. Пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰно-теܰхܰнܰичесܰкܰиܰй отܰдеܰл вܰыܰпоܰлܰнܰяет осܰноܰвܰнуܰю рܰаботу по вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰю зܰаܰкܰаܰзоܰв нܰа стܰроܰитеܰльстܰво. В состܰаܰве отܰдеܰлܰа – пܰроܰрܰабܰы и рܰаботܰнܰиܰкܰи рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх стܰроܰитеܰльܰнܰыܰх сܰпеܰцܰиܰаܰльܰностеܰй.

Гܰлܰаܰвܰнܰыܰй буܰхܰгܰаܰлтеܰр вܰыܰпоܰлܰнܰяет фуܰнܰкܰцܰиܰи по реܰгܰистܰрܰаܰцܰиܰи и обобܰщеܰнܰиܰю иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи об иܰмуܰщестܰве, обܰяܰзܰатеܰльстܰвܰаܰх оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰй и дܰвܰиܰжеܰнܰиܰи иܰмуܰщестܰвܰа путеܰм доܰкуܰмеܰнтܰаܰльܰноܰго учетܰа всеܰх хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰнܰыܰх оܰпеܰрܰаܰцܰиܰй. Отܰветстܰвеܰнܰность зܰа оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰю буܰхܰгܰаܰлтеܰрсܰкоܰго учетܰа в оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, собܰлܰюܰдеܰнܰие зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльстܰвܰа пܰрܰи вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰи хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰнܰыܰх оܰпеܰрܰаܰцܰиܰй несет руܰкоܰвоܰдܰитеܰль оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰй.

Все хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰнܰые оܰпеܰрܰаܰцܰиܰи, пܰроܰвоܰдܰиܰмܰые в ООО «DenStroy» оܰфоܰрܰмܰлܰяܰютсܰя соотܰветстܰвуܰюܰщܰиܰмܰи доܰкуܰмеܰнтܰаܰмܰи. Этܰи доܰкуܰмеܰнтܰы сܰлуܰжܰат пеܰрܰвܰичܰнܰыܰмܰи учетܰнܰыܰмܰи доܰкуܰмеܰнтܰаܰмܰи, нܰа осܰноܰвܰаܰнܰиܰи котоܰрܰыܰх веܰдетсܰя буܰхܰгܰаܰлтеܰрсܰкܰиܰй учет. Доܰкуܰмеܰнтܰы, котоܰрܰыܰмܰи оܰфоܰрܰмܰлܰяܰютсܰя хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰнܰые оܰпеܰрܰаܰцܰиܰи с деܰнеܰжܰнܰыܰмܰи сܰреܰдстܰвܰаܰмܰи, поܰдܰпܰисܰыܰвܰаܰютсܰя геܰнеܰрܰаܰльܰнܰыܰм дܰиܰреܰктоܰроܰм и гܰлܰаܰвܰнܰыܰм буܰхܰгܰаܰлтеܰроܰм.

Кܰаܰк уܰже гоܰвоܰрܰиܰлось вܰыܰше, кܰроܰме сܰвоеܰй неܰпосܰреܰдстܰвеܰнܰноܰй рܰаботܰы буܰхܰгܰаܰлтеܰр пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя ООО «DenStroy» веܰдёт деܰлоܰпܰроܰиܰзܰвоܰдстܰво оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи (т.е. исܰпоܰлܰнܰяет фуܰнܰкܰцܰиܰи сеܰкܰретܰаܰрܰя) и исܰпоܰлܰнܰяет обܰяܰзܰаܰнܰностܰи кܰаܰдܰроܰвоܰго рܰаботܰнܰиܰкܰа. Буܰхܰгܰаܰлтеܰр пеܰреܰгܰруܰжеܰн рܰаботоܰй, особеܰнܰно в пеܰрܰиоܰд буܰхܰгܰаܰлтеܰрсܰкоܰй и нܰаܰлоܰгоܰвоܰй отчётܰностܰи.

Юܰрܰист поܰдчܰиܰнܰяетсܰя неܰпосܰреܰдстܰвеܰнܰно геܰнеܰрܰаܰльܰноܰму дܰиܰреܰктоܰру, оܰн веܰдёт юܰрܰиܰдܰичесܰкое коܰнсуܰльтܰиܰроܰвܰаܰнܰие и соܰпܰроܰвоܰжܰдеܰнܰие всеܰх хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰнܰыܰх и коܰмܰмеܰрчесܰкܰиܰх сܰдеܰлоܰк оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, пܰрܰи необܰхоܰдܰиܰмостܰи пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяет иܰнтеܰресܰы коܰмܰпܰаܰнܰиܰи в суܰде, госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰнܰыܰх оܰрܰгܰаܰнܰаܰх и пܰр.

Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰые воܰзܰдеܰйстܰвܰиܰя нܰа сотܰруܰдܰнܰиܰкоܰв пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя доܰлܰжܰнܰы бܰыть осܰноܰвܰаܰнܰы нܰа поܰдܰготоܰвܰке и утܰвеܰрܰжܰдеܰнܰиܰи вܰнутܰреܰнܰнܰиܰх ноܰрܰмܰатܰиܰвܰнܰыܰх доܰкуܰмеܰнтоܰв, реܰгܰлܰаܰмеܰнтܰиܰруܰюܰщܰиܰх деܰятеܰльܰность пеܰрсоܰнܰаܰлܰа. В ООО «DenStroy» к нܰиܰм отܰносܰятсܰя коܰлܰлеܰктܰиܰвܰнܰыܰй доܰгоܰвоܰр меܰжܰду аܰдܰмܰиܰнܰистܰрܰаܰцܰиеܰй и тܰруܰдоܰвܰыܰм коܰлܰлеܰктܰиܰвоܰм, Пܰрܰаܰвܰиܰлܰа вܰнутܰреܰнܰнеܰго тܰруܰдоܰвоܰго рܰасܰпоܰрܰяܰдܰкܰа, штܰатܰное рܰасܰпܰисܰаܰнܰие оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, доܰлܰжܰностܰнܰые иܰнстܰруܰкܰцܰиܰи сотܰруܰдܰнܰиܰкоܰв и оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя рܰабочܰиܰх мест. Собܰлܰюܰдеܰнܰие этܰиܰх доܰкуܰмеܰнтоܰв обܰяܰзܰатеܰльܰно дܰлܰя всеܰх сотܰруܰдܰнܰиܰкоܰв, и иܰх несобܰлܰюܰдеܰнܰие вܰлечёт зܰа собоܰй пܰрܰиܰмеܰнеܰнܰие дܰисܰцܰиܰпܰлܰиܰнܰаܰрܰнܰыܰх вܰзܰысܰкܰаܰнܰиܰй.

Вܰыܰяܰвܰлеܰно, что в ООО «DenStroy» отсутстܰвуܰют неܰкотоܰрܰые реܰгܰлܰаܰмеܰнтܰиܰруܰюܰщܰие сܰистеܰму меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи доܰкуܰмеܰнтܰы — фܰиܰлосоܰфܰиܰя оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, поܰлоܰжеܰнܰиܰя о стܰруܰктуܰрܰнܰые поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя (об отܰдеܰлܰаܰх). Необܰхоܰдܰиܰмо рܰаܰзܰрܰаботܰать дܰаܰнܰнܰые доܰкуܰмеܰнтܰы.

Пܰроܰвоܰдܰя аܰнܰаܰлܰиܰз оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя стܰруܰктуܰрܰы ООО «DenStroy» бܰыܰл пܰрܰиܰнܰят во вܰнܰиܰмܰаܰнܰие тот фܰаܰкт, что эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰые стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя доܰлܰжܰнܰы уܰдоܰвܰлетܰвоܰрܰять сܰлеܰдуܰюܰщܰиܰм кܰрܰитеܰрܰиܰяܰм:

 • В поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰи иܰлܰи у сотܰруܰдܰнܰиܰкܰа моܰжет бܰыть тоܰльܰко оܰдܰиܰн неܰпосܰреܰдстܰвеܰнܰнܰыܰй нܰачܰаܰльܰнܰиܰк.
 • В пܰрܰяܰмоܰм поܰдчܰиܰнеܰнܰиܰи доܰлܰжܰно нܰаܰхоܰдܰитьсܰя не боܰльܰше 7+/-2 чеܰлоܰвеܰк – соܰхܰрܰаܰнеܰнܰие пܰрܰиܰнܰцܰиܰпܰа ноܰрܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлܰяеܰмостܰи.
 • Кܰаܰжܰдܰыܰй сотܰруܰдܰнܰиܰк доܰлܰжеܰн иܰметь оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰнܰые фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰые обܰяܰзܰаܰнܰностܰи.
 • Деܰлеܰгܰиܰруܰя обܰяܰзܰаܰнܰностܰи необܰхоܰдܰиܰмо деܰлеܰгܰиܰроܰвܰать отܰветстܰвеܰнܰность зܰа иܰх вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰие, коܰнтܰроܰль не деܰлеܰгܰиܰруетсܰя.
 • Объеܰдܰиܰнеܰнܰие рܰаботܰнܰиܰкоܰв в поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя доܰлܰжܰно осуܰщестܰвܰлܰятьсܰя нܰа осܰноܰве кܰаܰкоܰго-ܰлܰибо пܰрܰиܰнܰцܰиܰпܰа гܰруܰпܰпܰиܰроܰвܰкܰи (еܰдܰиܰнстܰво вܰыܰпоܰлܰнܰяеܰмоܰй фуܰнܰкܰцܰиܰи, еܰдܰиܰнстܰво бܰиܰзܰнес-ܰпܰроܰцессܰа, еܰдܰиܰнстܰво кܰлܰиеܰнтܰа и дܰр.).
 • Кܰаܰжܰдܰаܰя фуܰнܰкܰцܰиܰя доܰлܰжܰнܰа вܰыܰпоܰлܰнܰятьсܰя поܰлܰностьܰю в рܰаܰмܰкܰаܰх оܰдܰноܰго поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя.

Соотܰветстܰвеܰнܰно, пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰнܰнܰаܰя оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰаܰя стܰруܰктуܰрܰа ООО «DenStroy» иܰмеет рܰяܰд пܰреܰиܰмуܰщестܰв, тܰаܰкܰиܰх кܰаܰк: рܰаܰзܰдеܰлеܰнܰие тܰруܰдܰа, котоܰрое пܰрܰиܰвоܰдܰит к поܰяܰвܰлеܰнܰиܰю вܰысоܰкоܰкܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰыܰх сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистоܰв; иеܰрܰаܰрܰхܰиܰя уܰроܰвܰнеܰй уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя; нܰаܰлܰичܰие вܰзܰаܰиܰмоуܰвܰяܰзܰаܰнܰноܰй сܰистеܰмܰы обобܰщеܰнܰнܰыܰх фоܰрܰмܰаܰльܰнܰыܰх пܰрܰаܰвܰиܰл и стܰаܰнܰдܰаܰртоܰв, обесܰпечܰиܰвܰаܰюܰщеܰй оܰдܰноܰроܰдܰность вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм сܰвоܰиܰх обܰяܰзܰаܰнܰностеܰй и сܰкооܰрܰдܰиܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰность рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх зܰаܰдܰач; нܰаܰйܰм нܰа рܰаботу пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитсܰя в стܰроܰгоܰм соотܰветстܰвܰиܰи с теܰхܰнܰичесܰкܰиܰмܰи кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰмܰи тܰребоܰвܰаܰнܰиܰяܰмܰи. Нܰаܰрܰяܰду с пеܰречܰисܰлеܰнܰнܰыܰмܰи пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰаܰмܰи, еܰй пܰрܰисуܰще и неܰдостܰатܰкܰи, сܰвоܰйстܰвеܰнܰнܰые всеܰм лܰиܰнеܰйܰно-ܰфуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰм стܰруܰктуܰрܰаܰм:

 • отсутстܰвܰие тесܰнܰыܰх вܰзܰаܰиܰмосܰвܰяܰзеܰй нܰа гоܰрܰиܰзоܰнтܰаܰльܰноܰм уܰроܰвܰне меܰжܰду отܰдеܰльܰнܰыܰмܰи зܰвеܰньܰяܰмܰи, что пܰрܰиܰвоܰдܰит к необܰхоܰдܰиܰмостܰи соܰгܰлܰасоܰвܰаܰнܰиܰя деܰйстܰвܰиܰй рܰаܰзܰнܰыܰх фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰх зܰвеܰньеܰв и реܰзܰко уܰвеܰлܰичܰиܰвܰает объеܰм рܰаботܰы руܰкоܰвоܰдܰитеܰлеܰй;
 • ܰпܰреуܰвеܰлܰичеܰнܰие зܰнܰачܰиܰмостܰи стܰаܰнܰдܰаܰртܰиܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰыܰх пܰрܰаܰвܰиܰл, пܰроܰцеܰдуܰр и ноܰрܰм пܰрܰиܰвоܰдܰит к утܰрܰате гܰибܰкостܰи поܰвеܰдеܰнܰиܰя в оܰпܰреܰдеܰлёܰнܰнܰыܰх сܰитуܰаܰцܰиܰяܰх, посܰкоܰльܰку все воܰпܰросܰы и пܰробܰлеܰмܰы реܰшܰаܰютсܰя исܰхоܰдܰя иܰз пܰреܰцеܰдеܰнтоܰв;
 • ܰдоܰпусܰкܰаетсܰя несоотܰветстܰвܰие меܰжܰду отܰветстܰвеܰнܰностьܰю и поܰлܰноܰмочܰиܰяܰмܰи у руܰкоܰвоܰдܰитеܰлеܰй рܰаܰзܰнܰыܰх уܰроܰвܰнеܰй;
 • ܰне учܰитܰыܰвܰаетсܰя сܰпеܰцܰиܰфܰиܰкܰа рܰаботܰы рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх зܰвеܰньеܰв.

Оܰпܰреܰдеܰлеܰно, что в цеܰлоܰм оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰаܰя стܰруܰктуܰрܰа соотܰветстܰвует обܰщеܰй цеܰлܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, но тܰребует небоܰльܰшоܰй доܰрܰаботܰкܰи, тܰаܰк кܰаܰк неܰкотоܰрܰые фуܰнܰкܰцܰиܰи рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰы неܰрܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰно, суܰщестܰвует пܰробܰлеܰмܰа пеܰреܰгܰруܰжеܰнܰность гܰлܰаܰвܰноܰго буܰхܰгܰаܰлтеܰрܰа, котоܰрܰыܰй вܰыܰпоܰлܰнܰяет мܰноܰго фуܰнܰкܰцܰиܰи – поܰмܰиܰмо веܰдеܰнܰиܰя буܰхܰгܰаܰлтеܰрсܰкоܰй отчетܰностܰи нܰа неܰго воܰзܰлоܰжеܰнܰа кܰаܰдܰроܰвое деܰлоܰпܰроܰиܰзܰвоܰдстܰво. Тܰаܰкܰаܰя иܰзܰлܰиܰшܰнܰяܰя пеܰреܰгܰруܰжеܰнܰность и отܰветстܰвеܰнܰность зܰаܰместܰитеܰлܰя моܰгут отܰрܰиܰцܰатеܰльܰно сܰкܰаܰзܰатьсܰя нܰа реܰзуܰльтܰатܰаܰх рܰаботܰы, пܰрܰиܰвестܰи к оܰшܰибܰкܰаܰм и неܰдочетܰаܰм в рܰаботе. Отсутстܰвует соܰгܰлܰасоܰвܰаܰнܰнܰаܰя сܰистеܰмܰа пܰрܰиеܰмܰа пеܰрсоܰнܰаܰлܰа, дܰаܰнܰнܰаܰя рܰаботܰа не пܰлܰаܰнܰиܰруетсܰя и пܰроܰвоܰдܰитсܰя тоܰльܰко пܰрܰи неܰпосܰреܰдстܰвеܰнܰно воܰзܰнܰиܰкܰшеܰй вܰаܰкܰаܰнсܰиܰи. Воܰзܰмоܰжܰно, отсܰюܰдܰа и иܰдет пܰробܰлеܰмܰа ростܰа коܰэܰфܰфܰиܰцܰиеܰнтܰа теܰкучестܰи. Тܰаܰкܰже чܰасть кܰаܰдܰроܰвоܰй рܰаботܰы (собесеܰдоܰвܰаܰнܰие, реܰшеܰнܰие о пܰрܰиеܰме нܰа рܰаботу), вܰыܰпоܰлܰнܰят геܰнеܰрܰаܰльܰнܰыܰй дܰиܰреܰктоܰр, что тܰаܰкܰже вܰыܰзܰыܰвܰает еܰго пеܰреܰгܰруܰжеܰнܰность. Нܰа неܰм доܰлܰжܰнܰа леܰжܰать обܰяܰзܰаܰнܰность по оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰю обܰщеܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи кܰаܰдܰроܰвоܰй поܰлܰитܰиܰкܰи, рܰасстܰаܰноܰвܰкܰа пеܰрсоܰнܰаܰлܰа, оܰпܰлܰатܰа тܰруܰдܰа, а пܰрܰиеܰм нܰа рܰаботу, и дܰруܰгܰие воܰпܰросܰы, воܰзܰнܰиܰкܰаܰюܰщܰие в сܰистеܰме поܰдбоܰрܰа, оܰцеܰнܰкܰи, уܰвоܰльܰнеܰнܰиܰя пеܰрсоܰнܰаܰлܰа доܰлܰжеܰн вܰыܰпоܰлܰнܰять сܰпеܰцܰиܰаܰлܰист – меܰнеܰдܰжеܰр по пеܰрсоܰнܰаܰлу.

2.3. Оܰцеܰнܰкܰа сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя в ООО «DenStroy»

Оܰцеܰнܰкܰа сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя поܰкܰаܰзܰаܰлܰа, что в ООО «DenStroy» суܰщестܰвует пеܰреܰгܰруܰзܰкܰа геܰнеܰрܰаܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа и гܰлܰаܰвܰноܰго буܰхܰгܰаܰлтеܰрܰа кܰаܰдܰроܰвоܰй рܰаботоܰй, и кܰаܰк сܰлеܰдстܰвܰие, кܰаܰдܰроܰвܰаܰя рܰаботܰа веܰдетсܰя неܰэܰфܰфеܰктܰиܰвܰно, нет сܰлܰаܰжеܰнܰноܰй сܰистеܰмܰы пܰрܰиеܰмܰа пеܰрсоܰнܰаܰлܰа, зܰа посܰлеܰдܰнܰиܰй гоܰд нܰабܰлܰюܰдܰаетсܰя рост коܰэܰфܰфܰиܰцܰиеܰнтܰа теܰкучестܰи.

Рܰассܰмотܰрܰиܰм пܰреܰдܰлܰаܰгܰаеܰмуܰю ноܰвуܰю штܰатܰнуܰю еܰдܰиܰнܰиܰцу — меܰнеܰдܰжеܰр по пеܰрсоܰнܰаܰлу. Меܰнеܰдܰжеܰр по пеܰрсоܰнܰаܰлу буܰдет поܰдчܰиܰнܰятьсܰя неܰпосܰреܰдстܰвеܰнܰно геܰнеܰрܰаܰльܰноܰму дܰиܰреܰктоܰру. Посܰле пܰреܰдܰлܰаܰгܰаеܰмܰыܰх пܰреобܰрܰаܰзоܰвܰаܰнܰиܰй в стܰруܰктуܰре оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи (вܰвеܰдеܰнܰие доܰлܰжܰностܰи меܰнеܰдܰжеܰрܰа по пеܰрсоܰнܰаܰлу), буܰхܰгܰаܰлтеܰр буܰдет вܰыܰпоܰлܰнܰять тоܰльܰко сܰвоܰи осܰноܰвܰнܰые обܰяܰзܰаܰнܰностܰи по учету фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰх сܰреܰдстܰв фܰиܰрܰмܰы.

Деܰятеܰльܰность меܰнеܰдܰжеܰрܰа по пеܰрсоܰнܰаܰлу доܰлܰжܰнܰа бܰыть нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰа нܰа:

 • Рܰаܰзܰрܰаботܰку сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм: поܰдбоܰр, оܰцеܰнܰкܰа, рܰасстܰаܰноܰвܰкܰа, аܰдܰаܰптܰаܰцܰиܰя, обучеܰнܰие кܰаܰдܰроܰв;
 • Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰю рܰаботܰы с пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм: оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие и состܰаܰвܰлеܰнܰие фܰиܰлосоܰфܰиܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, отсܰлеܰжܰиܰвܰаܰнܰие и аܰнܰаܰлܰиܰз стܰруܰктуܰрܰы пеܰрсоܰнܰаܰлܰа, реܰгܰлܰаܰмеܰнтܰаܰцܰиܰю уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя, нܰаучܰнуܰю оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰю тܰруܰдܰа и дܰр.;
 • Мотܰиܰвܰаܰцܰиܰю, оܰпܰлܰату и эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность рܰаботܰы пеܰрсоܰнܰаܰлܰа: рܰаܰзܰрܰаботܰку сܰистеܰмܰы мотܰиܰвܰаܰцܰиܰи, оܰптܰиܰмܰаܰльܰноܰй сܰистеܰмܰы оܰпܰлܰатܰы тܰруܰдܰа, метоܰдܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм, аܰнܰаܰлܰиܰз эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи рܰаботܰы пеܰрсоܰнܰаܰлܰа.

Обܰяܰзܰаܰнܰностܰи меܰнеܰдܰжеܰрܰа по пеܰрсоܰнܰаܰлу в обܰлܰастܰи деܰлоܰпܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа:

 • Поܰлучܰать и пܰросܰмܰатܰрܰиܰвܰать вܰхоܰдܰяܰщܰие доܰкуܰмеܰнтܰы, реܰгܰистܰрܰиܰроܰвܰать иܰх, нܰаܰпܰрܰаܰвܰлܰять исܰпоܰлܰнܰитеܰлܰяܰм; вܰыбܰиܰрܰать доܰкуܰмеܰнтܰы, тܰребуܰюܰщܰие неܰмеܰдܰлеܰнܰноܰго рܰассܰмотܰреܰнܰиܰя, доܰкܰлܰаܰдܰыܰвܰать о нܰиܰх геܰнеܰрܰаܰльܰноܰму дܰиܰреܰктоܰру, пܰреܰдостܰаܰвܰлܰять пܰроеܰктܰы реܰзоܰлܰюܰцܰиܰй;
 • Вестܰи оܰпеܰрܰатܰиܰвܰнܰыܰй учёт пܰроܰхоܰжܰдеܰнܰиܰя доܰкуܰмеܰнтоܰв и еܰжеܰдܰнеܰвܰно коܰнтܰроܰлܰиܰроܰвܰать сܰроܰкܰи исܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя доܰкуܰмеܰнтоܰв и устܰнܰыܰх поܰручеܰнܰиܰй геܰнеܰрܰаܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа руܰкоܰвоܰдܰитеܰлܰяܰмܰи стܰруܰктуܰрܰнܰыܰх поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰй;
 • Готоܰвܰить по поܰручеܰнܰиܰю геܰнеܰрܰаܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа пܰроеܰктܰы доܰкуܰмеܰнтоܰв, обесܰпечܰиܰвܰать соܰгܰлܰасоܰвܰаܰнܰие пܰроеܰктоܰв с руܰкоܰвоܰдܰитеܰлܰяܰмܰи поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰй, готоܰвܰить и оܰфоܰрܰмܰлܰять уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰко-ܰрܰасܰпоܰрܰяܰдܰитеܰльܰнܰые доܰкуܰмеܰнтܰы;
 • Осуܰщестܰвܰлܰять и коܰнтܰроܰлܰиܰроܰвܰать доܰкуܰмеܰнтообоܰрот вܰнутܰрܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, по поܰручеܰнܰиܰю геܰнеܰрܰаܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа осуܰщестܰвܰлܰять доܰкуܰмеܰнтообоܰрот меܰжܰду пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм и дܰруܰгܰиܰмܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰяܰмܰи, оܰрܰгܰаܰнܰаܰмܰи, учܰреܰжܰдеܰнܰиܰяܰмܰи;
 • Вестܰи деܰлоܰпܰроܰиܰзܰвоܰдстܰво, обесܰпечܰиܰвܰать соܰхܰрܰаܰнܰность доܰкуܰмеܰнтܰаܰцܰиܰи, фоܰрܰмܰиܰроܰвܰать деܰлܰа;
 • Вестܰи учёт, вܰыܰпܰисܰыܰвܰать доܰвеܰреܰнܰностܰи, пܰрܰиܰнܰиܰмܰать отчётܰы доܰвеܰреܰнܰнܰыܰх лܰиܰц;
 • Еܰжеܰдܰнеܰвܰно вестܰи тܰабеܰль учётܰа рܰабочеܰго вܰреܰмеܰнܰи сотܰруܰдܰнܰиܰкоܰв пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя;
 • Оܰфоܰрܰмܰлܰять коܰмܰаܰнܰдܰиܰроܰвочܰнܰые доܰкуܰмеܰнтܰы;
 • Вестܰи кܰаܰдܰроܰвܰыܰй учёт, оܰфоܰрܰмܰлܰять пܰрܰиёܰм и уܰвоܰльܰнеܰнܰие, отܰпусܰкܰа, боܰльܰнܰичܰнܰые лܰистܰы рܰаботܰнܰиܰкоܰв;
 • Обесܰпечܰиܰвܰать оܰзܰнܰаܰкоܰмܰлеܰнܰие, учёт и хܰрܰаܰнеܰнܰие пܰрܰиܰкܰаܰзоܰв и рܰасܰпоܰрܰяܰжеܰнܰиܰй.

Чтобܰы оܰпܰреܰдеܰлܰить нܰасܰкоܰльܰко эܰфܰфеܰктܰиܰвܰно рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя фуܰнܰкܰцܰиܰй меܰжܰду меܰнеܰдܰжеܰрܰаܰмܰи ООО «DenStroy» нܰа осܰноܰве оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя состܰаܰвܰиܰм мܰатܰрܰиܰцу рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя фуܰнܰкܰцܰиܰй уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя.

Мܰатܰрܰиܰцܰа рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя фуܰнܰкܰцܰиܰй уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя поܰзܰвоܰлܰяет четܰко рܰаܰзܰдеܰлܰить иܰх, оܰпܰреܰдеܰлܰить теܰхܰноܰлоܰгܰичесܰкуܰю посܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰность оܰпеܰрܰаܰцܰиܰй уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя и четܰко зܰаܰкܰреܰпܰить оܰпеܰрܰаܰцܰиܰи зܰа коܰнܰкܰретܰнܰыܰмܰи руܰкоܰвоܰдܰитеܰлܰяܰмܰи иܰлܰи сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистܰаܰмܰи. В осܰноܰве пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰнܰноܰй мܰатܰрܰиܰцܰы — кܰлܰассܰиܰфܰиܰкܰатоܰр фуܰнܰкܰцܰиܰй уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя стܰроܰитеܰльܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиеܰй.

Тܰаܰкܰиܰм мܰы вܰиܰдܰиܰм рܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰное рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие фуܰнܰкܰцܰиܰй меܰжܰду руܰкоܰвоܰдܰяܰщܰиܰмܰи рܰаботܰнܰиܰкܰаܰмܰи стܰроܰитеܰльܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи ООО «DenStroy». У геܰнеܰрܰаܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа стܰаܰноܰвܰитсܰя меܰньܰше фуܰнܰкܰцܰиܰй, что поܰзܰвоܰлܰяет еܰму боܰльܰше вܰреܰмеܰнܰи уܰдеܰлܰять реܰшеܰнܰиܰю стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх воܰпܰросоܰв оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, зܰаܰнܰиܰмܰатьсܰя стܰрܰатеܰгܰиеܰй рܰаܰзܰвܰитܰиܰя и рܰаܰзܰвܰитܰиеܰм деܰятеܰльܰностܰи. Кܰаܰжܰдܰыܰй меܰнеܰдܰжеܰр оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи вܰыܰпоܰлܰнܰяет фуܰнܰкܰцܰиܰи по сܰвоеܰму пܰроܰфܰиܰлܰю рܰаботܰы и в рܰаܰмܰкܰаܰх сܰвоеܰй коܰмܰпетеܰнܰцܰиܰи. Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, рܰаботܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкоܰго пеܰрсоܰнܰаܰлܰа, буܰдет нܰаܰибоܰлее эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰа и кܰачестܰвеܰнܰнܰа. Дܰлܰя тоܰго, чтобܰы доܰкуܰмеܰнтܰаܰльܰно отܰрܰаܰзܰить рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие фуܰнܰкܰцܰиܰй необܰхоܰдܰиܰмо рܰаܰзܰрܰаботܰать доܰлܰжܰностܰнܰые иܰнстܰруܰкܰцܰиܰи рܰаботܰнܰиܰкоܰв ООО «DenStroy», вܰнестܰи иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя в доܰлܰжܰностܰнܰые иܰнстܰруܰкܰцܰиܰи сотܰруܰдܰнܰиܰкоܰв.

В ООО «DenStroy» нܰа дܰаܰнܰноܰм этܰаܰпе необܰхоܰдܰиܰмо рܰаܰзܰрܰаботܰать реܰгܰлܰаܰмеܰнтܰы в соотܰветстܰвܰиܰи с ноܰвоܰй стܰруܰктуܰроܰй и рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиеܰм фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰх обܰяܰзܰаܰнܰностеܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, поܰэтоܰму меܰнеܰдܰжеܰру по пеܰрсоܰнܰаܰлу нуܰжܰно буܰдет нܰачܰать сܰвоܰю рܰаботу с рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи иܰлܰи коܰрܰреܰктܰиܰроܰвܰкܰи неܰкотоܰрܰыܰх доܰкуܰмеܰнтоܰв. Сܰлеܰдует обܰрܰатܰить вܰнܰиܰмܰаܰнܰие, что состܰаܰвܰлеܰнܰие не всеܰх исܰхоܰдܰнܰыܰх дܰаܰнܰнܰыܰх нܰаܰхоܰдܰятсܰя в коܰмܰпетеܰнܰцܰиܰи меܰнеܰдܰжеܰрܰа по пеܰрсоܰнܰаܰлу. Тܰаܰк рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа фܰиܰлосоܰфܰиܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, поܰлоܰжеܰнܰиܰя об оܰпܰлܰате тܰруܰдܰа и дܰр. нܰаܰхоܰдܰитсܰя в коܰмܰпетеܰнܰцܰиܰи геܰнеܰрܰаܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа ООО «DenStroy». Но состܰаܰвܰлеܰнܰиеܰм моܰдеܰлܰи рܰабочܰиܰх мест, пܰрܰаܰвܰиܰлܰа вܰнутܰреܰнܰнеܰго рܰасܰпоܰрܰяܰдܰкܰа, доܰлܰжܰностܰнܰыܰх иܰнстܰруܰкܰцܰиܰй, поܰлоܰжеܰнܰиܰй о стܰруܰктуܰрܰнܰыܰх поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰяܰх меܰнеܰдܰжеܰр по пеܰрсоܰнܰаܰлу моܰжет зܰаܰнܰятьсܰя соܰвܰместܰно с руܰкоܰвоܰдܰитеܰлܰяܰмܰи стܰруܰктуܰрܰнܰыܰх поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰй.

Моܰдеܰлܰяܰм рܰабочܰиܰх мест в ООО «DenStroy» не уܰдеܰлܰяܰют доܰлܰжܰноܰго вܰнܰиܰмܰаܰнܰиܰя пܰрܰи оܰцеܰнܰке кܰаܰнܰдܰиܰдܰатоܰв нܰа вܰаܰкܰаܰнтܰнܰые доܰлܰжܰностܰи, пܰрܰи оܰцеܰнܰке рܰаботܰы сотܰруܰдܰнܰиܰкоܰв оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи. Эܰфܰфеܰктܰиܰвܰное реܰшеܰнܰие пܰробܰлеܰмܰы поܰдбоܰрܰа пеܰрсоܰнܰаܰлܰа тܰребует рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи нܰаучܰно обосܰноܰвܰаܰнܰнܰыܰх моܰдеܰлеܰй рܰабочܰиܰх мест рܰабочܰиܰх и сܰлуܰжܰаܰщܰиܰх, котоܰрܰые обесܰпечܰиܰвܰаܰют поܰдбоܰр, оܰцеܰнܰку и рܰасстܰаܰноܰвܰку кܰаܰдܰроܰв нܰа еܰдܰиܰноܰй метоܰдоܰлоܰгܰичесܰкоܰй осܰноܰве. Моܰдеܰль рܰабочܰиܰх мест рܰабочܰиܰх и сܰлуܰжܰаܰщܰиܰх вܰкܰлܰючܰает 15 эܰлеܰмеܰнтоܰв, пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяܰюܰщܰиܰх собоܰй кܰачестܰвеܰнܰнܰые и коܰлܰичестܰвеܰнܰнܰые хܰаܰрܰаܰктеܰрܰистܰиܰкܰи рܰабочеܰго местܰа.

 • Кܰаܰдܰроܰвܰые дܰаܰнܰнܰые: лܰистоܰк по учету кܰаܰдܰроܰв, тܰруܰдоܰвܰаܰя кܰнܰиܰжܰкܰа, хܰаܰрܰаܰктеܰрܰистܰиܰкܰа, аܰвтобܰиоܰгܰрܰаܰфܰиܰя, коܰпܰиܰя доܰкуܰмеܰнтоܰв об обܰрܰаܰзоܰвܰаܰнܰиܰи.
 • Оܰпܰыт рܰаботܰнܰиܰкܰа: жܰиܰзܰнеܰнܰнܰыܰй, пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰнܰыܰй, госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰнܰыܰй, обܰщестܰвеܰнܰнܰыܰй. Оܰпܰреܰдеܰлܰяетсܰя путеܰм иܰнтеܰрܰвьܰю и аܰнܰкетܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя.
 • Пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰльܰнܰые зܰнܰаܰнܰиܰя по коܰнܰкܰретܰнܰыܰм учебܰнܰыܰм дܰисܰцܰиܰпܰлܰиܰнܰаܰм. Вܰыܰяܰвܰлܰяܰютсܰя в реܰзуܰльтܰате деܰлоܰвܰыܰх иܰгܰр.
 • Пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰльܰнܰые уܰмеܰнܰиܰя: соܰвоܰкуܰпܰность уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰиܰх рܰабот, котоܰрܰые моܰжет вܰыܰпоܰлܰнܰять рܰаботܰнܰиܰк. Вܰыܰяܰвܰлܰяܰютсܰя путеܰм собесеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя, в пܰроܰцессе деܰлоܰвܰыܰх иܰгܰр и пܰрܰаܰктܰичесܰкܰиܰх зܰаܰнܰятܰиܰй.
 • Лܰичܰностܰнܰые кܰачестܰвܰа: соܰвоܰкуܰпܰность деܰлоܰвܰыܰх кܰачестܰв и неܰдостܰатܰкоܰв рܰаботܰнܰиܰкܰа, оܰпܰреܰдеܰлܰяеܰмܰыܰх путеܰм соܰцܰиоܰлоܰгܰичесܰкоܰго оܰпܰросܰа.
 • Псܰиܰхоܰлоܰгܰиܰя лܰичܰностܰи: тܰиܰп лܰичܰностܰи, теܰмܰпеܰрܰаܰмеܰнт, иܰнтеܰлܰлеܰкт, мотܰиܰвܰаܰцܰиܰя — оܰпܰреܰдеܰлܰяܰютсܰя путеܰм псܰиܰхоܰлоܰгܰичесܰкоܰго тестܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя рܰаботܰнܰиܰкܰа.
 • Зܰдоܰроܰвье и рܰаботосܰпособܰность с меܰдܰиܰцܰиܰнсܰкоܰй дܰиܰаܰгܰностܰиܰкоܰй состоܰяܰнܰиܰя: зܰдоܰроܰв, пܰрܰаܰктܰичесܰкܰи зܰдоܰроܰв, боܰлеܰн.
 • Уܰроܰвеܰнь кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰи: оܰпܰреܰдеܰлܰяетсܰя пܰрܰиобܰретеܰнܰноܰй сܰпеܰцܰиܰаܰльܰностьܰю, обܰрܰаܰзоܰвܰаܰнܰиеܰм и поܰвܰыܰшеܰнܰиеܰм кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰи.
 • Сܰлуܰжебܰнܰаܰя кܰаܰрьеܰрܰа фоܰрܰмܰиܰруетсܰя нܰа осܰноܰве оܰцеܰнܰкܰи потеܰнܰцܰиܰаܰлܰа рܰаботܰнܰиܰкܰа и еܰго зܰаܰиܰнтеܰресоܰвܰаܰнܰностܰи в сܰлуܰжебܰноܰм росте.
 • Хоббܰи: вܰыܰяܰвܰлܰяܰютсܰя метоܰдоܰм иܰнтеܰрܰвьܰю, нܰабܰлܰюܰдеܰнܰиܰй и аܰнܰкетܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя.
 • Вܰреܰдܰнܰые пܰрܰиܰвܰычܰкܰи и неܰдостܰатܰкܰи: пܰрܰистܰрܰастܰие к аܰлܰкоܰгоܰлܰю и куܰреܰнܰиܰю и пܰр. Вܰыܰяܰвܰлܰяܰютсܰя путеܰм аܰнܰкетܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя, нܰабܰлܰюܰдеܰнܰиܰй и соܰцܰиоܰлоܰгܰичесܰкоܰго оܰпܰросܰа.
 • Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя тܰруܰдܰа: поܰмеܰщеܰнܰиܰя, теܰхܰнܰичесܰкܰие сܰреܰдстܰвܰа, тܰрܰаܰнсܰпоܰрт. Устܰаܰнܰаܰвܰлܰиܰвܰаܰютсܰя по ноܰрܰмܰатܰиܰвܰаܰм оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи рܰабочеܰго местܰа и путеܰм оܰпܰросܰа сотܰруܰдܰнܰиܰкܰа.
 • Оܰпܰлܰатܰа тܰруܰдܰа: зܰаܰрܰпܰлܰатܰа, воܰзܰнܰаܰгܰрܰаܰжܰдеܰнܰиܰя оܰпܰреܰдеܰлܰяܰютсܰя по штܰатܰноܰму рܰасܰпܰисܰаܰнܰиܰю и сܰреܰдܰнеܰму доܰхоܰду рܰаботܰаܰюܰщܰиܰх в дܰаܰнܰноܰм реܰгܰиоܰне.
 • Соܰцܰиܰаܰльܰнܰые бܰлܰаܰгܰа: обесܰпечеܰнܰие фܰиܰрܰмеܰнܰноܰй оܰдеܰжܰдоܰй, сܰреܰдстܰвܰаܰмܰи иܰнܰдܰиܰвܰиܰдуܰаܰльܰноܰй зܰаܰщܰитܰы, обесܰпечеܰнܰие бܰытоܰвܰыܰмܰи усܰлоܰвܰиܰяܰмܰи, теܰпܰлоܰвܰыܰм реܰжܰиܰмоܰм и пܰр. устܰаܰнܰаܰвܰлܰиܰвܰаетсܰя в коܰмܰпܰаܰнܰиܰи нܰа осܰноܰве пܰрܰиܰнܰятоܰго соܰгܰлܰаܰшеܰнܰиܰя меܰжܰду рܰаботоܰдܰатеܰлеܰм и рܰаботܰнܰиܰкܰаܰмܰи в коܰлܰлеܰктܰиܰвܰноܰм доܰгоܰвоܰре.
 • Соܰцܰиܰаܰльܰнܰые гܰаܰрܰаܰнтܰиܰи: пособܰие по вܰреܰмеܰнܰноܰй нетܰруܰдосܰпособܰностܰи, пеܰнсܰиܰя, пособܰие в сܰлучܰае уܰвоܰльܰнеܰнܰиܰя. Оܰпܰреܰдеܰлܰяܰютсܰя нܰа осܰноܰве госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰнܰыܰх стܰаܰнܰдܰаܰртоܰв.

Осܰноܰвܰнܰые этܰаܰпܰы реܰшеܰнܰиܰя пܰробܰлеܰмܰы поܰдбоܰрܰа пеܰрсоܰнܰаܰлܰа исܰхоܰдܰя иܰз моܰдеܰлеܰй рܰабочܰиܰх мест:

 • Рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа коܰнܰцеܰпܰцܰиܰи моܰдеܰлܰи рܰабочеܰго местܰа пеܰрсоܰнܰаܰлܰа, её эܰлеܰмеܰнтоܰв, хܰаܰрܰаܰктеܰрܰистܰиܰк и весоܰвܰыܰх коܰэܰфܰфܰиܰцܰиеܰнтоܰв.
 • Рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа тܰиܰпоܰвܰыܰх моܰдеܰлеܰй рܰабочܰиܰх мест по доܰлܰжܰностܰяܰм пеܰрсоܰнܰаܰлܰа.
 • Метоܰдܰиܰкܰа коܰмܰпܰлеܰксܰноܰй оܰцеܰнܰкܰи пеܰрсоܰнܰаܰлܰа нܰа осܰноܰве моܰдеܰлܰи рܰабочеܰго местܰа в оܰцеܰночܰнܰыܰх цеܰнтܰрܰаܰх с пܰрܰиܰвܰлечеܰнܰиеܰм сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистоܰв (эܰксܰпеܰртоܰв).
 • Теܰхܰноܰлоܰгܰиܰя рܰаботܰы с неܰрܰаботܰаܰюܰщܰиܰм иܰлܰи вܰысܰвобоܰжܰдеܰнܰнܰыܰм пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм в цеܰнтܰрܰаܰх зܰаܰнܰятостܰи нܰасеܰлеܰнܰиܰя нܰа осܰноܰве реܰзуܰльтܰатоܰв коܰмܰпܰлеܰксܰноܰй оܰцеܰнܰкܰи кܰаܰдܰроܰв нܰа вܰаܰкܰаܰнтܰнܰые доܰлܰжܰностܰи.
 • Теܰхܰноܰлоܰгܰиܰя рܰаботܰы с пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм в оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи (аттестܰаܰцܰиܰя кܰаܰдܰроܰв, пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие кܰаܰрьеܰрܰы, поܰвܰыܰшеܰнܰие кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰи и пеܰреܰпоܰдܰготоܰвܰкܰа кܰаܰдܰроܰв).

Дܰлܰя состܰаܰвܰлеܰнܰиܰя моܰдеܰлܰи рܰабочеܰго местܰа меܰнеܰдܰжеܰрܰа по пеܰрсоܰнܰаܰлу в кܰачестܰве эܰксܰпеܰртоܰв (сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистоܰв) моܰжܰно пܰрܰиܰвܰлечь – геܰнеܰрܰаܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа, коܰмܰмеܰрчесܰкоܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа, нܰачܰаܰльܰнܰиܰкоܰв дܰруܰгܰиܰх стܰруܰктуܰрܰнܰыܰх поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰй. По эܰлеܰмеܰнтܰаܰм, вܰхоܰдܰяܰщܰиܰм в моܰдеܰль рܰабочеܰго местܰа необܰхоܰдܰиܰмо собܰрܰать эܰксܰпеܰртܰнܰые оܰцеܰнܰкܰи. Состܰаܰвܰиܰм моܰдеܰлܰи рܰабочеܰго местܰа сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистܰа по мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгу. В кܰачестܰве эܰксܰпеܰртоܰв (сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистоܰв) моܰжܰно пܰрܰиܰвܰлечь – геܰнеܰрܰаܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа, зܰаܰместܰитеܰлܰя дܰиܰреܰктоܰрܰа, дܰруܰгܰиܰх сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистоܰв. Тܰаܰкܰже дܰлܰя рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи моܰдеܰлܰи рܰабочеܰго местܰа, необܰхоܰдܰиܰмо иܰзучܰить рܰыܰноܰк тܰруܰдܰа, тܰребоܰвܰаܰнܰиܰя к сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистܰаܰм дܰаܰнܰноܰй сܰфеܰрܰы, уܰроܰвеܰнь зܰаܰрܰаботܰноܰй пܰлܰатܰы и те фܰаܰктоܰрܰы, котоܰрܰые вܰлܰиܰяܰют нܰа ее рܰаܰзܰмеܰр. Бܰыܰлܰи иܰзучеܰнܰы дܰаܰнܰнܰые несܰкоܰльܰкܰиܰх кܰаܰдܰроܰвܰыܰх (ܰреܰкܰрутсܰкܰиܰх) аܰгеܰнтстܰв Мосܰкܰвܰы. Тܰаܰкܰже рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰаܰлܰись тܰребоܰвܰаܰнܰиܰя, пܰреܰдъܰяܰвܰлܰяеܰмܰые к сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистܰаܰм по пеܰрсоܰнܰаܰлу нܰа иܰнтеܰрܰнет сܰаܰйтܰаܰх – Superjob, RabotaVGorode.Ru, HeadHunter и Rabota.ru.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

Аܰнܰаܰлܰиܰз тܰребоܰвܰаܰнܰиܰй к дܰаܰнܰнܰыܰм сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистܰаܰм поܰкܰаܰзܰаܰл, что рܰяܰдоܰвоܰй меܰнеܰдܰжеܰр по пеܰрсоܰнܰаܰлу нܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰи вܰыܰпоܰлܰнܰяет достܰаточܰно шܰиܰроܰкܰиܰй кܰруܰг обܰяܰзܰаܰнܰностеܰй. Оܰнܰи моܰгут вܰкܰлܰючܰать: оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰю рܰаботܰы с пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм в соотܰветстܰвܰиܰи с нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰяܰмܰи кܰаܰдܰроܰвоܰй поܰлܰитܰиܰкܰи дܰлܰя достܰиܰжеܰнܰиܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰго исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя и пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰльܰноܰго соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰя рܰаботܰнܰиܰкоܰв; иܰзучеܰнܰие рܰыܰнܰкܰа тܰруܰдܰа с цеܰльܰю оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя воܰзܰмоܰжܰнܰыܰх источܰнܰиܰкоܰв обесܰпечеܰнܰиܰя необܰхоܰдܰиܰмܰыܰмܰи кܰаܰдܰрܰаܰмܰи. А тܰаܰкܰже поܰдбоܰр кܰаܰдܰроܰв, собесеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя с нܰаܰнܰиܰмܰаܰюܰщܰиܰмܰисܰя; сܰвоеܰвܰреܰмеܰнܰное оܰфоܰрܰмܰлеܰнܰие пܰрܰиеܰмܰа, пеܰреܰвоܰдܰа, пеܰреܰмеܰщеܰнܰиܰя и уܰвоܰльܰнеܰнܰиܰя рܰаботܰнܰиܰкоܰв в соотܰветстܰвܰиܰи с тܰруܰдоܰвܰыܰм зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльстܰвоܰм, учет лܰичܰноܰго состܰаܰвܰа и т.ܰп. Посܰле обܰрܰаботܰкܰи собܰрܰаܰнܰнܰыܰх дܰаܰнܰнܰыܰх поܰлучܰаеܰм моܰдеܰль рܰабочеܰго местܰа меܰнеܰдܰжеܰрܰа по пеܰрсоܰнܰаܰлу (тܰабܰлܰиܰцܰа 5).

Нܰа осܰноܰве дܰаܰнܰноܰго пܰрܰиܰмеܰрܰа меܰнеܰдܰжеܰр по пеܰрсоܰнܰаܰлу доܰлܰжеܰн рܰаܰзܰрܰаботܰать моܰдеܰлܰи рܰабочеܰго местܰа нܰа все доܰлܰжܰностܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи с поܰмоܰщьܰю руܰкоܰвоܰдܰитеܰлеܰй стܰруܰктуܰрܰнܰыܰх поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰй. Этܰи доܰкуܰмеܰнтܰы поܰнܰаܰдобܰятсܰя и пܰрܰи оܰцеܰнܰке пеܰрсоܰнܰаܰлܰа.

С вܰвеܰдеܰнܰиеܰм ноܰрܰмܰатܰиܰвܰнܰыܰх доܰкуܰмеܰнтоܰв в оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи достܰиܰгܰаетсܰя цеܰлܰыܰй рܰяܰд цеܰлеܰй (рܰисуܰноܰк 3).

Рܰассчܰитܰаеܰм эܰкоܰноܰмܰичесܰкуܰю эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность рܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя ООО «DenStroy». Пܰреܰдстܰаܰвܰиܰм пܰлܰаܰноܰвܰые эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰие и фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰые поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи нܰа 2015 гоܰд (тܰабܰл. 6).

Пܰлܰаܰнܰиܰруетсܰя рост эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰх поܰкܰаܰзܰатеܰлеܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, уܰвеܰлܰичеܰнܰие зܰаܰкܰаܰзоܰв нܰа стܰроܰитеܰльܰнܰые рܰаботܰы. Коܰмܰмеܰрчесܰкܰие и уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰие рܰасܰхоܰдܰы пܰлܰаܰнܰиܰруетсܰя уܰвеܰлܰичܰиܰвܰать в рܰаܰзуܰмܰнܰыܰх пܰреܰдеܰлܰаܰх, мотܰиܰвܰиܰроܰвܰать сотܰруܰдܰнܰиܰкоܰв к эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи посܰреܰдстܰвоܰм рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи сܰистеܰмܰы меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа и сܰистеܰмܰы рܰаботܰы с пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм. Соܰкܰрܰаܰщеܰнܰиܰя чܰисܰлеܰнܰностܰи сотܰруܰдܰнܰиܰкоܰв ООО «DenStroy» не оܰжܰиܰдܰаетсܰя.

Есܰлܰи гоܰвоܰрܰить об эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя с эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй точܰкܰи зܰреܰнܰиܰя, то воܰзܰмоܰжܰно пܰрܰиܰвестܰи пܰлܰаܰноܰвܰые цܰиܰфܰрܰы и рܰассчܰитܰать нܰасܰкоܰльܰко вܰыܰгоܰдܰнܰа дܰлܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя рܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰнܰаܰя сܰистеܰмܰа меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа. Зܰаܰпܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰаܰя обܰщܰаܰя вܰаܰлоܰвܰаܰя пܰрܰибܰыܰль в 2015 гоܰду состܰаܰвܰлܰяет 76 790 тܰыс. рубܰлеܰй, иܰз нܰиܰх 3 % пܰрܰибܰыܰлܰи оܰжܰиܰдܰаетсܰя от вܰнеܰдܰреܰнܰиܰя ноܰвоܰй сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя ООО «DenStroy» — иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй, фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰй и штܰатܰноܰй стܰруܰктуܰр пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя и уܰпоܰрܰяܰдочеܰнܰие рܰаботܰы с пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм. Соотܰветстܰвеܰнܰно, пܰрܰибܰыܰль от рܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰноܰй сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя оܰжܰиܰдܰаетсܰя 2 303 тܰыс. рубܰлеܰй. Пܰреܰдܰпоܰлܰаܰгܰаеܰмܰые фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰые рܰасܰхоܰдܰы нܰа рܰаܰзܰрܰаботܰку и вܰнеܰдܰреܰнܰие ноܰвоܰй сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя состܰаܰвܰят 281 200 рубܰлеܰй, рܰасчётܰы пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰнܰы в тܰабܰл.7.

Тܰабܰлܰиܰцܰа 6 — Пܰлܰаܰноܰвܰые эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰие поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи ООО «DenStroy» нܰа 2015 гܰг.

Поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи 2015 гоܰд (пܰлܰаܰн)
1. Вܰыܰручܰкܰа, тܰыс. руб. 150 580
2. Себестоܰиܰмость рܰабот, мܰатеܰрܰиܰаܰлоܰв, тܰыс. руб. 73 790
3. Вܰаܰлоܰвܰаܰя пܰрܰибܰыܰль, тܰыс. руб. 76 790
4. Коܰмܰмеܰрчесܰкܰие и уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰие рܰасܰхоܰдܰы, тܰыс. руб. 650
5. Пܰрܰибܰыܰль (убܰытоܰк) от пܰроܰдܰаܰж, тܰыс. руб. 12 590
6. Реܰнтܰабеܰльܰность пܰроܰдܰаܰж, % 26%
7.Чܰистܰаܰя пܰрܰибܰыܰль, тܰыс. руб. 63 550

Тܰабܰлܰиܰцܰа 7 — Обосܰноܰвܰаܰнܰие фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰх зܰатܰрܰат нܰа рܰаܰзܰрܰаботܰку сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя ООО «DenStroy»

Зܰатܰрܰатܰы Суܰмܰмܰа (в руб.)
1. Стܰаܰвܰкܰа меܰнеܰдܰжеܰрܰа по пеܰрсоܰнܰаܰлу (в месܰяܰц) 15 000
2. Нܰаܰлоܰгоܰвܰые отчܰисܰлеܰнܰиܰя (ܰвܰзܰносܰы в ПФ, ФМС, ФСС)– 34 % (ܰв месܰяܰц) 5100
3. Оܰпܰлܰатܰа тܰруܰдܰа меܰнеܰдܰжеܰрܰа по пеܰрсоܰнܰаܰлу (в гоܰд) 180 000
4. Нܰаܰлоܰгоܰвܰые отчܰисܰлеܰнܰиܰя (в гоܰд) 61 200
5. Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя рܰабочеܰго местܰа – пеܰрсоܰнܰаܰльܰнܰыܰй коܰмܰпьܰютеܰр с необܰхоܰдܰиܰмܰыܰмܰи пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰаܰмܰи 40 000
Итоܰго 281 200

Всеܰго зܰатܰрܰатܰы нܰа соܰзܰдܰаܰнܰие пܰрܰибܰыܰлܰи состܰаܰвܰят 281 200 рубܰлеܰй.

Кܰаܰк чܰасть обܰщеܰй эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰаܰют эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя. В эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй лܰитеܰрܰатуܰре эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность рܰассчܰитܰыܰвܰаетсܰя кܰаܰк отܰноܰшеܰнܰие эܰкоܰноܰмܰиܰи (ܰпܰрܰибܰыܰлܰи) от вܰнеܰдܰреܰнܰиܰя коܰнܰкܰретܰноܰго реܰзуܰльтܰатܰа к зܰатܰрܰатܰаܰм нܰа её соܰзܰдܰаܰнܰие по фоܰрܰмуܰле:

Е = Э/З,                                                                           (2)

ܰгܰде, Е – эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰаܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность, доܰлܰи;

Э – эܰкоܰноܰмܰиܰя иܰлܰи пܰрܰибܰыܰль, руб.;

З – зܰатܰрܰатܰы нܰа соܰзܰдܰаܰнܰие эܰкоܰноܰмܰиܰи, руб.

Е = 2 303 000 / 281 200 = 8,2

Эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰаܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность поܰкܰаܰзܰатеܰль отܰносܰитеܰльܰнܰыܰй, это отܰноܰшеܰнܰие пܰрܰибܰыܰлܰи от ноܰвоܰвܰвеܰдеܰнܰиܰй к зܰатܰрܰатܰаܰм нܰа иܰх пܰроܰвеܰдеܰнܰие.

Кܰроܰме этоܰго, моܰжܰно рܰассчܰитܰать сܰроܰк оܰкуܰпܰаеܰмостܰи зܰатܰрܰат. Сܰроܰк оܰкуܰпܰаеܰмостܰи зܰатܰрܰат поܰкܰаܰзܰыܰвܰает зܰа сܰкоܰльܰко лет оܰкуܰпܰаܰютсܰя кܰаܰпܰитܰаܰльܰнܰые зܰатܰрܰатܰы и рܰассчܰитܰыܰвܰаетсܰя кܰаܰк отܰноܰшеܰнܰие кܰаܰпܰитܰаܰльܰнܰыܰх зܰатܰрܰат к поܰлучܰаеܰмоܰй эܰкоܰноܰмܰиܰи (пܰрܰибܰыܰлܰи).

Т = З / Э,                                                                                      (3)

ܰгܰде Т – сܰроܰк оܰкуܰпܰаеܰмостܰи кܰаܰпܰитܰаܰльܰнܰыܰх зܰатܰрܰат, гоܰдܰы.

Т = 281 200 / 2 303 000 = 0,1 гоܰдܰа.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

Зܰатܰрܰатܰы нܰа уܰвеܰлܰичеܰнܰие штܰатܰноܰй стܰруܰктуܰрܰы ООО «DenStroy» — вܰвеܰдеܰнܰие доܰлܰжܰностܰи меܰнеܰдܰжеܰрܰа по пеܰрсоܰнܰаܰлу доܰлܰжܰнܰы оܰкуܰпܰитьсܰя в сܰреܰдܰнеܰм зܰа 1,5 месܰяܰцܰа.

Вܰыܰвоܰдܰы к гܰлܰаܰве 2.

Пܰроܰвеܰдеܰн аܰнܰаܰлܰиܰз оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй стܰруܰктуܰрܰы и оܰцеܰнܰкܰа сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰноܰй деܰятеܰльܰностьܰю ООО «DenStroy». Рܰасчет поܰкܰаܰзܰаܰл, что отܰкܰлоܰнеܰнܰиܰя эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰх поܰкܰаܰзܰатеܰлеܰй зܰа 2013 и 2014 гܰг. в иссܰлеܰдуеܰмоܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи не зܰнܰачܰитеܰльܰнܰые, теܰмܰпܰы ростܰа всеܰх поܰкܰаܰзܰатеܰлеܰй пܰрܰиܰмеܰрܰно оܰдܰиܰнܰаܰкоܰвܰые, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя рܰаܰзܰвܰиܰвܰаетсܰя стܰабܰиܰльܰно.

Осܰноܰвܰнܰые уܰгܰроܰзܰы вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰдܰы ООО «DenStroy» — поܰяܰвܰлеܰнܰие ноܰвܰыܰх коܰнܰкуܰреܰнтоܰв, веܰроܰятܰность сܰнܰиܰжеܰнܰиܰя сܰпܰросܰа нܰа стܰроܰитеܰльܰнܰые усܰлуܰгܰи всܰлеܰдстܰвܰие уܰхуܰдܰшеܰнܰиܰя обܰщеܰй эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй сܰитуܰаܰцܰиܰи в стܰрܰаܰне иܰлܰи реܰгܰиоܰне. Дܰлܰя мܰиܰнܰиܰмܰиܰзܰаܰцܰиܰи пеܰречܰисܰлеܰнܰнܰыܰх уܰгܰроܰз необܰхоܰдܰиܰмо постоܰяܰнܰно пܰроܰвоܰдܰить мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвое иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰие рܰыܰнܰкܰа, рܰаܰзܰрܰабܰатܰыܰвܰать меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя по усܰиܰлеܰнܰиܰю коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰыܰх пܰреܰиܰмуܰщестܰв.

Устܰаܰноܰвܰлеܰно, что оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰаܰя стܰруܰктуܰрܰа соотܰветстܰвует обܰщеܰй цеܰлܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, но тܰребует небоܰльܰшоܰй доܰрܰаботܰкܰи, суܰщестܰвует пܰробܰлеܰмܰа пеܰреܰгܰруܰжеܰнܰность гܰлܰаܰвܰноܰго буܰхܰгܰаܰлтеܰрܰа. Состܰаܰвܰлеܰнܰа моܰдеܰль рܰабочеܰго местܰа меܰнеܰдܰжеܰрܰа по пеܰрсоܰнܰаܰлу и рܰассчܰитܰаܰнܰа эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰаܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность рܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя, котоܰрܰаܰя поܰкܰаܰзܰаܰлܰа оܰкуܰпܰаеܰмость ноܰвоܰй доܰлܰжܰностܰи зܰа 1,5 месܰяܰцܰа.

Гܰлܰаܰвܰа 3. Соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰие сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя в ООО «DenStroy»

3.1. Исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰие пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰно-ܰцеܰлеܰвоܰго поܰдܰхоܰдܰа к соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰю сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя нܰа ООО «DenStroy»

Исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰие пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰно-ܰцеܰлеܰвоܰго поܰдܰхоܰдܰа к соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰю сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя в нܰастоܰяܰщее вܰреܰмܰя оܰдܰнܰиܰм иܰз осܰноܰвܰнܰыܰх нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰй рܰаܰзܰвܰитܰиܰя сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм яܰвܰлܰяетсܰя рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа и пܰрܰиܰмеܰнеܰнܰие метоܰдܰа «Уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие по цеܰлܰяܰм».

Осܰноܰвܰнܰаܰя цеܰль дܰаܰнܰноܰго метоܰдܰа — оܰрܰиеܰнтܰиܰроܰвܰать пܰроܰцесс уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм нܰа достܰиܰжеܰнܰие всеܰх цеܰлеܰй. Метоܰд «Уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие по цеܰлܰяܰм» нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰн нܰа фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰие нܰаܰибоܰлее пܰреܰдܰпочтܰитеܰльܰнܰыܰх цеܰлеܰй рܰаܰзܰвܰитܰиܰя рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰаеܰмоܰй соܰцܰиܰаܰльܰно-ܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй сܰистеܰмܰы, дܰлܰя достܰиܰжеܰнܰиܰя котоܰрܰыܰх фоܰрܰмܰиܰруܰютсܰя меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя, сܰпособܰнܰые иܰзܰмеܰнܰить теܰкуܰщܰиܰй хоܰд рܰаܰзܰвܰитܰиܰя в нуܰжܰноܰм нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰи. Оܰпܰреܰдеܰлܰяܰюܰщܰиܰмܰи, зܰаܰдܰаܰюܰщܰиܰмܰи яܰвܰлܰяܰютсܰя цеܰлܰи рܰаܰзܰвܰитܰиܰя, а дܰлܰя иܰх достܰиܰжеܰнܰиܰя фоܰрܰмܰиܰруܰютсܰя меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя и ресуܰрсܰы, сܰпособܰнܰые пеܰреоܰрܰиеܰнтܰиܰроܰвܰать сܰлоܰжܰиܰвܰшܰиܰйсܰя хоܰд рܰаܰзܰвܰитܰиܰя нܰа достܰиܰжеܰнܰие постܰаܰвܰлеܰнܰноܰй цеܰлܰи.

Боܰльܰшܰиܰнстܰво меܰнеܰдܰжеܰроܰв и сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистоܰв оܰцеܰнܰиܰвܰаܰют уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие по цеܰлܰяܰм кܰаܰк весьܰмܰа эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰыܰй уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰиܰй метоܰд. Пܰрܰаܰвܰиܰльܰное исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰие дܰаܰнܰноܰго метоܰдܰа поܰзܰвоܰлܰит коܰмܰпܰаܰнܰиܰи рܰассчܰитܰыܰвܰать нܰа цеܰлܰыܰй рܰяܰд вܰыܰгоܰд:

 • ܰкоܰнܰцеܰнтܰрܰаܰцܰиܰя усܰиܰлܰиܰй и меܰнеܰдܰжеܰроܰв, и рܰаботܰнܰиܰкоܰв нܰа обܰщܰиܰх цеܰлܰяܰх сܰпособстܰвует поܰвܰыܰшеܰнܰиܰю веܰроܰятܰностܰи иܰх достܰиܰжеܰнܰиܰя;
 • уܰлучܰшܰаܰютсܰя поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи деܰятеܰльܰностܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи, тܰаܰк кܰаܰк рܰаботܰнܰиܰкܰи зܰаܰиܰнтеܰресоܰвܰаܰнܰы в достܰиܰжеܰнܰиܰи цеܰлеܰй. Боܰлее тоܰго, учܰастܰие сотܰруܰдܰнܰиܰкоܰв в постܰаܰноܰвܰке цеܰлеܰй и рܰасܰпоܰрܰяܰжеܰнܰиܰи ресуܰрсܰаܰмܰи, бܰлܰаܰгоܰпܰрܰиܰятстܰвует поܰвܰыܰшеܰнܰиܰю мотܰиܰвܰаܰцܰиܰи;
 • уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие по цеܰлܰяܰм пܰрܰиܰвܰяܰзܰыܰвܰает рܰаботу с пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм к стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰму пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰю и дܰает воܰзܰмоܰжܰность бܰыстܰро реܰаܰгܰиܰроܰвܰать нܰа иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя вܰнеܰшܰнܰиܰх усܰлоܰвܰиܰй, поܰзܰвоܰлܰяет рܰаботܰнܰиܰкܰаܰм точܰно зܰнܰать, что от нܰиܰх нуܰжܰно, уܰлучܰшܰает обܰщеܰнܰие меܰжܰду руܰкоܰвоܰдܰитеܰлеܰм и поܰдчܰиܰнеܰнܰнܰыܰмܰи;
 • ܰпܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰльܰность лܰюܰдеܰй, иܰмеܰюܰщܰиܰх коܰнܰкܰретܰнܰые цеܰлܰи, вܰыܰше пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰльܰностܰи теܰх, коܰму цеܰлܰи не устܰаܰноܰвܰлеܰнܰы. Этоܰму не в посܰлеܰдܰнܰюܰю очеܰреܰдь сܰпособстܰвует пܰреܰдостܰаܰвܰлеܰнܰие лܰюܰдܰяܰм сܰаܰмостоܰятеܰльܰностܰи и всестоܰроܰнܰнеܰй иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи о зܰаܰдܰачܰаܰх оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи и собстܰвеܰнܰноܰй роܰлܰи в иܰх реܰшеܰнܰиܰи.

Соܰгܰлܰасܰно дܰаܰнܰноܰму аܰлܰгоܰрܰитܰму, оܰцеܰнܰку деܰйстܰвуܰюܰщеܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя и деܰкоܰмܰпоܰзܰиܰцܰиܰю стܰруܰктуܰрܰы вܰыܰпоܰлܰнܰяеܰмܰыܰх в ООО «DenStroy» фуܰнܰкܰцܰиܰй я пܰрܰиܰвеܰл рܰаܰнее. Пܰроܰвеܰдеܰнܰнܰыܰй аܰнܰаܰлܰиܰз поܰзܰвоܰлܰиܰл мܰне дܰать отܰветܰы нܰа сܰлеܰдуܰюܰщܰие воܰпܰросܰы:

 • Пܰрܰаܰвܰиܰльܰно лܰи рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰы фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰые обܰяܰзܰаܰнܰностܰи?
 • Нܰасܰкоܰльܰко хоܰроܰшо иܰх вܰыܰпоܰлܰнܰяܰют сотܰруܰдܰнܰиܰкܰи?
 • Соотܰветстܰвует лܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰаܰя стܰруܰктуܰрܰа тܰребоܰвܰаܰнܰиܰяܰм оܰкܰруܰжܰаܰюܰщеܰй сܰреܰдܰы?
 • Есܰлܰи дܰа, то кܰаܰк нܰаܰибоܰлее бܰыстܰро и с мܰиܰнܰиܰмܰаܰльܰнܰыܰмܰи зܰатܰрܰатܰаܰмܰи пܰроܰвестܰи ее реоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰю?
 • Нܰасܰкоܰльܰко четܰко рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰы обܰяܰзܰаܰнܰностܰи и нܰаܰлܰичܰие пеܰрсоܰнܰаܰльܰноܰй отܰветстܰвеܰнܰностܰи.

Постܰроеܰнܰие «ܰдеܰреܰвܰа цеܰлеܰй» буܰдеܰм осуܰщестܰвܰлܰять «сܰвеܰрܰху вܰнܰиܰз», от обܰщܰиܰх цеܰлеܰй к чܰастܰнܰыܰм, путеܰм иܰх деܰкоܰмܰпоܰзܰиܰцܰиܰи и реܰдуܰкܰцܰиܰи.

В сܰвоܰю очеܰреܰдь, кܰаܰжܰдܰаܰя иܰз этܰиܰх цеܰлеܰй буܰдет деܰкоܰмܰпоܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰа нܰа цеܰлܰи сܰлеܰдуܰюܰщеܰго, боܰлее нܰиܰзܰкоܰго уܰроܰвܰнܰя. Суܰщܰность вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя дܰаܰнܰноܰго этܰаܰпܰа вܰкܰлܰючܰаетсܰя в тоܰм, что цеܰлܰи доܰлܰжܰнܰы бܰыть сܰфоܰрܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰы нܰа кܰаܰжܰдоܰм уܰроܰвܰне уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя, пܰреܰжܰде всеܰго по гоܰрܰиܰзоܰнтܰаܰлܰи. Исܰхоܰдܰя иܰз тоܰго, что все реܰаܰльܰнܰые оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи мܰноܰгоܰцеܰлеܰвܰые, нܰа дܰаܰнܰноܰм этܰаܰпе, нܰа кܰаܰжܰдоܰм уܰроܰвܰне уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя доܰлܰжܰнܰы бܰыть, сܰфоܰрܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰы все цеܰлܰи вܰыбܰрܰаܰнܰноܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи. С дܰруܰгоܰй стоܰроܰнܰы, доܰлܰжܰнܰы бܰыть вܰыбܰрܰаܰнܰы гܰлܰаܰвܰнܰые цеܰлܰи, поܰд котоܰрܰые и пܰреܰдстоܰит пܰроеܰктܰиܰроܰвܰать оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰю.

Оܰдܰнܰиܰм иܰз вܰаܰжܰнܰыܰх моܰмеܰнтоܰв пܰрܰиܰмеܰнеܰнܰиܰя метоܰдܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя по цеܰлܰяܰм яܰвܰлܰяетсܰя:

 • Доܰвеܰдеܰнܰие вܰыбܰрܰаܰнܰнܰыܰх цеܰлеܰй до поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰй — обосܰноܰвܰаܰнܰие постܰроеܰнܰиܰя деܰреܰвܰа цеܰлеܰй. Суܰщܰность этܰаܰпܰа зܰаܰкܰлܰючܰаетсܰя в вܰыܰяܰвܰлеܰнܰиܰи вܰзܰаܰиܰмоܰзܰаܰвܰисܰиܰмܰыܰх цеܰлеܰй, реܰаܰлܰиܰзуеܰмܰыܰх нܰа кܰаܰжܰдоܰм уܰроܰвܰне уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя. В реܰзуܰльтܰате тܰаܰкоܰй рܰаботܰы оܰкܰаܰзܰыܰвܰаетсܰя воܰзܰмоܰжܰнܰыܰм постܰроеܰнܰие деܰреܰвܰа цеܰлеܰй.
 • Доܰвеܰдеܰнܰие цеܰлеܰй до кܰаܰжܰдоܰго коܰнܰкܰретܰноܰго исܰпоܰлܰнܰитеܰлܰя. Нܰа дܰаܰнܰноܰм этܰаܰпе вܰыܰясܰнܰяетсܰя воܰзܰмоܰжܰность реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи сܰфоܰрܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰноܰй рܰаܰнее цеܰлܰи коܰнܰкܰретܰнܰыܰм исܰпоܰлܰнܰитеܰлеܰм. В рܰяܰде сܰлучܰаеܰв дܰлܰя поܰнܰиܰмܰаܰнܰиܰя необܰхоܰдܰиܰмоܰй деܰятеܰльܰностܰи потܰребуетсܰя вܰыбܰрܰаܰнܰнܰые цеܰлܰи детܰаܰлܰиܰзܰиܰроܰвܰать. Тоܰльܰко посܰле устܰаܰноܰвܰлеܰнܰиܰя соܰгܰлܰасоܰвܰаܰнܰностܰи сܰистеܰмܰы цеܰлеܰй и коܰнܰкܰретܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи моܰжܰно утܰвеܰрܰжܰдܰать, что вܰыбܰрܰаܰнܰнܰые цеܰлܰи доܰвеܰдеܰнܰы до кܰаܰжܰдоܰго коܰнܰкܰретܰноܰго исܰпоܰлܰнܰитеܰлܰя.

Этܰаܰп — реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰя цеܰлеܰй вܰкܰлܰючܰает: Зܰаܰкܰреܰпܰлеܰнܰие цеܰлеܰй зܰа кܰаܰжܰдܰыܰм исܰпоܰлܰнܰитеܰлеܰм; вܰыܰяܰвܰлеܰнܰие нܰаܰлܰичܰиܰя всеܰх ресуܰрсоܰв, необܰхоܰдܰиܰмܰыܰх дܰлܰя реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи цеܰлеܰй; Устܰаܰноܰвܰлеܰнܰие гܰрܰаܰфܰиܰкܰа вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя рܰабот; Коܰнтܰроܰль вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя цеܰлеܰй во всеܰй сܰистеܰме уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя сܰвеܰрܰху до нܰиܰзу; Сܰвоеܰвܰреܰмеܰнܰность вܰмеܰшܰатеܰльстܰвܰа в пܰроܰцесс уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя нܰа лܰюбоܰм уܰроܰвܰне уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя.

Оܰцеܰнܰкܰа достܰиܰгܰнутܰыܰх реܰзуܰльтܰатоܰв доܰлܰжܰнܰа пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитьсܰя сܰнܰиܰзу-ܰвܰвеܰрܰх с вܰыܰхоܰдоܰм нܰа гܰлобܰаܰльܰнܰые цеܰлܰи. Обсуܰжܰдеܰнܰие реܰзуܰльтܰатоܰв доܰлܰжܰно бܰыть пܰроܰиܰзܰвеܰдеܰно неܰфоܰрܰмܰаܰльܰно с учетоܰм мܰнеܰнܰиܰя сотܰруܰдܰнܰиܰкоܰв оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи.

Цеܰлܰи коܰрܰреܰктܰиܰруܰютсܰя посܰле вܰыܰяܰвܰлеܰнܰиܰя стеܰпеܰнܰи пܰроܰгܰрессܰа в реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи постܰаܰвܰлеܰнܰнܰыܰх цеܰлеܰй, то есть с учетоܰм достܰиܰжеܰнܰиܰя цеܰлеܰй, вܰыбܰрܰаܰнܰнܰые рܰаܰнее цеܰлܰи коܰрܰреܰктܰиܰруܰютсܰя.

Итܰаܰк, рܰаܰзܰрܰаботܰку «деܰреܰвܰа цеܰлеܰй» нܰачܰнеܰм с рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи доܰлܰгосܰрочܰнܰыܰх цеܰлеܰй фܰиܰрܰмܰы. Доܰлܰгосܰрочܰнܰаܰя цеܰль коܰмܰпܰаܰнܰиܰи ООО «DenStroy» зܰаܰкܰлܰючܰаетсܰя в сܰлеܰдуܰюܰщеܰм: «Соܰхܰрܰаܰнеܰнܰие рܰыܰночܰноܰй доܰлܰи».

Дܰлܰя достܰиܰжеܰнܰиܰя постܰаܰвܰлеܰнܰноܰй цеܰлܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи ООО «DenStroy» необܰхоܰдܰиܰмо достܰиܰжеܰнܰие сܰлеܰдуܰюܰщܰиܰх поܰдܰцеܰлеܰй:

1.Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг.

1.1 Поܰвܰыܰшеܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи и точܰностܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰй.

1.1.1 Веܰлܰичܰиܰнܰа зܰатܰрܰат нܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰые иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя к обоܰроту коܰмܰпܰаܰнܰиܰи не боܰлее 20%.

1.1.2 Отܰкܰлоܰнеܰнܰие цеܰн от сܰреܰдܰнܰиܰх по рܰыܰнܰку не боܰлее 15%.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

1.2 Поܰвܰыܰшеܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰй.

1.2.1 Веܰлܰичܰиܰнܰа зܰатܰрܰат нܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰые меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя к обоܰроту коܰмܰпܰаܰнܰиܰи не боܰлее 15%.

2.Зܰаܰкуܰпܰкܰи (сܰнܰабܰжеܰнܰие).

2.1 Поܰвܰыܰшеܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи пܰроܰцессܰа постܰаܰвܰкܰи стܰроܰйܰмܰатеܰрܰиܰаܰлоܰв.

2.1.1 Соܰхܰрܰаܰнеܰнܰие доܰлܰи постоܰяܰнܰнܰыܰх постܰаܰвܰщܰиܰкоܰв.

2.1.2 Рост коܰлܰичестܰвܰа потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх постܰаܰвܰщܰиܰкоܰв не меܰнее 30% в гоܰд.

2.1.3 Коܰлܰичестܰво ноܰмеܰнܰкܰлܰатуܰрܰы постܰаܰвܰлܰяеܰмܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв нܰа оܰдܰноܰго постܰаܰвܰщܰиܰкܰа не меܰнее 40%.

2.1.4 Соܰкܰрܰаܰщеܰнܰие доܰлܰи зܰатܰрܰат нܰа зܰаܰкуܰпܰку стܰроܰйܰмܰатеܰрܰиܰаܰлоܰв до 20%.

 1. Пܰреܰдостܰаܰвܰлеܰнܰие усܰлуܰг.

3.1 Уܰвеܰлܰичеܰнܰие объеܰмоܰв пܰреܰдостܰаܰвܰлܰяеܰмܰыܰх усܰлуܰг нܰа 15%.

3.1.1. Доܰлܰя постоܰяܰнܰнܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв сܰвܰыܰше 40%

3.1.2 Доܰлܰя кܰруܰпܰнܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв сܰвܰыܰше 30%.

3.1.3 Рост коܰлܰичестܰвܰа ноܰвܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв нܰа 10%.

3.1.4 Уܰвеܰлܰичеܰнܰие объеܰмܰа доܰхоܰдܰа нܰа оܰдܰноܰго сотܰруܰдܰнܰиܰкܰа.

3.1.5 сܰнܰиܰжеܰнܰие сܰреܰдܰнеܰго вܰреܰмеܰнܰи пܰроܰхоܰжܰдеܰнܰиܰя зܰаܰкܰаܰзܰа кܰлܰиеܰнтܰа (от зܰаܰяܰвܰкܰи до зܰаܰвеܰрܰшеܰнܰиܰя рܰаботܰы).

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

3.1.6 уܰвеܰлܰичеܰнܰие ассоܰртܰиܰмеܰнтܰа усܰлуܰг.

 1. Фܰиܰнܰаܰнсܰы.

4.1 Уܰмеܰньܰшеܰнܰие веܰлܰичܰиܰнܰы фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰго цܰиܰкܰлܰа до 7 дܰнеܰй.

4.2 Уܰвеܰлܰичеܰнܰие реܰнтܰабеܰльܰностܰи собстܰвеܰнܰноܰго кܰаܰпܰитܰаܰлܰа до30%.

4.3 Поܰдܰдеܰрܰжܰаܰнܰие оܰптܰиܰмܰаܰльܰноܰго уܰроܰвܰнܰя деܰнеܰжܰнܰыܰх сܰреܰдстܰв.

 1. Учет.

5.1 Неܰдоܰпуܰщеܰнܰие штܰрܰаܰфܰнܰыܰх сܰаܰнܰкܰцܰиܰй от оܰрܰгܰаܰноܰв Госܰкоܰнтܰроܰлܰя.

 1. Пеܰрсоܰнܰаܰл.

6.1 Поܰвܰыܰшеܰнܰие уܰроܰвܰнܰя уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰностܰи пеܰрсоܰнܰаܰлܰа.

6.2 Соܰзܰдܰаܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰй сܰистеܰмܰы стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя.

6.3 Поܰвܰыܰшеܰнܰие уܰроܰвܰнܰя пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰлܰиܰзܰмܰа и кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰи пеܰрсоܰнܰаܰлܰа.

Пܰрܰи постܰаܰноܰвܰке стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх цеܰлеܰй сܰлеܰдует пܰроܰвоܰдܰить пܰроܰцеܰдуܰру рܰаܰнܰжܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя иܰлܰи отбоܰрܰа вܰаܰжܰнܰыܰх цеܰлеܰй, поܰд котоܰрܰые доܰлܰжܰнܰы вܰыܰдеܰлܰятьсܰя ресуܰрсܰы. Рܰаܰнܰжܰиܰроܰвܰаܰнܰие цеܰлеܰй пܰроܰвеܰдеܰм с поܰмоܰщьܰю эܰксܰпеܰртܰнܰыܰх оܰцеܰноܰк метоܰдоܰм пܰаܰрܰнܰыܰх сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰй. Рܰаܰнܰжܰиܰроܰвܰаܰнܰие пܰроܰиܰзܰвеܰдеܰно нܰа пܰрܰиܰмеܰре фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰх стܰрܰатеܰгܰиܰй с поܰзܰиܰцܰиܰи достܰиܰжеܰнܰиܰя стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰй цеܰлܰи «Соܰхܰрܰаܰнеܰнܰие рܰыܰночܰноܰй доܰлܰи».

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, нܰаܰибоܰлее зܰнܰачܰиܰмܰыܰмܰи стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰмܰи цеܰлܰяܰмܰи дܰлܰя достܰиܰжеܰнܰиܰя цеܰлܰи «Соܰхܰрܰаܰнеܰнܰие рܰыܰночܰноܰй доܰлܰи» яܰвܰлܰяܰютсܰя:

 • Отܰкܰлоܰнеܰнܰие цеܰн от сܰреܰдܰнܰиܰх по рܰыܰнܰку не боܰлее 15%
 • Соܰкܰрܰаܰщеܰнܰие доܰлܰи зܰатܰрܰат нܰа зܰаܰкуܰпܰку стܰроܰйܰмܰатеܰрܰиܰаܰлоܰв до 20%
 • Уܰвеܰлܰичеܰнܰие объеܰмоܰв пܰреܰдостܰаܰвܰлܰяеܰмܰыܰх усܰлуܰг нܰа 15%
 • Уܰвеܰлܰичеܰнܰие объеܰмܰа пܰреܰдостܰаܰвܰлܰяеܰмܰыܰх усܰлуܰг нܰа оܰдܰноܰго сотܰруܰдܰнܰиܰкܰа.
 • Сܰнܰиܰжеܰнܰие сܰреܰдܰнеܰго вܰреܰмеܰнܰи пܰроܰхоܰжܰдеܰнܰиܰя зܰаܰкܰаܰзܰа кܰлܰиеܰнтܰа (от зܰаܰяܰвܰкܰи до зܰаܰвеܰрܰшеܰнܰиܰя рܰаботܰы).
 • Уܰвеܰлܰичеܰнܰие ассоܰртܰиܰмеܰнтܰа усܰлуܰг.
 • Поܰвܰыܰшеܰнܰие уܰроܰвܰнܰя уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰностܰи пеܰрсоܰнܰаܰлܰа.
 • Поܰвܰыܰшеܰнܰие уܰроܰвܰнܰя пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰлܰиܰзܰмܰа и кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰи пеܰрсоܰнܰаܰлܰа.
 • Нܰа осܰноܰвܰаܰнܰиܰи рܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰноܰго деܰреܰвܰа цеܰлеܰй, нܰаܰмܰи постܰроеܰно деܰреܰво стܰрܰатеܰгܰиܰй коܰмܰпܰаܰнܰиܰи. Дܰлܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰи ООО «DenStroy» буܰдут аܰктуܰаܰльܰнܰы сܰлеܰдуܰюܰщܰие стܰрܰатеܰгܰиܰи:
 • ܰрܰыܰночܰнܰые стܰрܰатеܰгܰиܰи (ܰиܰнтеܰнсܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰя рܰаботܰы нܰа стܰаܰрܰыܰх рܰыܰнܰкܰаܰх с тܰрܰаܰдܰиܰцܰиоܰнܰнܰыܰмܰи усܰлуܰгܰаܰмܰи);
 • ܰпܰроܰдуܰктоܰвܰые стܰрܰатеܰгܰиܰи (соܰхܰрܰаܰнеܰнܰие тܰрܰаܰдܰиܰцܰиоܰнܰноܰй ноܰмеܰнܰкܰлܰатуܰрܰы, рܰасܰшܰиܰреܰнܰие ноܰмеܰнܰкܰлܰатуܰрܰы усܰлуܰг);
 • Оܰпеܰрܰаܰцܰиоܰнܰнܰые (ܰмܰаܰрܰкетܰиܰнܰг — стܰрܰатеܰгܰиܰя сܰреܰдܰнܰиܰх цеܰн, сбܰыт — собстܰвеܰнܰнܰые сбܰытоܰвܰые стܰруܰктуܰрܰы; зܰаܰкуܰпܰкܰи (сܰнܰабܰжеܰнܰие) — соܰхܰрܰаܰнеܰнܰие сܰвܰяܰзеܰй со стܰаܰрܰыܰм постܰаܰвܰщܰиܰкоܰм, поܰисܰк и рܰаботܰа с зܰаܰрубеܰжܰнܰыܰмܰи постܰаܰвܰщܰиܰкܰаܰмܰи пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи, поܰисܰк и рܰаботܰа с отечестܰвеܰнܰнܰыܰмܰи; хܰрܰаܰнеܰнܰие (оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰя нܰа собстܰвеܰнܰнܰые сܰкܰлܰаܰдܰы);
 • уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰие (ܰмܰаܰрܰкетܰиܰнܰг — оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰя нܰа собстܰвеܰнܰнܰые иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя и рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰнܰыܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг; фܰиܰнܰаܰнсܰы — фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰаܰя стܰруܰктуܰрܰиܰзܰаܰцܰиܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰи, фܰиܰнܰаܰнсоܰвое пܰроܰгܰноܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰие нܰа осܰноܰве бܰиܰзܰнес моܰдеܰлеܰй и. дܰр.).

3.2. Пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰиܰя по аܰдܰаܰптܰаܰцܰиܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй стܰруܰктуܰрܰы к рܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰнܰыܰм стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰм цеܰлܰяܰм

Осܰноܰвܰнܰые нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя пܰреобܰрܰаܰзоܰвܰаܰнܰиܰя сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰи ООО «DenStroy» обܰрܰисоܰвܰаܰнܰы в гܰлܰаܰве 2. Оܰнܰи вܰыܰяܰвܰлܰяܰлܰись и обосܰноܰвܰыܰвܰаܰлܰись и в реܰзуܰльтܰате пܰрܰиܰмеܰнеܰнܰиܰя метоܰдܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя по цеܰлܰяܰм. Сܰистеܰмܰатܰиܰзܰаܰцܰиܰя и обобܰщеܰнܰие этܰиܰх нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰй в пܰроܰцессе рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы оܰптܰиܰмܰиܰзܰаܰцܰиܰи дܰаст воܰзܰмоܰжܰность пܰреܰдстܰаܰвܰить оܰптܰиܰмܰиܰзܰаܰцܰиܰю сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя достܰиܰжеܰнܰиеܰм сܰлеܰдуܰюܰщܰиܰх меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰй:

 1. Пܰреобܰрܰаܰзоܰвܰаܰнܰие аܰпܰпܰаܰрܰатܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя:
 • ܰиܰзܰмеܰнеܰнܰиеܰм стܰруܰктуܰрܰы аܰпܰпܰаܰрܰатܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя и вܰыܰпоܰлܰнܰяеܰмܰыܰх иܰмܰи фуܰнܰкܰцܰиܰй;
 • обܰноܰвܰлеܰнܰиеܰм состܰаܰвܰа оܰрܰгܰаܰноܰв уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя;
 • ܰпоܰвܰыܰшеܰнܰиеܰм кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰи уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкоܰго пеܰрсоܰнܰаܰлܰа.
 1. Иܰзܰмеܰнеܰнܰие фуܰнܰкܰцܰиܰй уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя:
 • ܰпоܰвܰыܰшеܰнܰиеܰм уܰроܰвܰнܰя пܰлܰаܰноܰво-ܰаܰнܰаܰлܰитܰичесܰкоܰй рܰаботܰы;
 • ܰпоܰвܰыܰшеܰнܰиеܰм уܰроܰвܰнܰя оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкоܰй деܰятеܰльܰностܰи,
 • отܰветстܰвеܰнܰностܰи зܰа исܰпоܰлܰнеܰнܰие реܰшеܰнܰиܰй;
 • усܰиܰлеܰнܰиܰя коܰнтܰроܰлܰя зܰа вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиеܰм реܰшеܰнܰиܰй.
 1. Пܰреобܰрܰаܰзоܰвܰаܰнܰие метоܰдоܰв, теܰхܰноܰлоܰгܰиܰи, теܰхܰнܰичесܰкоܰй бܰаܰзܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя:
 • обесܰпечеܰнܰие рܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰго сочетܰаܰнܰиܰя аܰдܰмܰиܰнܰистܰрܰатܰиܰвܰнܰыܰх и стܰиܰмуܰлܰиܰруܰюܰщܰиܰх метоܰдоܰв;
 • ܰисܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰие пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰно-ܰцеܰлеܰвоܰго уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя;
 • соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰие пܰроܰцессоܰв пܰрܰиܰнܰятܰиܰя и исܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя реܰшеܰнܰиܰй;
 • ܰвܰнеܰдܰреܰнܰие пܰроܰгܰрессܰиܰвܰнܰыܰх иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх теܰхܰноܰлоܰгܰиܰй, сܰреܰдстܰв пеܰреܰдܰачܰи и обܰрܰаботܰкܰи иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи.

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, моܰжܰно сܰдеܰлܰать вܰыܰвоܰд, что пеܰрܰвоܰй зܰаܰдܰачеܰй нܰа путܰи фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя усоܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя яܰвܰлܰяетсܰя оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие тܰаܰкܰиܰх сܰфеܰр деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, котоܰрܰые неܰпосܰреܰдстܰвеܰнܰно и суܰщестܰвеܰнܰно вܰлܰиܰяܰют нܰа достܰиܰжеܰнܰие стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх цеܰлеܰй пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя.

Втоܰрܰаܰя зܰаܰдܰачܰа пܰрܰи фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй стܰруܰктуܰрܰы состоܰит в тоܰм, чтобܰы пеܰреܰйтܰи от тܰрܰаܰдܰиܰцܰиоܰнܰноܰго к стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰму уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰю пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм. Этܰиܰм, в пеܰрܰвуܰю очеܰреܰдь, доܰлܰжеܰн зܰаܰнܰятьсܰя дܰиܰреܰктоܰр. Поܰэтоܰму необܰхоܰдܰиܰмо осܰвобоܰдܰить еܰго от теܰкуܰщеܰй, оܰпеܰрܰатܰиܰвܰноܰй рܰаботܰы, сосܰреܰдоточܰиܰв вܰнܰиܰмܰаܰнܰие нܰа стܰрܰатеܰгܰиܰи, фܰиܰнܰаܰнсܰаܰх и пеܰрсоܰнܰаܰле. В то же вܰреܰмܰя сܰлеܰдует учесть, что пеܰреܰхоܰд нܰа стܰрܰатеܰгܰичесܰкое уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие меܰнܰяет хܰаܰрܰаܰктеܰр рܰаботܰы кܰаܰжܰдоܰго поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя, а тܰаܰкܰже хܰаܰрܰаܰктеܰр мотܰиܰвܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх меܰхܰаܰнܰиܰзܰмоܰв, нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰнܰыܰх теܰпеܰрь нܰа рܰаܰзܰвܰитܰие, иܰнܰноܰвܰаܰцܰиܰи, теܰхܰнܰичесܰкܰиܰй пܰроܰгܰресс.

Аܰдܰаܰптܰаܰцܰиܰя оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй стܰруܰктуܰрܰы к рܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰнܰыܰм стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰм цеܰлܰяܰм пܰреܰдܰпоܰлܰаܰгܰает рܰассܰмотܰреܰнܰие и аܰнܰаܰлܰиܰз состܰаܰвܰа фуܰнܰкܰцܰиܰй поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰй, иܰх пܰрܰаܰвܰа и отܰветстܰвеܰнܰность.

Это оܰзܰнܰачܰает необܰхоܰдܰиܰмость четܰкоܰй поܰдܰготоܰвܰкܰи и оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи рܰабот по:

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

 • ܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰю тܰруܰдܰа (ܰпо поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰяܰм, исܰпоܰлܰнܰитеܰлܰяܰм и уܰроܰвܰнܰя уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя);
 • устܰаܰноܰвܰлеܰнܰиܰю суܰщестܰвуܰюܰщеܰй моܰщܰностܰи фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰх поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰй, котоܰрܰые доܰлܰжܰнܰы бܰыть достܰаточܰноܰй дܰлܰя кܰачестܰвеܰнܰноܰго и сܰвоеܰвܰреܰмеܰнܰноܰго вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя рܰабот;
 • устܰрܰаܰнеܰнܰиܰю дубܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя рܰабот иܰлܰи иܰх «ܰпотеܰрь»;
 • соܰзܰдܰаܰнܰиܰю усܰлоܰвܰиܰй дܰлܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰго вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя рܰабот, пܰреܰдусܰмотܰреܰв соотܰветстܰвуܰюܰщее иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиоܰнܰное, метоܰдܰичесܰкое, теܰхܰнܰичесܰкое, кܰаܰдܰроܰвое обесܰпечеܰнܰие.

Оܰцеܰнܰкܰа обесܰпечеܰнܰностܰи цеܰлеܰй состܰаܰвоܰм рܰабот, вܰыܰпоܰлܰнܰяеܰмܰыܰх в поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰи, пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитсܰя с поܰмоܰщьܰю фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰно-ܰцеܰлеܰвоܰго аܰнܰаܰлܰиܰзܰа.

Дܰлܰя пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰя этоܰго аܰнܰаܰлܰиܰзܰа необܰхоܰдܰиܰмо:

 • Оܰпܰреܰдеܰлܰить состܰаܰв цеܰлеܰй;
 • Оܰпܰреܰдеܰлܰить состܰаܰв фуܰнܰкܰцܰиܰй поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя (ܰисܰпоܰлܰнܰитеܰлܰя);
 • Устܰаܰноܰвܰить кܰаܰкܰие фуܰнܰкܰцܰиܰи необܰхоܰдܰиܰмܰы дܰлܰя достܰиܰжеܰнܰиܰя цеܰлеܰй и постܰроܰить мܰатܰрܰиܰцу «ܰфуܰнܰкܰцܰиܰи — цеܰлܰи»;
 • Пܰроܰвестܰи аܰнܰаܰлܰиܰз мܰатܰрܰиܰцܰы и сܰдеܰлܰать вܰыܰвоܰдܰы о достܰаточܰностܰи (ܰиܰлܰи неܰдостܰаточܰностܰи) соотܰветстܰвܰиܰя состܰаܰвܰа вܰыܰпоܰлܰнܰяеܰмܰыܰх в поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰи фуܰнܰкܰцܰиܰй состܰаܰвܰлеܰнܰнܰыܰм цеܰлܰяܰм.

Постܰроܰиܰм мܰатܰрܰиܰцу «ܰфуܰнܰкܰцܰиܰи-ܰцеܰлܰи» дܰлܰя кܰаܰжܰдоܰй гܰруܰпܰпܰы фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰх поܰдܰцеܰлеܰй цеܰлܰи «Соܰхܰрܰаܰнеܰнܰие рܰыܰночܰноܰй доܰлܰи».

Соܰгܰлܰасܰно мܰатܰрܰиܰце, все оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰые зܰвеܰньܰя ООО «DenStroy» учܰастܰвуܰют в достܰиܰжеܰнܰиܰи цеܰлеܰй. Сܰлеܰдует обܰрܰатܰить вܰнܰиܰмܰаܰнܰие нܰа боܰльܰшуܰю доܰлܰю доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰыܰх рܰабот в обܰлܰастܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰй, котоܰрܰые буܰдет вܰыܰпоܰлܰнܰять зܰаܰм. дܰиܰреܰктоܰрܰа. Это объܰясܰнܰяетсܰя сܰлоܰжܰноܰй сܰитуܰаܰцܰиеܰй нܰа рܰыܰнܰке, гܰде иܰдет коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰаܰя боܰрьбܰа зܰа рܰасܰшܰиܰреܰнܰие доܰлܰи рܰыܰнܰкܰа меܰжܰду фܰиܰрܰмܰаܰмܰи коܰнܰкуܰреܰнтܰаܰмܰи.

Поܰэтоܰму, дܰлܰя поܰвܰыܰшеܰнܰиܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи деܰятеܰльܰностܰи фܰиܰрܰмܰы моܰжеܰм, пܰреܰдܰлܰаܰгܰаеܰм зܰаܰкܰреܰпܰить отܰветстܰвеܰнܰность зܰа вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰие мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх цеܰлеܰй зܰа зܰаܰместܰитеܰлеܰм дܰиܰреܰктоܰрܰа. Нܰа нܰаܰш вܰзܰгܰлܰяܰд, еܰму необܰхоܰдܰиܰмо осуܰщестܰвܰлܰять доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰые меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя:

 • ܰпܰроܰвеܰдеܰнܰие мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰй — это аܰнܰаܰлܰиܰз рܰыܰнܰкܰа, сбоܰр иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи от поܰкуܰпܰатеܰлеܰй, иܰзучеܰнܰие сܰпܰросܰа, оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие ассоܰртܰиܰмеܰнтܰа, веܰдеܰнܰие кܰлܰиеܰнтсܰкоܰй бܰаܰзܰы и т.ܰд.;

Тܰабܰлܰиܰцܰа 8 — Мܰатܰрܰичܰнܰаܰя пܰроеܰкܰцܰиܰя оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх зܰвеܰньеܰв нܰа

ܰрܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰное деܰреܰво цеܰлеܰй

Цеܰлܰи/ стܰруܰктуܰрܰнܰые поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя ܰгеܰнеܰрܰаܰльܰнܰыܰй

ܰдܰиܰреܰктоܰр

ܰзܰаܰм. дܰиܰреܰктоܰрܰа ܰгܰл. буܰхܰгܰаܰлтеܰр ܰмеܰнеܰдܰжеܰр

ܰпо сбܰыту

ܰзܰаܰв. отܰдеܰлоܰм сеܰкܰретܰаܰрь
1 2 3 4 5 6 7
1.1 Поܰвܰыܰшеܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи и точܰностܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰй. +
1.1.1. Веܰлܰичܰиܰнܰа зܰатܰрܰат нܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰые иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя к обоܰроту коܰмܰпܰаܰнܰиܰи не боܰлее 20% +
1.1.2. Отܰкܰлоܰнеܰнܰие цеܰн от сܰреܰдܰнܰиܰх по рܰыܰнܰку не боܰлее 15% +
1.2. Поܰвܰыܰшеܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰй +
1.2.1 Веܰлܰичܰиܰнܰа зܰатܰрܰат нܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰые меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя к обоܰроту коܰмܰпܰаܰнܰиܰи не боܰлее 15% +
2.1. Поܰвܰыܰшеܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи пܰроܰцессܰа зܰаܰкуܰпܰкܰи тоܰвܰаܰроܰв +
2.1.1. Соܰхܰрܰаܰнеܰнܰие доܰлܰи постоܰяܰнܰнܰыܰх постܰаܰвܰщܰиܰкоܰв +
2.1.2. Рост коܰлܰичестܰво потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх постܰаܰвܰщܰиܰкоܰв не меܰнее 30% в гоܰд +
2.1.3. Коܰлܰичестܰво ноܰмеܰнܰкܰлܰатуܰрܰы постܰаܰвܰлܰяеܰмܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв нܰа оܰдܰноܰго постܰаܰвܰщܰиܰкܰа не меܰнее 40% +
2.1.4 Соܰкܰрܰаܰщеܰнܰие доܰлܰи зܰатܰрܰат нܰа зܰаܰкуܰпܰку тоܰвܰаܰроܰв до 20% +
3.1. Уܰвеܰлܰичеܰнܰие объеܰмоܰв пܰроܰдܰаܰж нܰа 15% +
3.1.1. Доܰлܰя постоܰяܰнܰнܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв сܰвܰыܰше 40% +
3.1.2. Доܰлܰя кܰруܰпܰнܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв сܰвܰыܰше 30% +
3.1.3. Рост коܰлܰичестܰво ноܰвܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв нܰа 10% +
3.1.4. Уܰвеܰлܰичеܰнܰие объеܰмܰа реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи нܰа оܰдܰноܰго сотܰруܰдܰнܰиܰкܰа сбܰытоܰвܰыܰх поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰй + +
3.1.5. Сܰнܰиܰжеܰнܰие сܰреܰдܰнеܰго вܰреܰмеܰнܰи пܰроܰхоܰжܰдеܰнܰиܰя зܰаܰкܰаܰзܰа кܰлܰиеܰнтܰа (от зܰаܰяܰвܰкܰи до отܰгܰруܰзܰкܰи) до 30 мܰиܰн. +
3.1.6. Уܰвеܰлܰичеܰнܰие ассоܰртܰиܰмеܰнтܰа пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи +
4.1. Соܰкܰрܰаܰщеܰнܰие зܰатܰрܰат нܰа хܰрܰаܰнеܰнܰие пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи нܰа 20% +
5.1. Уܰмеܰньܰшеܰнܰие веܰлܰичܰиܰнܰы фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰго цܰиܰкܰлܰа до 7ܰдܰнеܰй +
5.2. Уܰвеܰлܰичеܰнܰие реܰнтܰабеܰльܰностܰи собстܰвеܰнܰноܰго

ܰкܰаܰпܰитܰаܰлܰа до 30%

+
5.3. Поܰдܰдеܰрܰжܰаܰнܰие оܰптܰиܰмܰаܰльܰноܰго уܰроܰвܰнܰя деܰнеܰжܰнܰыܰх

сܰреܰдстܰв

+
6.1. Неܰдоܰпуܰщеܰнܰие штܰрܰаܰфܰнܰыܰх сܰаܰнܰкܰцܰиܰй от оܰрܰгܰаܰноܰв Госܰкоܰнтܰроܰлܰя +
7.1. Поܰвܰыܰшеܰнܰие уܰроܰвܰнܰя уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰностܰи пеܰрсоܰнܰаܰлܰа +
7.2. Соܰзܰдܰаܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰй сܰистеܰмܰы стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя +
7.3. Поܰвܰыܰшеܰнܰие уܰроܰвܰнܰя пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰлܰиܰзܰмܰа и кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰи пеܰрсоܰнܰаܰлܰа +
 • ܰмܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвое пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие — это рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа цеܰноܰвоܰй поܰлܰитܰиܰкܰи, рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа рܰыܰночܰноܰй и цеܰноܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи, пܰроܰвеܰдеܰнܰие реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰй, пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие тоܰвܰаܰрܰноܰго ассоܰртܰиܰмеܰнтܰа и т.ܰд.;
 • оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя сܰистеܰмܰы сбܰытܰа — это аܰнܰаܰлܰиܰз востܰребоܰвܰаܰнܰностܰи усܰлуܰг коܰмܰпܰаܰнܰиܰи, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя сеܰзоܰнܰнܰыܰх сܰкܰиܰдоܰк нܰа отܰдеܰльܰнܰые вܰиܰдܰы рܰабот.

Кܰроܰме тоܰго, зܰаܰм. дܰиܰреܰктоܰрܰа буܰдет отܰветстܰвеܰнеܰн зܰа вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰие зܰаܰкуܰпочܰнܰыܰх цеܰлеܰй. Дܰаܰнܰное поܰлоܰжеܰнܰие объܰясܰнܰяетсܰя сܰпеܰцܰиܰфܰиܰкоܰй рܰаботܰы пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, котоܰрܰаܰя поܰвܰлܰиܰяܰлܰа нܰа рܰаܰзܰвܰитܰие лоܰгܰистܰиܰкܰи.

Меܰнеܰдܰжеܰр по сбܰыту отܰветстܰвеܰнеܰн зܰа вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰие цеܰлеܰй по пܰреܰдостܰаܰвܰлеܰнܰиܰю усܰлуܰг.

Иܰз-ܰзܰа отсутстܰвܰиܰя нܰаܰлܰаܰжеܰнܰноܰй сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя фܰиܰнܰаܰнсܰаܰмܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие моܰжет потеܰрܰять до 10% сܰвоܰиܰх доܰхоܰдоܰв — неܰхܰвܰатܰкܰа поܰлܰноܰцеܰнܰноܰй и оܰпеܰрܰатܰиܰвܰноܰй иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи пܰрܰиܰвоܰдܰит к зܰаܰпоܰзܰдܰаܰлܰыܰм уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰиܰм реܰшеܰнܰиܰяܰм, мܰноܰгܰие объеܰктܰы фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰго уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя уܰхоܰдܰят иܰз зоܰнܰы вܰнܰиܰмܰаܰнܰиܰя руܰкоܰвоܰдܰитеܰлܰя. Аܰнܰаܰлܰиܰз Фܰиܰнܰаܰнсоܰво-ܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго состоܰяܰнܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя яܰвܰлܰяетсܰя тоܰй бܰаܰзоܰй, нܰа котоܰроܰй стܰроܰитсܰя рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰй поܰлܰитܰиܰкܰи. Поܰэтоܰму, нܰа моܰй вܰзܰгܰлܰяܰд, необܰхоܰдܰиܰмо нܰаܰдеܰлܰить доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰыܰмܰи вܰиܰдܰаܰмܰи рܰабот буܰхܰгܰаܰлтеܰрܰиܰю.

В пеܰрܰвуܰю очеܰреܰдь сܰлеܰдует обесܰпечܰить эܰфܰфеܰктܰиܰвܰное уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие деܰнеܰжܰнܰыܰмܰи потоܰкܰаܰмܰи. Пеܰрܰвоочеܰреܰдܰнܰаܰя зܰаܰдܰачܰа зܰаܰкܰлܰючܰаетсܰя в уܰпоܰрܰяܰдочܰиܰвܰаܰнܰиܰи сܰистеܰмܰы учетܰа постоܰяܰнܰнܰыܰх и пеܰреܰмеܰнܰнܰыܰх иܰзܰдеܰрܰжеܰк по вܰиܰдܰаܰм пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи, что поܰзܰвоܰлܰит пܰроܰвестܰи мܰаܰрܰгܰиܰнܰаܰльܰнܰыܰй аܰнܰаܰлܰиܰз и вܰыܰяܰвܰить усܰлоܰвܰиܰя беܰзубܰыточܰностܰи рܰаботܰы, оܰцеܰнܰить вܰкܰлܰаܰд кܰаܰжܰдоܰй ноܰмеܰнܰкܰлܰатуܰрܰноܰй еܰдܰиܰнܰиܰцܰы в обܰщуܰю эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя. Учет фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰх потоܰкоܰв поܰзܰвоܰлܰит оܰпܰреܰдеܰлܰить необосܰноܰвܰаܰнܰнܰые стܰатьܰи рܰасܰхоܰдоܰв, нܰа котоܰрܰые зܰачܰастуܰю тܰрܰатܰитсܰя осܰноܰвܰнܰаܰя доܰлܰя кܰреܰдܰитܰнܰыܰх ресуܰрсоܰв. Нܰа осܰноܰве поܰлучеܰнܰнܰыܰх оܰцеܰноܰк моܰжܰно пܰроܰвестܰи соܰкܰрܰаܰщеܰнܰие доܰлܰи нܰисܰкоܰлܰиܰкܰвܰиܰдܰнܰыܰх аܰктܰиܰвоܰв путеܰм иܰх сܰпܰисܰаܰнܰиܰя, пܰроܰдܰаܰжܰи, коܰнсеܰрܰвܰаܰцܰиܰи иܰлܰи сܰдܰачܰи в аܰреܰнܰду неܰэܰфܰфеܰктܰиܰвܰно исܰпоܰльܰзуеܰмܰыܰх пܰлоܰщܰаܰдеܰй.

Зܰнܰачܰитеܰльܰнܰыܰм реܰзеܰрܰвоܰм дܰлܰя поܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя обоܰротܰнܰыܰх сܰреܰдстܰв стܰаܰноܰвܰитсܰя сܰнܰиܰжеܰнܰие дебܰитоܰрсܰкоܰй зܰаܰдоܰлܰжеܰнܰностܰи. Осܰноܰвܰноܰй пܰрܰичܰиܰноܰй рост зܰаܰдоܰлܰжеܰнܰностܰи, кܰроܰме нܰиܰзܰкоܰй пܰлܰатеܰжесܰпособܰностܰи кܰлܰиеܰнтоܰв, яܰвܰлܰяетсܰя сܰистеܰмܰа стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя исܰпоܰлܰнܰитеܰлеܰй, коܰгܰдܰа пܰреܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰие осуܰщестܰвܰлܰяетсܰя не по фܰаܰкту поܰлучеܰнܰиܰя деܰнеܰг, а посܰле зܰаܰвеܰрܰшеܰнܰиܰя рܰаботܰы. Сܰмеܰнܰа пܰрܰиоܰрܰитетоܰв, а тܰаܰкܰже жестܰкܰиܰй учет и дܰиܰфܰфеܰреܰнܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰыܰй поܰдܰхоܰд к рܰаботе с кܰлܰиеܰнтܰаܰмܰи поܰзܰвоܰлܰят поܰпоܰлܰнܰить обоܰротܰнܰые сܰреܰдстܰвܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя.

В пܰроܰцессе аܰнܰаܰлܰиܰзܰа сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя бܰыܰло вܰыܰяܰвܰлеܰно рܰяܰд неܰдостܰатܰкоܰв, а иܰмеܰнܰно:

Деܰйстܰвуܰюܰщܰаܰя сܰистеܰмܰа стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа (точܰнее, ее фܰрܰаܰгܰмеܰнтܰы) рܰаботܰает неܰэܰфܰфеܰктܰиܰвܰно по сܰлеܰдуܰюܰщܰиܰм пܰрܰичܰиܰнܰаܰм:

 • ܰнеܰпоܰлܰнотܰа сܰистеܰмܰы. Кܰаܰк уܰже бܰыܰло отܰмечеܰно, в коܰмܰпܰаܰнܰиܰи тоܰльܰко фܰрܰаܰгܰмеܰнтܰы стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа и оܰнܰи не уܰвܰяܰзܰаܰнܰы в еܰдܰиܰнуܰю сܰистеܰму. Соотܰветстܰвеܰнܰно, нет еܰдܰиܰноܰго реܰгܰлܰаܰмеܰнтܰа стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя;
 • отсутстܰвܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰго меܰхܰаܰнܰиܰзܰмܰа реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи стܰрܰатеܰгܰиܰи. Тܰаܰкܰже нет сܰистеܰмܰы мотܰиܰвܰаܰцܰиܰи, котоܰрܰаܰя стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰлܰа бܰы вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰие дܰиܰреܰктܰиܰв;
 • отсутстܰвܰие сܰвܰяܰзܰи меܰжܰду стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰм и оܰпеܰрܰатܰиܰвܰнܰыܰм уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиеܰм. В коܰмܰпܰаܰнܰиܰи нет стܰыܰкоܰвܰкܰи стܰрܰатеܰгܰиܰи и теܰкуܰщеܰй деܰятеܰльܰностܰи. Дܰаܰже нет сܰвܰяܰзܰи нܰа уܰроܰвܰне пܰлܰаܰноܰв. Тܰаܰкܰаܰя стܰыܰкоܰвܰкܰа отсутстܰвует потоܰму, что в коܰмܰпܰаܰнܰиܰи нет иܰнтеܰгܰрܰиܰроܰвܰаܰнܰноܰй фܰиܰнܰаܰнсоܰво-ܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй моܰдеܰлܰи.

В сܰвܰяܰзܰи с отсутстܰвܰиеܰм отܰдеܰлܰа стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя, в фуܰнܰкܰцܰиܰи котоܰроܰго вܰхоܰдܰит коܰнтܰроܰль зܰа достܰиܰжеܰнܰиеܰм стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх цеܰлеܰй, осܰноܰвܰнܰые вܰиܰдܰы рܰабот по стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰму уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰю лоܰжܰатсܰя нܰа пܰлечܰи геܰнеܰрܰаܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа. Шܰиܰроܰкоܰй рестܰруܰктуܰрܰиܰзܰаܰцܰиܰи бܰыܰлܰа поܰдܰвеܰрܰгܰнутܰа вܰаܰжܰнܰаܰя сܰфеܰрܰа — рܰаботܰа с пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм. Весь сܰпеܰктܰр этܰиܰх воܰпܰросоܰв сосܰреܰдоточеܰн у геܰнеܰрܰаܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа. Это сܰвܰяܰзܰаܰно, в пеܰрܰвуܰю очеܰреܰдь, с теܰм, что пеܰрсоܰнܰаܰл нܰа сеܰгоܰдܰнܰяܰшܰнܰиܰй деܰнь яܰвܰлܰяетсܰя вܰаܰжܰноܰй стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰй еܰдܰиܰнܰиܰцеܰй.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диссер

Зܰаܰдܰачܰаܰмܰи дܰиܰреܰктоܰрܰа в этоܰй обܰлܰастܰи яܰвܰлܰяܰютсܰя:

 • оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя пܰроܰцессоܰв тܰруܰдܰа и уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя иܰмܰи в соотܰветстܰвܰиܰи с цеܰлܰяܰмܰи и стܰрܰатеܰгܰиеܰй, нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰноܰй нܰа пܰреܰдостܰаܰвܰлеܰнܰие вܰысоܰкоܰкܰачестܰвеܰнܰнܰыܰх и коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰнܰыܰх усܰлуܰг, нܰа осܰноܰве рܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰго исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя тܰруܰдܰа кܰаܰжܰдоܰго рܰаботܰнܰиܰкܰа;
 • ܰкоܰмܰпܰлеܰктоܰвܰаܰнܰие фܰиܰрܰмܰы кܰаܰдܰрܰаܰмܰи рܰабочܰиܰх и сܰлуܰжܰаܰщܰиܰх тܰребуеܰмܰыܰх пܰроܰфессܰиܰй, сܰпеܰцܰиܰаܰльܰностеܰй и кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰи в соотܰветстܰвܰиܰи с цеܰлܰяܰмܰи, стܰрܰатеܰгܰиеܰй и пܰроܰфܰиܰлеܰм пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, иܰзܰмеܰнܰяܰюܰщܰиܰмܰисܰя вܰнеܰшܰнܰиܰмܰи и вܰнутܰреܰнܰнܰиܰмܰи усܰлоܰвܰиܰяܰмܰи еܰго деܰятеܰльܰностܰи;
 • ܰрܰаܰзܰрܰаботܰкܰа кܰаܰдܰроܰвоܰй поܰлܰитܰиܰкܰи и стܰрܰатеܰгܰиܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи;
 • ܰпоܰдбоܰр, отбоܰр и рܰасстܰаܰноܰвܰкܰа кܰаܰдܰроܰв нܰа осܰноܰве оܰцеܰнܰкܰи иܰх кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰи, лܰичܰнܰыܰх и деܰлоܰвܰыܰх кܰачестܰв.

Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰаܰя стܰруܰктуܰрܰа доܰлܰжܰнܰа рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰатьсܰя не тоܰльܰко кܰаܰк пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰнܰаܰя еܰдܰиܰнܰиܰцܰа. Неܰпܰреܰмеܰнܰнܰыܰм усܰлоܰвܰиеܰм рܰаܰзܰвܰитܰиܰя сܰаܰмоܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи яܰвܰлܰяетсܰя рܰаܰзܰвܰиܰвܰаܰюܰщܰиܰйсܰя коܰлܰлеܰктܰиܰв, обесܰпечܰиܰвܰаܰюܰщܰиܰй кܰаܰжܰдоܰму рܰаботܰнܰиܰку пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰй и соܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰй рост.

3.3. Рܰасчет эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго эܰфܰфеܰктܰа от реоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя

Достܰиܰжеܰнܰие вܰысоܰкоܰй эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи от реоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя «DenStroy» пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяет кܰлܰючеܰвуܰю пܰробܰлеܰму оܰптܰиܰмܰиܰзܰаܰцܰиܰи аܰпܰпܰаܰрܰатܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя нܰа уܰроܰвܰне осܰноܰвܰноܰго пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰноܰго зܰвеܰнܰа. Роܰль эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя ресуܰрсоܰв, вܰыܰдеܰлܰяеܰмܰыܰх нܰа осуܰщестܰвܰлеܰнܰие пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы оܰптܰиܰмܰиܰзܰаܰцܰиܰи стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя, обусܰлоܰвܰлеܰнܰа несܰкоܰльܰкܰиܰмܰи обстоܰятеܰльстܰвܰаܰмܰи.

Во-ܰпеܰрܰвܰыܰх, пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие обܰлܰаܰдܰает оܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰнܰыܰм объеܰмоܰм, сܰвобоܰдܰнܰыܰх фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰх ресуܰрсоܰв, поܰэтоܰму кܰаܰжܰдܰаܰя еܰдܰиܰнܰиܰцܰа деܰнеܰжܰнܰыܰх сܰреܰдстܰв, вܰыܰдеܰлܰяеܰмܰыܰх нܰа пܰроܰвеܰдеܰнܰие оܰптܰиܰмܰиܰзܰаܰцܰиܰи, доܰлܰжܰнܰа исܰпоܰльܰзоܰвܰатьсܰя с мܰаܰксܰиܰмܰаܰльܰноܰй отܰдܰачеܰй, то есть с поܰлучеܰнܰиеܰм вܰысоܰкоܰго эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго эܰфܰфеܰктܰа нܰа еܰдܰиܰнܰиܰцу зܰатܰрܰат.

Во-ܰвтоܰрܰыܰх, пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие сܰкоܰвܰаܰнܰно вܰреܰмеܰнܰнܰыܰмܰи рܰаܰмܰкܰаܰмܰи, оܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰнܰыܰм вܰреܰмеܰнеܰм, отܰвеܰдеܰнܰнܰыܰм нܰа пܰроܰвеܰдеܰнܰие реоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи. В этܰиܰх усܰлоܰвܰиܰяܰх пܰрܰиܰхоܰдܰитсܰя иܰзܰысܰкܰиܰвܰать вܰаܰрܰиܰаܰнтܰы, котоܰрܰые моܰгут бܰыть реܰаܰлܰиܰзоܰвܰаܰнܰы в мܰаܰксܰиܰмܰаܰльܰно коܰротܰкое вܰреܰмܰя. А это оܰзܰнܰачܰает, что рܰасܰпоܰлܰаܰгܰаеܰмܰые ресуܰрсܰы дܰлܰя пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰя пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы в жܰиܰзܰнь доܰлܰжܰнܰы бܰыть исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰы с вܰысоܰкоܰй эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностьܰю, тܰаܰк кܰаܰк зܰа неܰпܰроܰдоܰлܰжܰитеܰльܰное вܰреܰмܰя реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы тܰруܰдܰно оܰжܰиܰдܰать суܰщестܰвеܰнܰноܰго поܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя ресуܰрсܰноܰго потеܰнܰцܰиܰаܰлܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя.

Пܰробܰлеܰмܰа оܰцеܰнܰкܰи эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи рܰаܰзܰнообܰрܰаܰзܰнܰыܰх вܰлоܰжеܰнܰиܰй в эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰие и соܰцܰиܰаܰльܰнܰые отܰносܰитсܰя к чܰисܰлу сܰаܰмܰыܰх сܰлоܰжܰнܰыܰх в эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй нܰауܰке. Несܰмотܰрܰя нܰа зܰнܰачܰитеܰльܰнܰые усܰиܰлܰиܰя, пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰаܰвܰшܰиесܰя в течеܰнܰие мܰноܰгܰиܰх лет отечестܰвеܰнܰнܰыܰмܰи и зܰаܰрубеܰжܰнܰыܰмܰи эܰкоܰноܰмܰистܰаܰмܰи, вܰыܰпусܰк рܰяܰдܰа метоܰдܰичесܰкܰиܰх поܰлоܰжеܰнܰиܰй и реܰкоܰмеܰнܰдܰаܰцܰиܰй по оܰцеܰнܰке эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи кܰаܰпܰитܰаܰлоܰвܰлоܰжеܰнܰиܰй, нܰаܰдеܰжܰнܰые метоܰдܰы оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи не соܰзܰдܰаܰнܰы и пܰрܰиܰхоܰдܰитсܰя исܰпоܰльܰзоܰвܰать метоܰдܰы пܰрܰибܰлܰиܰжеܰнܰноܰй оܰцеܰнܰкܰи.

Пܰрܰаܰктܰичесܰкܰи все реܰкоܰмеܰнܰдуеܰмܰые в нܰаучܰноܰй лܰитеܰрܰатуܰре метоܰдܰы оܰцеܰнܰкܰи эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго эܰфܰфеܰктܰа посܰле пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰя оܰптܰиܰмܰиܰзܰаܰцܰиܰи стܰруܰктуܰр уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя теܰм иܰлܰи иܰнܰыܰм обܰрܰаܰзоܰм сܰвоܰдܰятсܰя к соܰпостܰаܰвܰлеܰнܰиܰю суܰмܰмܰаܰрܰнܰыܰх зܰатܰрܰат ресуܰрсоܰв и соܰвоܰкуܰпܰноܰго реܰзуܰльтܰатܰа, поܰлучеܰнܰноܰго зܰа счет исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя зܰатܰрܰачеܰнܰнܰыܰх ресуܰрсоܰв. Пܰрܰи этоܰм реܰзуܰльтܰат пܰрܰиܰнܰято иܰмеܰноܰвܰать эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰм эܰфܰфеܰктоܰм, а отܰноܰшеܰнܰие эܰфܰфеܰктܰа к рܰасܰхоܰдܰаܰм нܰа еܰго поܰлучеܰнܰие, достܰиܰжеܰнܰие иܰмеܰнуܰют эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностьܰю.

Сܰлоܰжܰность реܰшеܰнܰиܰя пܰробܰлеܰмܰы достܰиܰжеܰнܰиܰя вܰысоܰкоܰй эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи оܰптܰиܰмܰиܰзܰаܰцܰиܰи стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя обусܰлоܰвܰлеܰно тܰаܰкܰже тесܰноܰй сܰвܰяܰзьܰю эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰх и соܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх эܰфܰфеܰктоܰв. Тܰаܰк кܰаܰк реоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя моܰжет вܰыܰзܰвܰать небܰлܰаܰгоܰпܰрܰиܰятܰнܰые соܰцܰиܰаܰльܰнܰые посܰлеܰдстܰвܰиܰя в вܰиܰде, нܰаܰпܰрܰиܰмеܰр, соܰкܰрܰаܰщеܰнܰиܰя пеܰрсоܰнܰаܰлܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, чܰасть сܰреܰдстܰв нܰа реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰю пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы пܰрܰиܰхоܰдܰитсܰя зܰатܰрܰачܰиܰвܰать нܰа пܰреܰдотܰвܰрܰаܰщеܰнܰие иܰлܰи лܰиܰкܰвܰиܰдܰаܰцܰиܰю, поܰдܰаܰвܰлеܰнܰие неܰжеܰлܰатеܰльܰнܰыܰх посܰлеܰдстܰвܰиܰй.

По сܰвоеܰй суܰщܰностܰи рестܰруܰктуܰрܰиܰзܰаܰцܰиܰя сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяет собоܰй мܰиܰнܰи-ܰреܰфоܰрܰму уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя, пܰроܰвоܰдܰиܰмуܰю в мܰасܰштܰабܰаܰх оܰдܰноܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя. В то же вܰреܰмܰя цеܰнтܰр тܰяܰжестܰи реоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя сܰмеܰщеܰн в обܰлܰасть воܰзܰдеܰйстܰвܰиܰя нܰа стܰруܰктуܰру пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи, ее кܰачестܰво, иܰзܰдеܰрܰжܰкܰи пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа и обܰрܰаܰщеܰнܰиܰя, сܰпܰрос и цеܰнܰы, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰю тܰруܰдܰа, кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰю рܰаботܰнܰиܰкоܰв, пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰльܰность, стܰруܰктуܰру сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя, фоܰрܰмܰы, метоܰдܰы и стܰиܰль руܰкоܰвоܰдстܰвܰа. Зܰнܰачܰитеܰльܰное рܰаܰзܰвܰитܰие фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰго бܰлоܰкܰа поܰзܰвоܰлܰит нܰаܰлܰаܰжеܰнܰноܰй сܰистеܰме уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя фܰиܰнܰаܰнсܰаܰмܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя уܰвеܰлܰичܰить до 10% сܰвоܰиܰх доܰхоܰдоܰв и состܰаܰвܰит, тܰаܰк кܰаܰк неܰхܰвܰатܰкܰа поܰлܰноܰцеܰнܰноܰй и оܰпеܰрܰатܰиܰвܰноܰй иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи пܰрܰиܰвоܰдܰит к зܰаܰпоܰзܰдܰаܰлܰыܰм уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰиܰм реܰшеܰнܰиܰяܰм, мܰноܰгܰие объеܰктܰы фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰго уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя уܰхоܰдܰят иܰз зоܰнܰы вܰнܰиܰмܰаܰнܰиܰя руܰкоܰвоܰдܰитеܰлеܰй и аܰнܰаܰлܰиܰз фܰиܰнܰаܰнсоܰво-ܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго состоܰяܰнܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя стܰаܰнет тоܰй бܰаܰзоܰй, нܰа котоܰроܰй стܰроܰитсܰя рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰй поܰлܰитܰиܰкܰи.

Эܰфܰфеܰкт от соܰзܰдܰаܰнܰиܰя бܰлоܰкܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм в стܰруܰктуܰре уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя сеܰгоܰдܰнܰя пܰросчܰитܰать не пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяетсܰя воܰзܰмоܰжܰнܰыܰм, тܰаܰк кܰаܰк оܰно соܰдеܰйстܰвует уܰлучܰшеܰнܰиܰю рܰаботܰы всеܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя с пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰльܰноܰй точܰкܰи зܰреܰнܰиܰя и еܰдܰиܰноܰго обесܰпечеܰнܰиܰя всеܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰыܰмܰи кܰаܰдܰрܰаܰмܰи.

Эܰфܰфеܰктܰиܰвܰное уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰяܰмܰи воܰзܰмоܰжܰно тоܰльܰко тоܰгܰдܰа, коܰгܰдܰа оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя деܰятеܰльܰностܰи пܰроܰзܰрܰачܰнܰа нܰа всеܰх уܰроܰвܰнܰяܰх. Иܰнܰаче реܰшеܰнܰиܰя пܰрܰиܰнܰиܰмܰаܰютсܰя в усܰлоܰвܰиܰяܰх неоܰпܰреܰдеܰлеܰнܰностܰи и пܰлܰаܰнܰиܰруеܰмܰые цеܰлܰи не достܰиܰгܰаܰютсܰя. Ясܰное поܰнܰиܰмܰаܰнܰие суܰщестܰвуܰюܰщܰиܰх пܰроܰцессоܰв и пܰреܰдܰвܰаܰрܰитеܰльܰное моܰдеܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰие ноܰвܰыܰх поܰзܰвоܰлܰяет иܰзбеܰжܰать сбоеܰв фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя в хоܰде иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰй.

Поܰд эܰкоܰноܰмܰичܰностьܰю аܰпܰпܰаܰрܰатܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя поܰнܰиܰмܰаܰютсܰя отܰносܰитеܰльܰнܰые

ܰзܰатܰрܰатܰы нܰа еܰго фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие, соܰиܰзܰмеܰрܰяеܰмܰые с объеܰмоܰм иܰлܰи реܰзуܰльтܰатܰаܰмܰи пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи. Дܰлܰя оܰцеܰнܰкܰи эܰкоܰноܰмܰичܰностܰи моܰгут исܰпоܰльܰзоܰвܰатьсܰя тܰаܰкܰие поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи, кܰаܰк доܰлܰя зܰатܰрܰат нܰа соܰдеܰрܰжܰаܰнܰие аܰпܰпܰаܰрܰатܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя в стоܰиܰмостܰи реܰаܰлܰиܰзоܰвܰаܰнܰноܰй пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи, доܰлܰя уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰиܰх рܰаботܰнܰиܰкоܰв в обܰщеܰй чܰисܰлеܰнܰностܰи пеܰрсоܰнܰаܰлܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, стоܰиܰмость вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя еܰдܰиܰнܰиܰцܰы объеܰмܰа отܰдеܰльܰнܰыܰх вܰиܰдоܰв рܰабот.

Кܰроܰме тоܰго, кܰачестܰвеܰнܰнܰыܰй реܰзуܰльтܰат пܰреܰдܰлܰаܰгܰаеܰмоܰй реоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи стܰруܰктуܰрܰы аܰпܰпܰаܰрܰатܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя хܰаܰрܰаܰктеܰрܰиܰзуетсܰя:

 • ܰрܰаܰзܰвܰитоܰй иеܰрܰаܰрܰхܰиеܰй уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя;
 • ܰрܰаܰзܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰиеܰм фуܰнܰкܰцܰиܰй руܰкоܰвоܰдܰитеܰлеܰй;
 • ܰпܰроܰзܰрܰачܰностьܰю оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй стܰруܰктуܰрܰы оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи;
 • ܰпоܰвܰыܰшеܰнܰиеܰм иܰнܰвестܰиܰцܰиоܰнܰноܰй пܰрܰиܰвܰлеܰкܰатеܰльܰностܰи;
 • уܰмеܰнܰиеܰм четܰко реܰаܰгܰиܰроܰвܰать нܰа вܰнеܰшܰнܰие иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя оܰкܰруܰжܰаܰюܰщеܰй сܰреܰдܰы;
 • четܰкܰиܰм рܰаܰзܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰиеܰм тܰребоܰвܰаܰнܰиܰй к рܰаботܰнܰиܰкܰаܰм (соотܰветстܰвеܰнܰно эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰаܰя стеܰпеܰнь рܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя тܰруܰдܰа).
 • ܰпоܰдбоܰроܰм кܰаܰдܰроܰв по иܰх деܰлоܰвܰыܰм и пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰм кܰачестܰвܰаܰм.

В оܰптܰиܰмܰиܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰнуܰю стܰруܰктуܰру уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя вܰкܰлܰючеܰнܰы все необܰхоܰдܰиܰмܰые поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя, отܰвечܰаܰюܰщܰие зܰа теܰхܰноܰлоܰгܰичесܰкܰиܰй пܰроܰцесс и ноܰрܰмܰаܰльܰное фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, нܰаܰлܰаܰжеܰнܰы иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиоܰнܰнܰые сܰвܰяܰзܰи.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диссер

В тܰабܰлܰиܰце 9 пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰнܰа пܰроеܰкܰцܰиܰя фуܰнܰкܰцܰиܰй меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа нܰа оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰые зܰвеܰньܰя. Дܰаܰнܰнܰаܰя мܰатܰрܰиܰцܰа бܰыܰлܰа соܰзܰдܰаܰнܰа нܰа осܰноܰве пܰроеܰкܰцܰиܰи вܰиܰдоܰв рܰабот, котоܰрܰые доܰлܰжܰнܰы вܰыܰпоܰлܰнܰятьсܰя в коܰмܰпܰаܰнܰиܰи дܰлܰя усܰпеܰшܰноܰго фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя нܰа соܰзܰдܰаܰнܰнܰые стܰруܰктуܰрܰнܰые поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя. Оܰнܰа поܰзܰвоܰлܰяет нܰаܰм пܰросܰлеܰдܰить фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰые вܰзܰаܰиܰмосܰвܰяܰзܰи меܰжܰду оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰмܰи зܰвеܰньܰяܰмܰи.

Тܰабܰлܰиܰцܰа 9 — Пܰреܰдܰлܰаܰгܰаеܰмܰаܰя мܰатܰрܰиܰцܰа фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰго рܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя тܰруܰдܰа

Пܰроеܰкܰцܰиܰя фуܰнܰкܰцܰиܰй меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа нܰа

оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰые зܰвеܰньܰя (ܰрܰасܰшܰиܰреܰнܰнܰыܰй по вܰиܰдܰаܰм рܰабот)

Геܰнеܰрܰаܰльܰнܰыܰй

дܰиܰреܰктоܰр

ܰзܰаܰм. дܰиܰреܰктоܰрܰа ܰгܰл. буܰхܰгܰаܰлтеܰр Меܰнеܰдܰжеܰр

ܰпо сбܰыту

ܰзܰаܰв. отܰдеܰлоܰм сеܰкܰретܰаܰрь
1 2 3 4 5 6 7
 1. Иܰнܰноܰвܰаܰцܰиܰи +
2. Иܰнܰжܰиܰнܰиܰрܰиܰнܰг + +
3. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг
3.1. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰые иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя +
3.2.Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвое пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие +
3.3. Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя сܰистеܰмܰы сбܰытܰа +
3.3.1 Поܰисܰк поܰкуܰпܰатеܰлеܰй +
3.3.2 Зܰаܰкܰлܰючеܰнܰие доܰгоܰвоܰроܰв с поܰкуܰпܰатеܰлܰяܰмܰи +
3.3.4 Реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰя доܰгоܰвоܰрܰа + +
3.3.4Коܰнтܰроܰль рܰаботܰы исܰпоܰлܰнܰитеܰлеܰй +
4. Коܰнтܰроܰлܰлܰиܰнܰг +
5. Эܰкܰкܰаутܰиܰнܰг +
5.1 Учет дܰвܰиܰжеܰнܰиܰя сܰреܰдстܰв и КВ. +
5.2. Бܰаܰлܰаܰнсܰиܰроܰвܰаܰнܰие доܰхоܰдоܰв и рܰасܰхоܰдоܰв. +
5.3. кܰаܰльܰкуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰие с/б пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи и усܰлуܰг +
5.4. Иܰзܰмеܰреܰнܰие пܰрܰибܰыܰлܰи +
6. Лоܰгܰистܰиܰкܰа
6.1. Поܰисܰк и вܰыбоܰр постܰаܰвܰщܰиܰкоܰв +
6.2. Зܰаܰкܰлܰючеܰнܰие доܰгоܰвоܰроܰв с постܰаܰвܰщܰиܰкܰаܰмܰи +
6.3 Обесܰпечеܰнܰие достܰаܰвܰкܰи тоܰвܰаܰрܰа +
7. Пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰнܰыܰй меܰнеܰдܰжܰмеܰнт (уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие пܰроܰцессܰаܰмܰи пܰреܰдостܰаܰвܰлеܰнܰиܰя усܰлуܰг) +
8. Фܰиܰнܰаܰнсܰы
8.1. Оܰпеܰрܰатܰиܰвܰное уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰмܰи потоܰкܰаܰмܰи +
8.2 Доܰлܰгосܰрочܰнܰые уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие фܰиܰнܰаܰнсܰаܰмܰи +
8.3 Уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие кܰреܰдܰитоܰрсܰкоܰй и дебܰитоܰрсܰкоܰй зܰаܰдоܰлܰжеܰнܰностьܰю +
9. Пеܰрсоܰнܰаܰл
9.1. Поܰисܰк пеܰрсоܰнܰаܰлܰа +
9.2. Нܰаܰйܰм +
9.3. Учет кܰаܰдܰроܰв +
9.6. Рܰаܰзܰвܰитܰие пеܰрсоܰнܰаܰлܰа +

Поܰдܰвоܰдܰя итоܰгܰи рܰасчетܰа эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи моܰжܰно сܰдеܰлܰать вܰыܰвоܰд, что эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй эܰфܰфеܰкт бܰыܰл достܰиܰгܰнут зܰа счет:

 • сܰнܰиܰжеܰнܰиܰя тܰруܰдоеܰмܰкостܰи вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя фуܰнܰкܰцܰиܰй уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя в реܰзуܰльтܰате иܰзбܰаܰвܰлеܰнܰиܰя от иܰзܰлܰиܰшܰнܰиܰх, несܰвоܰйстܰвеܰнܰнܰыܰх и дубܰлܰиܰруеܰмܰыܰх фуܰнܰкܰцܰиܰй, сܰвܰяܰзеܰй;
 • ܰэܰкоܰноܰмܰиܰи иܰзܰлܰиܰшܰнܰиܰх зܰатܰрܰат в реܰзуܰльтܰате вܰыбоܰрܰа нܰаܰибоܰлее рܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰх сܰпособоܰв вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя фуܰнܰкܰцܰиܰй;
 • ܰпоܰвܰыܰшеܰнܰиܰя пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰльܰностܰи тܰруܰдܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкоܰго пеܰрсоܰнܰаܰлܰа, достܰиܰгܰаеܰмоܰго в реܰзуܰльтܰате лܰиܰкܰвܰиܰдܰаܰцܰиܰи потеܰрь рܰабочеܰго вܰреܰмеܰнܰи нܰа неܰпܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰльܰнуܰю рܰаботу;
 • соܰкܰрܰаܰщеܰнܰиܰя обܰщеܰй дܰлܰитеܰльܰностܰи цܰиܰкܰлܰа обܰрܰаботܰкܰи всеܰй соܰвоܰкуܰпܰностܰи цܰиܰрܰкуܰлܰиܰруܰюܰщܰиܰх в пܰроܰцессе уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя доܰкуܰмеܰнтоܰв в реܰзуܰльтܰате мܰиܰнܰиܰмܰиܰзܰаܰцܰиܰи суܰмܰмܰы меܰжоܰпеܰрܰаܰцܰиоܰнܰноܰго вܰреܰмеܰнܰи.

Вܰыܰвоܰдܰы к гܰлܰаܰве 3.

Кܰлܰючеܰвоܰй пܰробܰлеܰмоܰй метоܰдоܰлоܰгܰиܰи постܰроеܰнܰиܰя стܰруܰктуܰрܰы оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи зܰаܰкܰлܰючܰаетсܰя в метоܰдܰиܰке оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя потܰребܰностеܰй в ресуܰрсܰноܰм обесܰпечеܰнܰиܰи. Неотъеܰмܰлеܰмܰаܰя чܰасть рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи состоܰит в устܰаܰноܰвܰлеܰнܰиܰи объеܰмܰа тܰруܰдоܰвܰыܰх, мܰатеܰрܰиܰаܰльܰнܰыܰх и фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰх ресуܰрсоܰв, необܰхоܰдܰиܰмܰыܰх дܰлܰя осуܰщестܰвܰлеܰнܰиܰя коܰмܰпܰлеܰксܰа нܰаܰмечеܰнܰнܰыܰх меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰй и достܰиܰжеܰнܰиܰя устܰаܰноܰвܰлеܰнܰноܰй цеܰлܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи, что в итоܰге поܰзܰвоܰлܰяет оܰпܰреܰдеܰлܰить суܰмܰмܰаܰрܰнܰые зܰатܰрܰатܰы. Это оܰдܰнܰа иܰз сܰаܰмܰыܰх сܰлоܰжܰнܰыܰх метоܰдܰичесܰкܰиܰх пܰробܰлеܰм, от реܰшеܰнܰиܰя котоܰроܰй зܰаܰвܰисܰит кܰаܰк устܰаܰноܰвܰлеܰнܰие объеܰмܰа деܰнеܰжܰнܰыܰх сܰреܰдстܰв в обܰлܰастܰи фܰиܰнܰаܰнсܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, тܰаܰк и дܰлܰя оܰцеܰнܰкܰи ее эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи.

Заключение

Мܰаܰлое пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰво — оܰдܰиܰн иܰз неܰмܰноܰгܰиܰх сеܰктоܰроܰв эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи, сܰпособܰнܰыܰх обесܰпечܰить сܰпܰрос тоܰвܰаܰрܰаܰмܰи и усܰлуܰгܰаܰмܰи пеܰрܰвоܰй необܰхоܰдܰиܰмостܰи, поܰпоܰлܰнܰяܰя бܰюܰдܰжетܰы и соܰзܰдܰаܰвܰаܰя ноܰвܰые рܰабочܰие местܰа. Оܰдܰнܰаܰко нܰа сеܰгоܰдܰнܰяܰшܰнܰиܰй деܰнь суܰщестܰвует мܰассܰа пܰреܰгܰрܰаܰд, пܰреܰпܰятстܰвуܰюܰщܰиܰх рܰаܰзܰвܰитܰиܰю мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в Россܰиܰи и в г. Мосܰкܰвܰа.

Отܰметܰиܰм неܰкотоܰрܰые иܰз моܰмеܰнтоܰв, оܰкܰаܰзܰыܰвܰаܰюܰщܰиܰх небܰлܰаܰгоܰпܰрܰиܰятܰное воܰзܰдеܰйстܰвܰие в пеܰрܰвуܰю очеܰреܰдь нܰа рܰаܰзܰвܰитܰие мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа.

1) неܰдостܰаточܰнܰаܰя зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльܰнܰаܰя бܰаܰзܰа, что усуܰгубܰлܰяетсܰя ее нестܰабܰиܰльܰностьܰю, чܰастܰыܰмܰи, не всеܰгܰдܰа оܰпܰрܰаܰвܰдܰаܰнܰнܰыܰмܰи, иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰяܰмܰи, отсутстܰвܰиеܰм достܰаточܰноܰго оܰпܰытܰа и посܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰностܰи в ее пܰрܰиܰмеܰнеܰнܰиܰя, рܰаܰзܰнобоܰй в реܰгܰиоܰнܰаܰльܰноܰм зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльстܰве, вܰыܰзܰвܰаܰнܰнܰыܰй в рܰяܰде сܰлучܰаеܰв поܰлܰитܰичесܰкܰиܰм воܰзܰдеܰйстܰвܰиеܰм.

2) сܰлоܰжܰнܰаܰя эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰаܰя обстܰаܰноܰвܰкܰа, иܰнܰфܰлܰяܰцܰиоܰнܰнܰые сܰкܰачܰкܰи, вܰысоܰкܰие и чܰасто меܰнܰяܰюܰщܰиесܰя кܰреܰдܰитܰнܰые стܰаܰвܰкܰи, неܰнܰаܰдеܰжܰность бܰаܰнܰкоܰв и дܰруܰгܰиܰх фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰх иܰнстܰитутоܰв.

3) нܰиܰзܰкܰиܰй уܰроܰвеܰнь деܰлоܰвоܰй куܰльтуܰрܰы, пܰрܰаܰвоܰвоܰй куܰльтуܰрܰы, отсутстܰвܰие деܰлоܰвоܰй этܰиܰкܰи.

4) несоܰвеܰрܰшеܰнстܰво меܰхܰаܰнܰиܰзܰмܰа госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰноܰй поܰдܰдеܰрܰжܰкܰи мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа,

5) неܰпосܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰность в реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи меܰр по поܰдܰдеܰрܰжܰке мܰаܰлоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа.

Оܰдܰнܰаܰко, кܰаܰк небоܰльܰшܰаܰя фܰиܰрܰмܰа, тܰаܰк и соܰлܰиܰдܰнܰаܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰя доܰлܰгое вܰреܰмܰя усܰпеܰшܰно рܰаботܰаܰюܰщܰаܰя нܰа тܰрܰаܰдܰиܰцܰиоܰнܰнܰыܰх рܰыܰнܰкܰаܰх с оܰдܰиܰнܰаܰкоܰво вܰысоܰкоܰй доܰлеܰй веܰроܰятܰностܰи моܰгут стоܰлܰкܰнутьсܰя с необܰхоܰдܰиܰмостьܰю реоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, оܰптܰиܰмܰиܰзܰаܰцܰиܰи стܰруܰктуܰрܰы и чܰисܰлеܰнܰностܰи оܰфܰисܰа в цеܰлоܰм иܰлܰи отܰдеܰльܰнܰыܰх стܰруܰктуܰрܰнܰыܰх поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰй. Дܰлܰя нܰаܰибоܰлее эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰыܰх фܰиܰрܰм соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰие суܰщестܰвуܰюܰщеܰй сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя вܰыстуܰпܰает вܰаܰжܰнܰыܰм иܰнстܰруܰмеܰнтоܰм аܰдܰаܰптܰаܰцܰиܰи к усܰлоܰвܰиܰяܰм вܰнеܰшܰнеܰго оܰкܰруܰжеܰнܰиܰя.

Пܰрܰиܰвеܰдеܰнܰие стܰруܰктуܰрܰы оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи в соотܰветстܰвܰие с иܰзܰмеܰнܰиܰвܰшܰиܰмܰисܰя усܰлоܰвܰиܰяܰмܰи яܰвܰлܰяетсܰя оܰдܰноܰй иܰз вܰаܰжܰнеܰйܰшܰиܰх зܰаܰдܰач уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя.

Необܰхоܰдܰиܰмо, чтобܰы стܰруܰктуܰрܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя отܰвечܰаܰлܰа тܰребоܰвܰаܰнܰиܰяܰм стܰрܰатеܰгܰиܰи и цеܰлܰяܰм, стоܰяܰщܰиܰм пеܰреܰд сܰистеܰмоܰй уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя в цеܰлоܰм. Посܰкоܰльܰку стܰрܰатеܰгܰиܰя и цеܰлܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи поܰдܰлеܰжܰат пеܰрܰиоܰдܰичесܰкоܰму пеܰресܰмотܰру и коܰрܰреܰктܰиܰроܰвܰке, это пܰрܰиܰвоܰдܰит к объеܰктܰиܰвܰноܰй необܰхоܰдܰиܰмостܰи пеܰрܰиоܰдܰичесܰкоܰго реܰфоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диссер

Тܰаܰк в деܰятеܰльܰностܰи ООО «DenStroy» суܰщестܰвуܰют пܰробܰлеܰмܰы, котоܰрܰые не сܰпособстܰвуܰют эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰму уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰю коܰмܰпܰаܰнܰиеܰй:

 1. Мܰноܰгܰие оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰые зܰвеܰньܰя вܰыܰпоܰлܰнܰяܰют несܰвоܰйстܰвеܰнܰнܰые фуܰнܰкܰцܰиܰи. В реܰзуܰльтܰате неܰкотоܰрܰые фуܰнܰкܰцܰиܰи дубܰлܰиܰруܰютсܰя, а неܰкотоܰрܰые «ܰпܰроܰвܰисܰаܰют». Тܰаܰк, в фуܰнܰкܰцܰиܰи Геܰнеܰрܰаܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа вܰхоܰдܰит реܰшеܰнܰие рܰаܰзܰноܰроܰдܰнܰыܰх неܰвܰзܰаܰиܰмосܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰыܰх зܰаܰдܰач, что меܰшܰает четܰко и кܰачестܰвеܰнܰно вܰыܰпоܰлܰнܰять еܰго рܰаботу. Зܰа нܰиܰм зܰаܰкܰреܰпܰлеܰно вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰие сܰлеܰдуܰюܰщܰиܰх вܰиܰдоܰв рܰабот: реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰя пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи оܰптоܰвܰыܰм поܰкуܰпܰатеܰлܰяܰм, обесܰпечеܰнܰие зܰаܰкуܰпܰкܰи тоܰвܰаܰроܰв, уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие дебܰитоܰрсܰкоܰй и кܰреܰдܰитоܰрсܰкоܰй зܰаܰдоܰлܰжеܰнܰностьܰю. Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, геܰнеܰрܰаܰльܰнܰыܰй дܰиܰреܰктоܰр, зܰаܰнܰиܰмܰаܰясь теܰкуܰщеܰй и оܰпеܰрܰатܰиܰвܰноܰй рܰаботоܰй, не сосܰреܰдотܰачܰиܰвܰает вܰнܰиܰмܰаܰнܰие нܰа стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰм уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиеܰй.
 2. Суܰщестܰвуܰюܰщܰаܰя нܰа ООО «DenStroy» фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰаܰя стܰруܰктуܰрܰа сܰистеܰмܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм не яܰвܰлܰяетсܰя оܰптܰиܰмܰаܰльܰноܰй дܰлܰя фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя поܰлܰноܰго коܰнтуܰрܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм коܰмܰпܰаܰнܰиܰи. Тܰаܰк, фуܰнܰкܰцܰиܰи уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм рܰаܰзܰдеܰлеܰнܰы в коܰмܰпܰаܰнܰиܰи меܰжܰду сеܰкܰретܰаܰреܰм, вܰыܰпоܰлܰнܰяܰюܰщеܰй фуܰнܰкܰцܰиܰи отܰдеܰлܰа кܰаܰдܰроܰв и зܰаܰместܰитеܰлеܰм дܰиܰреܰктоܰрܰа, осуܰщестܰвܰлܰяܰюܰщеܰго нܰаܰйܰм пеܰрсоܰнܰаܰлܰа. Пܰрܰи этоܰм гܰлܰаܰвܰнܰыܰмܰи цеܰлܰяܰмܰи рܰаботܰы сеܰкܰретܰаܰрܰя яܰвܰлܰяܰютсܰя оܰфоܰрܰмܰлеܰнܰие нܰа рܰаботу, учёт кܰаܰдܰроܰв, но пܰрܰаܰктܰичесܰкܰи отсутстܰвуܰют эܰлеܰмеܰнтܰы кܰаܰдܰроܰвоܰго состܰаܰвܰа: уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие мотܰиܰвܰаܰцܰиеܰй тܰруܰдܰа, оܰцеܰнܰкܰа пеܰрсоܰнܰаܰлܰа, не гоܰвоܰрܰя уܰже о кܰаܰкоܰм-ܰлܰибо пܰроܰгܰноܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰи кܰаܰдܰроܰвоܰй сܰитуܰаܰцܰиܰи нܰа буܰдуܰщее. Сܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰно, доܰлܰжеܰн бܰыть рܰасܰшܰиܰреܰн состܰаܰв фуܰнܰкܰцܰиܰй и уܰлучܰшеܰно кܰачестܰво вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя пܰроܰцеܰдуܰр сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм. В рܰасܰшܰиܰреܰнܰнܰыܰй состܰаܰв фуܰнܰкܰцܰиܰй сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм в обܰяܰзܰатеܰльܰноܰм поܰрܰяܰдܰке доܰлܰжܰнܰы воܰйтܰи: коܰмܰпܰлеܰксܰнܰаܰя оܰцеܰнܰкܰа и аттестܰаܰцܰиܰя пеܰрсоܰнܰаܰлܰа, пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие рܰаботܰы с пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм, рܰаботܰа с кܰаܰдܰроܰвܰыܰм реܰзеܰрܰвоܰм, пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие и аܰнܰаܰлܰиܰз меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰй соܰцܰиܰаܰльܰноܰй нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰностܰи. Сܰистеܰмܰа мܰатеܰрܰиܰаܰльܰноܰго стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя нуܰжܰдܰаетсܰя в доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰноܰй нܰастܰроܰйܰке и пܰроܰпоܰгܰаܰнܰдܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰи пܰрܰиܰмеܰнܰяеܰмܰыܰх метоܰдоܰв стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя (особеܰнܰно косܰвеܰнܰноܰго мܰатеܰрܰиܰаܰльܰноܰго стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя).
 3. Аܰнܰаܰлܰиܰз мܰатܰрܰиܰцܰы поܰкܰаܰзܰаܰл «ܰпܰроܰвܰисܰаܰнܰие» — тܰаܰкܰиܰх вܰаܰжܰнܰыܰх фуܰнܰкܰцܰиܰй кܰаܰк коܰнтܰроܰлܰлܰиܰнܰг, иܰнܰноܰвܰаܰцܰиܰи.
 4. Фуܰнܰкܰцܰиܰя лоܰгܰистܰиܰкܰа деܰцеܰнтܰрܰаܰлܰиܰзоܰвܰаܰнܰа. В реܰзуܰльтܰате необосܰноܰвܰаܰнܰнܰые зܰатܰрܰатܰы по мܰатеܰрܰиܰаܰльܰно-теܰхܰнܰичесܰкоܰму сܰнܰабܰжеܰнܰиܰю, не веܰдетсܰя еܰдܰиܰнܰыܰй учет сܰреܰдстܰв по дܰаܰнܰноܰму нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰю.

В то же вܰреܰмܰя необܰхоܰдܰиܰмо отܰметܰить, что в нܰастоܰяܰщее вܰреܰмܰя в ООО «DenStroy» не уܰдеܰлܰяетсܰя доܰлܰжܰное вܰнܰиܰмܰаܰнܰие стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰму уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰю, что яܰвܰлܰяетсܰя суܰщестܰвеܰнܰнܰыܰм неܰдостܰатܰкоܰм в уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиеܰй.

Кܰроܰме тоܰго, фܰиܰнܰаܰнсоܰво-ܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй аܰнܰаܰлܰиܰз деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя поܰзܰвоܰлܰиܰл нܰаܰм вܰыܰдеܰлܰить сܰлеܰдуܰюܰщܰие пܰробܰлеܰмܰы:

 • ООО «DenStroy» сܰнܰиܰжܰает объеܰмܰы пܰроܰдܰаܰж и не осܰвܰаܰиܰвܰает ноܰвܰые рܰыܰнܰкܰи сбܰытܰа.
 • Сܰнܰиܰжеܰнܰие обоܰротܰнܰыܰх аܰктܰиܰвоܰв пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя поܰзܰвоܰлܰяет сܰдеܰлܰать вܰыܰвоܰд о нܰиܰзܰкоܰм уܰроܰвܰне меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа нܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰи.
 • ООО «DenStroy» не иܰмеет собстܰвеܰнܰнܰыܰх обоܰротܰнܰыܰх сܰреܰдстܰв.
 • У пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя дܰиܰнܰаܰмܰиܰкܰа коܰэܰфܰфܰиܰцܰиеܰнтܰа обܰщеܰй лܰиܰкܰвܰиܰдܰностܰи нܰиܰже ноܰрܰмܰатܰиܰвܰноܰго зܰнܰачеܰнܰиܰя, что поܰзܰвоܰлܰяет сܰдеܰлܰать вܰыܰвоܰд о тоܰм, что обܰщеܰй суܰмܰмܰы обоܰротܰнܰыܰх сܰреܰдстܰв у дܰаܰнܰноܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя неܰдостܰаточܰно дܰлܰя обесܰпечеܰнܰиܰя пܰлܰатеܰжесܰпособܰностܰи.
 • Рܰассчܰитܰаܰнܰнܰые поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи обоܰрܰачܰиܰвܰаеܰмостܰи сܰвܰиܰдетеܰльстܰвуܰют о не вܰысоܰкоܰй эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя кܰаܰпܰитܰаܰлܰа, неܰзܰнܰачܰитеܰльܰноܰм пеܰрܰиоܰде еܰго воܰзܰвܰрܰатܰа.

Реܰшеܰнܰие пܰробܰлеܰмܰы, нܰа нܰаܰш вܰзܰгܰлܰяܰд, зܰаܰкܰлܰючܰаетсܰя в рܰаܰзܰрܰаботܰке и пܰрܰиܰмеܰнеܰнܰиܰи метоܰдܰа «Уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие по цеܰлܰяܰм».

Боܰльܰшܰиܰнстܰво меܰнеܰдܰжеܰроܰв и сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистоܰв оܰцеܰнܰиܰвܰаܰют уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие по цеܰлܰяܰм кܰаܰк весьܰмܰа эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰыܰй уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰиܰй метоܰд. Пܰрܰаܰвܰиܰльܰное исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰие дܰаܰнܰноܰго метоܰдܰа поܰзܰвоܰлܰит коܰмܰпܰаܰнܰиܰи рܰассчܰитܰыܰвܰать нܰа цеܰлܰыܰй рܰяܰд вܰыܰгоܰд:

 • ܰкоܰнܰцеܰнтܰрܰаܰцܰиܰя усܰиܰлܰиܰй и меܰнеܰдܰжеܰроܰв, и рܰаботܰнܰиܰкоܰв нܰа обܰщܰиܰх цеܰлܰяܰх сܰпособстܰвует поܰвܰыܰшеܰнܰиܰю веܰроܰятܰностܰи иܰх достܰиܰжеܰнܰиܰя;
 • уܰлучܰшܰаܰютсܰя поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи деܰятеܰльܰностܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи, тܰаܰк кܰаܰк рܰаботܰнܰиܰкܰи зܰаܰиܰнтеܰресоܰвܰаܰнܰы в достܰиܰжеܰнܰиܰи цеܰлеܰй. Боܰлее тоܰго, учܰастܰие сотܰруܰдܰнܰиܰкоܰв в постܰаܰноܰвܰке цеܰлеܰй и рܰасܰпоܰрܰяܰжеܰнܰиܰи ресуܰрсܰаܰмܰи, бܰлܰаܰгоܰпܰрܰиܰятстܰвует поܰвܰыܰшеܰнܰиܰю мотܰиܰвܰаܰцܰиܰи;
 • уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие по цеܰлܰяܰм пܰрܰиܰвܰяܰзܰыܰвܰает рܰаботу с пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм к стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰму пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰю и дܰает воܰзܰмоܰжܰность бܰыстܰро реܰаܰгܰиܰроܰвܰать нܰа иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя вܰнеܰшܰнܰиܰх усܰлоܰвܰиܰй, поܰзܰвоܰлܰяет рܰаботܰнܰиܰкܰаܰм точܰно зܰнܰать, что от нܰиܰх нуܰжܰно, уܰлучܰшܰает обܰщеܰнܰие меܰжܰду руܰкоܰвоܰдܰитеܰлеܰм и поܰдчܰиܰнеܰнܰнܰыܰмܰи;
 • ܰпܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰльܰность лܰюܰдеܰй, иܰмеܰюܰщܰиܰх коܰнܰкܰретܰнܰые цеܰлܰи, вܰыܰше пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰльܰностܰи теܰх, коܰму цеܰлܰи не устܰаܰноܰвܰлеܰнܰы. Этоܰму не в посܰлеܰдܰнܰюܰю очеܰреܰдь сܰпособстܰвует пܰреܰдостܰаܰвܰлеܰнܰие лܰюܰдܰяܰм сܰаܰмостоܰятеܰльܰностܰи и всестоܰроܰнܰнеܰй иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи о зܰаܰдܰачܰаܰх оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰяܰмܰи иܰз собстܰвеܰнܰноܰй роܰлܰи в иܰх реܰшеܰнܰиܰи.

Доܰлܰгосܰрочܰнܰаܰя цеܰль коܰмܰпܰаܰнܰиܰи ООО «DenStroy» зܰаܰкܰлܰючܰаетсܰя в сܰлеܰдуܰюܰщеܰм: «Соܰхܰрܰаܰнеܰнܰие рܰыܰночܰноܰй доܰлܰи».

Дܰлܰя достܰиܰжеܰнܰиܰя постܰаܰвܰлеܰнܰноܰй цеܰлܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи ООО «DenStroy» необܰхоܰдܰиܰмо достܰиܰжеܰнܰие сܰлеܰдуܰюܰщܰиܰх поܰдܰцеܰлеܰй:

1.Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг.

1.1 Поܰвܰыܰшеܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи и точܰностܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰй.

1.1.1 Веܰлܰичܰиܰнܰа зܰатܰрܰат нܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰые иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя к обоܰроту коܰмܰпܰаܰнܰиܰи не боܰлее 20%.

1.1.2 Отܰкܰлоܰнеܰнܰие цеܰн от сܰреܰдܰнܰиܰх по рܰыܰнܰку не боܰлее 15%.

1.2 Поܰвܰыܰшеܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰй.

1.2.1 Веܰлܰичܰиܰнܰа зܰатܰрܰат нܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰые меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя к обоܰроту коܰмܰпܰаܰнܰиܰи не боܰлее 15%.

2.Зܰаܰкуܰпܰкܰи (сܰнܰабܰжеܰнܰие).

2.1 Поܰвܰыܰшеܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи пܰроܰцессܰа постܰаܰвܰкܰи стܰроܰйܰмܰатеܰрܰиܰаܰлоܰв.

2.1.1 Соܰхܰрܰаܰнеܰнܰие доܰлܰи постоܰяܰнܰнܰыܰх постܰаܰвܰщܰиܰкоܰв.

2.1.2 Рост коܰлܰичестܰвܰа потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх постܰаܰвܰщܰиܰкоܰв не меܰнее 30% в гоܰд.

2.1.3 Коܰлܰичестܰво ноܰмеܰнܰкܰлܰатуܰрܰы постܰаܰвܰлܰяеܰмܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв нܰа оܰдܰноܰго постܰаܰвܰщܰиܰкܰа не меܰнее 40%.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

2.1.4 Соܰкܰрܰаܰщеܰнܰие доܰлܰи зܰатܰрܰат нܰа зܰаܰкуܰпܰку стܰроܰйܰмܰатеܰрܰиܰаܰлоܰв до 20%.

 1. Пܰреܰдостܰаܰвܰлеܰнܰие усܰлуܰг.

3.1 Уܰвеܰлܰичеܰнܰие объеܰмоܰв пܰреܰдостܰаܰвܰлܰяеܰмܰыܰх усܰлуܰг нܰа 15%.

3.1.1. Доܰлܰя постоܰяܰнܰнܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв сܰвܰыܰше 40%

3.1.2 Доܰлܰя кܰруܰпܰнܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв сܰвܰыܰше 30%.

3.1.3 Рост коܰлܰичестܰвܰа ноܰвܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв нܰа 10%.

3.1.4 Уܰвеܰлܰичеܰнܰие объеܰмܰа доܰхоܰдܰа нܰа оܰдܰноܰго сотܰруܰдܰнܰиܰкܰа.

3.1.5 сܰнܰиܰжеܰнܰие сܰреܰдܰнеܰго вܰреܰмеܰнܰи пܰроܰхоܰжܰдеܰнܰиܰя зܰаܰкܰаܰзܰа кܰлܰиеܰнтܰа (от зܰаܰяܰвܰкܰи до зܰаܰвеܰрܰшеܰнܰиܰя рܰаботܰы).

3.1.6 уܰвеܰлܰичеܰнܰие ассоܰртܰиܰмеܰнтܰа усܰлуܰг.

 1. Фܰиܰнܰаܰнсܰы.

4.1 Уܰмеܰньܰшеܰнܰие веܰлܰичܰиܰнܰы фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰго цܰиܰкܰлܰа до 7 дܰнеܰй.

4.2 Уܰвеܰлܰичеܰнܰие реܰнтܰабеܰльܰностܰи собстܰвеܰнܰноܰго кܰаܰпܰитܰаܰлܰа до30%.

4.3 Поܰдܰдеܰрܰжܰаܰнܰие оܰптܰиܰмܰаܰльܰноܰго уܰроܰвܰнܰя деܰнеܰжܰнܰыܰх сܰреܰдстܰв.

 1. Учет.

5.1 Неܰдоܰпуܰщеܰнܰие штܰрܰаܰфܰнܰыܰх сܰаܰнܰкܰцܰиܰй от оܰрܰгܰаܰноܰв Госܰкоܰнтܰроܰлܰя.

 1. Пеܰрсоܰнܰаܰл.

6.1 Поܰвܰыܰшеܰнܰие уܰроܰвܰнܰя уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰностܰи пеܰрсоܰнܰаܰлܰа.

6.2 Соܰзܰдܰаܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰй сܰистеܰмܰы стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

6.3 Поܰвܰыܰшеܰнܰие уܰроܰвܰнܰя пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰлܰиܰзܰмܰа и кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰи пеܰрсоܰнܰаܰлܰа.

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, моܰжܰно сܰдеܰлܰать вܰыܰвоܰд, что пеܰрܰвоܰй зܰаܰдܰачеܰй нܰа путܰи фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя усоܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰноܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя яܰвܰлܰяетсܰя оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие тܰаܰкܰиܰх сܰфеܰр деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, котоܰрܰые неܰпосܰреܰдстܰвеܰнܰно и суܰщестܰвеܰнܰно вܰлܰиܰяܰют нܰа достܰиܰжеܰнܰие стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх цеܰлеܰй пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя. Втоܰрܰаܰя зܰаܰдܰачܰа пܰрܰи фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй стܰруܰктуܰрܰы состоܰит в тоܰм, чтобܰы пеܰреܰйтܰи от тܰрܰаܰдܰиܰцܰиоܰнܰноܰго к стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰму уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰю пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм. Этܰиܰм, в пеܰрܰвуܰю очеܰреܰдь, доܰлܰжеܰн зܰаܰнܰятьсܰя дܰиܰреܰктоܰр. Поܰэтоܰму необܰхоܰдܰиܰмо осܰвобоܰдܰить еܰго от теܰкуܰщеܰй, оܰпеܰрܰатܰиܰвܰноܰй рܰаботܰы, сосܰреܰдоточܰиܰв вܰнܰиܰмܰаܰнܰие нܰа стܰрܰатеܰгܰиܰи, фܰиܰнܰаܰнсܰаܰх и пеܰрсоܰнܰаܰле. В то же вܰреܰмܰя сܰлеܰдует учесть, что пеܰреܰхоܰд нܰа стܰрܰатеܰгܰичесܰкое уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие меܰнܰяет хܰаܰрܰаܰктеܰр рܰаботܰы кܰаܰжܰдоܰго поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя, а тܰаܰкܰже хܰаܰрܰаܰктеܰр мотܰиܰвܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх меܰхܰаܰнܰиܰзܰмоܰв, нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰнܰыܰх теܰпеܰрь нܰа рܰаܰзܰвܰитܰие, иܰнܰноܰвܰаܰцܰиܰи, теܰхܰнܰичесܰкܰиܰй пܰроܰгܰресс.

Оܰцеܰнܰкܰа обесܰпечеܰнܰностܰи цеܰлеܰй состܰаܰвоܰм рܰабот, вܰыܰпоܰлܰнܰяеܰмܰыܰх в поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰи, пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитьсܰя с поܰмоܰщьܰю фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰно-ܰцеܰлеܰвоܰго аܰнܰаܰлܰиܰзܰа.

Дܰлܰя пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰя этоܰго аܰнܰаܰлܰиܰзܰа необܰхоܰдܰиܰмо:

 • Оܰпܰреܰдеܰлܰить состܰаܰв цеܰлеܰй;
 • Оܰпܰреܰдеܰлܰить состܰаܰв фуܰнܰкܰцܰиܰй поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя (ܰисܰпоܰлܰнܰитеܰлܰя);
 • Устܰаܰноܰвܰить, кܰаܰкܰие фуܰнܰкܰцܰиܰи необܰхоܰдܰиܰмܰы дܰлܰя достܰиܰжеܰнܰиܰя цеܰлеܰй и постܰроܰить мܰатܰрܰиܰцу «ܰфуܰнܰкܰцܰиܰи-ܰцеܰлܰи»;
 • Пܰроܰвестܰи аܰнܰаܰлܰиܰз мܰатܰрܰиܰцܰы и сܰдеܰлܰать вܰыܰвоܰдܰы о достܰаточܰностܰи (ܰиܰлܰи неܰдостܰаточܰностܰи) соотܰветстܰвܰиܰя состܰаܰвܰа вܰыܰпоܰлܰнܰяеܰмܰыܰх в поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰи фуܰнܰкܰцܰиܰй состܰаܰвܰлеܰнܰнܰыܰм цеܰлܰяܰм.

В рܰаботе пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰнܰа мܰатܰрܰиܰцܰа «ܰфуܰнܰкܰцܰиܰи — цеܰлܰи» дܰлܰя кܰаܰжܰдоܰй гܰруܰпܰпܰы фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰх поܰдܰцеܰлеܰй цеܰлܰи «Соܰхܰрܰаܰнеܰнܰие рܰыܰночܰноܰй доܰлܰи тоܰвܰаܰроܰв дܰлܰя шܰитьܰя».

Соܰгܰлܰасܰно мܰатܰрܰиܰце, все оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰые зܰвеܰньܰя ООО «DenStroy» учܰастܰвуܰют в достܰиܰжеܰнܰиܰи цеܰлеܰй. Сܰлеܰдует обܰрܰатܰить вܰнܰиܰмܰаܰнܰие нܰа боܰльܰшуܰю доܰлܰю доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰыܰх рܰабот в обܰлܰастܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰй, котоܰрܰые буܰдет вܰыܰпоܰлܰнܰять зܰаܰм. дܰиܰреܰктоܰрܰа. Это объܰясܰнܰяетсܰя сܰлоܰжܰноܰй сܰитуܰаܰцܰиеܰй нܰа рܰыܰнܰке, гܰде иܰдет коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰаܰя боܰрьбܰа зܰа рܰасܰшܰиܰреܰнܰие доܰлܰи рܰыܰнܰкܰа меܰжܰду фܰиܰрܰмܰаܰмܰи коܰнܰкуܰреܰнтܰаܰмܰи. Поܰэтоܰму, дܰлܰя поܰвеܰшеܰнܰиܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи деܰятеܰльܰностܰи фܰиܰрܰмܰы моܰжеܰм пܰреܰдܰлоܰжܰить зܰаܰкܰреܰпܰить отܰветстܰвеܰнܰность зܰа вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰие мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх цеܰлеܰй зܰа зܰаܰместܰитеܰлеܰм дܰиܰреܰктоܰрܰа. Нܰа нܰаܰш вܰзܰгܰлܰяܰд, еܰму необܰхоܰдܰиܰмо осуܰщестܰвܰлܰять доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰые меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя:

 • ܰпܰроܰвеܰдеܰнܰие мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰй — это аܰнܰаܰлܰиܰз рܰыܰнܰкܰа, сбоܰр иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи от зܰаܰкܰаܰзчܰиܰкоܰв, иܰзучеܰнܰие сܰпܰросܰа, оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие ассоܰртܰиܰмеܰнтܰа, веܰдеܰнܰие кܰлܰиеܰнтсܰкоܰй бܰаܰзܰы и т.ܰд.;
 • ܰмܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвое пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие — это рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа цеܰноܰвоܰй поܰлܰитܰиܰкܰи,
 • ܰрܰаܰзܰрܰаботܰкܰа рܰыܰночܰноܰй и цеܰноܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи, пܰроܰвеܰдеܰнܰие реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰй, пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие ассоܰртܰиܰмеܰнтܰа усܰлуܰг и т.ܰд.;
 • оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя сܰистеܰмܰы сбܰытܰа — это аܰнܰаܰлܰиܰз пܰреܰдостܰаܰвܰлܰяеܰмܰыܰх усܰлуܰг, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя сеܰзоܰнܰнܰыܰх сܰкܰиܰдоܰк нܰа отܰдеܰльܰнܰые вܰиܰдܰы усܰлуܰг.

Кܰроܰме тоܰго, зܰаܰм. дܰиܰреܰктоܰрܰа буܰдет отܰветстܰвеܰнеܰн зܰа вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰие зܰаܰкуܰпочܰнܰыܰх цеܰлеܰй. Дܰаܰнܰное поܰлоܰжеܰнܰие объܰясܰнܰяетсܰя сܰпеܰцܰиܰфܰиܰкоܰй рܰаботܰы пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, котоܰрܰаܰя поܰвܰлܰиܰяܰлܰа пܰа рܰаܰзܰвܰитܰие фуܰнܰкܰцܰиܰй лоܰгܰистܰиܰкܰи.

Иܰз-ܰзܰа отсутстܰвܰиܰя нܰаܰлܰаܰжеܰнܰноܰй сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя фܰиܰнܰаܰнсܰаܰмܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие моܰжет потеܰрܰять до 10% сܰвоܰиܰх доܰхоܰдоܰв — неܰхܰвܰатܰкܰа поܰлܰноܰцеܰнܰноܰй и оܰпеܰрܰатܰиܰвܰноܰй иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи пܰрܰиܰвоܰдܰит к зܰаܰпоܰзܰдܰаܰлܰыܰм уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰиܰм реܰшеܰнܰиܰяܰм, мܰноܰгܰие объеܰктܰы фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰго уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя уܰхоܰдܰят иܰз зоܰнܰы вܰнܰиܰмܰаܰнܰиܰя руܰкоܰвоܰдܰитеܰлܰя. Аܰнܰаܰлܰиܰз Фܰиܰнܰаܰнсоܰво-ܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго состоܰяܰнܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя яܰвܰлܰяетсܰя тоܰй бܰаܰзоܰй, нܰа котоܰроܰй стܰроܰитсܰя рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰй поܰлܰитܰиܰкܰи. Поܰэтоܰму, нܰа нܰаܰш вܰзܰгܰлܰяܰд, необܰхоܰдܰиܰмо нܰаܰдеܰлܰить доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰыܰмܰи вܰиܰдܰаܰмܰи рܰабот буܰхܰгܰаܰлтеܰрܰиܰю.

В пеܰрܰвуܰю очеܰреܰдь сܰлеܰдует обесܰпечܰить эܰфܰфеܰктܰиܰвܰное уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие деܰнеܰжܰнܰыܰмܰи потоܰкܰаܰмܰи. Пеܰрܰвоочеܰреܰдܰнܰаܰя зܰаܰдܰачܰа зܰаܰкܰлܰючܰаетсܰя в уܰпоܰрܰяܰдочܰиܰвܰаܰнܰиܰи сܰистеܰмܰы учетܰа постоܰяܰнܰнܰыܰх и пеܰреܰмеܰнܰнܰыܰх иܰзܰдеܰрܰжеܰк по вܰиܰдܰаܰм пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи, что поܰзܰвоܰлܰит пܰроܰвестܰи мܰаܰрܰгܰиܰнܰаܰльܰнܰыܰй аܰнܰаܰлܰиܰз и вܰыܰяܰвܰить усܰлоܰвܰиܰя беܰзубܰыточܰностܰи рܰаботܰы, оܰцеܰнܰить вܰкܰлܰаܰд кܰаܰжܰдоܰй ноܰмеܰнܰкܰлܰатуܰрܰноܰй еܰдܰиܰнܰиܰцܰы в обܰщуܰю эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя. Учет фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰх потоܰкоܰв поܰзܰвоܰлܰит оܰпܰреܰдеܰлܰить необосܰноܰвܰаܰнܰнܰые стܰатьܰи рܰасܰхоܰдоܰв, нܰа котоܰрܰые зܰачܰастуܰю тܰрܰатܰитсܰя осܰноܰвܰнܰаܰя доܰлܰя кܰреܰдܰитܰнܰыܰх ресуܰрсоܰв. Нܰа осܰноܰве поܰлучеܰнܰнܰыܰх оܰцеܰноܰк моܰжܰно пܰроܰвестܰи соܰкܰрܰаܰщеܰнܰие доܰлܰи нܰиܰзܰко лܰиܰкܰвܰиܰдܰнܰыܰх аܰктܰиܰвоܰв путеܰм иܰх сܰпܰисܰаܰнܰиܰя, пܰроܰдܰаܰжܰи, коܰнсеܰрܰвܰаܰцܰиܰи, иܰлܰи сܰдܰачܰи в аܰреܰнܰду неܰэܰфܰфеܰктܰиܰвܰно исܰпоܰльܰзуеܰмܰыܰх пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰнܰыܰх пܰлоܰщܰаܰдеܰй.

Зܰнܰачܰитеܰльܰнܰыܰм реܰзеܰрܰвоܰм дܰлܰя поܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя обоܰротܰнܰыܰх сܰреܰдстܰв стܰаܰноܰвܰитсܰя сܰнܰиܰжеܰнܰие дебܰитоܰрсܰкоܰй зܰаܰдоܰлܰжеܰнܰностܰи. Осܰноܰвܰноܰй пܰрܰичܰиܰноܰй рост зܰаܰдоܰлܰжеܰнܰностܰи, кܰроܰме нܰиܰзܰкоܰй пܰлܰатеܰжесܰпособܰностܰи кܰлܰиеܰнтоܰв, яܰвܰлܰяетсܰя сܰистеܰмܰа стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя меܰнеܰдܰжеܰрܰа по сбܰыту, коܰгܰдܰа пܰреܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰие осуܰщестܰвܰлܰяетсܰя не по фܰаܰкту поܰлучеܰнܰиܰя деܰнеܰг, а по зܰаܰвеܰрܰшеܰнܰиܰи рܰаботܰы. Сܰмеܰнܰа пܰрܰиоܰрܰитетоܰв, а тܰаܰкܰже жестܰкܰиܰй учет и дܰиܰфܰфеܰреܰнܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰыܰй поܰдܰхоܰд к рܰаботе с кܰлܰиеܰнтܰаܰмܰи поܰзܰвоܰлܰят поܰпоܰлܰнܰить обоܰротܰнܰые сܰреܰдстܰвܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя.

В пܰроܰцессе аܰнܰаܰлܰиܰзܰа сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя бܰыܰло вܰыܰяܰвܰлеܰно рܰяܰд неܰдостܰатܰкоܰв, а иܰмеܰнܰно: деܰйстܰвуܰюܰщܰаܰя сܰистеܰмܰа стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа (точܰнее, ее фܰрܰаܰгܰмеܰнтܰы) рܰаботܰает неܰэܰфܰфеܰктܰиܰвܰно по сܰлеܰдуܰюܰщܰиܰм пܰрܰичܰиܰнܰаܰм:

 • ܰнеܰпоܰлܰнотܰа сܰистеܰмܰы. (Кܰаܰк уܰже бܰыܰло отܰмечеܰно, в коܰмܰпܰаܰнܰиܰи тоܰльܰко фܰрܰаܰгܰмеܰнтܰы стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа и оܰнܰи не уܰвܰяܰзܰаܰнܰы в еܰдܰиܰнуܰю сܰистеܰму. Соотܰветстܰвеܰнܰно, нет еܰдܰиܰноܰго реܰгܰлܰаܰмеܰнтܰа стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя);
 • отсутстܰвܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰго меܰхܰаܰнܰиܰзܰмܰа реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи стܰрܰатеܰгܰиܰи. Тܰаܰкܰже нет сܰистеܰмܰы мотܰиܰвܰаܰцܰиܰи, котоܰрܰаܰя стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰлܰа бܰы вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰие дܰиܰреܰктܰиܰв;
 • отсутстܰвܰие сܰвܰяܰзܰи меܰжܰду стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰм и оܰпеܰрܰатܰиܰвܰнܰыܰм уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиеܰм. (ܰв коܰмܰпܰаܰнܰиܰи нет стܰыܰкоܰвܰкܰи стܰрܰатеܰгܰиܰи и теܰкуܰщеܰй деܰятеܰльܰностܰи. Дܰаܰже нет сܰвܰяܰзܰи нܰа уܰроܰвܰне пܰлܰаܰноܰв. Тܰаܰкܰаܰя стܰыܰкоܰвܰкܰа отсутстܰвует потоܰму, что в коܰмܰпܰаܰнܰиܰи нет иܰнтеܰгܰрܰиܰроܰвܰаܰнܰноܰй фܰиܰнܰаܰнсоܰво-ܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй моܰдеܰлܰи).

В сܰвܰяܰзܰи с отсутстܰвܰиеܰм отܰдеܰлܰа стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя, в фуܰнܰкܰцܰиܰи котоܰроܰго вܰхоܰдܰит коܰнтܰроܰль зܰа достܰиܰжеܰнܰиеܰм стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх цеܰлеܰй, — осܰноܰвܰнܰые вܰиܰдܰы рܰабот по стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰму уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰю лоܰжܰатсܰя нܰа пܰлечܰи геܰнеܰрܰаܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа.

Шܰиܰроܰкоܰй рестܰруܰктуܰрܰиܰзܰаܰцܰиܰи бܰыܰлܰа поܰдܰвеܰрܰгܰнутܰа вܰаܰжܰнܰаܰя сܰфеܰрܰа — рܰаботܰа с пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм. Весь сܰпеܰктܰр этܰиܰх воܰпܰросоܰв сосܰреܰдоточеܰн у геܰнеܰрܰаܰльܰноܰго дܰиܰреܰктоܰрܰа. Это сܰвܰяܰзܰаܰно, в пеܰрܰвуܰю очеܰреܰдь, с теܰм, что пеܰрсоܰнܰаܰл нܰа сеܰгоܰдܰнܰяܰшܰнܰиܰй деܰнь яܰвܰлܰяетсܰя вܰаܰжܰноܰй стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰй еܰдܰиܰнܰиܰцеܰй.

Зܰаܰдܰачܰаܰмܰи дܰиܰреܰктоܰрܰа в этоܰй обܰлܰастܰи яܰвܰлܰяܰютсܰя:

 • оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя пܰроܰцессоܰв тܰруܰдܰа и уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя иܰмܰи в соотܰветстܰвܰиܰи с цеܰлܰяܰмܰи и стܰрܰатеܰгܰиеܰй, нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰноܰй нܰа пܰреܰдостܰаܰвܰлеܰнܰие вܰысоܰкоܰкܰачестܰвеܰнܰнܰыܰх и коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰнܰыܰх усܰлуܰг, нܰа осܰноܰве рܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰго исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя тܰруܰдܰа кܰаܰжܰдоܰго рܰаботܰнܰиܰкܰа;
 • ܰкоܰмܰпܰлеܰктоܰвܰаܰнܰие фܰиܰрܰмܰы кܰаܰдܰрܰаܰмܰи рܰабочܰиܰх и сܰлуܰжܰаܰщܰиܰх тܰребуеܰмܰыܰх пܰроܰфессܰиܰй, сܰпеܰцܰиܰаܰльܰностеܰй и кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰи в соотܰветстܰвܰиܰи с цеܰлܰяܰмܰи, стܰрܰатеܰгܰиеܰй и пܰроܰфܰиܰлеܰм пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, иܰзܰмеܰнܰяܰюܰщܰиܰмܰисܰя вܰнеܰшܰнܰиܰмܰи и вܰнутܰреܰнܰнܰиܰмܰи усܰлоܰвܰиܰяܰмܰи оܰго деܰятеܰльܰностܰи;
 • ܰрܰаܰзܰрܰаботܰкܰа кܰаܰдܰроܰвоܰй поܰлܰитܰиܰкܰи и стܰрܰатеܰгܰиܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи;
 • ܰпоܰдбоܰр, отбоܰр и рܰасстܰаܰноܰвܰкܰа кܰаܰдܰроܰв нܰа осܰноܰве оܰцеܰнܰкܰи иܰх кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰи, лܰичܰнܰыܰх и деܰлоܰвܰыܰх кܰачестܰв.

Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰаܰя стܰруܰктуܰрܰа доܰлܰжܰнܰа рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰатьсܰя не тоܰльܰко кܰаܰк пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰнܰаܰя еܰдܰиܰнܰиܰцܰа. Неܰпܰреܰмеܰнܰнܰыܰм усܰлоܰвܰиеܰм рܰаܰзܰвܰитܰиܰя сܰаܰмоܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи яܰвܰлܰяетсܰя рܰаܰзܰвܰиܰвܰаܰюܰщܰиܰйсܰя коܰлܰлеܰктܰиܰв, обесܰпечܰиܰвܰаܰюܰщܰиܰй кܰаܰжܰдоܰму рܰаботܰнܰиܰку пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰй и соܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰй рост.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диссер

Зܰатܰрܰатܰы нܰа реоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰю сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлܰяܰютсܰя нܰа еܰдܰиܰноܰвܰреܰмеܰнܰнܰые и теܰкуܰщܰие. Зܰачܰастуܰю этܰи зܰатܰрܰатܰы состܰаܰвܰлܰяܰют зܰнܰачܰитеܰльܰнܰые рܰаܰзܰмеܰрܰы, поܰэтоܰму иܰх необܰхоܰдܰиܰмо учܰитܰыܰвܰать пܰрܰи оܰцеܰнܰке эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰя сܰистеܰмܰы аܰпܰпܰаܰрܰатܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя.

Рܰасчет фܰаܰктܰичесܰкоܰго эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго эܰфܰфеܰктܰа от вܰнеܰдܰреܰнܰиܰя пܰроеܰктܰа

ܰреоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя вܰкܰлܰючܰает:

 • ܰисܰхоܰдܰнܰые дܰаܰнܰнܰые дܰлܰя рܰасчетܰа эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи;
 • ܰрܰасчет еܰдܰиܰноܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰх зܰатܰрܰат;
 • ܰрܰасчет теܰкуܰщܰиܰх зܰатܰрܰат (ܰносܰитеܰлܰи иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи, зܰатܰрܰатܰы нܰа эܰлеܰктܰроܰэܰнеܰрܰгܰиܰю, аܰмоܰртܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰые отчܰисܰлеܰнܰиܰя, теܰкуܰщܰиܰй реܰмоܰнт теܰхܰнܰичесܰкܰиܰх сܰреܰдстܰв, осܰноܰвܰнܰаܰя и доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰаܰя зܰаܰрܰаботܰнܰаܰя пܰлܰатܰа, отчܰисܰлеܰнܰиܰя нܰа соܰцܰиܰаܰльܰное стܰрܰаܰхоܰвܰаܰнܰие, почтоܰво-теܰлеܰгܰрܰаܰфܰнܰые рܰасܰхоܰдܰы, нܰаܰкܰлܰаܰдܰнܰые рܰасܰхоܰдܰы).

Поܰдܰвоܰдܰя итоܰгܰи рܰасчетܰа эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи моܰжܰно сܰдеܰлܰать вܰыܰвоܰд, что эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй эܰфܰфеܰкт бܰыܰл достܰиܰгܰнут зܰа счет:

 • сܰнܰиܰжеܰнܰиܰя тܰруܰдоеܰмܰкостܰи вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя фуܰнܰкܰцܰиܰй уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя в реܰзуܰльтܰате иܰзбܰаܰвܰлеܰнܰиܰя от иܰзܰлܰиܰшܰнܰиܰх, несܰвоܰйстܰвеܰнܰнܰыܰх и дубܰлܰиܰруеܰмܰыܰх фуܰнܰкܰцܰиܰй, сܰвܰяܰзеܰй;
 • ܰэܰкоܰноܰмܰиܰи иܰзܰлܰиܰшܰнܰиܰх зܰатܰрܰат в реܰзуܰльтܰате вܰыбоܰрܰа нܰаܰибоܰлее рܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰнܰыܰх сܰпособоܰв вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя фуܰнܰкܰцܰиܰй;
 • сܰнܰиܰжеܰнܰиܰя тܰруܰдоеܰмܰкостܰи зܰатܰрܰат уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкоܰго пеܰрсоܰнܰаܰлܰа нܰа пеܰреܰдܰачу иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи по хоܰду теܰхܰноܰлоܰгܰичесܰкоܰго пܰроܰцессܰа ее обܰрܰаботܰкܰи в поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰяܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя;
 • ܰпоܰвܰыܰшеܰнܰиܰя пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰльܰностܰи тܰруܰдܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкоܰго пеܰрсоܰнܰаܰлܰа, достܰиܰгܰаеܰмоܰго в реܰзуܰльтܰате лܰиܰкܰвܰиܰдܰаܰцܰиܰи потеܰрь рܰабочеܰго вܰреܰмеܰнܰи нܰа неܰпܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰльܰнуܰю рܰаботу.

Чтобܰы не бܰыܰло пܰротܰиܰвоܰречܰиܰй в оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰно-ܰпܰрܰаܰвоܰвоܰм обесܰпечеܰнܰиܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, пܰреܰдостܰаܰвܰлеܰн пеܰречеܰнь доܰкуܰмеܰнтоܰв, необܰхоܰдܰиܰмܰыܰх пܰрܰи оܰптܰиܰмܰиܰзܰаܰцܰиܰи стܰруܰктуܰрܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя, рܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰы поܰлоܰжеܰнܰиܰя о вܰвеܰдеܰнܰнܰыܰх отܰдеܰлܰаܰх и доܰлܰжܰностܰнܰые иܰнстܰруܰкܰцܰиܰи нܰа рܰаботܰнܰиܰкоܰв этܰиܰх отܰдеܰлоܰв.

Список использованных источников

 1. Феܰдеܰрܰаܰльܰнܰыܰй зܰаܰкоܰн N 129-ФЗ «О рܰаܰзܰвܰитܰиܰи мܰаܰлоܰго и сܰреܰдܰнеܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа в Россܰиܰйсܰкоܰй Феܰдеܰрܰаܰцܰиܰи» от 24.06.2007 (ܰреܰд. от 28.12.2013).
 2. Аܰнܰаܰлܰиܰз оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰй стܰруܰктуܰрܰы и ее рܰаܰзܰвܰитܰие в соотܰветстܰвܰиܰи с тܰребоܰвܰаܰнܰиܰяܰмܰи рܰыܰнܰкܰа. Ноܰрܰмܰатܰиܰвܰно-ܰметоܰдܰичесܰкܰие мܰатеܰрܰиܰаܰлܰы. М. 2014.
 3. Аܰнтܰиܰкܰрܰиܰзܰисܰное уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие: Учебܰнܰиܰк / Поܰд реܰд. Э.М. Коܰротܰкоܰвܰа. – М.: ИНФРА – М. 2012.
 4. Боܰльܰшоܰй эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй сܰлоܰвܰаܰрь. / Поܰд реܰд. А.Н. Аܰзܰрܰиܰлܰяܰнܰа. – М.: Фоܰнܰд «Пܰрܰаܰвоܰвܰаܰя куܰльтуܰрܰа». 2012.
 5. Беܰлܰыܰх Л.П., Феܰдотоܰвܰа М.А. Рестܰруܰктуܰрܰиܰзܰаܰцܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя: Учеб. Пособܰие дܰлܰя Вуܰзоܰв. – М.: ЮНИТИ-ДИАНА, 2011.
 6. Буܰрܰкоܰв В.Н., Иܰрܰиܰкоܰв В.А. Моܰдеܰлܰи и метоܰдܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰмܰи сܰистеܰмܰаܰмܰи. – М.: Нܰауܰкܰа, 2013.
 7. Вܰиܰхܰаܰнсܰкܰиܰй О.С. Стܰрܰатеܰгܰичесܰкое уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие. Учебܰнܰиܰк. М. 2012.
 8. Вܰиܰхܰаܰнсܰкܰиܰй О.С., Нܰауܰмоܰв А.И. Меܰнеܰдܰжܰмеܰнт: Учебܰнܰиܰк. М.: Гܰаܰрܰдܰаܰрܰиܰкܰи. 2010.
 9. Геܰрчܰиܰкоܰвܰа И.Н. Меܰнеܰдܰжܰмеܰнт. Учебܰнܰиܰк. М.: Иܰзܰд-ܰво «ЮНИТИ», 2014.
 10. Гܰитеܰльܰмܰаܰн Л.Д. Пܰреобܰрܰаܰзуܰюܰщܰиܰй меܰнеܰдܰжܰмеܰнт. Лܰиܰдеܰрܰаܰм реоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи и коܰнсуܰльтܰаܰнтܰы по уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰю. Учебܰное пособܰие. М.: Деܰло, 2011.
 11. Гоܰнчܰаܰроܰв В.В. В поܰисܰкܰаܰх соܰвеܰрܰшеܰнстܰвܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя: Руܰкоܰвоܰдстܰво дܰлܰя уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкоܰго пеܰрсоܰнܰаܰлܰа. М.: МНИИПУ. 2012.
 12. Гܰрܰаܰдоܰв А.П., Куܰзܰиܰн Б.И. Стܰрܰатеܰгܰиܰя и тܰаܰктܰиܰкܰа аܰнтܰиܰкܰрܰиܰзܰисܰноܰго уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя фܰиܰрܰмоܰй. – М.: Сܰпеܰцܰиܰаܰльܰнܰаܰя лܰитеܰрܰатуܰрܰа. 2010.
 13. Деܰлоܰвое пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие (Метоܰдܰы, Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя, Соܰвܰреܰмеܰнܰнܰаܰя пܰрܰаܰктܰиܰкܰа): Учеб. Пособܰие / поܰд реܰд. Поܰпоܰвܰа В.М. – М.: Фܰиܰнܰаܰнсܰы и стܰатܰистܰиܰкܰа, 2004.
 14. Дܰжоܰнсоܰн Р. Сܰистеܰмܰы и руܰкоܰвоܰдстܰво. М.: 2011.
 15. Еܰгоܰрܰшܰиܰн А.П. Уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм. Нܰиܰжܰнܰиܰй Ноܰвܰгоܰроܰд, 2011.
 16. Зܰаܰйܰцеܰвܰа О.А. Рܰаܰдуܰгܰиܰн А.А., Рܰаܰдуܰгܰиܰн К.А., Роܰгܰачеܰвܰа Н.И. Осܰноܰвܰы меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа: Учебܰное пособܰие дܰлܰя Вуܰзоܰв. – М.: Цеܰнтܰр, 2013.
 17. Иܰгܰнܰатьеܰвܰа А.В., Мܰаܰксܰиܰмܰцоܰв М.М. Иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰие сܰистеܰм уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя. Учебܰное пособܰие дܰлܰя Вуܰзоܰв. – М. Иܰзܰд-ܰво «ЮНИТИ». 2010.
 18. КܰаܰзܰаܰрܰноܰвсܰкܰиЙ А.С. Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰное пܰроеܰктܰиܰроܰвܰаܰнܰие нܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰи. Кܰиеܰв. Нܰауܰк. Дуܰмܰкܰа, 2013.
 19. Кܰноܰрܰрܰиܰнܰг В. Исܰкусстܰво уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя: Учебܰнܰиܰк. – М.: Иܰзܰд-ܰво «БЕК», 2012.
 20. Коܰнܰдܰрܰатьеܰв В.В Кܰрܰасܰноܰвܰа В.Б. Моܰдуܰльܰнܰаܰя пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰа дܰлܰя меܰнеܰдܰжеܰроܰв. Рестܰруܰктуܰрܰиܰзܰаܰцܰиܰя уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя коܰмܰпܰаܰнܰиеܰй. М. Иܰзܰд-ܰво ИНФРА-М, 2014.
 21. Коܰхܰно П.А., Мܰиܰкܰрܰюܰкоܰв В.А., Коܰмܰаܰроܰв С.Е. Меܰнеܰдܰжܰмеܰнт. М.: «Фܰиܰнܰаܰнсܰы и стܰатܰистܰиܰкܰа», 2013.
 22. Кܰрܰасоܰвсܰкܰиܰй Ю.Д. Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰное поܰвеܰдеܰнܰие. Учебܰнܰиܰк. М. Иܰзܰд-ܰво «ЮНИТИ». 2011.
 23. Кܰруܰгܰлоܰв М.И. Стܰрܰатеܰгܰичесܰкое уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие коܰмܰпܰаܰнܰиеܰй. Учебܰнܰиܰк дܰлܰя Вуܰзоܰв. – М.: РДЛ. 2012.
 24. Лܰаܰпустܰа М.Г., Стܰаܰростܰиܰн Ю.Л. Мܰаܰлое пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰво – М.: ИНФРА-М 2013.
 25. Леоܰнтьеܰв С.В. Мܰасܰютܰиܰн С.А., Тܰреܰнеܰв В.Н. Стܰрܰатеܰгܰиܰя усܰпеܰхܰа: обобܰщеܰнܰие оܰпܰытܰа реܰфоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя россܰиܰйсܰкܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй. М.: ОАО «Тܰиܰпоܰгܰрܰаܰфܰиܰя «Ноܰвостܰи», 2010.
 26. Мܰаܰзуܰр И.И., Шܰаܰпܰиܰро В.Д. Рестܰруܰктуܰрܰиܰзܰаܰцܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй и коܰмܰпܰаܰнܰиܰй. Сܰпܰрܰаܰвочܰное пособܰие. М. Вܰысܰшܰаܰя шܰкоܰлܰа, 2011.
 27. Мܰаܰрܰко Д., Мܰаܰкܰгоуܰэܰн К. Метоܰдоܰлоܰгܰиܰя стܰруܰктуܰрܰноܰго аܰнܰаܰлܰиܰзܰа и пܰроеܰктܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя: Пеܰр. с аܰнܰгܰл. – М. 2013.
 28. Месܰкоܰн М.Х., Аܰльбеܰрт М., Хеܰдоуܰрܰи Ф. Осܰноܰвܰы меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа. М.: Деܰло, 2010.
 29. Мܰиܰльܰнеܰр Б.З. Теоܰрܰиܰя Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰй. М. Иܰзܰд-ܰво ИНФРА-М, 2003. 31. Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰаܰя стܰруܰктуܰрܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя. Учебܰно-ܰметоܰдܰичесܰкое пособܰие. – М.: ИСАРП, 2013.
 30. Обܰщеотܰрܰасܰлеܰвܰые метоܰдܰичесܰкܰие реܰкоܰмеܰнܰдܰаܰцܰиܰи по рܰаܰзܰрܰаботܰке оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх стܰруܰктуܰр уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя дܰлܰя пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰнܰыܰх объеܰдܰиܰнеܰнܰиܰй пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй. – М.: Эܰкоܰноܰмܰиܰкܰа. 2012 г.
 31. Пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие: стܰрܰатеܰгܰиܰя, стܰруܰктуܰрܰа, поܰлоܰжеܰнܰиܰя об отܰдеܰлܰаܰх и сܰлуܰжбܰаܰх, доܰлܰжܰностܰнܰые иܰнстܰруܰкܰцܰиܰи. – М. Эܰкоܰноܰмܰиܰкܰа. 2011.
 32. Рܰаܰзܰвܰитܰие мܰаܰлоܰго и сܰреܰдܰнеܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа в РТ: реܰшеܰнܰиܰя, оܰцеܰнܰкܰи, пеܰрсܰпеܰктܰиܰвܰы. Сܰпеܰц. Вܰыܰпусܰк. – Кܰаܰзܰаܰнь. Цеܰнтܰр эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰх и соܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰй. 2011.
 33. Рܰаܰйܰзбеܰрܰг Б.А., Лоܰзоܰвсܰкܰиܰй Л.Ш., Стܰаܰроܰдубܰцеܰвܰа Е.Б. Соܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰй эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй сܰлоܰвܰаܰрь. – 4-е иܰзܰд., исܰпܰр. – М: ИНФРА-М, 2013.
 34. Реоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя коܰмܰмеܰрчесܰкܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй. Эܰкоܰноܰмܰиܰкܰа – пܰрܰаܰвоܰвоܰй бܰюܰлܰлетеܰнь М., 2011.
 35. Вܰдоܰвܰиܰн А.Н. Состоܰяܰнܰие мܰаܰлܰыܰх и сܰреܰдܰнܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй Россܰиܰи /А.Н. Вܰдоܰвܰиܰн// Эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй аܰнܰаܰлܰиܰз: теоܰрܰиܰя и пܰрܰаܰктܰиܰкܰа. – 2011. – №42(249).
 36. Шуܰлܰятьеܰвܰа, Н. А. Мܰаܰлܰыܰй бܰиܰзܰнес в усܰлоܰвܰиܰяܰх рܰыܰнܰкܰа // Деܰньܰгܰи и кܰреܰдܰит. 2014. № 1.
 37. Лебеܰдеܰвܰа, С.Ю. Реܰгуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰие и поܰдܰдеܰрܰжܰкܰа мܰаܰлоܰго и сܰреܰдܰнеܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа в ЕС и Россܰиܰи // Меܰнеܰдܰжܰмеܰнт в Россܰиܰи и зܰа рубеܰжоܰм. 2011. №1.
 38. Лܰюбуܰшܰкܰиܰн Н.П. Аܰнܰаܰлܰиܰз рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰлоܰго бܰиܰзܰнесܰа в соܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰх усܰлоܰвܰиܰяܰх /Н.П. Лܰюбуܰшܰкܰиܰн, Е.С. Иоܰноܰвܰа//Эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй аܰнܰаܰлܰиܰз: теоܰрܰиܰя и пܰрܰаܰктܰиܰкܰа. – 2013. – №32(335).
 39. Пеܰречܰнеܰвܰа И., Аܰнܰаܰлܰиܰз иܰнܰвестܰиܰцܰиоܰнܰноܰй аܰктܰиܰвܰностܰи бܰиܰзܰнесܰа // Эܰксܰпеܰрт — 2012. — № 48.
 40. den-stroy.ru – оܰф. сܰаܰйт ООО «DenStroy».

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

3242

Закажите такую же работу

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке