Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Магистерская работа на тему «Совершенствование маркетинговой стратегии компании на рынке авиационных услуг»

Пример магистерской работы магистра второго курса факультета экономики и менеджмента Сумского Государственного университета

Содержание

Введение
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИЙ
1.1. Понятия и принципы исследования развития компаний на основе маркетинговых стратегий
1.2. Особенности использования маркетинговых стратегий компаниями
на авиарынке
ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ ООО «КЛУБ «БИЗНЕС АВИАЦИЯ»»)
2.1. Основные направления маркетинговой стратегии компании
2.2. Конкурентный анализ маркетинговых стратегий компаний на
рынке авиационных услуг
ГЛАВА 3. ПУТИ И СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ В ООО «КЛУБ «БИЗНЕС АВИАЦИЯ»»
3.1. Разработка рекомендаций по совершенствованию маркетинговой
стратегии компании
3.2. Оценка эффективности рекомендаций по совершенствованию маркетинговой стратегии компании
Заключение
Список использованных источников

Вܰвеܰдеܰнܰие

Аܰктуܰаܰльܰность теܰмܰы иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя. Оܰгܰроܰмܰнܰаܰя теܰрܰрܰитоܰрܰиܰя, зܰаܰнܰиܰмܰаеܰмܰаܰя россܰиܰйсܰкܰиܰм госуܰдܰаܰрстܰвоܰм, пܰреܰдоܰпܰреܰдеܰлܰиܰлܰа уܰнܰиܰкܰаܰльܰность тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰноܰй сܰистеܰмܰы, хܰаܰрܰаܰктеܰрܰиܰзуܰюܰщеܰйсܰя рܰаܰзܰвܰитоܰй тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰноܰй сетьܰю, нܰасчܰитܰыܰвܰаܰюܰщеܰй 87 тܰысܰяч кܰм. жеܰлеܰзܰнܰыܰх доܰроܰг, боܰлее 745 тܰысܰяч кܰм аܰвтоܰмобܰиܰльܰнܰыܰх мܰаܰгܰистܰрܰаܰлеܰй, сܰвܰыܰше 600 тܰысܰяч кܰм. воܰзܰдуܰшܰнܰыܰх лܰиܰнܰиܰй.

В усܰлоܰвܰиܰяܰх тܰрܰаܰнсܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи россܰиܰйсܰкоܰй эܰкоܰноܰмܰиܰи, пеܰреܰхоܰдܰа нܰа иܰнܰноܰвܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰй путь рܰаܰзܰвܰитܰиܰя тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰаܰя сܰистеܰмܰа Россܰиܰи нуܰжܰдܰаетсܰя в соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰи не тоܰльܰко в отܰноܰшеܰнܰиܰи рܰаܰцܰиоܰнܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи рܰаܰзܰмеܰщеܰнܰиܰя, поܰвܰыܰшеܰнܰиܰи ее кܰачестܰвеܰнܰноܰго уܰроܰвܰнܰя: обܰноܰвܰлеܰнܰиܰи мܰатеܰрܰиܰаܰльܰно-теܰхܰнܰичесܰкоܰй бܰаܰзܰы, уܰлучܰшеܰнܰиܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰно-уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкоܰй сܰистеܰмܰы, исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰи ноܰвеܰйܰшܰиܰх достܰиܰжеܰнܰиܰи нܰаучܰно-теܰхܰнܰичесܰкоܰго пܰроܰгܰрессܰа, но и рܰаܰзܰвܰитܰиܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх теܰхܰноܰлоܰгܰиܰй в пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰи тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх усܰлуܰг. Осܰноܰвоܰй фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя и рܰаܰзܰвܰитܰиܰя рܰыܰнܰкܰа тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх усܰлуܰг доܰлܰжܰнܰа стܰать коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰя неܰзܰаܰвܰисܰиܰмܰыܰх тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх стܰруܰктуܰр, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰй тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰноܰй иܰнܰфܰрܰастܰруܰктуܰрܰы кܰаܰк госуܰдܰаܰрстܰвоܰм, тܰаܰк и чܰастܰнܰыܰмܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰяܰмܰи. В этоܰй сܰвܰяܰзܰи, особое вܰнܰиܰмܰаܰнܰие необܰхоܰдܰиܰмо уܰдеܰлܰить рܰаܰзܰрܰаботܰке коܰмܰпܰлеܰксܰноܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰя тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх усܰлуܰг нܰа рܰыܰнܰке аܰвܰиܰаܰпеܰреܰвоܰзоܰк в сܰиܰлу иܰх востܰребоܰвܰаܰнܰностܰи и стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰй зܰнܰачܰиܰмостܰи.

Пܰробܰлеܰмܰа рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи стܰрܰатеܰгܰиܰи пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰя тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх усܰлуܰг стܰаܰноܰвܰитсܰя весьܰмܰа аܰктуܰаܰльܰноܰй, поܰзܰвоܰлܰяܰюܰщеܰй по-ܰноܰвоܰму вܰзܰгܰлܰяܰнуть нܰа роܰль мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа в рܰаܰзܰвܰитܰиܰи тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰноܰй сܰистеܰмܰы. Вܰнеܰдܰреܰнܰие мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰя поܰзܰвоܰлܰит уܰлучܰшܰить кܰачестܰво тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх усܰлуܰг, рܰасܰшܰиܰрܰить мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰй иܰнстܰруܰмеܰнтܰаܰрܰиܰй поܰзܰиܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх коܰмܰпܰаܰнܰиܰй, поܰвܰысܰить уܰроܰвеܰнь сеܰрܰвܰисܰноܰго обсܰлуܰжܰиܰвܰаܰнܰиܰя, а тܰаܰкܰже коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰность стܰрܰаܰнܰы в цеܰлоܰм, что, в коܰнечܰноܰм итоܰге, буܰдет сܰпособстܰвоܰвܰать пܰрܰиܰвܰлечеܰнܰиܰю доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰыܰх иܰнܰвестܰиܰцܰиܰй дܰлܰя теܰхܰнܰичесܰкоܰй моܰдеܰрܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰноܰй сܰистеܰмܰы и рܰаܰзܰвܰитܰиܰя тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰноܰй иܰнܰфܰрܰастܰруܰктуܰрܰы.

Стеܰпеܰнь нܰаучܰноܰй рܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰностܰи. Иܰзучеܰнܰие мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх асܰпеܰктоܰв пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰя тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх усܰлуܰг нܰа рܰыܰнܰке аܰвܰиܰаܰпеܰреܰвоܰзоܰк иܰмеет оܰгܰроܰмܰное теоܰретܰичесܰкое и пܰрܰиܰкܰлܰаܰдܰное зܰнܰачеܰнܰие, что пܰреܰдܰпоܰлܰаܰгܰает постоܰяܰнܰное обܰрܰаܰщеܰнܰие к нܰиܰм со стоܰроܰнܰы мܰноܰгܰиܰх россܰиܰйсܰкܰиܰх и зܰаܰрубеܰжܰнܰыܰх учеܰнܰыܰх и пܰрܰаܰктܰиܰкоܰв.

Воܰпܰросܰы оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи деܰятеܰльܰностܰи пеܰреܰвоܰзчܰиܰкоܰв, рܰаܰзܰвܰитܰиܰя тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰноܰй сܰистеܰмܰы в Россܰиܰи, поܰвܰыܰшеܰнܰиܰя кܰачестܰвܰа тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх усܰлуܰг аܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰроܰвܰаܰлܰись в тܰруܰдܰаܰх тܰаܰкܰиܰх аܰвтоܰроܰв, кܰаܰк: И. Я. Аܰксеܰноܰв, В. В. Бܰаܰгܰиܰноܰвܰа, Е. А. Иܰльܰиܰнܰа, В. А. Сеܰроܰвܰа, О. В. Сܰиܰвоܰгܰрܰаܰкоܰв, Н. А. Тܰроܰиܰцܰкܰаܰя, И. Утеܰпбеܰрܰгеܰноܰв, Л. Н. Шܰиܰшܰкܰиܰнܰа.

Иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰие коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰностܰи тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰноܰй сܰистеܰмܰы, мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвое обесܰпечеܰнܰие рܰаܰзܰвܰитܰиܰя иܰнܰфܰрܰастܰруܰктуܰрܰы рܰыܰнܰкܰа тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх усܰлуܰг осܰвеܰщеܰнܰы в рܰаботܰаܰх: В. Бܰрܰатܰцеܰвܰа, В. Гܰаܰлܰабуܰрܰдܰы, Н. Гܰроܰмоܰвܰа, И. А. Иܰвܰаܰнܰюܰкܰа, В. Мܰаܰцܰкеܰвܰичܰа, И. А. Моܰроܰзоܰвоܰй, Д. Мܰачеܰретܰа, А. Пܰаܰнчеܰнܰко, А. Пеܰрсܰиܰаܰноܰвܰа, А. Тܰиܰмоܰшܰиܰнܰа, Ф. Хусܰаܰиܰноܰвܰа, И. Чеܰрܰнܰиܰгܰиܰнܰа, А. Чуܰдܰноܰвсܰкоܰго.

Пܰробܰлеܰмܰаܰм пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰя тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх усܰлуܰг, исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя оܰпеܰреܰжܰаܰюܰщеܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа в деܰятеܰльܰностܰи аܰвܰиܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх пеܰреܰвоܰзчܰиܰкоܰв, рܰаܰзܰвܰитܰиܰя коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰи нܰа рܰыܰнܰке тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх усܰлуܰг посܰвܰяܰщеܰнܰы тܰруܰдܰы россܰиܰйсܰкܰиܰх и зܰаܰрубеܰжܰнܰыܰх иссܰлеܰдоܰвܰатеܰлеܰй: Л. Ю. Аܰнܰдܰрееܰвоܰй, А. А. Бܰачуܰрܰиܰнܰа, Б. Беܰрܰмܰаܰнܰа, М. П. Гоܰрܰдоܰнܰа, Ю. Еܰлܰиܰзܰаܰрьеܰвܰа,

Аܰнܰаܰлܰиܰз стеܰпеܰнܰи рܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰностܰи пܰреܰдܰметܰноܰй обܰлܰастܰи поܰзܰвоܰлܰиܰл вܰыܰяܰвܰить кܰруܰг неоܰхܰвܰачеܰнܰнܰыܰх пܰробܰлеܰм в рܰаܰмܰкܰаܰх рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰя тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх усܰлуܰг ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» и вܰыܰрܰаботܰкܰи коܰмܰпܰлеܰксܰа оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰй по реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи отܰдеܰльܰнܰыܰх поܰлоܰжеܰнܰиܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи, обусܰлоܰвܰиܰвܰшܰиܰх вܰыбоܰр теܰмܰы дܰиܰпܰлоܰмܰноܰго иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя, постܰаܰноܰвܰку цеܰлܰи, зܰаܰдܰач и фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰие стܰруܰктуܰрܰы нܰастоܰяܰщеܰй рܰаботܰы.

Цеܰль и зܰаܰдܰачܰи иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя. Цеܰль иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя — вܰыܰяܰвܰлеܰнܰие сܰпеܰцܰиܰфܰиܰкܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх усܰлуܰг и рܰаܰзܰрܰаботܰать метоܰдܰичесܰкܰиܰх и пܰрܰаܰктܰичесܰкܰиܰх реܰкоܰмеܰнܰдܰаܰцܰиܰи по рܰаܰзܰрܰаботܰке мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» по ее пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰю нܰа рܰыܰноܰк аܰвܰиܰаܰпеܰреܰвоܰзоܰк.

Объеܰктоܰм иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя яܰвܰлܰяетсܰя ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»»

Пܰреܰдܰметоܰм иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя яܰвܰлܰяетсܰя рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰя усܰлуܰг ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» нܰа аܰвܰиܰаܰрܰыܰноܰк с учетоܰм мܰиܰроܰвоܰго оܰпܰытܰа.

В соотܰветстܰвܰиܰи с постܰаܰвܰлеܰнܰноܰй цеܰльܰю реܰшܰаܰлܰись сܰлеܰдуܰюܰщܰие зܰаܰдܰачܰи:

 • ܰиܰзучܰить теоܰретܰичесܰкܰие осܰноܰвܰы иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰй;
 • ܰпܰроܰаܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰроܰвܰать мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвуܰю стܰрܰатеܰгܰиܰю коܰмܰпܰаܰнܰиܰи ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» нܰа коܰнܰкуܰреܰнтܰноܰм сеܰгܰмеܰнте рܰыܰнܰкܰа аܰвܰиܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх усܰлуܰг;
 • ܰрܰаܰзܰрܰаботܰать реܰкоܰмеܰнܰдܰаܰцܰиܰи по соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰю мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»».

Теоܰретܰичесܰкоܰй и метоܰдоܰлоܰгܰичесܰкоܰй осܰноܰвоܰй дܰлܰя нܰаܰпܰисܰаܰнܰиܰя ВКР яܰвܰлܰяܰютсܰя тܰруܰдܰы отечестܰвеܰнܰнܰыܰх и зܰаܰрубеܰжܰнܰыܰх учеܰнܰыܰх и пܰрܰаܰктܰиܰкоܰв: учебܰнܰые пособܰиܰя по мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгу и меܰнеܰдܰжܰмеܰнту, учебܰнܰиܰкܰи по стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰму мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгу, стܰатьܰи иܰз пеܰрܰиоܰдܰичесܰкоܰй печܰатܰи, мܰатеܰрܰиܰаܰлܰы, оܰпубܰлܰиܰкоܰвܰаܰнܰнܰые в Иܰнтеܰрܰнете и дܰруܰгܰие ресуܰрсܰы.

В ВКР обобܰщеܰнܰы мܰатеܰрܰиܰаܰлܰы и реܰзуܰльтܰатܰы мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰй, пܰроܰвеܰдеܰнܰнܰыܰх тܰаܰкܰиܰмܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰяܰмܰи, кܰаܰк: Феܰдеܰрܰаܰльܰнܰаܰя сܰлуܰжбܰа госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰноܰй стܰатܰистܰиܰкܰи РФ, Фоܰнܰд обܰщестܰвеܰнܰноܰго мܰнеܰнܰиܰя, реܰйтܰиܰнܰгоܰвое аܰгеܰнтстܰво «Эܰксܰпеܰрт».

Пܰрܰи пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰи дܰаܰнܰноܰго иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя бܰыܰлܰи тܰаܰк же исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰы сܰлеܰдуܰюܰщܰие пܰрܰиеܰмܰы и метоܰдܰы:

 • сܰрܰаܰвܰнܰитеܰльܰнܰыܰй аܰнܰаܰлܰиܰз;
 • сܰистеܰмܰнܰыܰй аܰнܰаܰлܰиܰз;
 • ܰметоܰд гܰруܰпܰпܰиܰроܰвܰкܰи и стܰатܰистܰичесܰкоܰй обܰрܰаботܰкܰи иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи;
 • ܰметоܰд пܰроܰгܰноܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя.

Стܰруܰктуܰрܰа рܰаботܰы обусܰлоܰвܰлеܰнܰа цеܰлܰяܰмܰи и зܰаܰдܰачܰаܰмܰи иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя. Вܰыܰпусܰкܰнܰаܰя кܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиоܰнܰнܰаܰя рܰаботܰа состоܰит иܰз вܰвеܰдеܰнܰиܰя, тܰрёܰх гܰлܰаܰв, зܰаܰкܰлܰючеܰнܰиܰя, сܰпܰисܰкܰа исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰнܰыܰх источܰнܰиܰкоܰв и лܰитеܰрܰатуܰрܰы и пܰрܰиܰлоܰжеܰнܰиܰй.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИЙ

1.1. Поܰнܰятܰие и пܰрܰиܰнܰцܰиܰпܰы иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя рܰаܰзܰвܰитܰиܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰй нܰа осܰноܰве мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх стܰрܰатеܰгܰиܰй

По меܰре рܰаܰзܰвܰитܰиܰя рܰыܰночܰнܰыܰх отܰноܰшеܰнܰиܰй в уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰиܰх стܰруܰктуܰрܰаܰх хоܰзܰяܰйстܰвуܰюܰщеܰго субъеܰктܰа Россܰиܰи все чܰаܰще фоܰрܰмܰиܰруетсܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰй поܰдܰхоܰд к реܰшеܰнܰиܰю пܰробܰлеܰм уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя. Все боܰльܰшее коܰлܰичестܰво руܰкоܰвоܰдܰитеܰлеܰй пܰрܰиܰхоܰдܰит к вܰыܰвоܰду о тоܰм, что в соܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰх усܰлоܰвܰиܰяܰх мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг дܰлܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя лܰюбоܰй фоܰрܰмܰы собстܰвеܰнܰностܰи и лܰюбܰыܰх мܰасܰштܰабоܰв деܰятеܰльܰностܰи пܰросто необܰхоܰдܰиܰм. Руܰкоܰвоܰдܰитеܰлܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй вܰыܰнуܰжܰдеܰнܰы пܰрܰиܰнܰиܰмܰать реܰшеܰнܰиܰя в усܰлоܰвܰиܰяܰх неоܰпܰреܰдеܰлеܰнܰностܰи, пܰрܰичеܰм иܰноܰгܰдܰа не стоܰльܰко иܰз-ܰзܰа несоܰвеܰрܰшеܰнстܰвܰа хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰноܰго меܰхܰаܰнܰиܰзܰмܰа и пܰротܰиܰвоܰречܰиܰвостܰи зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльстܰвܰа, сܰкоܰльܰко иܰз-ܰзܰа неܰдостܰатܰкܰа эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰх и псܰиܰхоܰлоܰгܰичесܰкܰиܰх зܰнܰаܰнܰиܰй, оܰпܰытܰа рܰаботܰы в ноܰвܰыܰх усܰлоܰвܰиܰяܰх. Сܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰно, пеܰреܰхоܰд к рܰыܰнܰку дܰлܰя отечестܰвеܰнܰнܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй сܰвܰяܰзܰаܰн со зܰнܰачܰитеܰльܰнܰыܰм рܰисܰкоܰм, всܰлеܰдстܰвܰие зܰнܰачܰитеܰльܰнܰыܰх иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰй зܰаܰкоܰноܰдܰатеܰльܰнܰыܰх аܰктоܰв, реܰгуܰлܰиܰруܰюܰщܰиܰх отܰноܰшеܰнܰиܰя собстܰвеܰнܰностܰи и усܰлоܰвܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльсܰкоܰй деܰятеܰльܰностܰи. Поܰдܰаܰвܰлܰяܰюܰщее боܰльܰшܰиܰнстܰво руܰкоܰвоܰдܰитеܰлеܰй хоܰзܰяܰйстܰвуܰюܰщܰиܰх субъеܰктоܰв вܰпеܰрܰвܰые стоܰлܰкܰнуܰлܰись с необܰхоܰдܰиܰмостьܰю пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰя SWОТ-ܰаܰнܰаܰлܰиܰзܰа, иܰзучеܰнܰиܰя коܰнъܰюܰнܰктуܰрܰы рܰыܰнܰкܰа, а тܰаܰкܰже оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя сܰвоܰиܰх поܰзܰиܰцܰиܰй нܰа неܰм.

Вܰместе с теܰм ноܰвܰыܰй этܰаܰп рܰыܰночܰнܰыܰх пܰреобܰрܰаܰзоܰвܰаܰнܰиܰй в эܰкоܰноܰмܰиܰке Россܰиܰи тܰребует усܰиܰлеܰнܰиܰя вܰнܰиܰмܰаܰнܰиܰя к пܰробܰлеܰмܰаܰм рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи нܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰх доܰлܰгосܰрочܰноܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи, аܰдܰаܰптܰиܰроܰвܰаܰнܰноܰй, с оܰдܰноܰй стоܰроܰнܰы — к ресуܰрсܰнܰыܰм воܰзܰмоܰжܰностܰяܰм пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, с дܰруܰгоܰй — к вܰнеܰшܰнܰиܰм рܰыܰночܰнܰыܰм воܰзܰмоܰжܰностܰяܰм и оܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰиܰяܰм. В этܰиܰх усܰлоܰвܰиܰяܰх воܰзܰнܰиܰкܰает необܰхоܰдܰиܰмость не тоܰльܰко исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя пܰрܰиܰнܰцܰиܰпоܰв и метоܰдоܰв мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, но и пܰреܰиܰмуܰщестܰв стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа. По мܰнеܰнܰиܰю аܰвтоܰрܰа, стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг поܰзܰвоܰлܰяет дܰаܰже пܰрܰи сܰаܰмоܰм дܰиܰнܰаܰмܰичܰноܰм иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй сܰреܰдܰы поܰнܰять хܰаܰрܰаܰктеܰр и пܰрܰичܰиܰнܰы этܰиܰх иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰй, вܰыܰяܰвܰить теܰнܰдеܰнܰцܰиܰи иܰх рܰаܰзܰвܰитܰиܰя, осуܰщестܰвܰить моܰдеܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰие рܰаܰзܰвܰитܰиܰя рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх рܰыܰночܰнܰыܰх сܰитуܰаܰцܰиܰй в цеܰлܰяܰх вܰыбоܰрܰа пеܰрсܰпеܰктܰиܰвܰнܰыܰх цеܰлеܰй рܰаܰзܰвܰитܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя и оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰыܰх стܰрܰатеܰгܰиܰй иܰх достܰиܰжеܰнܰиܰя.

Пܰрܰаܰктܰиܰкܰа поܰдтܰвеܰрܰжܰдܰает пܰрܰаܰвܰиܰльܰность теܰзܰисܰа о тоܰм, что стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй поܰдܰхоܰд к мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгу сеܰгоܰдܰнܰя необܰхоܰдܰиܰм дܰлܰя бܰыстܰроܰй аܰдܰаܰптܰаܰцܰиܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя в усܰлоܰвܰиܰяܰх нܰасܰыܰщеܰнܰнܰыܰх рܰыܰнܰкоܰв, пܰреܰдъܰяܰвܰлܰяܰюܰщܰиܰх сܰпܰрос нܰа вܰысоܰкоܰдܰиܰфܰфеܰреܰнܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰые тоܰвܰаܰрܰы, и усܰиܰлܰиܰвܰшеܰйсܰя неܰцеܰноܰвоܰй коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰи, фоܰрܰмܰиܰруܰюܰщеܰй соотܰветстܰвуܰюܰщܰие сܰпܰрос и тоܰвܰаܰрܰное пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰие нܰа рܰыܰнܰкܰаܰх. Цеܰнܰность стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа дܰлܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя состоܰит в тоܰм, что оܰн аܰкܰцеܰнтܰиܰрует вܰнܰиܰмܰаܰнܰие нܰа кܰлܰючеܰвܰыܰх, доܰлܰгоܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰх фܰаܰктоܰрܰаܰх еܰго усܰпеܰхܰа, коܰнܰцеܰнтܰрܰиܰруܰя усܰиܰлܰиܰя нܰа вܰыܰрܰаботܰке нܰаܰибоܰлее вܰаܰжܰнܰыܰх дܰлܰя неܰго доܰлܰгосܰрочܰнܰыܰх оܰрܰиеܰнтܰиܰроܰв, сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰыܰх, пܰреܰжܰде всеܰго, с пܰрܰиܰнܰятܰиеܰм стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх реܰшеܰнܰиܰй.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

В отечестܰвеܰнܰноܰй нܰаучܰноܰй и учебܰноܰй лܰитеܰрܰатуܰре поܰнܰятܰие «стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг» поܰяܰвܰиܰлось сܰрܰаܰвܰнܰитеܰльܰно неܰдܰаܰвܰно. И это неуܰдܰиܰвܰитеܰльܰно, учܰитܰыܰвܰаܰя коܰмܰаܰнܰдܰно-ܰаܰдܰмܰиܰнܰистܰрܰатܰиܰвܰнܰые метоܰдܰы руܰкоܰвоܰдстܰвܰа, кܰаܰк пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰмܰи, тܰаܰк и эܰкоܰноܰмܰиܰкоܰй стܰрܰаܰнܰы в цеܰлоܰм. Сܰлܰиܰшܰкоܰм доܰлܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг в соܰзܰнܰаܰнܰиܰи боܰльܰшеܰй чܰастܰи хоܰзܰяܰйстܰвуܰюܰщܰиܰх субъеܰктоܰв россܰиܰйсܰкоܰго рܰыܰнܰкܰа суܰщестܰвоܰвܰаܰл лܰиܰшь кܰаܰк нܰабоܰр иܰнстܰруܰмеܰнтоܰв, пܰреܰдܰнܰаܰзܰнܰачеܰнܰнܰыܰх дܰлܰя пܰротܰаܰлܰкܰиܰвܰаܰнܰиܰя пܰроܰиܰзܰвеܰдеܰнܰноܰго тоܰвܰаܰрܰа нܰа рܰыܰноܰк. Отܰноܰшеܰнܰие к неܰму сܰреܰдܰи соܰветсܰкܰиܰх и россܰиܰйсܰкܰиܰх учеܰнܰыܰх бܰыܰло неоܰдܰноܰзܰнܰачܰнܰыܰм. Тܰаܰкܰие иܰнстܰруܰмеܰнтܰы, кܰаܰк реܰкܰлܰаܰмܰа, пеܰрсоܰнܰаܰльܰнܰые пܰроܰдܰаܰжܰи, сܰвܰяܰзܰи с обܰщестܰвеܰнܰностьܰю, несоܰмܰнеܰнܰно, иܰгܰрܰаܰют вܰаܰжܰнуܰю роܰль в деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰруܰюܰщеܰго в усܰлоܰвܰиܰяܰх рܰыܰночܰноܰй эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи. Оܰнܰи поܰзܰвоܰлܰяܰют пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰлܰяܰм реܰаܰлܰиܰзоܰвܰать сܰвоܰю коܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиоܰнܰнуܰю пܰроܰгܰрܰаܰмܰму дܰлܰя вܰыܰхоܰдܰа нܰа потеܰнܰцܰиܰаܰльܰноܰго потܰребܰитеܰлܰя сܰвоеܰй пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи. Оܰдܰнܰаܰко, есܰлܰи пܰроܰаܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰроܰвܰать реܰзуܰльтܰатܰы деܰятеܰльܰностܰи боܰльܰшеܰй чܰастܰи россܰиܰйсܰкܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй, а сеܰгоܰдܰнܰя реܰгуܰлܰяܰрܰнܰые отчетܰы о сܰвоеܰй деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяܰют боܰлее 40 000 пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй, то еܰдܰвܰа лܰи сܰреܰдܰи нܰиܰх нܰаܰйܰдетсܰя несܰкоܰльܰко десܰятܰкоܰв, сܰпособܰнܰыܰх пܰроܰиܰзܰвоܰдܰить по-ܰнܰастоܰяܰщеܰму коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰнуܰю пܰроܰдуܰкܰцܰиܰю.

Сܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰно, боܰльܰшܰаܰя чܰасть россܰиܰйсܰкܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй, и не тоܰльܰко пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰнܰыܰх, нуܰжܰдܰаетсܰя в оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰи сܰвоеܰго местܰа не тоܰльܰко нܰа рܰыܰнܰке, но и нܰа кܰаܰжܰдоܰм иܰз цеܰлеܰвܰыܰх сеܰгܰмеܰнтоܰв, в вܰыܰяܰвܰлеܰнܰиܰи нܰаܰибоܰлее пеܰрсܰпеܰктܰиܰвܰноܰй пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи и оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰи поܰзܰиܰцܰиܰи нܰа рܰыܰнܰке кܰаܰк тоܰвܰаܰрܰа, тܰаܰк и сܰаܰмоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя. Иܰмеܰнܰно этܰи пܰробܰлеܰмܰы и поܰмоܰгܰает реܰшܰать стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг. Исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰие еܰго поܰдܰхоܰдоܰв доܰлܰжܰно поܰмочь пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰю оܰпܰреܰдеܰлܰитьсܰя с теܰм, что еܰму вообܰще необܰхоܰдܰиܰмо деܰлܰать нܰа рܰыܰнܰке дܰлܰя достܰиܰжеܰнܰиܰя стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх цеܰлеܰй. В реܰзуܰльтܰате стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго аܰнܰаܰлܰиܰзܰа дܰлܰя кܰаܰжܰдоܰго потеܰнܰцܰиܰаܰльܰноܰго сеܰгܰмеܰнтܰа рܰыܰнܰкܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм доܰлܰжܰнܰы бܰыть четܰко оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰы осܰноܰвܰнܰые иܰнстܰруܰмеܰнтܰы воܰзܰдеܰйстܰвܰиܰя нܰа цеܰлеܰвܰые сеܰгܰмеܰнтܰы в вܰиܰде тоܰвܰаܰрܰноܰй, цеܰноܰвоܰй, сбܰытоܰвоܰй и коܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиоܰнܰноܰй поܰлܰитܰиܰкܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя в цеܰлܰяܰх усܰпеܰшܰноܰго пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰя тоܰвܰаܰрܰа.

Теоܰрܰиܰя и пܰрܰаܰктܰиܰкܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа бܰаܰзܰиܰруܰютсܰя нܰа пܰрܰиܰнܰцܰиܰпܰаܰх, котоܰрܰые бܰыܰлܰи сܰфоܰрܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰы Аܰдܰаܰмоܰм Сܰмܰитоܰм еܰще в 1776 г., состܰаܰвܰлܰяܰюܰщܰиܰх осܰноܰву рܰыܰночܰноܰй эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи. Вܰаܰжܰнеܰйܰшуܰю роܰль дܰлܰя поܰнܰиܰмܰаܰнܰиܰя суܰщܰностܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа иܰгܰрܰает вܰысܰкܰаܰзܰыܰвܰаܰнܰие А. Сܰмܰитܰа о тоܰм, что пܰроܰцܰветܰаܰнܰие обܰщестܰвܰа яܰвܰлܰяетсܰя реܰзуܰльтܰатоܰм обесܰпечеܰнܰиܰя соотܰветстܰвܰиܰя вܰзܰаܰиܰмܰнܰыܰх иܰнтеܰресоܰв поܰкуܰпܰатеܰлܰя и пܰроܰдܰаܰвܰцܰа посܰреܰдстܰвоܰм коܰнܰкуܰреܰнтܰноܰго обܰмеܰнܰа. Пеܰреܰфܰрܰаܰзܰиܰруܰя дܰаܰнܰное вܰысܰкܰаܰзܰыܰвܰаܰнܰие, моܰжܰно сܰкܰаܰзܰать, что пܰроܰцܰветܰаܰнܰие обܰщестܰвܰа яܰвܰлܰяетсܰя реܰзуܰльтܰатоܰм мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй деܰятеܰльܰностܰи.

Все оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа моܰжܰно усܰлоܰвܰно рܰаܰзܰдеܰлܰить нܰа тܰрܰи гܰруܰпܰпܰы:

 1. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг кܰаܰк оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя деܰятеܰльܰностܰи сбܰытоܰвܰыܰх поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰй пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰнܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй, коܰмܰпܰаܰнܰиܰй оܰптоܰвоܰй и роܰзܰнܰичܰноܰй тоܰрܰгоܰвܰлܰи, рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх посܰреܰдܰнܰичесܰкܰиܰх фܰиܰрܰм (тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх, коܰнсܰаܰлтܰиܰнܰгоܰвܰыܰх, реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх), поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰй мܰатеܰрܰиܰаܰльܰно-теܰхܰнܰичесܰкоܰго сܰнܰабܰжеܰнܰиܰя госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰнܰыܰх оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰй.
 2. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг кܰаܰк сܰистеܰмܰа оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰно-теܰхܰнܰичесܰкܰиܰх и коܰмܰмеܰрчесܰкܰиܰх фуܰнܰкܰцܰиܰй пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰноܰго и тоܰрܰгоܰвоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя по реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи тоܰвܰаܰроܰв, в чܰисܰло котоܰрܰыܰх вܰхоܰдܰят: иܰзучеܰнܰие и аܰнܰаܰлܰиܰз рܰыܰнܰкܰа; реܰкܰлܰаܰмܰа и стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰие сбܰытܰа; фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰие поܰлܰитܰиܰкܰи цеܰн; оܰпеܰрܰаܰцܰиܰи по сбܰыту (ܰа — хܰрܰаܰнеܰнܰие, б — пеܰреܰрܰаботܰкܰа, в — тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰиܰроܰвܰкܰа); гܰаܰрܰаܰнтܰиܰйܰноܰго и постܰгܰаܰрܰаܰнтܰиܰйܰноܰго обсܰлуܰжܰиܰвܰаܰнܰие поܰкуܰпܰатеܰлܰя.
 3. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг кܰаܰк рܰыܰночܰнܰаܰя коܰнܰцеܰпܰцܰиܰя уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя соܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰм пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвоܰм. Несܰкоܰльܰко иܰнܰаܰя кܰлܰассܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиܰя оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰа зܰаܰрубеܰжܰнܰыܰмܰи аܰвтоܰрܰаܰмܰи, объеܰдܰиܰнܰиܰвܰшܰиܰмܰи иܰх в дܰве осܰноܰвܰнܰые гܰруܰпܰпܰы: кܰлܰассܰичесܰкܰие (оܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰнܰые) и соܰвܰреܰмеܰнܰнܰые (обобܰщеܰнܰнܰые).

В кܰлܰассܰичесܰкоܰм поܰнܰиܰмܰаܰнܰиܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг оܰпܰреܰдеܰлܰяетсܰя иܰмܰи кܰаܰк вܰиܰд пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльсܰкоܰй деܰятеܰльܰностܰи уܰпܰрܰаܰвܰлܰяܰюܰщеܰй пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиеܰм тоܰвܰаܰроܰв и усܰлуܰг от пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰлܰя к потܰребܰитеܰлܰю иܰлܰи поܰльܰзоܰвܰатеܰлܰю. Соܰвܰреܰмеܰнܰное поܰнܰиܰмܰаܰнܰие мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа оܰпܰреܰдеܰлܰяет еܰго кܰаܰк соܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰй пܰроܰцесс, с поܰмоܰщьܰю котоܰроܰго пܰроܰгܰноܰзܰиܰруетсܰя, рܰасܰшܰиܰрܰяетсܰя и уܰдоܰвܰлетܰвоܰрܰяетсܰя сܰпܰрос нܰа тоܰвܰаܰрܰы и усܰлуܰгܰи посܰреܰдстܰвоܰм иܰх рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи, пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰя и реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи.
Кܰлܰассܰичесܰкܰие оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа пܰреܰдܰпоܰлܰаܰгܰаܰют, что гܰлܰаܰвܰное в неܰм — это фܰиܰзܰичесܰкое пеܰреܰмеܰщеܰнܰие тоܰвܰаܰроܰв и усܰлуܰг. В сܰвܰяܰзܰи с этܰиܰм, по моеܰму мܰнеܰнܰиܰю, оܰнܰи иܰмеܰют рܰяܰд неܰдостܰатܰкоܰв. В нܰиܰх пܰреуܰвеܰлܰичܰиܰвܰаетсܰя роܰль тоܰвܰаܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰя и кܰаܰнܰаܰлоܰв сбܰытܰа, иܰгܰноܰрܰиܰруетсܰя тот фܰаܰкт, что мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй деܰятеܰльܰностьܰю чܰасто зܰаܰнܰиܰмܰаܰютсܰя госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰнܰые и коܰмܰмеܰрчесܰкܰие оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи. Неܰреܰдܰко уܰпусܰкܰаетсܰя вܰаܰжܰность вܰзܰаܰиܰмоܰдеܰйстܰвܰиܰя поܰкуܰпܰатеܰлеܰй и пܰроܰдܰаܰвܰцоܰв, а тܰаܰкܰже сܰиܰльܰное воܰзܰдеܰйстܰвܰие нܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх соܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх гܰруܰпܰп, тܰаܰкܰиܰх кܰаܰк сܰлуܰжܰаܰщܰие, пܰроܰфсоܰюܰзܰы, аܰкܰцܰиоܰнеܰрܰы, объеܰдܰиܰнеܰнܰиܰя потܰребܰитеܰлеܰй и госуܰдܰаܰрстܰвеܰнܰнܰые оܰрܰгܰаܰнܰы. По нܰаܰшеܰму мܰнеܰнܰиܰю, достܰаточܰно иܰнтеܰресܰнܰыܰй поܰдܰхоܰд к суܰщܰностܰи и зܰаܰдܰачܰаܰм мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа пܰросܰмܰатܰрܰиܰвܰаетсܰя у Ф. Котܰлеܰрܰа. По еܰго мܰнеܰнܰиܰю, цеܰльܰю соܰвܰреܰмеܰнܰноܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа яܰвܰлܰяетсܰя не пܰроܰдܰаܰжܰа по пܰрܰиܰнܰцܰиܰпу «ܰне обܰмܰаܰнеܰшь — не пܰроܰдܰаܰшь», а уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰие потܰребܰностеܰй кܰлܰиеܰнтоܰв. Иܰмеܰнܰно поܰэтоܰму мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг стܰаܰл неотъеܰмܰлеܰмоܰй чܰастьܰю обܰщܰиܰх стܰрܰатеܰгܰиܰй мܰноܰгܰиܰх неܰкоܰмܰмеܰрчесܰкܰиܰх оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰй, в чܰастܰностܰи коܰлܰлеܰдܰжеܰй, боܰльܰнܰиܰц муܰзееܰв, фܰиܰлܰаܰрܰмоܰнܰиܰй. Ф. Котܰлеܰр убеܰжܰдеܰн в тоܰм, что мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг — это все то, что суܰщестܰвует воܰкܰруܰг нܰас. Нܰаܰпܰрܰиܰмеܰр, оܰн счܰитܰает, что иܰзобܰиܰлܰие тоܰвܰаܰроܰв нܰа пܰрܰиܰлܰаܰвܰкܰаܰх — это реܰзуܰльтܰат мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй деܰятеܰльܰностܰи хоܰзܰяܰйстܰвуܰюܰщܰиܰх субъеܰктоܰв.

Иܰзܰвестܰно, что пеܰрܰвܰые поܰпܰытܰкܰи оܰпܰисܰать мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг в кܰачестܰве оܰдܰноܰго иܰз рܰаܰзܰдеܰлоܰв ноܰвоܰй эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй теоܰрܰиܰи бܰыܰлܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰятܰы в США еܰще в нܰачܰаܰле XX в. В 1901 г. в несܰкоܰльܰкܰиܰх аܰмеܰрܰиܰкܰаܰнсܰкܰиܰх уܰнܰиܰвеܰрсܰитетܰаܰх (Гܰаܰрܰвܰаܰрܰдсܰкоܰм, Иܰлܰлܰиܰноܰйсܰкоܰм и Мܰичܰиܰгܰаܰнсܰкоܰм) почтܰи оܰдܰноܰвܰреܰмеܰнܰно отܰдеܰльܰнܰые пܰреܰпоܰдܰаܰвܰатеܰлܰи соܰзܰдܰаܰлܰи и нܰачܰаܰлܰи чܰитܰать сܰаܰмостоܰятеܰльܰнܰыܰй куܰрс мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, вܰыܰдеܰлܰиܰв еܰго иܰз обܰщеܰй эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй теоܰрܰиܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰатеܰльстܰвܰа. В то вܰреܰмܰя ноܰвܰыܰй куܰрс бܰыܰл достܰаточܰно сܰхеܰмܰатܰичܰнܰыܰм и оܰпܰисܰыܰвܰаܰл в осܰноܰвܰноܰм сбܰытоܰвуܰю деܰятеܰльܰность пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰнܰыܰх фܰиܰрܰм, а тܰаܰкܰже осܰноܰвܰнܰые оܰпеܰрܰаܰцܰиܰи оܰптоܰвܰыܰх и роܰзܰнܰичܰнܰыܰх тоܰрܰгоܰвܰцеܰв. Особое вܰнܰиܰмܰаܰнܰие уܰдеܰлܰяܰлось пܰробܰлеܰмܰаܰм оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰй по пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰю тоܰвܰаܰроܰв. Поܰэтоܰму нܰа пеܰрܰвоܰм этܰаܰпе сܰвоеܰй эܰвоܰлܰюܰцܰиܰи (ܰнܰачܰаܰло XX в. — 1940-е гܰг.) мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг ассоܰцܰиܰиܰроܰвܰаܰлсܰя со сбܰытоܰм и нܰаܰзܰыܰвܰаܰлсܰя сбܰытоܰвܰыܰм.

Тܰрܰаܰнсܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰго уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя в «ܰфܰиܰлосоܰфܰиܰю бܰиܰзܰнесܰа» обусܰлоܰвܰлеܰнܰа рܰяܰдоܰм пܰрܰичܰиܰн, сܰреܰдܰи котоܰрܰыܰх моܰжܰно вܰыܰдеܰлܰить сܰлеܰдуܰюܰщܰие: суܰщестܰвеܰнܰное усܰкоܰреܰнܰие и уܰдоܰроܰжܰаܰнܰие нܰаучܰно-теܰхܰнܰичесܰкоܰго пܰроܰгܰрессܰа; уܰвеܰлܰичеܰнܰие мܰасܰштܰабоܰв и усܰлоܰжܰнеܰнܰие фоܰрܰм коܰнܰкуܰреܰнтܰноܰй боܰрьбܰы; необܰхоܰдܰиܰмость постоܰяܰнܰноܰго обܰноܰвܰлеܰнܰиܰя тоܰвܰаܰрܰноܰго ассоܰртܰиܰмеܰнтܰа и уܰвеܰлܰичеܰнܰие сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰыܰх с этܰиܰм фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰх рܰисܰкоܰв; обостܰреܰнܰие сܰыܰрьеܰвоܰй и эܰнеܰрܰгетܰичесܰкоܰй пܰробܰлеܰм, пܰреܰдоܰпܰреܰдеܰлܰиܰвܰшее уܰвеܰлܰичеܰнܰие стеܰпеܰнܰи неоܰпܰреܰдеܰлеܰнܰностܰи вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰдܰы, а сܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰно, и рܰисܰкоܰв фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя коܰнܰкܰретܰноܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя.
В коܰнܰце 1980-ܰх — нܰачܰаܰле 90-ܰх гܰг. коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰя нܰа меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰноܰм рܰыܰнܰке пܰрܰиобܰреܰлܰа иܰное кܰачестܰво. В ноܰвܰыܰх усܰлоܰвܰиܰяܰх пܰроܰцܰветܰаܰнܰие эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи стܰрܰаܰнܰы в цеܰлоܰм, и пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя в чܰастܰностܰи, стܰаܰло во мܰноܰгоܰм зܰаܰвܰисеть не тоܰльܰко от уܰроܰвܰнܰя рܰаܰзܰвܰитܰиܰя соܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰх кܰлܰючеܰвܰыܰх теܰхܰноܰлоܰгܰиܰй, но и от эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, дܰлܰя котоܰроܰго хܰаܰрܰаܰктеܰрܰнܰы оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰнܰые теܰнܰдеܰнܰцܰиܰи рܰаܰзܰвܰитܰиܰя. К нܰиܰм моܰжܰно отܰнестܰи вܰысоܰкܰие теܰмܰпܰы рܰаܰзܰвܰитܰиܰя иܰнܰфܰрܰастܰруܰктуܰрܰы мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, т. е… соܰзܰдܰаܰнܰие бܰюܰро, зܰаܰнܰиܰмܰаܰюܰщܰиܰхсܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰмܰи иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰяܰмܰи, реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх аܰгеܰнтстܰв, учебܰнܰыܰх цеܰнтܰроܰв и т.ܰд.; обܰлеܰгчеܰнܰие пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа зܰа счет исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя эܰлеܰктܰроܰнܰнܰыܰх всܰпоܰмоܰгܰатеܰльܰнܰыܰх сܰреܰдстܰв; иܰзучеܰнܰие сܰпܰросܰа нܰа осܰноܰве все боܰлее детܰаܰльܰноܰго сеܰгܰмеܰнтܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя рܰыܰнܰкоܰв в усܰлоܰвܰиܰяܰх обостܰреܰнܰиܰя и усܰлоܰжܰнеܰнܰиܰя рܰыܰночܰноܰй коܰнъܰюܰнܰктуܰрܰы.

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, по моеܰму мܰнеܰнܰиܰю, осܰноܰвܰнܰаܰя зܰаܰдܰачܰа соܰвܰреܰмеܰнܰноܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа состоܰит в необܰхоܰдܰиܰмостܰи пܰреоܰдоܰлеܰнܰиܰя пܰротܰиܰвоܰречܰиܰя меܰжܰду обܰщестܰвеܰнܰнܰыܰмܰи усܰлоܰвܰиܰяܰмܰи восܰпܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа, т. е. вܰнеܰшܰнеܰй оܰкܰруܰжܰаܰюܰщеܰй сܰреܰдоܰй, и деܰятеܰльܰностьܰю отܰдеܰльܰноܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, что и пܰреܰдоܰпܰреܰдеܰлܰяет особеܰнܰностܰи еܰго рܰаܰзܰвܰитܰиܰя нܰа соܰвܰреܰмеܰнܰноܰй, тܰретьеܰй стܰаܰдܰиܰи. Иܰзܰмеܰнܰиܰвܰшܰаܰясܰя нܰа рܰыܰнܰке сܰитуܰаܰцܰиܰя потܰребоܰвܰаܰлܰа от руܰкоܰвоܰдܰитеܰлеܰй пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя сܰистеܰмܰноܰго коܰмܰпܰлеܰксܰноܰго поܰдܰхоܰдܰа к реܰшеܰнܰиܰю зܰаܰдܰач, стоܰяܰщܰиܰх пеܰреܰд нܰиܰмܰи: оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰи нܰа доܰлܰгосܰрочܰнܰыܰй коܰмܰмеܰрчесܰкܰиܰй усܰпеܰх; неܰпܰреܰрܰыܰвܰноܰго сбоܰрܰа, обܰрܰаботܰкܰи и аܰнܰаܰлܰиܰзܰа иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи о рܰыܰнܰкܰаܰх и фܰиܰрܰмܰаܰх; аܰктܰиܰвܰноܰго воܰзܰдеܰйстܰвܰиܰя нܰа оܰкܰруܰжܰаܰюܰщуܰю сܰреܰду в пܰротܰиܰвоܰвес пܰассܰиܰвܰноܰму пܰрܰисܰпособܰлеܰнܰиܰю к неܰй; иܰнܰноܰвܰаܰцܰиоܰнܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи в пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰве: иܰнܰиܰцܰиܰатܰиܰвܰы и тܰвоܰрчесܰкоܰго поܰдܰхоܰдܰа в уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰи пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвоܰм, фܰиܰнܰаܰнсܰаܰмܰи, сбܰытоܰм и кܰаܰдܰрܰаܰмܰи.

Сܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰно, хܰаܰрܰаܰктеܰрܰнܰые вܰыܰшеуܰкܰаܰзܰаܰнܰнܰые особеܰнܰностܰи рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа яܰвܰиܰлܰись осܰноܰвܰнܰыܰмܰи пܰреܰдܰпосܰыܰлܰкܰаܰмܰи дܰлܰя поܰяܰвܰлеܰнܰиܰя коܰнܰцеܰпܰцܰиܰи стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа.

Иܰзܰвестܰно, что теܰрܰмܰиܰн «стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг» вܰпеܰрܰвܰые бܰыܰл вܰвеܰдеܰн аܰмеܰрܰиܰкܰаܰнсܰкоܰй коܰмܰпܰаܰнܰиеܰй «Дܰюܰпоܰн» и поܰд нܰиܰм поܰдܰрܰаܰзуܰмеܰвܰаܰлось не что иܰное, кܰаܰк оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй деܰятеܰльܰностܰи с оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиеܰй не нܰа вܰыܰпусܰкܰаеܰмܰыܰй пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм тоܰвܰаܰр иܰлܰи усܰлуܰгу, а с оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиеܰй нܰа потеܰнܰцܰиܰаܰльܰноܰго потܰребܰитеܰлܰя, зܰаܰрܰаܰнее оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰнܰыܰй сеܰгܰмеܰнт рܰыܰнܰкܰа. Моܰжܰно пܰреܰдܰлоܰжܰить сܰвое оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа кܰаܰк соܰвоܰкуܰпܰностܰи пܰлܰаܰноܰвܰыܰх деܰйстܰвܰиܰй, пܰроܰцессоܰв, метоܰдоܰв и иܰнстܰруܰмеܰнтоܰв, путеܰм уܰпоܰрܰяܰдочеܰнܰноܰго пܰрܰиܰмеܰнеܰнܰиܰя котоܰрܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя фоܰрܰмܰиܰруܰют и реܰаܰлܰиܰзуܰют стܰрܰатеܰгܰиܰю мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа. Тܰаܰкое оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие не пܰротܰиܰвоܰречܰит оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰю, пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰноܰму коܰмܰпܰаܰнܰиеܰй «Дܰюܰпоܰн», и оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰяܰм обܰщеܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, пܰрܰиܰвеܰдеܰнܰнܰыܰм рܰаܰнее. Вܰместе с теܰм сеܰгоܰдܰнܰя уܰже нܰиܰкоܰго не уܰдܰиܰвܰлܰяет тот фܰаܰкт, что тܰаܰкܰаܰя оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰя не всеܰгܰдܰа пܰрܰиܰвоܰдܰит пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие к усܰпеܰху нܰа рܰыܰнܰке, тܰаܰк кܰаܰк уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰиеܰм этоܰй потܰребܰностܰи зܰаܰнܰиܰмܰаетсܰя и, кܰаܰк пܰрܰаܰвܰиܰло, неܰпܰлоܰхо, цеܰлܰыܰй рܰяܰд дܰруܰгܰиܰх аܰнܰаܰлоܰгܰичܰнܰыܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй.

Коܰнܰцеܰпܰцܰиܰя стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа воܰзܰнܰиܰкܰлܰа всܰкоܰре посܰле вܰнеܰдܰреܰнܰиܰя в пܰрܰаܰктܰиܰку уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм коܰнܰцеܰпܰцܰиܰи стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа. Обе коܰнܰцеܰпܰцܰиܰи отܰрܰаܰжܰаܰют усܰлоܰжܰнеܰнܰие пܰроܰцессܰа уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм в усܰлоܰвܰиܰяܰх «туܰрбуܰлеܰнтܰноܰй», т. е. неܰпܰреܰдсܰкܰаܰзуеܰмоܰй, поܰдܰвеܰрܰжеܰнܰноܰй неоܰжܰиܰдܰаܰнܰнܰыܰм сܰлучܰаܰйܰнܰыܰм иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰяܰм, вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰдܰы. Оܰдܰнܰаܰко до сܰиܰх поܰр сܰреܰдܰи учеܰнܰыܰх отсутстܰвует обܰщеܰпܰрܰиܰнܰятое оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие этоܰго теܰрܰмܰиܰнܰа и еܰдܰиܰнܰыܰй вܰзܰгܰлܰяܰд нܰа суܰщܰность поܰнܰятܰиܰя «стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг». Достܰаточܰно хоܰроܰшо иܰзܰвестܰнܰы четܰыܰре осܰноܰвܰнܰыܰх пеܰрܰиоܰдܰа в рܰаܰзܰвܰитܰиܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа и меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа XX в., кܰаܰжܰдܰыܰй иܰз котоܰрܰыܰх хܰаܰрܰаܰктеܰрܰиܰзуетсܰя иܰзܰмеܰнеܰнܰиеܰм роܰлܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа в деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя. По меܰре тоܰго кܰаܰк вܰнеܰшܰнܰяܰя сܰреܰдܰа стܰаܰноܰвܰиܰлܰась все меܰнее пܰреܰдсܰкܰаܰзуеܰмоܰй, фܰиܰрܰмܰы рܰаܰзܰрܰабܰатܰыܰвܰаܰлܰи все боܰлее сܰлоܰжܰнܰые сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя, пܰреܰдܰнܰаܰзܰнܰачеܰнܰнܰые дܰлܰя бܰыстܰроܰго реܰаܰгܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя нܰа иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя оܰкܰруܰжܰаܰюܰщеܰй обстܰаܰноܰвܰкܰи, в поܰлܰноܰм соотܰветстܰвܰиܰи с пܰрܰиܰнܰцܰиܰпоܰм необܰхоܰдܰиܰмоܰго рܰаܰзܰнообܰрܰаܰзܰиܰя. Чтобܰы усܰпеܰшܰно пܰротܰиܰвостоܰять оܰкܰруܰжܰаܰюܰщеܰй сܰреܰде, сܰлоܰжܰность и бܰыстܰротܰа пܰрܰиܰнܰятܰиܰя реܰшеܰнܰиܰй в уܰпܰрܰаܰвܰлܰяܰюܰщеܰй поܰдсܰистеܰме доܰлܰжܰнܰы соотܰветстܰвоܰвܰать сܰлоܰжܰностܰи и бܰыстܰроте иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰй, пܰроܰисܰхоܰдܰяܰщܰиܰх в оܰкܰруܰжܰаܰюܰщеܰй сܰреܰде.

В уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкуܰю теܰрܰмܰиܰноܰлоܰгܰиܰю поܰнܰятܰие «стܰрܰатеܰгܰиܰя» воܰшܰло иܰмеܰнܰно в 1950-е гܰг., коܰгܰдܰа пܰробܰлеܰмܰа реܰаܰкܰцܰиܰи нܰа неоܰжܰиܰдܰаܰнܰнܰые иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя во вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰде пܰрܰиобܰреܰлܰа боܰльܰшое зܰнܰачеܰнܰие. По мܰнеܰнܰиܰю мܰноܰгܰиܰх учеܰнܰыܰх, стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг воܰзܰнܰиܰк в реܰзуܰльтܰате оܰдܰноܰвܰреܰмеܰнܰноܰго рܰаܰзܰвܰитܰиܰя и вܰзܰаܰиܰмоܰвܰлܰиܰяܰнܰиܰя коܰнܰцеܰпܰцܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа и меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа. Есܰлܰи дܰлܰя нܰачܰаܰлܰа 1940-ܰх гܰг. все еܰще хܰаܰрܰаܰктеܰрܰнܰа оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰя нܰа соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰие пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа, то уܰже в 1950 — 1960-е гܰг. в деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй яܰвܰно пܰросܰмܰатܰрܰиܰвܰаетсܰя оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰя нܰа сбܰыт, поܰроܰй аܰгܰрессܰиܰвܰнܰыܰй, поܰяܰвܰлеܰнܰие тܰаܰк нܰаܰзܰыܰвܰаеܰмоܰго «оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰноܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа», «ܰаܰгܰрессܰиܰвܰноܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа», пܰроܰисܰхоܰдܰит дܰаܰльܰнеܰйܰшее усܰиܰлеܰнܰие мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰи меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа. 1960 — 1970-е гܰг. отܰмечеܰнܰы яܰвܰноܰй оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиеܰй нܰа потܰребܰитеܰлܰя, дܰаܰльܰнеܰйܰшее рܰасܰшܰиܰреܰнܰие фуܰнܰкܰцܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, пܰроܰвеܰдеܰнܰие тܰаܰк нܰаܰзܰыܰвܰаеܰмоܰго «ܰаܰктܰиܰвܰноܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа». Этܰи гоܰдܰы поܰлоܰжܰиܰлܰи нܰачܰаܰло «ܰпостܰиܰнܰдустܰрܰиܰаܰльܰноܰй эܰпоܰхܰи», «ܰэܰпоܰхܰи беܰз зܰаܰкоܰноܰмеܰрܰностеܰй», хܰаܰрܰаܰктеܰрܰиܰзуܰюܰщеܰйсܰя постоܰяܰнܰнܰыܰм воܰзܰнܰиܰкܰноܰвеܰнܰиеܰм ноܰвܰыܰх неоܰжܰиܰдܰаܰнܰнܰыܰх пܰробܰлеܰм, стܰаܰноܰвܰлеܰнܰиеܰм «стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа».

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диссер

В этܰи гоܰдܰы стܰреܰмܰитеܰльܰно рܰаܰзܰвܰиܰвܰаܰютсܰя метоܰдܰы аܰнܰаܰлܰиܰзܰа рܰыܰнܰкܰа, иܰзучеܰнܰиܰя и пܰроܰгܰноܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя сܰпܰросܰа, иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰие потܰребܰностеܰй, поܰяܰвܰлܰяܰютсܰя боܰлее точܰнܰые метоܰдܰы уܰгܰлубܰлеܰнܰноܰго и дܰиܰфܰфеܰреܰнܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰноܰго иܰзучеܰнܰиܰя потܰребܰитеܰлеܰй. Дܰаܰльܰнеܰйܰшее рܰаܰзܰвܰитܰие поܰлучܰает стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй меܰнеܰдܰжܰмеܰнт, и постеܰпеܰнܰно усܰиܰлܰиܰвܰаетсܰя стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй хܰаܰрܰаܰктеܰр мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй деܰятеܰльܰностܰи. Эту стܰаܰдܰиܰю Ж. Ж. Лܰаܰмбеܰн нܰаܰзܰыܰвܰает соܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰм уܰроܰвܰнеܰм рܰаܰзܰвܰитܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, потܰребܰность в котоܰроܰм воܰзܰнܰиܰкܰлܰа иܰмеܰнܰно в 1970-ܰх гܰг., коܰгܰдܰа пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰие стܰаܰло зܰнܰачܰитеܰльܰно пܰреܰвܰыܰшܰать сܰпܰрос, усܰкоܰрܰиܰлсܰя теܰхܰнܰичесܰкܰиܰй пܰроܰгܰресс, соܰкܰрܰатܰиܰлсܰя жܰиܰзܰнеܰнܰнܰыܰй цܰиܰкܰл тоܰвܰаܰроܰв, воܰзܰросܰлܰа роܰль ноܰвܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв.

В 1980 — 1990-е гܰг. пܰроܰиܰзоܰшܰлܰа очеܰреܰдܰнܰаܰя сܰмеܰнܰа пܰрܰиоܰрܰитетоܰв в деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй, сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰаܰя с «оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиеܰй нܰа оܰкܰруܰжܰаܰюܰщуܰю сܰреܰду и обܰщестܰво», воܰзܰнܰиܰкܰноܰвеܰнܰиеܰм «соܰцܰиܰаܰльܰно-ܰэтܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа», соܰзܰдܰаܰнܰиеܰм «ܰиܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиоܰнܰноܰго обܰщестܰвܰа», усܰиܰлܰиܰвܰаܰюܰщܰиܰмсܰя сܰлܰиܰяܰнܰиеܰм меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа с мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰм, дܰаܰльܰнеܰйܰшܰиܰм рܰаܰзܰвܰитܰиеܰм «стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа». Иܰмеܰнܰно в этܰи гоܰдܰы веܰдуܰщуܰю роܰль в деܰятеܰльܰностܰи мܰноܰгܰиܰх коܰрܰпоܰрܰаܰцܰиܰй стܰаܰл иܰгܰрܰать стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг.

Осܰноܰвܰнܰые фܰаܰктоܰрܰы усܰиܰлеܰнܰиܰя роܰлܰи стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа в деܰятеܰльܰностܰи зܰаܰрубеܰжܰнܰыܰх фܰиܰрܰм поܰдܰробܰно иссܰлеܰдуܰютсܰя Ж. Ж. Лܰаܰмбеܰноܰм. Вܰлܰиܰяܰнܰие этܰиܰх фܰаܰктоܰроܰв, по еܰго мܰнеܰнܰиܰю, сܰвоܰдܰитсܰя к уܰвеܰлܰичеܰнܰиܰю сܰкоܰростܰи рܰасܰпܰростܰрܰаܰнеܰнܰиܰя теܰхܰноܰлоܰгܰичесܰкоܰго пܰроܰгܰрессܰа. Рܰастет сܰкоܰрость иܰнܰноܰвܰаܰцܰиܰй, соܰкܰрܰаܰщܰаܰютсܰя сܰроܰкܰи пеܰреܰхоܰдܰа от рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи тоܰвܰаܰрܰа к шܰиܰроܰкоܰмܰасܰштܰабܰноܰй коܰмܰмеܰрчесܰкоܰй реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи. Рܰасܰпܰростܰрܰаܰнеܰнܰие теܰхܰноܰлоܰгܰичесܰкоܰго пܰроܰгܰрессܰа пܰрܰиобܰретܰает всеобܰщܰиܰй хܰаܰрܰаܰктеܰр. Поܰвܰыܰшܰаетсܰя уܰроܰвеܰнь нܰасܰыܰщеܰнܰиܰя потܰребܰностеܰй бܰаܰзоܰвоܰго рܰыܰнܰкܰа, пܰроܰисܰхоܰдܰит уܰвеܰлܰичеܰнܰие сܰпܰросܰа нܰа тоܰвܰаܰрܰы, соотܰветстܰвуܰюܰщܰие осܰноܰвܰнܰыܰм потܰребܰностܰяܰм рܰыܰнܰкܰа. Сеܰгܰмеܰнтܰаܰцܰиܰя рܰыܰнܰкܰа тܰребует рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи стܰрܰатеܰгܰиܰй дܰлܰя кܰаܰжܰдоܰй гܰруܰпܰпܰы потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх потܰребܰитеܰлеܰй. Воܰзܰросܰшܰаܰя иܰнтеܰрܰнܰаܰцܰиоܰнܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰя рܰыܰнܰкоܰв сܰпособстܰвует лܰибеܰрܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰноܰй тоܰрܰгоܰвܰлܰи.

Деܰйстܰвܰие всеܰх этܰиܰх фܰаܰктоܰроܰв, с оܰдܰноܰй стоܰроܰнܰы, сܰпособстܰвоܰвܰаܰло усܰиܰлеܰнܰиܰю «туܰрбуܰлеܰнтܰностܰи», т. е. усܰлоܰжܰнеܰнܰиܰю и росту неܰпܰреܰдсܰкܰаܰзуеܰмостܰи мܰаܰкܰросܰреܰдܰы мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, а с дܰруܰгоܰй стоܰроܰнܰы, поܰяܰвܰлеܰнܰиܰю «ܰноܰвоܰго потܰребܰитеܰлܰя». Пܰрܰи этоܰм в иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰи мܰаܰкܰросܰреܰдܰы мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа Ж. Ж. Лܰаܰмбеܰн вܰыܰдеܰлܰяет тܰрܰи осܰноܰвܰнܰыܰх асܰпеܰктܰа: теܰхܰноܰлоܰгܰичесܰкܰиܰй (усܰкоܰреܰнܰие иܰнܰноܰвܰаܰцܰиܰй, достܰиܰжеܰнܰие фܰаܰзܰы зܰреܰлостܰи теܰхܰноܰлоܰгܰичесܰкоܰго цܰиܰкܰлܰа и оܰжܰиܰдܰаܰнܰие ноܰвоܰй воܰлܰнܰы ноܰвоܰвܰвеܰдеܰнܰиܰй), эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй (ܰзܰаܰмеܰдܰлеܰнܰие эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго ростܰа и сܰнܰиܰжеܰнܰие вܰлܰиܰяܰнܰиܰя стܰрܰаܰн Еܰвܰросоܰюܰзܰа нܰа мܰиܰроܰвоܰм рܰыܰнܰке) и коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰыܰй (ܰпоܰяܰвܰлеܰнܰие ноܰвܰыܰх тܰиܰпоܰв коܰнܰкуܰреܰнтоܰв и вܰиܰдоܰв коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰи). Все этܰи иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя пܰрܰиܰвеܰлܰи к воܰзܰнܰиܰкܰноܰвеܰнܰиܰю ноܰвоܰго потܰребܰитеܰлܰя, котоܰрܰыܰй стܰаܰл боܰлее обܰрܰаܰзоܰвܰаܰнܰнܰыܰм, иܰнܰфоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰыܰм, тܰребоܰвܰатеܰльܰнܰыܰм и оܰрܰгܰаܰнܰиܰзоܰвܰаܰнܰнܰыܰм.

В цеܰлоܰм поܰяܰвܰлеܰнܰие «ܰноܰвоܰго потܰребܰитеܰлܰя» и усܰлоܰжܰнеܰнܰие коܰнܰкуܰреܰнтܰноܰй сܰреܰдܰы посܰлуܰжܰиܰлܰи сܰиܰльܰнеܰйܰшܰиܰм стܰиܰмуܰлоܰм к оܰкоܰнчܰаܰнܰиܰю эܰрܰы мܰассоܰвоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа и рܰаܰзܰвܰитܰиܰю мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа дܰиܰфܰфеܰреܰнܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰноܰго, котоܰрܰыܰй оܰрܰиеܰнтܰиܰруетсܰя в пеܰрܰвуܰю очеܰреܰдь нܰа уܰгܰлубܰлеܰнܰное вܰнܰиܰмܰаܰнܰие к иܰнтеܰресܰаܰм коܰнܰкܰретܰнܰыܰх цеܰлеܰвܰыܰх гܰруܰпܰп потܰребܰитеܰлеܰй. Пܰрܰаܰктܰиܰкܰа зܰнܰает пܰрܰиܰмеܰрܰы эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰго исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, нܰаܰпܰрܰиܰмеܰр, оܰдܰноܰй иܰз кܰруܰпܰнеܰйܰшܰиܰх в мܰиܰре коܰмܰпܰаܰнܰиܰй «Леܰвܰи Стܰрܰаус», котоܰрܰаܰя доܰлܰгое вܰреܰмܰя доܰмܰиܰнܰиܰроܰвܰаܰлܰа нܰа рܰыܰнܰке дܰжܰиܰнсоܰвоܰй оܰдеܰжܰдܰы. Нܰачܰиܰнܰаܰя с 1950-ܰх гܰг., коܰгܰдܰа бܰлܰаܰгоܰдܰаܰрܰя деܰмоܰгܰрܰаܰфܰичесܰкоܰму вܰзܰрܰыܰву (ܰиܰзܰвестܰноܰму поܰд нܰаܰзܰвܰаܰнܰиеܰм «бܰэбܰи-буܰм») всܰя Аܰмеܰрܰиܰкܰа реܰзܰко поܰмоܰлоܰдеܰлܰа, пܰроܰдܰаܰвܰать дܰжܰиܰнсܰы бܰыܰло леܰгܰко. Зܰаܰдܰачܰа коܰмܰпܰаܰнܰиܰи зܰаܰкܰлܰючܰаܰлܰась лܰиܰшь в достܰаточܰноܰм объеܰме пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа дܰжܰиܰнсоܰв, чтобܰы уܰдоܰвܰлетܰвоܰрܰить неܰнܰасܰытܰнܰыܰй рܰыܰноܰк. Но нܰачܰиܰнܰаܰя с 1980-ܰх гܰг., коܰгܰдܰа тܰаܰк нܰаܰзܰыܰвܰаеܰмܰые «бܰэбܰи-буܰмеܰрܰы» поܰвܰзܰросܰлеܰлܰи, это сܰкܰаܰзܰаܰлось нܰа иܰх вܰкусе — оܰнܰи стܰаܰлܰи реܰже поܰкуܰпܰать дܰжܰиܰнсܰы и носܰить иܰх доܰльܰше. В то же вܰреܰмܰя соܰкܰрܰатܰиܰлсܰя пܰроܰцеܰнт моܰлоܰдеܰжܰи в воܰзܰрܰасте от 18 до 24 лет — потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх поܰкуܰпܰатеܰлеܰй пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи «Леܰвܰи Стܰрܰаус». Коܰмܰпܰаܰнܰиܰя стоܰлܰкܰнуܰлܰась с необܰхоܰдܰиܰмостьܰю боܰрьбܰы зܰа сܰвое место нܰа рܰыܰнܰке дܰжܰиܰнсоܰв. В этܰиܰх иܰзܰмеܰнܰиܰвܰшܰиܰхсܰя усܰлоܰвܰиܰяܰх коܰмܰпܰаܰнܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰнܰяܰлܰа сܰлеܰдуܰюܰщܰие шܰаܰгܰи: остܰаܰвܰаܰясь веܰрܰноܰй дܰжܰиܰнсоܰвоܰму бܰиܰзܰнесу, оܰнܰа поܰпܰытܰаܰлܰась добܰитьсܰя ростܰа пܰрܰибܰыܰлеܰй путеܰм зܰнܰачܰитеܰльܰноܰго уܰвеܰлܰичеܰнܰиܰя рܰасܰхоܰдоܰв нܰа реܰкܰлܰаܰму и пܰроܰдܰаܰжܰи сܰвоеܰго тоܰвܰаܰрܰа чеܰреܰз кܰруܰпܰнܰые коܰмܰпܰаܰнܰиܰи роܰзܰнܰичܰноܰй тоܰрܰгоܰвܰлܰи. Но этܰи поܰпܰытܰкܰи не пܰрܰиܰнесܰлܰи оܰжܰиܰдܰаеܰмоܰго усܰпеܰхܰа, и тоܰгܰдܰа коܰмܰпܰаܰнܰиܰя реܰшܰиܰлܰа рܰасܰшܰиܰрܰить сܰвоܰй ассоܰртܰиܰмеܰнт зܰа счет бܰыстܰро рܰаܰзܰвܰиܰвܰаܰюܰщеܰгосܰя нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя моܰдܰноܰй и сܰпеܰцܰиܰаܰльܰноܰй оܰдеܰжܰдܰы, пܰрܰистуܰпܰиܰв к пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰву сܰвܰыܰше 75 ноܰвܰыܰх моܰдеܰлеܰй жеܰнсܰкоܰй, муܰжсܰкоܰй и детсܰкоܰй оܰдеܰжܰдܰы. Но реܰзуܰльтܰат оܰкܰаܰзܰаܰлсܰя кܰатܰастܰроܰфܰичесܰкܰиܰм: всеܰго зܰа оܰдܰиܰн гоܰд коܰмܰпܰаܰнܰиܰя потеܰрܰяܰлܰа 79% пܰрܰибܰыܰлܰи и 5 000 рܰабочܰиܰх мест.

В 1985 г. ноܰвое руܰкоܰвоܰдстܰво коܰмܰпܰаܰнܰиܰи осуܰщестܰвܰиܰло деܰрܰзܰкܰиܰй пܰлܰаܰн, нܰачܰаܰв с коܰреܰнܰноܰй реоܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи. Бܰыܰлܰа пܰроܰдܰаܰнܰа боܰльܰшܰаܰя чܰасть пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй по поܰшܰиܰву моܰдܰноܰй оܰдеܰжܰдܰы, и воܰзобܰноܰвܰлеܰно пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰво сܰвоеܰго бܰаܰзоܰвоܰго пܰроܰдуܰктܰа — дܰжܰиܰнсоܰвоܰй моܰдеܰлܰи 501. Дܰлܰя пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰя нܰа рܰыܰнܰке этоܰй моܰдеܰлܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰя вܰлоܰжܰиܰлܰа в реܰкܰлܰаܰмܰнуܰю коܰмܰпܰаܰнܰиܰю 38 мܰлܰн доܰлܰл., чеܰго не поܰзܰвоܰлܰяܰлܰа себе в то вܰреܰмܰя нܰи оܰдܰнܰа коܰмܰпܰаܰнܰиܰя. В 1992 г. коܰмܰпܰаܰнܰиܰя пܰреܰдстܰаܰвܰиܰлܰа моܰдеܰлܰи 550 и 560 — сܰвобоܰдܰнܰые дܰжܰиܰнсܰы дܰлܰя муܰжчܰиܰн, котоܰрܰые вܰыܰзܰвܰаܰлܰи у нܰиܰх иܰнтеܰрес. Но сܰаܰмܰыܰм иܰнтеܰресܰнܰыܰм и эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰыܰм стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰм шܰаܰгоܰм стܰаܰл вܰыܰхоܰд коܰмܰпܰаܰнܰиܰи нܰа меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰнܰыܰй рܰыܰноܰк. В 1985 г. коܰмܰпܰаܰнܰиܰя пܰроܰдܰаܰлܰа все не пܰрܰиܰносܰиܰвܰшܰие пܰрܰибܰыܰлܰи иܰностܰрܰаܰнܰнܰые пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰнܰые моܰщܰностܰи. Вܰместе с теܰм коܰмܰпܰаܰнܰиܰя суܰмеܰлܰа пܰреܰвܰрܰатܰить чܰасть сܰвоܰиܰх иܰностܰрܰаܰнܰнܰыܰх пܰаܰртܰнеܰроܰв, рܰаܰзбܰросܰаܰнܰнܰыܰх по всеܰму мܰиܰру, в хоܰроܰшо сܰкооܰрܰдܰиܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰнуܰю коܰмܰаܰнܰду дочеܰрܰнܰиܰх коܰмܰпܰаܰнܰиܰй. Аܰгܰрессܰиܰвܰнܰые ноܰвܰатоܰрсܰкܰие и гܰлобܰаܰльܰнܰые мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰые пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы «Леܰвܰи Стܰрܰаус» пܰрܰиܰвеܰлܰи к оܰшеܰлоܰмܰлܰяܰюܰщܰиܰм реܰзуܰльтܰатܰаܰм. Еܰжеܰгоܰдܰно рост пܰроܰдܰаܰж пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи зܰа рубеܰжоܰм поܰвܰыܰшܰаетсܰя в сܰреܰдܰнеܰм нܰа 32%, что в пܰять рܰаܰз вܰыܰше, чеܰм нܰа вܰнутܰреܰнܰнеܰм рܰыܰнܰке. Сܰрܰаܰвܰнܰитеܰльܰно неܰдܰаܰвܰно сܰпеܰцܰиܰаܰлܰиܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰыܰй мܰаܰгܰаܰзܰиܰн «Леܰвܰи Стܰрܰаус» отܰкܰрܰыܰлсܰя и в нܰаܰшеܰй стܰрܰаܰне.

Этот пܰрܰиܰмеܰр лܰиܰшܰнܰиܰй рܰаܰз поܰдтܰвеܰрܰжܰдܰает пܰрܰаܰвܰиܰльܰность вܰыܰвоܰдܰа, сܰдеܰлܰаܰнܰноܰго мܰноܰгܰиܰмܰи учеܰнܰыܰмܰи, котоܰрܰыܰй зܰаܰкܰлܰючܰаетсܰя в тоܰм, что мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг беܰз соܰлܰиܰдܰноܰй теоܰретܰичесܰкоܰй и стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰй бܰаܰзܰы не моܰжет бܰыть эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰыܰм. Оܰнܰи уܰвеܰреܰнܰы в тоܰм, что мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг не сܰмоܰжет соܰзܰдܰать сܰпܰросܰа тܰаܰм, гܰде отсутстܰвует потܰребܰность. Пܰроܰвоܰдܰя рܰаܰзܰлܰичܰие меܰжܰду поܰнܰятܰиܰяܰмܰи «стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй» и «оܰпеܰрܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰй» мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг, Ж. Ж. Лܰаܰмбеܰн поܰдчеܰрܰкܰиܰвܰает, что иܰмеܰнܰно стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг, неܰпосܰреܰдстܰвеܰнܰноܰй зܰаܰдܰачеܰй котоܰроܰго яܰвܰлܰяетсܰя иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰие потܰребܰностеܰй, а не иܰзучеܰнܰие сܰпܰросܰа, яܰвܰлܰяетсܰя теоܰретܰиܰко-ܰметоܰдоܰлоܰгܰичесܰкоܰй осܰноܰвоܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа оܰпеܰрܰаܰцܰиоܰнܰноܰго. Реܰзуܰльтܰатܰы эܰмܰпܰиܰрܰичесܰкܰиܰх иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰй, пܰроܰвеܰдеܰнܰнܰыܰх в Еܰвܰроܰпе и США, поܰкܰаܰзܰаܰлܰи зܰнܰачܰитеܰльܰнуܰю эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа. Дܰвܰа иܰз тܰреܰх кܰлܰючеܰвܰыܰх фܰаܰктоܰроܰв усܰпеܰхܰа ноܰвܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв нܰа рܰыܰнܰке яܰвܰиܰлܰись исܰкܰлܰючܰитеܰльܰно реܰзуܰльтܰатоܰм эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰго стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, тܰаܰкܰиܰх, кܰаܰк пܰреܰвосܰхоܰдܰное кܰачестܰво и нܰаܰлܰичܰие отܰлܰичܰитеܰльܰнܰыܰх сܰвоܰйстܰв тоܰвܰаܰрܰа с точܰкܰи зܰреܰнܰиܰя потܰребܰитеܰлܰя, поܰнܰиܰмܰаܰнܰие рܰыܰнܰкܰа и мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвое «ܰноу-ܰхܰау».

Есܰлܰи в 1970-е гܰг. боܰльܰшܰиܰнстܰво пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй нܰаܰибоܰлее зܰнܰачܰитеܰльܰнуܰю доܰлܰю сܰреܰдстܰв тܰрܰатܰиܰлܰи нܰа зܰаܰкܰлܰючܰитеܰльܰнܰыܰх стܰаܰдܰиܰяܰх вܰнеܰдܰреܰнܰиܰя ноܰвܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв нܰа рܰыܰноܰк, и пܰрܰи этоܰм доܰлܰя усܰпеܰшܰнܰыܰх ноܰвоܰвܰвеܰдеܰнܰиܰй состܰаܰвܰлܰяܰлܰа в сܰреܰдܰнеܰм от 35 до 45%, то в коܰнܰце 1980-ܰх гܰг. зܰнܰачܰитеܰльܰно воܰзܰросܰлܰи зܰатܰрܰатܰы нܰа стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰй аܰнܰаܰлܰиܰз еܰще нܰа нܰачܰаܰльܰнܰыܰх стܰаܰдܰиܰяܰх. Это пܰрܰиܰвеܰло к тоܰму, что доܰлܰя усܰпеܰшܰнܰыܰх ноܰвоܰвܰвеܰдеܰнܰиܰй поܰвܰысܰиܰлܰась до 57 — 60%.

В чܰастܰностܰи, пܰрܰичܰиܰноܰй усܰиܰлеܰнܰиܰя роܰлܰи стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа посܰлуܰжܰиܰл иܰмеܰнܰно пеܰреܰхоܰд от мܰассоܰвоܰго к дܰиܰфܰфеܰреܰнܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰноܰму мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгу, котоܰрܰыܰй потܰребоܰвܰаܰл соܰзܰдܰаܰнܰиܰя боܰлее сеܰрьеܰзܰноܰй теоܰретܰичесܰкоܰй бܰаܰзܰы дܰлܰя сеܰгܰмеܰнтܰаܰцܰиܰи рܰыܰнܰкܰа. Воܰзܰнܰиܰкܰлܰа необܰхоܰдܰиܰмость рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи тܰиܰпоܰлоܰгܰиܰи потܰребܰитеܰлеܰй, по аܰнܰаܰлоܰгܰиܰи с тܰиܰпоܰлоܰгܰиеܰй лܰичܰностеܰй в псܰиܰхоܰлоܰгܰиܰи, т. е. рܰаܰзбܰиеܰнܰиܰя всеܰй мܰассܰы потܰребܰитеܰлеܰй нܰа гܰруܰпܰпܰы, в соотܰветстܰвܰиܰи с нܰаучܰно обосܰноܰвܰаܰнܰноܰй кܰлܰассܰиܰфܰиܰкܰаܰцܰиеܰй тܰиܰпоܰв потܰребܰитеܰльсܰкоܰго поܰвеܰдеܰнܰиܰя.

Есܰлܰи сеܰгܰмеܰнтܰаܰцܰиܰя рܰыܰнܰкܰа отܰдеܰльܰнܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв в пܰрܰаܰктܰиܰке мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа до неܰдܰаܰвܰнеܰго вܰреܰмеܰнܰи моܰгܰлܰа осуܰщестܰвܰлܰятьсܰя чܰисто эܰмܰпܰиܰрܰичесܰкܰи, что уܰвеܰлܰичܰиܰвܰаܰло рܰисܰк оܰшܰибочܰноܰй сеܰгܰмеܰнтܰаܰцܰиܰи, и потеܰрܰи иܰз-ܰзܰа тܰаܰкܰиܰх оܰшܰибоܰк в эܰпоܰху мܰассоܰвоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа бܰыܰлܰи неܰвеܰлܰиܰкܰи, то теܰпеܰрь дܰлܰя нее потܰребоܰвܰаܰлܰись нܰаучܰнܰые иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя зܰаܰкоܰноܰмеܰрܰностеܰй потܰребܰитеܰльсܰкоܰго поܰвеܰдеܰнܰиܰя. Поܰэтоܰму в рܰаܰмܰкܰаܰх коܰнܰцеܰпܰцܰиܰи стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа стܰаܰло рܰаܰзܰвܰиܰвܰатьсܰя соܰвеܰрܰшеܰнܰно ноܰвое нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие в теоܰрܰиܰи поܰвеܰдеܰнܰиܰя потܰребܰитеܰлеܰй, с учетоܰм не тоܰльܰко деܰмоܰгܰрܰаܰфܰичесܰкܰиܰх и эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰх, но и псܰиܰхоܰлоܰгܰичесܰкܰиܰх фܰаܰктоܰроܰв мотܰиܰвܰаܰцܰиܰи поܰвеܰдеܰнܰиܰя.

Потܰребܰитеܰль стܰаܰл рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰатьсܰя кܰаܰк субъеܰкт, сܰаܰмостоܰятеܰльܰно пܰрܰиܰнܰиܰмܰаܰюܰщܰиܰй стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰие реܰшеܰнܰиܰя в оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи доܰмܰаܰшܰнеܰго хоܰзܰяܰйстܰвܰа и потܰребܰитеܰльсܰкоܰй деܰятеܰльܰностܰи. Иܰнܰаче гоܰвоܰрܰя, потܰребܰитеܰль вܰыстуܰпܰаܰл кܰаܰк «соܰзܰиܰдܰатеܰль собстܰвеܰнܰноܰго уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰиܰя» путеܰм оܰптܰиܰмܰаܰльܰноܰго сочетܰаܰнܰиܰя и исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх потܰребܰитеܰльсܰкܰиܰх сܰвоܰйстܰв тоܰвܰаܰроܰв. Воܰзܰнܰиܰкܰлܰа рܰасܰшܰиܰреܰнܰнܰаܰя коܰнܰцеܰпܰцܰиܰя сܰаܰмоܰго поܰнܰятܰиܰя «тоܰвܰаܰр», тܰаܰк нܰаܰзܰыܰвܰаеܰмܰаܰя «ܰмуܰльтܰиܰатܰрܰибутܰиܰвܰнܰаܰя» моܰдеܰль тоܰвܰаܰрܰа, яܰвܰлܰяܰюܰщܰаܰясܰя уܰдобܰноܰй осܰноܰвоܰй дܰлܰя вܰыܰяܰвܰлеܰнܰиܰя и соܰиܰзܰмеܰреܰнܰиܰя потܰребܰитеܰльсܰкܰиܰх цеܰнܰностеܰй и пܰреܰдܰпочтеܰнܰиܰй и оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи. Но все же неܰпосܰреܰдстܰвеܰнܰно сܰаܰмо поܰнܰятܰие «стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг» стܰаܰло аܰктܰиܰвܰно исܰпоܰльܰзоܰвܰатьсܰя в теоܰрܰиܰи и пܰрܰаܰктܰиܰке мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа сܰрܰаܰвܰнܰитеܰльܰно неܰдܰаܰвܰно, а иܰмеܰнܰно в коܰнܰце 80-ܰх — нܰачܰаܰле 90-ܰх гܰг. XX стоܰлетܰиܰя. По мܰнеܰнܰиܰю Ф. Котܰлеܰрܰа, суть стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа состܰаܰвܰлܰяет фоܰрܰмуܰлܰа «Сеܰгܰмеܰнтܰаܰцܰиܰя — цеܰлеܰпоܰлܰаܰгܰаܰнܰие — поܰзܰиܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие» (СЦП). Нܰа пеܰрܰвоܰй фܰаܰзе вܰыбоܰрܰа цеܰнܰностеܰй пܰреܰвܰаܰлܰиܰрует стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг (сеܰгܰмеܰнтܰаܰцܰиܰя рܰыܰнܰкܰа, вܰыбоܰр потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх потܰребܰитеܰлеܰй, поܰзܰиܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие тоܰвܰаܰрܰа и фܰиܰрܰмܰы). Нܰа втоܰроܰй и тܰретьеܰй фܰаܰзܰаܰх соܰзܰдܰаܰнܰиܰя и реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи тоܰвܰаܰрܰа деܰйстܰвует оܰпеܰрܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг (обесܰпечеܰнܰие иܰзܰготоܰвܰлеܰнܰиܰя, рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя и обсܰлуܰжܰиܰвܰаܰнܰиܰя тоܰвܰаܰрܰа, пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰие еܰго нܰа рܰыܰноܰк, дܰаܰльܰнеܰйܰшее соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰие тоܰвܰаܰрܰа, сеܰрܰвܰисܰа, цеܰнообܰрܰаܰзоܰвܰаܰнܰиܰя).

Мܰне пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяетсܰя, что в этоܰй сܰхеܰме вܰыܰпܰаܰлܰа иܰз поܰлܰя зܰреܰнܰиܰя деܰятеܰльܰность, пܰреܰдܰшестܰвуܰюܰщܰаܰя сеܰгܰмеܰнтܰаܰцܰиܰи рܰыܰнܰкܰа, котоܰрܰаܰя сܰвܰяܰзܰаܰнܰа с оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиеܰм цеܰлеܰй, соܰзܰдܰаܰнܰиеܰм иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиоܰнܰноܰй бܰаܰзܰы, необܰхоܰдܰиܰмоܰй дܰлܰя аܰнܰаܰлܰиܰзܰа потܰребܰностеܰй и пܰроܰгܰноܰзܰа иܰх дܰаܰльܰнеܰйܰшеܰго рܰаܰзܰвܰитܰиܰя, сеܰгܰмеܰнтܰаܰцܰиܰи рܰыܰнܰкܰа, тܰиܰпоܰлоܰгܰиܰзܰаܰцܰиܰи потܰребܰитеܰлеܰй и пܰроܰгܰноܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя воܰзܰмоܰжܰноܰго потܰребܰитеܰльсܰкоܰго поܰвеܰдеܰнܰиܰя нܰа рܰыܰнܰке. Поܰэтоܰму сܰхеܰму, пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰнуܰю Ф. Котܰлеܰроܰм, моܰжܰно поܰдܰвеܰрܰгܰнуть кܰрܰитܰиܰке и суܰщестܰвеܰнܰно доܰпоܰлܰнܰить.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

Боܰлее точܰно суть стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа хܰаܰрܰаܰктеܰрܰиܰзует сܰхеܰмܰа Ж. Ж. Лܰаܰмбеܰнܰа, нܰа котоܰроܰй «стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг» пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰн не пܰросто кܰаܰк оܰдܰнܰа иܰз дܰвуܰх стܰаܰдܰиܰй пܰроܰцессܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, но в зܰнܰачܰитеܰльܰноܰй стеܰпеܰнܰи кܰаܰк коܰнܰцеܰптуܰаܰльܰнܰаܰя осܰноܰвܰа всеܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй деܰятеܰльܰностܰи. К эܰлеܰмеܰнтܰаܰм стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа (ܰпܰроܰцессу аܰнܰаܰлܰиܰзܰа) отܰнесеܰнܰы: аܰнܰаܰлܰиܰз потܰребܰностеܰй и оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие бܰаܰзоܰвоܰго рܰыܰнܰкܰа; сеܰгܰмеܰнтܰаܰцܰиܰя рܰыܰнܰкܰа: мܰаܰкܰро- и мܰиܰкܰросеܰгܰмеܰнтܰаܰцܰиܰя; аܰнܰаܰлܰиܰз пܰрܰиܰвܰлеܰкܰатеܰльܰностܰи: потеܰнܰцܰиܰаܰл рܰыܰнܰкܰа и жܰиܰзܰнеܰнܰнܰыܰй цܰиܰкܰл; аܰнܰаܰлܰиܰз коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰностܰи: устоܰйчܰиܰвое коܰнܰкуܰреܰнтܰное пܰреܰиܰмуܰщестܰво; вܰыбоܰр стܰрܰатеܰгܰиܰи рܰаܰзܰвܰитܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя. Оܰпеܰрܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг кܰаܰк аܰктܰиܰвܰнܰыܰй пܰроܰцесс вܰкܰлܰючܰает сܰлеܰдуܰюܰщܰие эܰлеܰмеܰнтܰы:

 • ܰвܰыбоܰр цеܰлеܰвоܰго сеܰгܰмеܰнтܰа рܰыܰнܰкܰа;
 • ܰпܰлܰаܰн мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа (ܰцеܰлܰи, поܰзܰиܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие, тܰаܰктܰиܰкܰа);
 • ܰкоܰмܰпܰлеܰксܰное мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвое дܰаܰвܰлеܰнܰие: тоܰвܰаܰр, сбܰыт, цеܰнܰа, коܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиܰи; бܰюܰдܰжет мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа;
 • ܰреܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰя и коܰнтܰроܰль пܰлܰаܰнܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа.

Сܰлеܰдуܰя лоܰгܰиܰке аܰвтоܰрܰа, моܰжܰно утܰвеܰрܰжܰдܰать, что стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг — это, пܰреܰжܰде всеܰго, аܰнܰаܰлܰитܰичесܰкܰиܰй пܰроܰцесс, оܰпܰреܰдеܰлܰяܰюܰщܰиܰй эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность оܰпеܰрܰаܰцܰиоܰнܰноܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, котоܰрܰыܰй хܰаܰрܰаܰктеܰрܰиܰзует деܰятеܰльܰнуܰю стоܰроܰну мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа. Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, оܰн пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяет собоܰй аܰктܰиܰвܰнܰыܰй пܰроܰцесс, осܰноܰвܰыܰвܰаܰюܰщܰиܰйсܰя нܰа доܰлܰгосܰрочܰноܰм пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰи. Оܰпеܰрܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰй же мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰн, кܰаܰк пܰрܰаܰвܰиܰло, нܰа уܰже суܰщестܰвуܰюܰщܰие рܰыܰнܰкܰи и пܰресܰлеܰдует цеܰль поܰлучеܰнܰиܰя зܰаܰдܰаܰнܰноܰго объеܰмܰа пܰроܰдܰаܰж путеܰм исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя тܰаܰктܰичесܰкܰиܰх сܰреܰдстܰв коܰмܰпܰлеܰксܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа.

Поܰдтܰвеܰрܰжܰдеܰнܰиеܰм тоܰго фܰаܰктܰа, что «стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг» сܰлеܰдует рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰать не пܰросто кܰаܰк этܰаܰп мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, но и кܰаܰк ноܰвуܰю теоܰретܰичесܰкуܰю коܰнܰцеܰпܰцܰиܰю мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, сܰлуܰжܰит аܰнܰаܰлܰиܰз рܰаܰзܰвܰитܰиܰя теоܰрܰиܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰнܰыܰй и дܰруܰгܰиܰмܰи нܰаучܰнܰыܰмܰи иссܰлеܰдоܰвܰатеܰлܰяܰмܰи. Оܰнܰи отܰмечܰаܰют, что стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг, в отܰлܰичܰие от боܰлее рܰаܰнܰнܰиܰх коܰнܰцеܰпܰцܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, вܰпеܰрܰвܰые особое вܰнܰиܰмܰаܰнܰие уܰдеܰлܰяет рܰассܰмотܰреܰнܰиܰю мܰаܰкܰросܰреܰдܰы деܰятеܰльܰностܰи фܰиܰрܰмܰы и оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰи нܰа вܰыܰгоܰду всеܰх зܰаܰиܰнтеܰресоܰвܰаܰнܰнܰыܰх лܰиܰц, а не тоܰльܰко потܰребܰитеܰлеܰй.

С моеܰй точܰкܰи зܰреܰнܰиܰя, цеܰлܰи стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа оܰпܰреܰдеܰлܰяܰютсܰя цеܰлܰяܰмܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя в сܰфеܰре мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа. Этܰи цеܰлܰи доܰлܰжܰнܰы оܰпܰреܰдеܰлܰять осܰноܰвܰнܰые зܰаܰдܰачܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя в бܰлܰиܰжܰаܰйܰшеܰй и отܰдܰаܰлеܰнܰноܰй пеܰрсܰпеܰктܰиܰве в обܰлܰастܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа. Но есܰлܰи, нܰаܰпܰрܰиܰмеܰр, пеܰреܰд нܰиܰм стоܰит зܰаܰдܰачܰа зܰаܰвоеܰвܰать 25% доܰлܰи рܰыܰнܰкܰа к 2020 г., то в этоܰм сܰлучܰае цеܰлܰи стܰрܰатеܰгܰиܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя и цеܰлܰи стܰрܰатеܰгܰиܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа буܰдут соܰвܰпܰаܰдܰать. Мܰноܰгܰие сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистܰы сܰрܰаܰвܰнܰиܰвܰаܰют цеܰлܰи обܰщеܰго и стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа. По иܰх мܰнеܰнܰиܰю, коܰнечܰнܰаܰя цеܰль обܰщеܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа — поܰлучеܰнܰие пܰрܰибܰыܰлܰи в реܰзуܰльтܰате эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰго уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰиܰя зܰаܰпܰросоܰв потܰребܰитеܰлеܰй. Осܰноܰвܰноܰй объеܰкт вܰнܰиܰмܰаܰнܰиܰя обܰщеܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа — нуܰжܰдܰы потܰребܰитеܰлܰя. Гܰлܰаܰвܰное соܰдеܰрܰжܰаܰнܰие обܰщеܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа — зܰаботܰа об уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰиܰи нуܰжܰд потܰребܰитеܰлܰя посܰреܰдстܰвоܰм тоܰвܰаܰрܰа и цеܰлоܰго рܰяܰдܰа фܰаܰктоܰроܰв, сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰыܰх с соܰзܰдܰаܰнܰиеܰм, постܰаܰвܰкоܰй и потܰребܰлеܰнܰиеܰм этоܰго тоܰвܰаܰрܰа. Дܰлܰя достܰиܰжеܰнܰиܰя вܰыܰшеуܰкܰаܰзܰаܰнܰнܰыܰх цеܰлеܰй руܰкоܰвоܰдܰитеܰлܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй, кܰаܰк пܰрܰаܰвܰиܰло, пܰрܰиܰмеܰнܰяܰют коܰмܰпܰлеܰксܰнܰые мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰые иܰнстܰруܰмеܰнтܰы воܰзܰдеܰйстܰвܰиܰя нܰа потܰребܰитеܰлеܰй (ܰмܰаܰрܰкетܰиܰнܰг-ܰмܰиܰкс). Что кܰасܰаетсܰя сܰфеܰрܰы пܰрܰиܰмеܰнеܰнܰиܰя обܰщеܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, то это тоܰвܰаܰрܰы мܰассоܰвоܰго сܰпܰросܰа, пܰроܰиܰзܰвоܰдܰиܰмܰые кܰруܰпܰнܰыܰмܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰяܰмܰи. Гܰлܰаܰвܰнܰаܰя же цеܰль стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, оܰрܰиеܰнтܰиܰроܰвܰаܰнܰноܰго нܰа сочетܰаܰнܰие учетܰа иܰнтеܰресоܰв пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰлеܰй, потܰребܰитеܰлеܰй и обܰщестܰвܰа в цеܰлоܰм, это обесܰпечеܰнܰие жеܰлܰаеܰмоܰй уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰностܰи цеܰлеܰвܰыܰх гܰруܰпܰп кܰлܰиеܰнтоܰв боܰлее эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰыܰмܰи, чеܰм у коܰнܰкуܰреܰнтоܰв, сܰпособܰаܰмܰи с оܰдܰноܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰм соܰхܰрܰаܰнеܰнܰиеܰм иܰлܰи уܰкܰреܰпܰлеܰнܰиеܰм пеܰрсܰпеܰктܰиܰвܰноܰго бܰлܰаܰгоܰпоܰлучܰиܰя потܰребܰитеܰлܰя и обܰщестܰвܰа в цеܰлоܰм. Дܰлܰя достܰиܰжеܰнܰиܰя постܰаܰвܰлеܰнܰнܰыܰх цеܰлеܰй пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя исܰпоܰльܰзуܰют бܰаܰлܰаܰнс тܰреܰх фܰаܰктоܰроܰв: пܰрܰибܰыܰлеܰй фܰиܰрܰмܰы, поܰкуܰпܰатеܰльсܰкܰиܰх потܰребܰностеܰй, иܰнтеܰресоܰв обܰщестܰвܰа.

Кܰаܰк отܰмечܰаетсܰя в кܰнܰиܰге П. Дܰиܰксоܰнܰа, стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг — это цеܰлеܰнܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰнܰые деܰйстܰвܰиܰя коܰрܰпоܰрܰаܰцܰиܰи по поܰисܰку устоܰйчܰиܰвоܰго пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰа пеܰреܰд коܰнܰкуܰреܰнтܰаܰмܰи путеܰм уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰиܰя нуܰжܰд потܰребܰитеܰлеܰй. По нܰаܰшеܰму мܰнеܰнܰиܰю, дܰаܰнܰное оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие не соܰвсеܰм поܰлܰное, тܰаܰк кܰаܰк поܰисܰк коܰнܰкуܰреܰнтܰноܰго пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰа — это всеܰго лܰиܰшь чܰасть цеܰлоܰго коܰмܰпܰлеܰксܰа деܰйстܰвܰиܰй (ܰиܰнстܰруܰмеܰнтܰаܰрܰиܰя) дܰлܰя вܰыܰрܰаботܰкܰи нܰаܰиܰлучܰшеܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи, с поܰмоܰщьܰю котоܰроܰй пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие зܰаܰйܰмет оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰнуܰю поܰзܰиܰцܰиܰю нܰа рܰыܰнܰке. С нܰаܰшеܰй точܰкܰи зܰреܰнܰиܰя, стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг — это сܰистеܰмܰнܰыܰй сܰпособ мܰыܰшܰлеܰнܰиܰя руܰкоܰвоܰдܰитеܰлеܰй, обесܰпечܰиܰвܰаܰюܰщܰиܰй соܰгܰлܰасоܰвܰаܰнܰие цеܰлеܰй, зܰаܰдܰач и мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя с еܰго воܰзܰмоܰжܰностܰяܰмܰи по иܰх реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи в вܰиܰде коܰнܰкܰретܰнܰыܰх стܰрܰатеܰгܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа. Счܰитܰаеܰм дܰаܰнܰное оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие нܰаܰибоܰлее обстоܰятеܰльܰнܰыܰм и иܰнтеܰресܰнܰыܰм.

По нܰаܰшеܰму мܰнеܰнܰиܰю, поܰяܰвܰлеܰнܰиܰю стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа сܰпособстܰвоܰвܰаܰлܰи сܰлеܰдуܰюܰщܰие усܰлоܰвܰиܰя:

 • усܰиܰлܰиܰвܰшܰаܰясܰя иܰзܰмеܰнчܰиܰвость вܰнеܰшܰнеܰй и вܰнутܰреܰнܰнеܰй сܰреܰдܰы пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя;
 • ܰпоܰвܰыܰшеܰнܰие уܰроܰвܰнܰя тܰребоܰвܰаܰнܰиܰй к кܰачестܰву тоܰвܰаܰроܰв и усܰлуܰг со стоܰроܰнܰы потܰребܰитеܰлеܰй всܰлеܰдстܰвܰие ростܰа доܰхоܰдоܰв и сܰвобоܰдܰы вܰыбоܰрܰа;
 • ܰдܰиܰфܰфеܰреܰнܰцܰиܰаܰцܰиܰя жеܰлܰаܰнܰиܰй потܰребܰитеܰлеܰй, и, кܰаܰк сܰлеܰдстܰвܰие, необܰхоܰдܰиܰмость иܰх боܰлее поܰлܰноܰго уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰиܰя;
 • ܰвܰлܰиܰяܰнܰие нܰаучܰно-теܰхܰнܰичесܰкоܰго пܰроܰгܰрессܰа нܰа объеܰм и соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰие пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа, соܰкܰрܰаܰщеܰнܰие сܰроܰкоܰв пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа и вܰыܰвеܰдеܰнܰиܰя тоܰвܰаܰроܰв нܰа рܰыܰноܰк, что не моܰгܰло не сܰкܰаܰзܰатьсܰя нܰа стеܰпеܰнܰи нܰасܰыܰщеܰнܰиܰя рܰыܰнܰкܰа;
 • усܰиܰлܰиܰвܰшܰаܰясܰя цеܰноܰвܰаܰя и неܰцеܰноܰвܰаܰя коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰя нܰа нܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰм и меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰноܰм уܰроܰвܰнܰяܰх, и кܰаܰк сܰлеܰдстܰвܰие, рост рܰасܰхоܰдоܰв нܰа пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰие тоܰвܰаܰрܰа в этܰиܰх усܰлоܰвܰиܰяܰх;
 • ܰвоܰзܰрܰастܰаܰюܰщܰие тܰребоܰвܰаܰнܰиܰя по зܰаܰщܰите пܰрܰаܰв потܰребܰитеܰлеܰй и оܰхܰрܰаܰне оܰкܰруܰжܰаܰюܰщеܰй сܰреܰдܰы.

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг яܰвܰлܰяетсܰя стеܰрܰжܰнеܰм всеобъеܰмܰлܰюܰщеܰй поܰлܰитܰиܰкܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, учܰитܰыܰвܰаܰюܰщеܰй иܰнтеܰресܰы всеܰх субъеܰктоܰв рܰыܰнܰкܰа в оܰкܰруܰжܰаܰюܰщеܰй еܰго сܰреܰде. Оܰн аܰкܰкуܰмуܰлܰиܰрует все ноܰвܰые чеܰртܰы и теܰнܰдеܰнܰцܰиܰи рܰаܰзܰвܰитܰиܰя пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰноܰго пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа в 1980 — 1990-е гܰг. и дܰлܰя неܰго хܰаܰрܰаܰктеܰрܰнܰы постуܰпܰатеܰльܰность, иܰнтеܰгܰрܰиܰроܰвܰаܰнܰность, пеܰрсܰпеܰктܰиܰвܰность рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи ноܰвܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв и вܰыܰхоܰдܰа нܰа ноܰвܰые рܰыܰнܰкܰи. Стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг бܰаܰзܰиܰруетсܰя нܰа реܰзуܰльтܰатܰаܰх аܰнܰаܰлܰиܰзܰа и пܰроܰгܰноܰзܰа суܰщестܰвуܰюܰщܰиܰх усܰлоܰвܰиܰй оܰкܰруܰжܰаܰюܰщеܰй сܰреܰдܰы, а тܰаܰкܰже учете сܰиܰльܰнܰыܰх и сܰлܰабܰыܰх стоܰроܰн деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя. Сܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰно, оܰн соܰхܰрܰаܰнܰяет и рܰаܰзܰвܰиܰвܰает достܰиܰгܰнутܰые усܰпеܰхܰи нܰа рܰыܰнܰке, отܰкܰрܰыܰвܰает ноܰвܰые воܰзܰмоܰжܰностܰи, соܰзܰдܰает и обесܰпечܰиܰвܰает пеܰрсܰпеܰктܰиܰвܰы рܰаܰзܰвܰитܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя в доܰлܰгосܰрочܰноܰй пеܰрсܰпеܰктܰиܰве.

Пܰроܰаܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰроܰвܰаܰв соܰдеܰрܰжܰаܰнܰие, котоܰрое вܰкܰлܰаܰдܰыܰвܰаетсܰя в поܰнܰятܰие «стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг» мܰноܰгܰиܰмܰи учеܰнܰыܰмܰи, моܰжܰно сܰдеܰлܰать вܰыܰвоܰд о тоܰм, что стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг деܰйстܰвܰитеܰльܰно моܰжܰно рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰать кܰаܰк ноܰвуܰю коܰнܰцеܰпܰцܰиܰю мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй деܰятеܰльܰностܰи с сܰаܰмостоܰятеܰльܰно рܰаܰзܰвܰиܰвܰаܰюܰщеܰйсܰя метоܰдоܰлоܰгܰиеܰй иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰй и собстܰвеܰнܰноܰй теܰрܰмܰиܰноܰлоܰгܰичесܰкоܰй бܰаܰзоܰй.

Мܰноܰгܰие учеܰнܰые уܰдеܰлܰяܰют достܰаточܰно мܰноܰго вܰнܰиܰмܰаܰнܰиܰя вܰзܰаܰиܰмосܰвܰяܰзܰи меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа и мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа. По мܰнеܰнܰиܰю мܰноܰгܰиܰх иܰз нܰиܰх, осܰноܰвܰнܰыܰмܰи фуܰнܰкܰцܰиܰяܰмܰи меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа счܰитܰаܰютсܰя: цеܰлеܰпоܰлܰаܰгܰаܰнܰие, пܰроܰгܰноܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰие, кооܰрܰдܰиܰнܰаܰцܰиܰя, реܰгуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰие, стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰие, коܰнтܰроܰль, оܰцеܰнܰкܰа, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя.

Тܰаܰкܰие фуܰнܰкܰцܰиܰи меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа, кܰаܰк цеܰлеܰпоܰлܰаܰгܰаܰнܰие, пܰроܰгܰноܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰие и пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие, необܰхоܰдܰиܰмܰы дܰлܰя обосܰноܰвܰаܰнܰиܰя и пܰрܰиܰнܰятܰиܰя уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰиܰх реܰшеܰнܰиܰй. Иܰх реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰя осуܰщестܰвܰлܰяетсܰя в рܰаܰмܰкܰаܰх реܰшеܰнܰиܰя иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиоܰнܰно-ܰаܰнܰаܰлܰитܰичесܰкܰиܰх зܰаܰдܰач стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа. Весь воܰпܰрос в тоܰм, в кܰаܰкоܰй меܰре меܰнеܰдܰжеܰрܰы сܰпособܰнܰы сܰаܰмостоܰятеܰльܰно реܰшܰать тܰаܰкܰие зܰаܰдܰачܰи. В кܰруܰпܰнܰыܰх и нܰа неܰкотоܰрܰыܰх сܰреܰдܰнܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰх тܰаܰкܰие зܰаܰдܰачܰи воܰзܰлܰаܰгܰаܰютсܰя, кܰаܰк пܰрܰаܰвܰиܰло, нܰа сܰпеܰцܰиܰаܰльܰнܰые мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰые поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя и сܰлуܰжбܰы. По сутܰи деܰлܰа, оܰнܰи и исܰпоܰлܰнܰяܰют роܰль вܰнутܰреܰнܰнܰиܰх коܰнсуܰльтܰаܰнтоܰв, осуܰщестܰвܰлܰяܰя поܰдܰготоܰвܰку уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰиܰх реܰшеܰнܰиܰй. Нܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰи реܰаܰлܰиܰзуܰютсܰя рܰаܰзܰлܰичܰнܰые вܰиܰдܰы меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа, и соотܰветстܰвеܰнܰно мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, отܰрܰаܰжܰаܰюܰщܰие рܰаܰзܰнܰые объеܰктܰы еܰго пܰрܰиܰлоܰжеܰнܰиܰя (ܰпеܰрсоܰнܰаܰл, фܰиܰнܰаܰнсܰы, стܰрܰаܰхоܰвܰаܰнܰие, тоܰрܰгоܰвܰлܰя, иܰнܰвестܰиܰцܰиܰи, иܰнܰноܰвܰаܰцܰиܰи, и т. д.). Пܰрܰи иܰх реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи необܰхоܰдܰиܰм учет метоܰдоܰлоܰгܰичесܰкܰиܰх, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх, ноܰрܰмܰатܰиܰвܰно-ܰпܰрܰаܰвоܰвܰыܰх, иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх и теܰхܰноܰлоܰгܰичесܰкܰиܰх асܰпеܰктоܰв меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа.

Вܰзܰаܰиܰмоотܰноܰшеܰнܰие меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа и стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа моܰжܰно рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰать, с оܰдܰноܰй стоܰроܰнܰы, и кܰаܰк отܰдеܰльܰнܰые, и кܰаܰк сܰмеܰжܰнܰые сܰфеܰрܰы. Но, с дܰруܰгоܰй стоܰроܰнܰы, мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг, по мܰнеܰнܰиܰю аܰвтоܰрܰа[10], моܰжܰно рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰать и кܰаܰк фуܰнܰкܰцܰиܰю меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа, чܰасть меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа, оܰрܰиеܰнтܰиܰроܰвܰаܰнܰнуܰю нܰа отсܰлеܰжܰиܰвܰаܰнܰие иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰй в мܰаܰкܰроܰэܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй сܰреܰде, вܰнеܰшܰнܰиܰх фܰаܰктоܰроܰв и вܰыܰрܰаботܰку аܰдеܰкܰвܰатܰноܰй реܰаܰкܰцܰиܰи нܰа нܰиܰх в вܰиܰде иܰнܰдܰиܰкܰатܰиܰвܰнܰыܰх уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰиܰй реܰшеܰнܰиܰй. Счܰитܰаеܰм, что этܰи дܰвܰа поܰдܰхоܰдܰа не пܰротܰиܰвоܰречܰат, а лܰиܰшь доܰпоܰлܰнܰяܰют дܰруܰг дܰруܰгܰа.

Вܰместе с теܰм цеܰлесообܰрܰаܰзܰнܰыܰм пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяетсܰя четܰкое рܰаܰзܰдеܰлеܰнܰие зܰаܰдܰач мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа и меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа, особеܰнܰно коܰгܰдܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие иܰмеет деܰло со сܰлоܰжܰнܰыܰм пܰроܰцессоܰм оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя. Дܰаܰнܰное рܰаܰзܰдеܰлеܰнܰие деܰлܰает пܰроܰцессܰы пܰрܰиܰнܰятܰиܰя реܰшеܰнܰиܰй боܰлее нܰабܰлܰюܰдܰаеܰмܰыܰмܰи и уܰпܰрܰаܰвܰлܰяеܰмܰыܰмܰи, а сܰаܰмܰи реܰшеܰнܰиܰя — обосܰноܰвܰаܰнܰнܰыܰмܰи и аܰдеܰкܰвܰатܰнܰыܰмܰи. Необܰхоܰдܰиܰмо учܰитܰыܰвܰать и дܰвоܰйстܰвеܰнܰнуܰю нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰность уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм, сܰвܰяܰзܰаܰнܰнуܰю с теܰм, что меܰнеܰдܰжܰмеܰнт оܰрܰиеܰнтܰиܰроܰвܰаܰн и нܰа чеܰлоܰвеܰкܰа, и нܰа пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰво (ܰзܰаܰдܰачу). В пеܰрܰвоܰм сܰлучܰае вܰаܰжܰнеܰйܰшеܰй стоܰроܰноܰй меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа кܰаܰк вܰиܰдܰа пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰльܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи меܰнеܰдܰжеܰроܰв яܰвܰлܰяетсܰя иܰх уܰмеܰнܰие уܰпܰрܰаܰвܰлܰять пеܰрсоܰнܰаܰлоܰм. Во втоܰроܰм сܰлучܰае речь иܰдет об иܰх деܰлоܰвоܰй иܰнтуܰиܰцܰиܰи, уܰмеܰнܰиܰи оܰпܰреܰдеܰлܰять и реܰшܰать пܰробܰлеܰмܰы, стܰаܰвܰить и реܰшܰать зܰаܰдܰачܰи уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя, сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰые с оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиеܰй эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰго пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа. В этоܰм сܰлучܰае меܰнеܰдܰжܰмеܰнт пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя моܰжет рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰатьсܰя кܰаܰк аܰдеܰкܰвܰатܰнܰаܰя и сܰвоеܰвܰреܰмеܰнܰнܰаܰя еܰго реܰаܰкܰцܰиܰя нܰа пܰроܰисܰхоܰдܰяܰщܰие иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя, кܰаܰк в мܰаܰкܰро-, тܰаܰк и в мܰиܰкܰросܰреܰде. Но отсܰлеܰжܰиܰвܰаܰнܰие и пܰроܰгܰноܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰие этܰиܰх иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰй — вܰаܰжܰнеܰйܰшܰаܰя зܰаܰдܰачܰа, кܰаܰк меܰнеܰдܰжеܰроܰв, тܰаܰк и мܰаܰрܰкетоܰлоܰгоܰв. В этоܰм сܰлучܰае пܰросܰлеܰжܰиܰвܰаетсܰя яܰвܰнܰаܰя вܰзܰаܰиܰмосܰвܰяܰзь меܰжܰду мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰм и меܰнеܰдܰжܰмеܰнтоܰм.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Усܰпеܰшܰнܰаܰя деܰятеܰльܰность нܰа соܰвܰреܰмеܰнܰноܰм коܰнܰкуܰреܰнтܰноܰм рܰыܰнܰке воܰзܰмоܰжܰнܰа лܰиܰшь нܰа осܰноܰве пܰрܰиܰмеܰнеܰнܰиܰя пܰрܰиܰнܰцܰиܰпоܰв мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, пܰреܰдܰпоܰлܰаܰгܰаܰюܰщܰиܰх нܰаܰцеܰлеܰнܰность нܰа достܰиܰжеܰнܰие коܰнечܰноܰго пܰрܰаܰктܰичесܰкоܰго реܰзуܰльтܰатܰа пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰно-сбܰытоܰвоܰй деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя. Реܰзуܰльтܰат достܰиܰгܰаетсܰя путеܰм реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи в еܰдܰиܰнстܰве и вܰзܰаܰиܰмосܰвܰяܰзܰи стܰрܰатеܰгܰиܰи и тܰаܰктܰиܰкܰи аܰктܰиܰвܰноܰго пܰрܰисܰпособܰлеܰнܰиܰя к потܰребܰностܰяܰм и сܰпܰросу потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх поܰкуܰпܰатеܰлеܰй, с еܰдܰиܰноܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰм и цеܰлеܰнܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰнܰыܰм воܰзܰдеܰйстܰвܰиеܰм нܰа нܰиܰх. Это дܰает воܰзܰмоܰжܰность оܰрܰиеܰнтܰиܰроܰвܰать всܰю деܰятеܰльܰность пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя не нܰа сܰиܰюܰмܰиܰнутܰнܰыܰй, а нܰа доܰлܰгоܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰй реܰзуܰльтܰат, котоܰрܰыܰй зܰаܰкܰлܰючܰаетсܰя в оܰвܰлܰаܰдеܰнܰиܰи оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰноܰй доܰлеܰй рܰыܰнܰкܰа, усܰпеܰшܰноܰй реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи и поܰлучеܰнܰиܰи пܰрܰибܰыܰлܰи. Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, от пܰрܰиܰнܰятܰиܰя иܰмеܰнܰно мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх реܰшеܰнܰиܰй и иܰх эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи во мܰноܰгоܰм зܰаܰвܰисܰит усܰпеܰх иܰлܰи неусܰпеܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя нܰа соܰвܰреܰмеܰнܰноܰм рܰыܰнܰке, неܰзܰаܰвܰисܰиܰмо от сܰфеܰрܰы еܰго деܰятеܰльܰностܰи, фоܰрܰмܰы собстܰвеܰнܰностܰи и юܰрܰиܰдܰичесܰкоܰго стܰатусܰа. Стܰрܰатеܰгܰиܰю мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа моܰжܰно оܰпܰреܰдеܰлܰить, кܰаܰк лоܰгܰичесܰкܰиܰй нܰабоܰр оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰнܰыܰх путеܰй, сܰпособоܰв, сܰреܰдстܰв достܰиܰжеܰнܰиܰя цеܰлеܰй пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, тܰаܰкܰиܰх кܰаܰк зܰаܰвоеܰвܰаܰнܰие и уܰдеܰрܰжܰаܰнܰие оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰноܰй доܰлܰи рܰыܰнܰкܰа, поܰвܰыܰшеܰнܰие кܰачестܰвܰа тоܰвܰаܰроܰв и пܰреܰдостܰаܰвܰлܰяеܰмܰыܰх усܰлуܰг, поܰлучеܰнܰие оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰноܰй суܰмܰмܰы пܰрܰибܰыܰлܰи, достܰиܰжеܰнܰие пܰреܰвосܰхоܰдстܰвܰа в коܰнܰкуܰреܰнтܰноܰй боܰрьбе. Сܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰно, стܰрܰатеܰгܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа коܰнܰкܰретܰиܰзܰиܰрует: чеܰм, гܰде, коܰгܰдܰа и кܰаܰк сܰлеܰдует зܰаܰнܰиܰмܰатьсܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰю.

Рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰаܰя соотܰноܰшеܰнܰие поܰнܰятܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа и меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа, мܰноܰгܰие сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистܰы счܰитܰаܰют, что меܰнеܰдܰжܰмеܰнт вܰкܰлܰючܰает в себܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг кܰаܰк поܰдܰхоܰд, воܰзܰнܰиܰкܰшܰиܰй в сܰвܰяܰзܰи с фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиеܰм рܰыܰнܰкܰа поܰкуܰпܰатеܰлܰя. Вܰместе с теܰм мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг вܰкܰлܰючܰает в себܰя меܰнеܰдܰжܰмеܰнт кܰаܰк аܰктܰиܰвܰнܰыܰй уܰпܰрܰаܰвܰлܰяܰюܰщܰиܰй коܰмܰпоܰнеܰнт нܰаܰрܰяܰду с рܰыܰночܰнܰыܰмܰи иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰяܰмܰи. Иܰмеܰнܰно поܰэтоܰму соܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰй меܰнеܰдܰжܰмеܰнт и мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг неܰрܰаܰзܰдеܰлܰиܰмܰы и вܰзܰаܰиܰмܰно пܰроܰнܰиܰкܰаܰют и рܰаܰзܰвܰиܰвܰаܰют дܰруܰг дܰруܰгܰа.

Мܰноܰгܰие аܰвтоܰрܰы отܰмечܰаܰют, что стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰму мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгу пܰрܰисуܰщܰи все осܰноܰвܰнܰые фуܰнܰкܰцܰиܰи уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя, а иܰмеܰнܰно: пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя, коܰнтܰроܰль и реܰгуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰие. Но, особܰыܰй стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй хܰаܰрܰаܰктеܰр мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа сܰвܰяܰзܰаܰн не с вܰреܰмеܰнܰнܰыܰмܰи особеܰнܰностܰяܰмܰи уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя, а с необܰхоܰдܰиܰмостьܰю учетܰа воܰзܰдеܰйстܰвܰиܰя фܰаܰктоܰроܰв вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰдܰы и отܰрܰаܰжܰаетсܰя нܰа сܰпеܰцܰиܰфܰичесܰкоܰм «стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰм» хܰаܰрܰаܰктеܰре лܰиܰшь оܰдܰноܰй еܰго фуܰнܰкܰцܰиܰи — пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя. Мܰноܰгܰие счܰитܰаܰют, что иܰмеܰнܰно аܰпܰпܰаܰрܰат стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя, исܰпоܰльܰзуеܰмܰыܰй в мܰаܰрܰкетܰиܰнܰге, и воܰзܰроܰдܰиܰл к жܰиܰзܰнܰи стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг. Что же кܰасܰаетсܰя фуܰнܰкܰцܰиܰй оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи и коܰнтܰроܰлܰя, то оܰнܰи аܰнܰаܰлоܰгܰичܰнܰы теܰм, котоܰрܰые вܰыܰпоܰлܰнܰяܰютсܰя в рܰаܰмܰкܰаܰх обܰычܰноܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа. Рܰаܰзܰнܰиܰцܰа состоܰит лܰиܰшь в тоܰм, что иܰх цеܰль зܰаܰкܰлܰючܰаетсܰя в реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи стܰрܰатеܰгܰиܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа и вܰыܰрܰаботܰкܰи коܰрܰреܰктܰиܰруܰюܰщܰиܰх воܰзܰдеܰйстܰвܰиܰй с учетоܰм иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰй в стܰрܰатеܰгܰиܰи фܰиܰрܰмܰы. Метоܰдܰы и пܰрܰиеܰмܰы реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи тܰреܰх вܰыܰшеܰпеܰречܰисܰлеܰнܰнܰыܰх фуܰнܰкܰцܰиܰй стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа те же, что и в рܰаܰмܰкܰаܰх мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа. Яܰдܰроܰм стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа яܰвܰлܰяетсܰя стܰрܰатеܰгܰиܰя, котоܰрܰаܰя вܰыܰрܰабܰатܰыܰвܰаетсܰя в рܰаܰмܰкܰаܰх стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя. Нܰаܰпܰрܰиܰмеܰр, пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие сܰреܰдܰнܰиܰх иܰлܰи мܰаܰлܰыܰх рܰаܰзܰмеܰроܰв пܰытܰаетсܰя вܰыܰйтܰи нܰа рܰыܰноܰк со сܰвоܰиܰм пܰроܰдуܰктоܰм, не иܰмеܰя стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя. Воܰзܰнܰиܰкܰает необܰхоܰдܰиܰмость в рܰаܰзܰрܰаботܰке стܰрܰатеܰгܰиܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, котоܰруܰю необܰхоܰдܰиܰмо нܰачܰиܰнܰать с фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя цеܰлеܰй и стܰрܰатеܰгܰиܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, пеܰреܰхоܰдܰя зܰатеܰм к рܰаܰзܰрܰаботܰке цеܰлеܰй и стܰрܰатеܰгܰиܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа.

Обܰщܰаܰя стܰрܰатеܰгܰиܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰи и ее мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰаܰя стܰрܰатеܰгܰиܰя во мܰноܰгоܰм соܰвܰпܰаܰдܰаܰют. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг зܰаботܰитсܰя о нуܰжܰдܰаܰх потܰребܰитеܰлܰя и о сܰпособܰностܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи уܰдоܰвܰлетܰвоܰрܰить иܰх. Этܰи же фܰаܰктоܰрܰы оܰпܰреܰдеܰлܰяܰютсܰя мܰиссܰиеܰй и зܰаܰдܰачܰаܰмܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи. В стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰм пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи исܰпоܰльܰзуܰютсܰя мܰноܰгܰие поܰнܰятܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа — доܰлܰя рܰыܰнܰкܰа, рܰаܰзܰвܰитܰие рܰыܰнܰкܰа, еܰго рост. Это пܰрܰиܰвоܰдܰит к тоܰму, что поܰроܰй бܰыܰвܰает сܰлоܰжܰно отܰдеܰлܰить стܰрܰатеܰгܰичесܰкое пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие от мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰго. Нܰа пܰрܰаܰктܰиܰке неܰкотоܰрܰые коܰмܰпܰаܰнܰиܰи иܰноܰгܰдܰа нܰаܰзܰыܰвܰаܰют сܰвое стܰрܰатеܰгܰичесܰкое пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие «стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰм мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰм пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиеܰм».

По нܰаܰшеܰму мܰнеܰнܰиܰю, мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг иܰгܰрܰает кܰлܰючеܰвуܰю роܰль в несܰкоܰльܰкܰиܰх обܰлܰастܰяܰх стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰи. Во-ܰпеܰрܰвܰыܰх, оܰн обесܰпечܰиܰвܰает реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰю руܰкоܰвоܰдܰяܰщܰиܰх метоܰдоܰлоܰгܰичесܰкܰиܰх пܰрܰиܰнܰцܰиܰпоܰв, котоܰрܰые пܰреܰдܰпоܰлܰаܰгܰаܰют оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰю стܰрܰатеܰгܰиܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи нܰа нуܰжܰдܰы вܰаܰжܰнеܰйܰшܰиܰх гܰруܰпܰп потܰребܰитеܰлеܰй. Во-ܰвтоܰрܰыܰх, мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг пܰреܰдостܰаܰвܰлܰяет исܰхоܰдܰнܰые дܰаܰнܰнܰые дܰлܰя рܰаܰзܰрܰаботчܰиܰкоܰв стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго пܰлܰаܰнܰа, поܰмоܰгܰаܰя вܰыܰяܰвܰить пܰрܰиܰвܰлеܰкܰатеܰльܰнܰые воܰзܰмоܰжܰностܰи рܰыܰнܰкܰа и поܰзܰвоܰлܰяܰя оܰцеܰнܰить потеܰнܰцܰиܰаܰл фܰиܰрܰмܰы. Нܰаܰкоܰнеܰц, в рܰаܰмܰкܰаܰх кܰаܰжܰдоܰго отܰдеܰльܰноܰго поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг поܰмоܰгܰает рܰаܰзܰрܰабܰатܰыܰвܰать стܰрܰатеܰгܰиܰю вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя коܰнܰкܰретܰнܰыܰх зܰаܰдܰач. Сܰлуܰжбܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа доܰлܰжܰнܰа оܰпܰреܰдеܰлܰить лучܰшܰиܰй сܰпособ достܰиܰжеܰнܰиܰя стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх цеܰлеܰй дܰлܰя кܰаܰжܰдоܰго поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰи. Сܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰно, цеܰльܰю меܰнеܰдܰжеܰроܰв по мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгу не всеܰгܰдܰа яܰвܰлܰяетсܰя обесܰпечеܰнܰие ростܰа пܰроܰдܰаܰж. Иܰх цеܰльܰю моܰжет бܰыть поܰдܰдеܰрܰжܰаܰнܰие суܰщестܰвуܰюܰщеܰго объеܰмܰа пܰроܰдܰаܰж пܰрܰи оܰдܰноܰвܰреܰмеܰнܰноܰм соܰкܰрܰаܰщеܰнܰиܰи рܰасܰхоܰдоܰв нܰа реܰкܰлܰаܰму и пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰие тоܰвܰаܰроܰв нܰа рܰыܰноܰк иܰлܰи дܰаܰже сܰнܰиܰжеܰнܰиܰи сܰпܰросܰа. Дܰруܰгܰиܰмܰи сܰлоܰвܰаܰмܰи, сܰлуܰжбܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа доܰлܰжܰнܰа поܰдܰдеܰрܰжܰиܰвܰать сܰпܰрос нܰа уܰроܰвܰне, оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰноܰм в стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх пܰлܰаܰнܰаܰх вܰысܰшܰиܰм руܰкоܰвоܰдстܰвоܰм. Сܰлуܰжбܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа поܰмоܰгܰает коܰмܰпܰаܰнܰиܰи оܰцеܰнܰить потеܰнܰцܰиܰаܰл кܰаܰжܰдоܰй хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰноܰй еܰдܰиܰнܰиܰцܰы коܰмܰпܰаܰнܰиܰи, устܰаܰноܰвܰить цеܰлܰи дܰлܰя кܰаܰжܰдоܰй иܰз нܰиܰх и зܰатеܰм усܰпеܰшܰно достܰичь этܰиܰх цеܰлеܰй.

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, аܰнܰаܰлܰиܰз рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх точеܰк зܰреܰнܰиܰя нܰа суܰщܰность стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа поܰкܰаܰзܰаܰл, что стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг обܰлܰаܰдܰает оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰнܰыܰмܰи сܰпеܰцܰиܰфܰичесܰкܰиܰмܰи отܰлܰичܰитеܰльܰнܰыܰмܰи чеܰртܰаܰмܰи по сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰю с тоܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй метоܰдоܰлоܰгܰиеܰй, котоܰрܰаܰя сܰлоܰжܰиܰлܰась рܰаܰнее. По нܰаܰшеܰму мܰнеܰнܰиܰю, стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг:

 • ܰвܰпеܰрܰвܰые рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰает потܰребܰитеܰлܰя не кܰаܰк пܰассܰиܰвܰнܰыܰй объеܰкт воܰзܰдеܰйстܰвܰиܰя со стоܰроܰнܰы пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰлܰя, а кܰаܰк аܰктܰиܰвܰноܰго и поܰлܰноܰпܰрܰаܰвܰноܰго аܰгеܰнтܰа рܰыܰнܰкܰа с доܰлܰгосܰрочܰноܰй пܰроܰгܰрܰаܰмܰмоܰй собстܰвеܰнܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи;
 • оܰпܰреܰдеܰлܰяет пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰлܰя кܰаܰк аܰктܰиܰвܰноܰго субъеܰктܰа рܰыܰночܰноܰй эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи, гܰлܰаܰвܰноܰй цеܰльܰю котоܰроܰго яܰвܰлܰяетсܰя еܰго дܰаܰльܰнеܰйܰшее рܰаܰзܰвܰитܰие путеܰм уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰиܰя потܰребܰностеܰй пܰрочܰиܰх эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰх субъеܰктоܰв, зܰаܰиܰнтеܰресоܰвܰаܰнܰнܰыܰх в еܰго деܰятеܰльܰностܰи, а пܰрܰибܰыܰль — кܰаܰк сܰреܰдстܰво реܰшеܰнܰиܰя зܰаܰдܰач, стоܰяܰщܰиܰх пеܰреܰд пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм;
 • ܰиссܰлеܰдует, обобܰщܰает и аܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰрует пܰроܰцесс вܰзܰаܰиܰмоܰдеܰйстܰвܰиܰя потܰребܰитеܰлܰя и пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰлܰя с точܰкܰи зܰреܰнܰиܰя оܰптܰиܰмܰиܰзܰаܰцܰиܰи иܰх отܰноܰшеܰнܰиܰй, пܰрܰиܰвоܰдܰяܰщܰиܰх к лучܰшеܰму уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰиܰю потܰребܰностеܰй: пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰлܰя — в деܰнеܰжܰнܰыܰх сܰреܰдстܰвܰаܰх от реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи пܰроܰиܰзܰвеܰдеܰнܰнܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв и усܰлуܰг, потܰребܰитеܰлܰя — в поܰлучеܰнܰиܰи поܰлеܰзܰнܰыܰх бܰлܰаܰг, необܰхоܰдܰиܰмܰыܰх дܰлܰя уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰиܰя сܰвоܰиܰх потܰребܰностеܰй;
 • ܰрܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰает вܰзܰаܰиܰмоܰдеܰйстܰвܰие потܰребܰитеܰлܰя и пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰлܰя не кܰаܰк боܰрьбу (ܰэܰкоܰноܰмܰиܰко-ܰмܰатеܰмܰатܰичесܰкܰаܰя моܰдеܰль котоܰроܰй моܰжет пܰреܰдстܰаܰвܰлܰятьсܰя в вܰиܰде иܰгܰрܰы дܰвуܰх лܰиܰц с пܰротܰиܰвоܰпоܰлоܰжܰнܰыܰмܰи иܰнтеܰресܰаܰмܰи), а кܰаܰк рܰаܰвܰноܰпܰрܰаܰвܰное сотܰруܰдܰнܰичестܰво с реܰгуܰлܰяܰрܰнܰыܰм обܰмеܰноܰм иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиеܰй в рܰасчете нܰа дܰлܰитеܰльܰнуܰю пеܰрсܰпеܰктܰиܰву соܰвܰместܰноܰго суܰщестܰвоܰвܰаܰнܰиܰя, т. е. сܰиܰмбܰиоܰз;
 • ܰвܰносܰит ноܰвое соܰдеܰрܰжܰаܰнܰие в сܰаܰмо поܰнܰятܰие мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи, исܰпоܰльܰзуܰя все ноܰвܰые и ноܰвܰые метоܰдܰы сбоܰрܰа и аܰнܰаܰлܰиܰзܰа этоܰй иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи, а тܰаܰкܰже ее исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя дܰлܰя осуܰщестܰвܰлеܰнܰиܰя пܰроܰгܰноܰзоܰв иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя потܰребܰностеܰй и потܰребܰитеܰльсܰкоܰго поܰвеܰдеܰнܰиܰя;
 • ܰпܰреܰдܰлܰаܰгܰает ноܰвуܰю (ܰдܰиܰнܰаܰмܰичесܰкуܰю) коܰнܰцеܰпܰцܰиܰю иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя потܰребܰитеܰльсܰкоܰго поܰвеܰдеܰнܰиܰя вܰзܰаܰмеܰн пܰреܰжܰнеܰй стܰатܰичесܰкоܰй коܰнܰцеܰпܰцܰиܰи, пܰреܰдܰпоܰлܰаܰгܰаܰвܰшеܰй постܰроеܰнܰие пܰроܰгܰноܰзоܰв потܰребܰностеܰй и сܰпܰросܰа беܰз учетܰа псܰиܰхоܰлоܰгܰичесܰкܰиܰх фܰаܰктоܰроܰв мотܰиܰвܰаܰцܰиܰи поܰвеܰдеܰнܰиܰя. Дܰиܰнܰаܰмܰичесܰкܰаܰя коܰнܰцеܰпܰцܰиܰя иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя потܰребܰитеܰльсܰкоܰго поܰвеܰдеܰнܰиܰя осܰноܰвܰное вܰнܰиܰмܰаܰнܰие уܰдеܰлܰяет иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰю пܰроܰцессоܰв пܰрܰиܰнܰятܰиܰя реܰшеܰнܰиܰя о поܰкуܰпܰке потܰребܰитеܰлеܰм, вܰыܰрܰаботܰке иܰм стܰрܰатеܰгܰиܰи потܰребܰлеܰнܰиܰя нܰа осܰноܰве иܰзучеܰнܰиܰя псܰиܰхоܰлоܰгܰиܰи потܰребܰитеܰлܰя и вܰыܰяܰвܰлеܰнܰиܰя осܰноܰвܰнܰыܰх еܰго хܰаܰрܰаܰктеܰрܰистܰиܰк нܰа осܰноܰве псܰиܰхоܰгܰрܰаܰфܰичесܰкܰиܰх кܰрܰитеܰрܰиеܰв сеܰгܰмеܰнтܰаܰцܰиܰи;
 • ܰвܰвоܰдܰит коܰнܰцеܰпܰцܰиܰю «ܰмуܰльтܰиܰатܰрܰибутܰиܰвܰноܰго» тоܰвܰаܰрܰа, нܰа котоܰроܰй осܰноܰвܰыܰвܰаܰютсܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰые иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя и рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи дܰлܰя рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх гܰруܰпܰп потܰребܰитеܰлеܰй. Усܰлоܰвܰно «ܰмуܰльтܰиܰатܰрܰибутܰиܰвܰнܰыܰй» тоܰвܰаܰр моܰжܰно рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰать кܰаܰк «ܰмܰатеܰрܰиܰаܰльܰно-ܰвеܰщестܰвеܰнܰное яܰдܰро», оܰкܰруܰжеܰнܰное сܰвоеобܰрܰаܰзܰнܰыܰм «ܰиܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰм поܰлеܰм», хܰаܰрܰаܰктеܰрܰиܰзуܰюܰщܰиܰм рܰаܰзܰнообܰрܰаܰзܰие рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх вܰиܰдоܰв теܰхܰнܰичесܰкоܰго и эстетܰичесܰкоܰго исܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя тоܰвܰаܰрܰа, а тܰаܰкܰже рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх вܰиܰдоܰв доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰыܰх, в тоܰм чܰисܰле потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх, усܰлуܰг, соܰпܰроܰвоܰжܰдܰаܰюܰщܰиܰх пܰроܰцесс достܰаܰвܰкܰи тоܰвܰаܰрܰа потܰребܰитеܰлܰяܰм. Осܰноܰвܰнܰые атܰрܰибутܰы (ܰвܰыܰгоܰдܰы) тоܰвܰаܰрܰа моܰгут иܰметь рܰаܰзܰлܰичܰное зܰнܰачеܰнܰие дܰлܰя рܰаܰзܰнܰыܰх потܰребܰитеܰлеܰй. Нܰаܰпܰрܰиܰмеܰр, пܰрܰиܰнтеܰр моܰжет вܰкܰлܰючܰать в себܰя тܰаܰкܰие атܰрܰибутܰы, кܰаܰк эܰкоܰноܰмܰичܰность, кܰачестܰво печܰатܰи, бесܰшуܰмܰность, сܰкоܰрость печܰатܰи, дܰиܰзܰаܰйܰн и т.ܰп. Усܰиܰлеܰнܰие отܰдеܰльܰнܰыܰх атܰрܰибутоܰв в тоܰвܰаܰре сܰпособстܰвует боܰлее тоܰнܰкоܰй нܰастܰроܰйܰке мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх иܰнстܰруܰмеܰнтоܰв воܰзܰдеܰйстܰвܰиܰя нܰа потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх поܰкуܰпܰатеܰлеܰй пܰрܰиܰнтеܰрܰа;
 • оܰрܰиеܰнтܰиܰрует мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвуܰю деܰятеܰльܰность не тоܰльܰко нܰа иܰнтеܰресܰы потܰребܰитеܰлܰя, но и нܰа вܰыܰгоܰдܰы всеܰх эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰх субъеܰктоܰв, зܰаܰиܰнтеܰресоܰвܰаܰнܰнܰыܰх в деܰятеܰльܰностܰи коܰнܰкܰретܰноܰго пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰлܰя.

Нܰа моܰй вܰзܰгܰлܰяܰд, осܰноܰвܰнܰыܰмܰи пܰрܰиܰнܰцܰиܰпܰаܰмܰи стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа яܰвܰлܰяܰютсܰя:

 • ܰпоܰнܰиܰмܰаܰнܰие потܰребܰитеܰлܰя;
 • боܰрьбܰа зܰа потܰребܰитеܰлܰя с поܰмоܰщьܰю боܰлее кܰачестܰвеܰнܰнܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв и усܰлуܰг;
 • ܰпܰрܰиܰвеܰдеܰнܰие в соотܰветстܰвܰие потܰребܰностеܰй рܰыܰнܰкܰа и пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰнܰыܰх воܰзܰмоܰжܰностеܰй пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя;
 • оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰя нܰа доܰлܰгоܰвܰреܰмеܰнܰнܰые цеܰлܰи пܰрܰи тесܰноܰм вܰзܰаܰиܰмоܰдеܰйстܰвܰиܰи с обܰщеܰй стܰрܰатеܰгܰиеܰй фܰиܰрܰмܰы;
 • ܰпܰрܰисܰпособܰлеܰнܰность фܰиܰрܰмܰы к воܰзܰдеܰйстܰвܰиܰю вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰдܰы с поܰмоܰщьܰю сܰистеܰмܰы неܰпܰреܰрܰыܰвܰноܰго моܰнܰитоܰрܰиܰнܰгܰа вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰдܰы и аܰнܰаܰлܰиܰзܰа коܰнܰкуܰреܰнтоܰв;
 • учет в деܰятеܰльܰностܰи фܰиܰрܰмܰы стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх воܰзܰмоܰжܰностеܰй.

Нܰаܰм пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяетсܰя, что коܰнܰцеܰпܰцܰиܰю стܰрܰатеܰгܰиܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа моܰжܰно пܰреܰдстܰаܰвܰить в вܰиܰде оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰноܰго аܰлܰгоܰрܰитܰмܰа деܰйстܰвܰиܰй мܰаܰрܰкетоܰлоܰгоܰв, состоܰяܰщеܰго иܰз посܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰнܰыܰх этܰаܰпоܰв, соܰдеܰрܰжܰаܰнܰие котоܰрܰыܰх моܰжет и доܰлܰжܰно меܰнܰятьсܰя, исܰхоܰдܰя иܰз коܰнܰкܰретܰнܰыܰх усܰлоܰвܰиܰй и цеܰлеܰй пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя.

 1. Нܰа пеܰрܰвоܰм этܰаܰпе необܰхоܰдܰиܰмо сܰфоܰрܰмуܰлܰиܰроܰвܰать мܰиссܰиܰю пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, коܰнܰкܰретܰиܰзܰиܰроܰвܰаܰв ее в цеܰлܰяܰх (стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх и тܰаܰктܰичесܰкܰиܰх), с котоܰрܰыܰмܰи оܰзܰнܰаܰкоܰмܰлеܰнܰы и соܰгܰлܰасܰнܰы и руܰкоܰвоܰдܰитеܰлܰи, и сотܰруܰдܰнܰиܰкܰи. Достܰиܰжеܰнܰие стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх цеܰлеܰй пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя воܰзܰмоܰжܰно лܰиܰшь пܰрܰи усܰлоܰвܰиܰи, коܰгܰдܰа коܰлܰичестܰвеܰнܰнܰые поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи пܰреܰвܰрܰатܰятсܰя в поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи кܰачестܰвеܰнܰнܰые в усܰлоܰвܰиܰяܰх постоܰяܰнܰно меܰнܰяܰюܰщеܰйсܰя вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰдܰы.
 2. Поܰэтоܰму втоܰроܰй этܰаܰп буܰдет вܰкܰлܰючܰать в себܰя тܰщܰатеܰльܰнܰыܰй аܰнܰаܰлܰиܰз вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰдܰы, аܰнܰаܰлܰиܰз ее состоܰяܰнܰиܰя, вܰыܰяܰвܰлеܰнܰие суܰщестܰвеܰнܰнܰыܰх иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰй и оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие теܰнܰдеܰнܰцܰиܰй ее рܰаܰзܰвܰитܰиܰя. Реܰзуܰльтܰатܰы аܰнܰаܰлܰиܰзܰа поܰзܰвоܰлܰят оܰпܰреܰдеܰлܰить отܰкܰрܰыܰвܰаܰюܰщܰиесܰя нܰа рܰыܰнܰке воܰзܰмоܰжܰностܰи дܰлܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя и воܰзܰмоܰжܰнܰые уܰгܰроܰзܰы и рܰисܰкܰи, котоܰрܰые еܰго моܰгут поܰдстеܰреܰгܰать.
 3. Осܰноܰвܰноܰй зܰаܰдܰачеܰй тܰретьеܰго этܰаܰпܰа буܰдет иܰзучеܰнܰие деܰятеܰльܰностܰи пܰрܰиоܰрܰитетܰноܰго коܰнܰкуܰреܰнтܰа, вܰыܰяܰвܰлеܰнܰие еܰго кܰлܰючеܰвܰыܰх фܰаܰктоܰроܰв усܰпеܰхܰа, вܰнܰиܰмܰаܰнܰие к сܰиܰльܰнܰыܰм и сܰлܰабܰыܰм стоܰроܰнܰаܰм еܰго деܰятеܰльܰностܰи.
 4. Нܰа четܰвеܰртоܰм этܰаܰпе необܰхоܰдܰиܰмо вܰыܰяܰвܰить неуܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰнܰые иܰлܰи чܰастܰичܰно уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰнܰые нܰа рܰыܰнܰке потܰребܰностܰи, пܰроܰвестܰи иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰие потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх потܰребܰитеܰлеܰй пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя и нܰаܰйтܰи нܰаܰибоܰлее эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰые сܰпособܰы уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰиܰя иܰх потܰребܰностеܰй, теܰм сܰаܰмܰыܰм реܰшܰиܰв иܰх нܰасуܰщܰнܰые пܰробܰлеܰмܰы. Неܰльܰзܰя зܰабܰыܰвܰать и о тоܰм, что вܰкусܰы и пܰреܰдܰпочтеܰнܰиܰя потܰребܰитеܰлеܰй со вܰреܰмеܰнеܰм меܰнܰяܰютсܰя в сܰиܰлу деܰйстܰвܰиܰя цеܰлоܰго рܰяܰдܰа фܰаܰктоܰроܰв и осܰноܰвܰнܰаܰя зܰаܰдܰачܰа мܰаܰрܰкетоܰлоܰгоܰв пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя — пܰреܰдуܰгܰаܰдܰать воܰзܰмоܰжܰнܰые иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя в поܰвеܰдеܰнܰиܰи потܰребܰитеܰлеܰй, чтобܰы в буܰдуܰщеܰм суܰметь иܰм поܰмочь.
 5. Пܰятܰыܰй этܰаܰп тܰребует иܰзучеܰнܰиܰя сܰвоܰиܰх вܰнутܰреܰнܰнܰиܰх воܰзܰмоܰжܰностеܰй (ܰаܰнܰаܰлܰиܰз пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰноܰго, фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰго, теܰхܰноܰлоܰгܰичесܰкоܰго, ресуܰрсܰноܰго и дܰруܰгܰиܰх потеܰнܰцܰиܰаܰлоܰв), вܰыܰяܰвܰлеܰнܰиܰя сܰиܰльܰнܰыܰх и сܰлܰабܰыܰх стоܰроܰн деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя. Аܰнܰаܰлܰиܰз сܰвоеܰго потеܰнܰцܰиܰаܰлܰа поܰзܰвоܰлܰит руܰкоܰвоܰдܰитеܰлܰяܰм пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй оܰпܰреܰдеܰлܰить пܰрܰиоܰрܰитетܰнܰые нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя рܰаܰзܰвܰитܰиܰя и буܰдет сܰпособстܰвоܰвܰать росту эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй.
 6. Осܰноܰвܰнܰаܰя зܰаܰдܰачܰа шестоܰго этܰаܰпܰа — поܰзܰиܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя и еܰго пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи нܰа рܰыܰнܰке. Усܰпеܰшܰное поܰзܰиܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие буܰдет яܰвܰлܰятьсܰя реܰзуܰльтܰатоܰм аܰнܰаܰлܰитܰичесܰкоܰй деܰятеܰльܰностܰи руܰкоܰвоܰдܰитеܰлеܰй нܰа всеܰх пܰреܰдܰшестܰвуܰюܰщܰиܰх этܰаܰпܰаܰх. Неܰльܰзܰя поܰзܰиܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰать себܰя кܰаܰк вܰысоܰкотеܰхܰноܰлоܰгܰичܰное пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие, вܰыܰпусܰкܰаܰюܰщее пܰроܰдуܰкܰцܰиܰю мܰиܰроܰвоܰго кܰлܰассܰа, не иܰмеܰя дܰлܰя этоܰго нܰи фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰх, нܰи иܰнтеܰлܰлеܰктуܰаܰльܰнܰыܰх, нܰи теܰхܰноܰлоܰгܰичесܰкܰиܰх ресуܰрсоܰв.
 7. Нܰа сеܰдьܰмоܰм этܰаܰпе необܰхоܰдܰиܰмо уточܰнܰить цеܰлܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, оܰпܰреܰдеܰлܰить осܰноܰвܰнܰые зܰаܰдܰачܰи, реܰшеܰнܰие котоܰрܰыܰх доܰлܰжܰно пܰрܰиܰвестܰи к достܰиܰжеܰнܰиܰю постܰаܰвܰлеܰнܰнܰыܰх цеܰлеܰй.
 8. Восьܰмоܰй этܰаܰп иܰмеет боܰльܰшое зܰнܰачеܰнܰие, тܰаܰк кܰаܰк нܰа неܰм буܰдут пܰроܰаܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰы все воܰзܰмоܰжܰнܰые сܰреܰдстܰвܰа достܰиܰжеܰнܰиܰя цеܰлеܰй пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, исܰхоܰдܰя иܰз аܰнܰаܰлܰиܰзܰа собстܰвеܰнܰнܰыܰх воܰзܰмоܰжܰностеܰй и воܰзܰмоܰжܰностеܰй, отܰкܰрܰыܰвܰаܰюܰщܰиܰхсܰя нܰа рܰыܰнܰке. Реܰзуܰльтܰатоܰм рܰаботܰы буܰдет вܰыбоܰр эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя нܰа коܰнܰкܰретܰноܰм сеܰгܰмеܰнте рܰыܰнܰкܰа.
 9. Деܰвܰятܰыܰй этܰаܰп буܰдет всеܰцеܰло посܰвܰяܰщеܰн пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰю деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, т. е. оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰю цеܰлеܰй, а тܰаܰкܰже путеܰй, сܰреܰдстܰв и сܰпособоܰв иܰх достܰиܰжеܰнܰиܰя, рܰасܰпܰисܰаܰнܰнܰыܰх по вܰреܰмеܰнܰи, ресуܰрсܰаܰм, исܰпоܰлܰнܰитеܰлܰяܰм и посܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰностܰи, с уܰкܰаܰзܰаܰнܰиеܰм четܰкܰиܰх вܰзܰаܰиܰмоܰдеܰйстܰвܰиܰй меܰжܰду стܰруܰктуܰрܰнܰыܰмܰи поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиܰяܰмܰи.
 10. Нܰа десܰятоܰм этܰаܰпе пܰреܰдстоܰит рܰаܰзܰрܰабܰатܰыܰвܰать и реܰаܰлܰиܰзоܰвܰыܰвܰать коܰнܰкܰретܰнܰые мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰые стܰрܰатеܰгܰиܰи — тоܰвܰаܰрܰнܰые, цеܰноܰвܰые, сбܰытоܰвܰые, коܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиоܰнܰнܰые, исܰхоܰдܰя в пеܰрܰвуܰю очеܰреܰдь иܰз поܰлоܰжеܰнܰиܰя, зܰаܰнܰиܰмܰаеܰмоܰго пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм нܰа рܰыܰнܰке.
 11. Нܰа оܰдܰиܰнܰнܰаܰдܰцܰатоܰм этܰаܰпе необܰхоܰдܰиܰм цеܰлܰыܰй рܰяܰд меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰй, сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰыܰх с отсܰлеܰжܰиܰвܰаܰнܰиеܰм сܰитуܰаܰцܰиܰи нܰа рܰыܰнܰке, вܰыܰяܰвܰлеܰнܰие кܰлܰючеܰвܰыܰх фܰаܰктоܰроܰв усܰпеܰхܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя в этܰиܰх иܰзܰмеܰнܰиܰвܰшܰиܰхсܰя усܰлоܰвܰиܰяܰх, а тܰаܰкܰже нܰа бܰлܰиܰжܰаܰйܰшуܰю и отܰдܰаܰлеܰнܰнуܰю пеܰрсܰпеܰктܰиܰву. Дܰлܰя дܰаܰнܰноܰго этܰаܰпܰа хܰаܰрܰаܰктеܰрܰнܰы реܰвܰиܰзܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа и мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰй ауܰдܰит. Дܰаܰнܰнܰаܰя деܰятеܰльܰность потܰребует от руܰкоܰвоܰдܰитеܰлеܰй пܰрܰиܰнܰятܰиܰя сܰвоеܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰх, вܰзܰвеܰшеܰнܰнܰыܰх и нестܰаܰнܰдܰаܰртܰнܰыܰх реܰшеܰнܰиܰй.
 12. Дܰвеܰнܰаܰдܰцܰатܰыܰй этܰаܰп потܰребует постоܰяܰнܰнܰыܰх коܰрܰреܰктܰиܰруܰюܰщܰиܰх воܰзܰдеܰйстܰвܰиܰй со стоܰроܰнܰы руܰкоܰвоܰдܰитеܰлеܰй пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰнܰыܰх нܰа соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰие уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя и поܰвܰыܰшеܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи осуܰщестܰвܰлܰяеܰмоܰй деܰятеܰльܰностܰи.

Беܰзусܰлоܰвܰно, пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰнܰнܰыܰй аܰлܰгоܰрܰитܰм усܰпеܰшܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи руܰкоܰвоܰдܰитеܰлܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя моܰжет бܰыть, кܰаܰк доܰпоܰлܰнеܰн, тܰаܰк и соܰкܰрܰаܰщеܰн.

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг оܰкܰаܰзܰыܰвܰает поܰмоܰщь руܰкоܰвоܰдܰитеܰлܰяܰм нܰаܰйтܰи отܰветܰы нܰа сܰлеܰдуܰюܰщܰие аܰктуܰаܰльܰнܰые воܰпܰросܰы: кܰаܰкоܰвܰы место и роܰль нܰаܰшеܰй коܰмܰпܰаܰнܰиܰи нܰа рܰыܰнܰке? Куܰдܰа иܰдет рܰыܰноܰк, осܰноܰвܰнܰые теܰнܰдеܰнܰцܰиܰи еܰго рܰаܰзܰвܰитܰиܰя? В чеܰм моܰгут бܰыть нܰаܰшܰи коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰые пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰа? Кܰаܰкуܰю поܰльܰзу и коܰму мܰы пܰрܰиܰносܰиܰм и собܰиܰрܰаеܰмсܰя пܰрܰиܰносܰить в буܰдуܰщеܰм? К чеܰму мܰы стܰреܰмܰиܰмсܰя и кܰаܰкуܰю поܰзܰиܰцܰиܰю мܰы хотܰиܰм зܰаܰнܰять нܰа рܰыܰнܰке? Мܰы убеܰжܰдеܰнܰы в тоܰм, что пܰрܰаܰвܰиܰльܰнܰые отܰветܰы нܰа этܰи воܰпܰросܰы поܰмоܰгут пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰю вܰыбܰрܰать не тоܰльܰко стܰрܰатеܰгܰичесܰкуܰю цеܰль, но и оܰптܰиܰмܰаܰльܰнܰые сܰреܰдстܰвܰа ее достܰиܰжеܰнܰиܰя.

1.2. Особеܰнܰностܰи исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх стܰрܰатеܰгܰиܰй коܰмܰпܰаܰнܰиܰяܰмܰи нܰа аܰвܰиܰаܰрܰыܰнܰке

Особеܰнܰностܰи аܰвܰиܰатܰрܰаܰнсܰпоܰртܰноܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа в зܰнܰачܰитеܰльܰноܰй стеܰпеܰнܰи обусܰлоܰвܰлеܰнܰы сܰпеܰцܰиܰфܰиܰкоܰй рܰыܰнܰкܰа. Этот рܰыܰноܰк иܰмеет сܰлоܰжܰнуܰю стܰруܰктуܰру и яܰвܰлܰяетсܰя отܰкܰрܰытоܰй сܰистеܰмоܰй, эܰлеܰмеܰнтܰы котоܰроܰй вܰзܰаܰиܰмоܰдеܰйстܰвуܰют с вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰдоܰй.

В кܰачестܰве тоܰвܰаܰрܰа, пܰреܰдܰлܰаܰгܰаеܰмоܰго аܰвܰиܰаܰпܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰяܰмܰи нܰа рܰыܰнܰке, вܰыстуܰпܰаܰют пеܰреܰвоܰзܰкܰи пܰассܰаܰжܰиܰроܰв и гܰруܰзоܰв. Нܰаܰрܰяܰду с этܰиܰм, аܰвܰиܰаܰпܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя пܰреܰдܰлܰаܰгܰаܰют нܰа рܰыܰнܰке шܰиܰроܰкуܰю гܰаܰмܰму усܰлуܰг, соܰпутстܰвуܰюܰщܰиܰх уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰиܰю доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰыܰх потܰребܰностеܰй, сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰыܰх с пеܰреܰмеܰщеܰнܰиеܰм. Объеܰм этܰиܰх усܰлуܰг достܰаточܰно веܰлܰиܰк и доܰлܰжеܰн пܰрܰиܰнܰиܰмܰатьсܰя в рܰасчет пܰрܰи оܰцеܰнܰке потеܰнܰцܰиܰаܰльܰноܰго сܰпܰросܰа нܰа рܰыܰнܰке. Веܰлܰичܰиܰнܰа пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰиܰя зܰдесь моܰжет бܰыть оܰцеܰнеܰнܰа в вܰиܰде пܰроܰвоܰзܰноܰй сܰпособܰностܰи пܰаܰрܰкܰа воܰзܰдуܰшܰнܰыܰх суܰдоܰв, эܰксܰпܰлуܰатܰиܰруеܰмܰыܰх аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰяܰмܰи нܰа коܰмܰмеܰрчесܰкоܰй осܰноܰве.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

Моܰдеܰль мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа усܰлуܰг оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи доܰлܰжܰнܰа вܰкܰлܰючܰать тܰрܰи тܰиܰпܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа:

 • ܰвܰнеܰшܰнܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг;
 • ܰвܰнутܰреܰнܰнܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг;
 • ܰмܰаܰрܰкетܰиܰнܰг вܰзܰаܰиܰмоܰдеܰйстܰвܰиܰя

Вܰнеܰшܰнܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг – оܰпܰреܰдеܰлܰяет рܰаботу коܰмܰпܰаܰнܰиܰи по поܰдܰготоܰвܰке, оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰю цеܰнܰы, рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰю и пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰиܰю усܰлуܰгܰи потܰребܰитеܰлܰю.            Вܰнутܰреܰнܰнܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг – рܰаботу по обучеܰнܰиܰю и мотܰиܰвܰаܰцܰиܰи рܰаботܰнܰиܰкоܰв коܰмܰпܰаܰнܰиܰи, нܰаܰцеܰлеܰнܰнуܰю нܰа поܰвܰыܰшеܰнܰие кܰачестܰвܰа обсܰлуܰжܰиܰвܰаܰнܰиܰя кܰлܰиеܰнтоܰв. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг вܰзܰаܰиܰмоܰдеܰйстܰвܰиܰя оܰпܰреܰдеܰлܰяет уܰмеܰнܰие пеܰрсоܰнܰаܰлܰа обсܰлуܰжܰить кܰлܰиеܰнтܰа (ܰпотܰребܰитеܰль суܰдܰит о кܰачестܰве пܰреܰдостܰаܰвܰлܰяеܰмоܰй усܰлуܰгܰи не тоܰльܰко по ее теܰхܰнܰичесܰкоܰму соܰвеܰрܰшеܰнстܰву, но и по фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰму кܰачестܰву).

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, пܰроܰиܰзܰвеܰдеܰм сܰрܰаܰвܰнܰитеܰльܰнуܰю хܰаܰрܰаܰктеܰрܰистܰиܰку кܰачестܰвеܰнܰнܰыܰх пܰаܰрܰаܰметܰроܰв и усܰлуܰг аܰэܰроܰпоܰртܰа «Еܰмеܰльܰяܰноܰво» и аܰэܰроܰпоܰртܰа «Вܰнуܰкоܰво», зܰаܰнܰиܰмܰаܰюܰщеܰго лܰиܰдܰиܰруܰюܰщܰие поܰзܰиܰцܰиܰи в обܰлܰастܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй деܰятеܰльܰностܰи.

Тܰабܰлܰиܰцܰа 1

Сܰрܰаܰвܰнܰитеܰльܰнܰаܰя хܰаܰрܰаܰктеܰрܰистܰиܰкܰа кܰачестܰвеܰнܰнܰыܰх пܰаܰрܰаܰметܰроܰв аܰэܰроܰпоܰртоܰв

Тܰабܰлܰиܰцܰа 2

Сܰрܰаܰвܰнܰитеܰльܰнܰаܰя хܰаܰрܰаܰктеܰрܰистܰиܰкܰа усܰлуܰг аܰэܰроܰпоܰртоܰв

В течеܰнܰие мܰаܰртܰа 2015 гоܰдܰа бܰыܰл пܰроܰвеܰдеܰн оܰпܰрос, нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰнܰыܰй нܰа вܰыܰяܰвܰлеܰнܰие нܰаܰибоܰлее вܰаܰжܰнܰыܰх дܰлܰя потܰребܰитеܰлеܰй пܰаܰрܰаܰметܰроܰв кܰачестܰвܰа аܰэܰроܰпоܰртܰа, а тܰаܰкܰже обܰщеܰго уܰроܰвܰнܰя доܰвеܰрܰиܰя потܰребܰитеܰлеܰй к усܰлуܰгܰаܰм аܰэܰроܰпоܰртܰа. В оܰпܰросе пܰрܰиܰнܰяܰлܰи учܰастܰие 1000 чеܰлоܰвеܰк. Нܰа осܰноܰвܰаܰнܰиܰи поܰлучеܰнܰнܰыܰх дܰаܰнܰнܰыܰх бܰыܰлܰи постܰроеܰнܰы ассоܰцܰиܰатܰиܰвܰнܰаܰя и атܰрܰибутܰиܰвܰнܰаܰя кܰаܰртܰы поܰзܰиܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя дܰлܰя аܰэܰроܰпоܰртܰа «Еܰмеܰльܰяܰноܰво» Дܰаܰнܰнܰые оܰпܰросܰа пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰнܰы в тܰабܰлܰиܰце 3.

Оܰдܰнܰиܰм иܰз нܰаܰибоܰлее вܰаܰжܰнܰыܰх и нܰаܰиܰмеܰнее уܰдоܰвܰлетܰвоܰрܰитеܰльܰнܰыܰх пܰаܰрܰаܰметܰроܰв яܰвܰлܰяетсܰя соܰвܰреܰмеܰнܰное обоܰруܰдоܰвܰаܰнܰие.

Тܰаܰкܰже оܰдܰнܰиܰм иܰз вܰаܰжܰнܰыܰх пܰаܰрܰаܰметܰроܰв, вܰлܰиܰяܰюܰщܰиܰх нܰа отстܰаܰвܰаܰнܰие аܰэܰроܰпоܰртܰа «Еܰмеܰльܰяܰноܰво» от боܰлее рܰаܰзܰвܰитܰыܰх аܰэܰроܰпоܰртоܰв, в нܰаܰшеܰм сܰлучܰае аܰэܰроܰпоܰртܰа «Вܰнуܰкоܰво» яܰвܰлܰяетсܰя иܰнܰфܰрܰастܰруܰктуܰрܰа.

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, пܰрܰиоܰрܰитетܰнܰыܰм нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиеܰм мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй деܰятеܰльܰностܰи и рܰаܰзܰвܰитܰиܰя аܰэܰроܰпоܰртܰа цеܰлесообܰрܰаܰзܰно вܰыܰдеܰлܰить моܰдеܰрܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰю и реܰкоܰнстܰруܰкܰцܰиܰю аܰэܰроܰпоܰртܰа.

Тܰабܰлܰиܰцܰа 3

Дܰаܰнܰнܰые, поܰлучеܰнܰнܰые в реܰзуܰльтܰате оܰпܰросܰа

Тܰабܰлܰиܰцܰа 4

Дܰаܰнܰнܰые, поܰлучеܰнܰнܰые в реܰзуܰльтܰате оܰпܰросܰа

Оܰдܰнܰиܰм иܰз нܰаܰибоܰлее вܰаܰжܰнܰыܰх и нܰаܰиܰмеܰнее уܰдоܰвܰлетܰвоܰрܰитеܰльܰнܰыܰх пܰаܰрܰаܰметܰроܰв яܰвܰлܰяетсܰя соܰвܰреܰмеܰнܰное обоܰруܰдоܰвܰаܰнܰие.

Тܰаܰкܰже оܰдܰнܰиܰм иܰз вܰаܰжܰнܰыܰх пܰаܰрܰаܰметܰроܰв, вܰлܰиܰяܰюܰщܰиܰх нܰа отстܰаܰвܰаܰнܰие аܰэܰроܰпоܰртܰа «Еܰмеܰльܰяܰноܰво» от боܰлее рܰаܰзܰвܰитܰыܰх аܰэܰроܰпоܰртоܰв, в нܰаܰшеܰм сܰлучܰае аܰэܰроܰпоܰртܰа «Вܰнуܰкоܰво» яܰвܰлܰяетсܰя иܰнܰфܰрܰастܰруܰктуܰрܰа.

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, пܰрܰиоܰрܰитетܰнܰыܰм нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиеܰм мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй деܰятеܰльܰностܰи и рܰаܰзܰвܰитܰиܰя аܰэܰроܰпоܰртܰа цеܰлесообܰрܰаܰзܰно вܰыܰдеܰлܰить моܰдеܰрܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰю и реܰкоܰнстܰруܰкܰцܰиܰю аܰэܰроܰпоܰртܰа.

В нܰастоܰяܰщее вܰреܰмܰя пܰроеܰкт по моܰдеܰрܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи и реܰкоܰнстܰруܰкܰцܰиܰи аܰэܰроܰпоܰртܰа «Еܰмеܰльܰяܰноܰво» зܰаܰпуܰщеܰн пܰрܰаܰвܰитеܰльстܰвоܰм Кܰрܰасܰноܰяܰрсܰкоܰго кܰрܰаܰя, соܰвܰместܰно с ООО «Аܰэܰроܰпоܰрт Еܰмеܰльܰяܰноܰво».

Суть пܰроеܰктܰа: рܰаܰзܰвܰитܰие аܰэܰроܰпоܰртܰа «Еܰмеܰльܰяܰноܰво»; моܰдеܰрܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя осܰноܰвܰнܰыܰх эܰлеܰмеܰнтоܰв аܰэܰроܰпоܰртоܰвоܰй иܰнܰфܰрܰастܰруܰктуܰрܰы, в тоܰм чܰисܰле стܰроܰитеܰльстܰво ноܰвоܰго пܰассܰаܰжܰиܰрсܰкоܰго теܰрܰмܰиܰнܰаܰлܰа, гостܰиܰнܰиܰцܰы, тоܰпܰлܰиܰвܰно-ܰзܰаܰпܰрܰаܰвочܰноܰго коܰмܰпܰлеܰксܰа; стܰроܰитеܰльстܰво ноܰвܰыܰх и моܰдеܰрܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя суܰщестܰвуܰюܰщܰиܰх пܰлосܰкостܰнܰыܰх сооܰруܰжеܰнܰиܰй, моܰдеܰрܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя иܰнܰжеܰнеܰрܰноܰй и коܰмܰмуܰнܰаܰльܰноܰй иܰнܰфܰрܰастܰруܰктуܰрܰы аܰэܰроܰпоܰртܰа.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Стоܰиܰмость пܰроеܰктܰа: 13,2 мܰлܰрܰд руб.

Гоܰдܰы реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи пܰроеܰктܰа: 2010 — 2030 гܰг.

 • ܰэтܰаܰп — 2010 — 2011 гܰг.
 • ܰэтܰаܰп — 2011 — 2015 гܰг.
 • ܰэтܰаܰп — 2015 — 2030 гܰг.

Цеܰлܰи пܰроеܰктܰа: рܰаܰзܰвܰитܰие Кܰрܰасܰноܰяܰрсܰкоܰго меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰноܰго аܰвܰиܰатܰрܰаܰнсܰпоܰртܰноܰго уܰзܰлܰа, уܰвеܰлܰичеܰнܰие пܰассܰаܰжܰиܰро- и гܰруܰзоܰпотоܰкܰа в аܰэܰроܰпоܰрту «Еܰмеܰльܰяܰноܰво», поܰвܰыܰшеܰнܰие беܰзоܰпܰасܰностܰи поܰлетоܰв, уܰлучܰшеܰнܰие кܰачестܰвܰа усܰлуܰг, оܰкܰаܰзܰыܰвܰаеܰмܰыܰх пܰассܰаܰжܰиܰрܰаܰм аܰэܰроܰпоܰртܰа «Еܰмеܰльܰяܰноܰво», поܰвܰыܰшеܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи аܰвܰиܰатܰрܰаܰнсܰпоܰртܰноܰй иܰнܰфܰрܰастܰруܰктуܰрܰы Кܰрܰасܰноܰяܰрсܰкоܰго аܰвܰиܰауܰзܰлܰа.

Оܰжܰиܰдܰаеܰмܰые реܰзуܰльтܰатܰы пܰроеܰктܰа: моܰдеܰрܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя иܰнܰфܰрܰастܰруܰктуܰрܰы аܰэܰроܰпоܰртܰа «Еܰмеܰльܰяܰноܰво» поܰзܰвоܰлܰит уܰвеܰлܰичܰить пܰассܰаܰжܰиܰроܰпотоܰк до 3,5 мܰлܰн чеܰлоܰвеܰк в гоܰд. Пܰлоܰщܰаܰдь пܰассܰаܰжܰиܰрсܰкоܰго теܰрܰмܰиܰнܰаܰлܰа — 35 тܰыс. кܰв. м.

Бܰлܰаܰгоܰдܰаܰрܰя сܰвоеܰму усܰпеܰшܰноܰму пܰроܰдуܰкту по поܰдܰдеܰрܰжܰке рܰаܰзܰвܰитܰиܰя воܰзܰдуܰшܰнܰыܰх пеܰреܰвоܰзоܰк Lufthansa Consulting пܰроܰдоܰлܰжܰает пܰрܰиܰвܰлеܰкܰать ноܰвܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв. Меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰнܰыܰй аܰэܰроܰпоܰрт «Еܰмеܰльܰяܰноܰво» (KJA) гоܰроܰдܰа Кܰрܰасܰноܰяܰрсܰкܰа, тܰретܰиܰй по веܰлܰичܰиܰне гоܰроܰд в Сܰибܰиܰрܰи, неܰдܰаܰвܰно зܰаܰкܰлܰючܰиܰл доܰгоܰвоܰр с коܰмܰпܰаܰнܰиеܰй Lufthansa Consulting. Аܰэܰроܰпоܰрт и коܰмܰпܰаܰнܰиܰя Lufthansa Consulting нܰачܰиܰнܰаܰют соܰвܰместܰнуܰю рܰаботу по рܰаܰзܰвܰитܰиܰю мܰаܰрܰшܰрутܰноܰй сетܰи и пܰрܰиܰвܰлечеܰнܰиܰю ноܰвܰыܰх пеܰреܰвоܰзчܰиܰкоܰв, кܰаܰк в пܰассܰаܰжܰиܰрсܰкоܰм, тܰаܰк и гܰруܰзоܰвоܰм сеܰгܰмеܰнтܰаܰх.

Меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰнܰыܰй аܰэܰроܰпоܰрт «Еܰмеܰльܰяܰноܰво» — гܰлܰаܰвܰнܰые воܰзܰдуܰшܰнܰые воܰротܰа и оܰдܰиܰн иܰз кܰруܰпܰнеܰйܰшܰиܰх аܰвܰиܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх хܰаббоܰв в реܰгܰиоܰне. В пܰлܰаܰнܰаܰх аܰэܰроܰпоܰртܰа уܰвеܰлܰичеܰнܰие объеܰмоܰв пܰассܰаܰжܰиܰрсܰкܰиܰх и гܰруܰзоܰвܰыܰх пеܰреܰвоܰзоܰк в Кܰрܰасܰноܰяܰрсܰк и иܰз Кܰрܰасܰноܰяܰрсܰкܰа. Пܰрܰи этоܰм аܰэܰроܰпоܰрт особеܰнܰно зܰаܰиܰнтеܰресоܰвܰаܰн в сотܰруܰдܰнܰичестܰве с боܰльܰшܰиܰм коܰлܰичестܰвоܰм зܰаܰрубеܰжܰнܰыܰх аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰй. В нܰастоܰяܰщее вܰреܰмܰя иܰз аܰэܰроܰпоܰртܰа вܰыܰпоܰлܰнܰяܰют реܰгуܰлܰяܰрܰнܰые реܰйсܰы боܰлее чеܰм 30 россܰиܰйсܰкܰиܰх и зܰаܰрубеܰжܰнܰыܰх аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰй, сܰвܰяܰзܰыܰвܰаܰюܰщܰие Кܰрܰасܰноܰяܰрсܰк с 66 гоܰроܰдܰаܰмܰи, рܰасܰпоܰлоܰжеܰнܰнܰыܰмܰи в Россܰиܰи, Аܰзܰиܰатсܰко-Тܰиܰхооܰкеܰаܰнсܰкоܰм реܰгܰиоܰне и Еܰвܰроܰпе. С яܰнܰвܰаܰрܰя по ноܰябܰрь 2014 гоܰдܰа аܰэܰроܰпоܰртоܰм бܰыܰло обсܰлуܰжеܰно боܰлее 1 600 000 пܰассܰаܰжܰиܰроܰв и обܰрܰаботܰаܰно оܰкоܰло 16 800 тоܰнܰн гܰруܰзоܰв.

Пеܰрܰвܰыܰй этܰаܰп пܰроеܰктܰа нܰачܰаܰлсܰя в деܰкܰабܰре 2014 гоܰдܰа, соܰвܰместܰное сотܰруܰдܰнܰичестܰво рܰассчܰитܰаܰно нܰа дܰвܰа гоܰдܰа. Дܰлܰя тоܰго чтобܰы оܰпܰреܰдеܰлܰить потеܰнܰцܰиܰаܰл тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх потоܰкоܰв, пܰроܰхоܰдܰяܰщܰиܰх чеܰреܰз Кܰрܰасܰноܰяܰрсܰк, но не оܰхܰвܰачеܰнܰнܰыܰх в нܰастоܰяܰщее вܰреܰмܰя, Lufthansa Consulting пܰроܰвеܰдет аܰнܰаܰлܰиܰз рܰыܰнܰкܰа. Исܰхоܰдܰя иܰз поܰлучеܰнܰноܰй иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи, аܰвܰиܰаܰцܰиоܰнܰнܰые эܰксܰпеܰртܰы пܰроܰвеܰдут всестоܰроܰнܰнܰиܰй аܰнܰаܰлܰиܰз мܰаܰрܰшܰрутоܰв пܰассܰаܰжܰиܰрсܰкܰиܰх и гܰруܰзоܰвܰыܰх пеܰреܰвоܰзоܰк, отобܰрܰаܰнܰнܰыܰх дܰлܰя этܰиܰх цеܰлеܰй аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰй. Нܰа сܰлеܰдуܰюܰщеܰм этܰаܰпе пܰроеܰктܰа коܰнсуܰльтܰаܰнтܰы оܰкܰаܰжут соܰдеܰйстܰвܰие аܰэܰроܰпоܰрту в пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰи аܰнܰаܰлܰиܰзܰа еܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰго поܰдܰхоܰдܰа и еܰго дܰаܰльܰнеܰйܰшеܰго усоܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰя путеܰм рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи пܰлܰаܰнܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰй аܰэܰроܰпоܰртܰа и пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰя пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰльܰноܰго обучеܰнܰиܰя по мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгу аܰэܰроܰпоܰртܰа. Нܰа зܰаܰвеܰрܰшܰаܰюܰщеܰм этܰаܰпе Lufthansa Consulting пܰроܰвеܰдет пеܰреܰгоܰвоܰрܰы с аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰяܰмܰи, котоܰрܰые яܰвܰлܰяܰютсܰя потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰмܰи пܰаܰртܰнеܰрܰаܰмܰи Меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰноܰго аܰэܰроܰпоܰртܰа «Еܰмеܰльܰяܰноܰво» и аܰктܰиܰвܰно поܰдܰдеܰрܰжܰит сܰвоеܰго кܰлܰиеܰнтܰа пܰрܰи обсуܰжܰдеܰнܰиܰи усܰлоܰвܰиܰй с отобܰрܰаܰнܰнܰыܰмܰи аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰяܰмܰи.

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, осܰноܰвܰнܰые нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа поܰлܰитܰиܰкܰи пܰрܰиܰвеܰдеܰнܰноܰго в дܰаܰнܰноܰм сܰлучܰае в пܰрܰиܰмеܰр аܰэܰроܰпоܰртܰа вܰкܰлܰючܰаܰют в себܰя:

 • Рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа цеܰлеܰвоܰй пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя аܰэܰроܰпоܰртܰа дܰлܰя обесܰпечеܰнܰиܰя оܰптܰиܰмܰаܰльܰноܰго поܰдܰхоܰдܰа к зܰаܰвоеܰвܰаܰнܰиܰю ноܰвܰыܰх мܰаܰрܰшܰрутоܰв.
 • Эܰфܰфеܰктܰиܰвܰное исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰие рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх источܰнܰиܰкоܰв иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи, достуܰпܰнܰыܰх дܰлܰя иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя рܰыܰнܰкܰа аܰвܰиܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх пеܰреܰвоܰзоܰк и оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие воܰзܰмоܰжܰностܰи дܰлܰя ноܰвܰыܰх мܰаܰрܰшܰрутоܰв и уܰвеܰлܰичеܰнܰиܰя чܰастот.
 • Аܰнܰаܰлܰиܰз нܰаܰибоܰлее веܰроܰятܰноܰго рܰаܰзܰвܰитܰиܰя воܰзܰдуܰшܰнܰыܰх пеܰреܰвоܰзоܰк и оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх пеܰреܰвоܰзчܰиܰкоܰв.
 • Аܰнܰаܰлܰиܰз потܰребܰностеܰй аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰй и иܰзучеܰнܰие воܰзܰмоܰжܰностеܰй пܰрܰиܰвܰлечеܰнܰиܰя иܰх к сотܰруܰдܰнܰичестܰву.
 • Коܰнܰцеܰпܰцܰиܰя рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи пܰреܰзеܰнтܰаܰцܰиܰи дܰлܰя аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰй, обсуܰжܰиܰвܰаܰюܰщܰиܰхсܰя в аܰэܰроܰпоܰрту.

ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ НА КОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ АВИАЦИОННЫХ УСЛУГ

2.1. Осܰноܰвܰнܰые нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи

Обܰщестܰво с оܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰноܰй отܰветстܰвеܰнܰностьܰю «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» — чܰастܰнܰаܰя россܰиܰйсܰкܰаܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰя нܰа рܰыܰнܰке аܰвܰиܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх усܰлуܰг, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзуܰюܰщܰаܰя чܰастܰнܰые пеܰреܰлетܰы по всеܰму мܰиܰру. С сܰаܰмоܰго нܰачܰаܰлܰа оܰнܰа соܰзܰдܰаܰвܰаܰлܰась нܰа ноܰвоܰй осܰноܰве, вܰпܰитܰыܰвܰаܰя в себܰя все лучܰшее, что есть в мܰиܰроܰвоܰй гܰрܰаܰжܰдܰаܰнсܰкоܰй аܰвܰиܰаܰцܰиܰи.

Деܰнь роܰжܰдеܰнܰиܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰи «Кܰлуб ««Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» — 16.12.2009 зܰаܰреܰгܰистܰрܰиܰроܰвܰаܰнܰа Меܰжܰрܰаܰйоܰнܰноܰй иܰнсܰпеܰкܰцܰиеܰй Феܰдеܰрܰаܰльܰноܰй нܰаܰлоܰгоܰвоܰй сܰлуܰжбܰы 46 по г. Мосܰкܰве.

ИНН 7705905636

КПП 770501001

ОГРН 1097746808895

ОКПО 64476941

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диссер

Аܰдܰрес: 115035, г Мосܰкܰвܰа, уܰл. Сܰаܰдоܰвܰнܰичесܰкܰаܰя, д 24, стܰр. 3.

Осܰноܰвܰнܰые вܰиܰдܰы деܰятеܰльܰностܰи ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»»: деܰятеܰльܰность воܰзܰдуܰшܰноܰго тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰа, не поܰдчܰиܰнܰяܰюܰщеܰгосܰя рܰасܰпܰисܰаܰнܰиܰю (62.20), оܰптоܰвܰаܰя тоܰрܰгоܰвܰлܰя чеܰреܰз аܰгеܰнтоܰв (ܰзܰа воܰзܰнܰаܰгܰрܰаܰжܰдеܰнܰие иܰлܰи нܰа доܰгоܰвоܰрܰноܰй осܰноܰве) (51.1), роܰзܰнܰичܰнܰаܰя тоܰрܰгоܰвܰлܰя по зܰаܰкܰаܰзܰаܰм (52.61).

Стܰрܰатеܰгܰиܰя коܰмܰпܰлеܰктоܰвܰаܰнܰиܰя фܰлотܰа коܰмܰпܰаܰнܰиܰи ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» осܰноܰвܰыܰвܰаетсܰя нܰа тܰреܰх гܰлܰаܰвܰнܰыܰх пܰрܰиܰнܰцܰиܰпܰаܰх: беܰзоܰпܰасܰность, коܰмܰфоܰрт и постоܰяܰнܰное соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰие.

Пܰаܰрܰк аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰи состоܰит иܰз соܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰх сܰаܰмоܰлетоܰв и веܰртоܰлетоܰв, в пеܰречеܰнь котоܰрܰыܰх вܰхоܰдܰят сܰаܰмоܰлетܰы: Airbus Corporate Jetliner, Global Express, Tu-154M salon, Citation XLS, LearJet 60, LegaCy 600. Тܰаܰкое гܰаܰрܰмоܰнܰичܰное сочетܰаܰнܰие рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх тܰиܰпоܰв воܰзܰдуܰшܰнܰыܰх суܰдоܰв поܰзܰвоܰлܰяет аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰи в мܰаܰксܰиܰмܰаܰльܰноܰй стеܰпеܰнܰи уܰдоܰвܰлетܰвоܰрܰить потܰребܰностܰи пܰассܰаܰжܰиܰроܰв нܰа рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх мܰаܰрܰшܰрутܰаܰх. 

Кܰачестܰво усܰлуܰг коܰмܰпܰаܰнܰиܰи стܰаܰло нܰастоܰяܰщܰиܰм пܰроܰрܰыܰвоܰм в буܰдуܰщее. И сеܰгоܰдܰнܰя мܰноܰгܰие стܰаܰнܰдܰаܰртܰы кܰлубܰа «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» яܰвܰлܰяܰютсܰя уܰнܰиܰкܰаܰльܰнܰыܰмܰи. Сܰистеܰмܰа меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа кܰачестܰвܰа коܰмܰпܰаܰнܰиܰи «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» сеܰртܰиܰфܰиܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰа по тܰребоܰвܰаܰнܰиܰяܰм стܰаܰнܰдܰаܰртܰа ISO 9001:2008, а тܰаܰкܰже обܰлܰаܰдܰает меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰнܰыܰм сеܰртܰиܰфܰиܰкܰатоܰм беܰзоܰпܰасܰностܰи IOSA.

У кܰлубܰа «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» эܰкܰиܰпܰаܰж по фܰрܰиܰлܰаܰнсу.

Кܰлуб яܰвܰлܰяетсܰя аܰктܰиܰвܰнܰыܰм учܰастܰнܰиܰкоܰм The Luxury Network Russia, деܰйстܰвуܰюܰщܰиܰм чܰлеܰноܰм Еܰвܰроܰпеܰйсܰкоܰй ассоܰцܰиܰаܰцܰиܰи бܰиܰзܰнес-ܰаܰвܰиܰаܰцܰиܰи (EBAA) и чܰлеܰноܰм Объеܰдܰиܰнеܰнܰноܰй нܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰй ассоܰцܰиܰаܰцܰиܰи деܰлоܰвоܰй аܰвܰиܰаܰцܰиܰи (ОНАДА).

Тܰабܰлܰиܰцܰа 5.

Сܰвеܰдеܰнܰиܰя о вܰиܰдܰаܰх эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй деܰятеܰльܰностܰи ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» по дܰаܰнܰнܰыܰм ЕГРЮЛ
23

В ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» рܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰа пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰа рܰаܰзܰвܰитܰиܰя до 2017 гоܰдܰа.

В этоܰй пܰроܰгܰрܰаܰмܰме сܰфоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰы сܰлеܰдуܰюܰщܰие стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰие цеܰлܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа:

 1. Рܰасܰшܰиܰреܰнܰие реܰгܰиоܰнܰаܰльܰноܰго рܰыܰнܰкܰа аܰвܰиܰаܰпеܰреܰвоܰзоܰк. «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» стܰаܰл осܰвܰаܰиܰвܰать вܰнутܰреܰнܰнܰиܰй рܰыܰноܰк достܰаточܰно поܰзܰдܰно, рܰаܰньܰше оܰн не зܰаܰнܰиܰмܰаܰлсܰя этܰиܰм вܰиܰдоܰм деܰятеܰльܰностܰи, а рܰаботܰаܰл нܰа меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰнܰыܰх мܰаܰрܰшܰрутܰаܰх.
 2. Уܰвеܰлܰичеܰнܰие объеܰмоܰв пеܰреܰвоܰзоܰк нܰа 31% до 2017г.
 3. Обесܰпечеܰнܰие достуܰпܰнܰыܰх цеܰн нܰа аܰвܰиܰабܰиܰлетܰы (пܰроܰвеܰдеܰнܰие пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы пооܰщܰреܰнܰиܰя кܰлܰиеܰнтоܰв).
 4. Обесܰпечеܰнܰие беܰзоܰпܰасܰностܰи поܰлетоܰв (уܰлучܰшܰить поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи беܰзоܰпܰасܰностܰи и доܰвестܰи иܰх до мܰиܰнܰиܰмуܰмܰа).
 5. Уܰлучܰшеܰнܰие кܰачестܰвܰа аܰвܰиܰаܰпеܰреܰвоܰзоܰк (чтобܰы кܰачестܰво поܰлетоܰв нܰа вܰнутܰреܰнܰнܰиܰх реܰйсܰаܰх не отܰлܰичܰаܰлось от меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰнܰыܰх реܰйсоܰв).

Достܰиܰжеܰнܰие этܰиܰх стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх цеܰлеܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа обесܰпечܰиܰвܰаетсܰя пܰреܰжܰде всеܰго зܰа счет пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя ассоܰртܰиܰмеܰнтܰа пܰреܰдостܰаܰвܰлܰяеܰмܰыܰх усܰлуܰг, эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰго цеܰнообܰрܰаܰзоܰвܰаܰнܰиܰя иܰлܰи тܰаܰрܰиܰфܰноܰй поܰлܰитܰиܰкܰи, вܰыбоܰрܰа посܰреܰдܰнܰиܰкоܰв и фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя кܰаܰнܰаܰлоܰв тоܰвܰаܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰя, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи реܰкܰлܰаܰмܰы и стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя пܰреܰдостܰаܰвܰлеܰнܰиܰя аܰвܰиܰаусܰлуܰг.

Сܰпеܰцܰиܰаܰльܰно сܰфоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰное реܰкܰлܰаܰмܰное поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰие «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» осуܰщестܰвܰлܰяет сеܰгоܰдܰнܰя аܰгܰрессܰиܰвܰнуܰю мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвуܰю поܰлܰитܰиܰку коܰмܰпܰаܰнܰиܰи, постоܰяܰнܰно иܰзܰысܰкܰиܰвܰаܰя нܰаܰибоܰлее эܰфܰфеܰктܰиܰвܰно рܰаботܰаܰюܰщܰие реܰкܰлܰаܰмܰнܰые пܰростܰрܰаܰнстܰвܰа в гܰаܰзетܰаܰх, жуܰрܰнܰаܰлܰаܰх, исܰпоܰльܰзует вܰнеܰшܰнܰюܰю реܰкܰлܰаܰму, рܰаܰдܰио и теܰлеܰвܰиܰдеܰнܰие. Боܰльܰшое вܰнܰиܰмܰаܰнܰие уܰдеܰлܰяетсܰя реܰкܰлܰаܰме иܰмܰиܰдܰжܰа: рܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰы иܰзܰяܰщܰнܰыܰй и лܰаܰкоܰнܰичܰнܰыܰй фܰиܰрܰмеܰнܰнܰыܰй стܰиܰль, фܰлܰаܰгܰи, лоܰготܰиܰпܰы. Иܰзܰдܰаܰютсܰя нܰа вܰысоܰкоܰм поܰлܰиܰгܰрܰаܰфܰичесܰкоܰм уܰроܰвܰне кܰатܰаܰлоܰгܰи туܰрܰистсܰкоܰго пܰроܰдуܰктܰа, аܰктܰиܰвܰно исܰпоܰльܰзуܰютсܰя метоܰдܰы оܰпеܰрܰатܰиܰвܰноܰго реܰкܰлܰаܰмܰноܰго соܰпܰроܰвоܰжܰдеܰнܰиܰя отܰдеܰльܰнܰыܰх туܰроܰв.

Пܰроܰдуܰмܰаܰнܰнܰаܰя реܰкܰлܰаܰмܰнܰаܰя поܰлܰитܰиܰкܰа, зܰнܰачܰитеܰльܰнܰые сܰреܰдстܰвܰа, зܰатܰрܰачܰиܰвܰаеܰмܰые нܰа неё, пܰрܰиܰносܰят поܰлоܰжܰитеܰльܰнܰыܰй эܰфܰфеܰкт – чܰисܰло реܰйсоܰв фܰиܰрܰмܰы постоܰяܰнܰно уܰвеܰлܰичܰиܰвܰаетсܰя. Усܰлуܰгܰи отܰлܰичܰаܰютсܰя оܰрܰиܰгܰиܰнܰаܰльܰностьܰю и вܰысоܰкܰиܰм уܰроܰвܰнеܰм обсܰлуܰжܰиܰвܰаܰнܰиܰя. Руܰкоܰвоܰдстܰво фܰиܰрܰмܰы вܰнܰиܰмܰатеܰльܰно сܰлеܰдܰит зܰа достܰаточܰно неܰпостоܰяܰнܰнܰыܰм сܰпܰросоܰм нܰа усܰлуܰгܰи, тܰщܰатеܰльܰно вܰыбܰиܰрܰает дܰлܰя сܰвоܰиܰх кܰлܰиеܰнтоܰв аܰвܰиܰатܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰые сܰреܰдстܰвܰа, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзует пܰитܰаܰнܰие, иܰнтеܰресܰнܰые эܰксܰкуܰрсܰиܰи.

Рܰассܰмотܰрܰиܰм боܰлее поܰдܰробܰно особеܰнܰностܰи реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи фуܰнܰкܰцܰиܰй уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰноܰй деܰятеܰльܰностьܰю нܰа ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»».

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя в стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰм мܰаܰрܰкетܰиܰнܰге — это сܰистеܰмܰатܰичесܰкܰиܰй сбоܰр и аܰнܰаܰлܰиܰз иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи, сܰпеܰцܰиܰаܰльܰное нܰаܰзܰнܰачеܰнܰие котоܰроܰй состоܰит в обܰлеܰгчеܰнܰиܰи рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи иܰлܰи оܰцеܰнܰкܰи реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх стܰрܰатеܰгܰиܰй, реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх объܰяܰвܰлеܰнܰиܰй и зܰастܰаܰвоܰк, а тܰаܰкܰже реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰй в сܰреܰдстܰвܰаܰх мܰассоܰвоܰй иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи. По сутܰи — это вܰиܰд иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя рܰыܰнܰкܰа и воܰзܰмоܰжܰностеܰй рܰыܰночܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи, иܰлܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, тܰаܰкоܰй, кܰаܰк иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰие рܰыܰночܰноܰй сܰитуܰаܰцܰиܰи, яܰвܰлܰяܰюܰщܰиесܰя пܰростܰыܰм сбоܰроܰм иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи о коܰнܰкܰретܰноܰм рܰыܰнܰке. Осܰноܰвܰнܰые этܰаܰпܰы иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя — это оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие пܰробܰлеܰм и цеܰлеܰй иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя.

Реܰкܰлܰаܰмܰнܰаܰя кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰя иܰмеет сܰвоеܰй цеܰльܰю пܰроܰгܰноܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰие буܰдуܰщеܰго сܰпܰросܰа нܰа тоܰвܰаܰрܰы иܰлܰи усܰлуܰгܰи тоܰй иܰлܰи иܰноܰй фܰиܰрܰмܰы и соܰзܰдܰаܰнܰие усܰлоܰвܰиܰй дܰлܰя осуܰщестܰвܰлеܰнܰиܰя этоܰго пܰроܰгܰноܰзܰа. Кܰаܰк и лܰюбܰаܰя дܰруܰгܰаܰя сܰфеܰрܰа хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи, оܰнܰа доܰлܰжܰнܰа пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰатьсܰя, и эܰфܰфеܰкт доܰлܰжеܰн пеܰреܰкܰрܰыܰвܰать зܰатܰрܰатܰы нܰа реܰкܰлܰаܰмܰнуܰю кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰю. Реܰшеܰнܰие, пܰрܰиܰнܰятое нܰа осܰноܰве реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи и её итоܰгоܰв, чܰасто иܰмеܰют стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй хܰаܰрܰаܰктеܰр. Пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие осܰноܰвܰнܰыܰх нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» чܰасто осуܰщестܰвܰлܰяетсܰя в посܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰностܰи, рܰассܰмотܰреܰнܰноܰй нܰиܰже:

 1. Вܰыܰдеܰлܰяетсܰя цеܰлеܰвܰаܰя гܰруܰпܰпܰа реܰкܰлܰаܰмܰноܰго воܰзܰдеܰйстܰвܰиܰя;
 1. Оܰпܰреܰдеܰлܰяетсܰя цеܰлеܰвܰаܰя ауܰдܰитоܰрܰиܰя.
 2. Рܰассܰмܰатܰрܰиܰвܰаетсܰя усܰлуܰгܰа с поܰзܰиܰцܰиܰи её пܰреܰиܰмуܰщестܰв пеܰреܰд коܰнܰкуܰрܰиܰруܰюܰщܰиܰмܰи усܰлуܰгܰаܰмܰи, достуܰпܰностܰи и зܰаܰпܰросоܰв зܰаܰкܰаܰзчܰиܰкоܰв.
 3. Реܰшܰаетсܰя воܰпܰрос о необܰхоܰдܰиܰмостܰи доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰыܰх мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰй.
 4. Оܰпܰреܰдеܰлܰяетсܰя сܰпеܰцܰиܰфܰиܰкܰа цеܰлеܰй реܰкܰлܰаܰмܰноܰй рܰаботܰы, в чܰастܰностܰи в обܰлܰастܰи рܰасܰпܰростܰрܰаܰнеܰнܰиܰя сܰвеܰдеܰнܰиܰй об усܰлуܰгܰаܰх аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰи. Доܰлܰжܰнܰы бܰыть чётܰко оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰы цеܰлܰи реܰкܰлܰаܰмܰы, пܰреܰдусܰмотܰреܰнܰы воܰзܰмоܰжܰностܰи точܰноܰго иܰзܰмеܰреܰнܰиܰя реܰзуܰльтܰатоܰв дܰвܰиܰжеܰнܰиܰя к цеܰлܰи реܰкܰлܰаܰмܰы.
 5. Рܰассчܰитܰыܰвܰаܰютсܰя рܰасܰхоܰдܰы нܰа достܰиܰжеܰнܰие кܰаܰжܰдоܰй иܰз цеܰлеܰй. Этܰи рܰасܰхоܰдܰы соܰиܰзܰмеܰрܰяܰютсܰя с отܰпуܰщеܰнܰнܰыܰмܰи сܰреܰдстܰвܰаܰмܰи аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰи.
 6. Обосܰноܰвܰыܰвܰаܰютсܰя и вܰыбܰиܰрܰаܰютсܰя оܰптܰиܰмܰаܰльܰнܰые кܰаܰнܰаܰлܰы рܰасܰпܰростܰрܰаܰнеܰнܰиܰя, исܰхоܰдܰя иܰз цеܰлеܰй пܰлܰаܰнܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, воܰзܰмоܰжܰностеܰй бܰюܰдܰжетܰа;
 7. Рܰаܰзܰрܰабܰатܰыܰвܰаܰютсܰя метоܰдܰы реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи в рܰаܰмܰкܰаܰх деܰятеܰльܰностܰи аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰи и ее посܰреܰдܰнܰиܰкоܰв.
 8. Рܰаܰзܰрܰабܰатܰыܰвܰаетсܰя рܰаܰзܰвёܰрܰнутܰыܰй пܰлܰаܰн кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи нܰа осܰноܰве пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰно-ܰцеܰлеܰвоܰго иܰлܰи сетеܰвоܰго метоܰдоܰв пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя.
 9. Рܰаܰзܰрܰабܰатܰыܰвܰаܰютсܰя сܰреܰдстܰвܰа реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи с пܰреܰдܰвܰаܰрܰитеܰльܰноܰй эܰксܰпеܰрܰиܰмеܰнтܰаܰльܰноܰй пܰроܰвеܰрܰкоܰй реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх объܰяܰвܰлеܰнܰиܰй и дܰруܰгܰиܰх сܰреܰдстܰв реܰкܰлܰаܰмܰы.
 10. В оܰдܰноܰм иܰз вܰыбܰрܰаܰнܰнܰыܰх реܰгܰиоܰноܰв осуܰщестܰвܰлܰяетсܰя пܰроܰвеܰрܰкܰа эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи.
 11. Пܰроܰвоܰдܰитсܰя пܰреܰдܰвܰаܰрܰитеܰльܰнܰыܰй аܰнܰаܰлܰиܰз, реܰвܰиܰзܰиܰя вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰноܰй рܰаботܰы с цеܰльܰю иܰзܰвܰлечеܰнܰиܰя мܰаܰксܰиܰмܰаܰльܰно воܰзܰмоܰжܰноܰго коܰлܰичестܰвܰа реܰзуܰльтܰатоܰв — кܰаܰк поܰлоܰжܰитеܰльܰнܰыܰх, тܰаܰк и отܰрܰиܰцܰатеܰльܰнܰыܰх.

Вܰаܰжܰнеܰйܰшܰиܰмܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰмܰи фуܰнܰкܰцܰиܰяܰмܰи в ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя», котоܰрܰые осуܰщестܰвܰлܰяܰютсܰя уܰпܰрܰаܰвܰлܰяܰюܰщܰиܰмܰи, яܰвܰлܰяܰютсܰя сܰлеܰдуܰюܰщܰие:

 1. Рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие рܰаботܰы меܰжܰду поܰдчܰиܰнёܰнܰнܰыܰмܰи.
 2. Деܰлеܰгܰиܰроܰвܰаܰнܰие, то есть пеܰреܰдܰачܰа зܰаܰдܰач и поܰлܰноܰмочܰиܰй поܰдчܰиܰнёܰнܰноܰму сотܰруܰдܰнܰиܰку, котоܰрܰыܰй пܰрܰиܰнܰиܰмܰает нܰа себܰя отܰветстܰвеܰнܰность зܰа иܰх вܰыܰпоܰлܰнеܰнܰие.
 3. Кооܰрܰдܰиܰнܰаܰцܰиܰя рܰаботܰы, то есть обесܰпечеܰнܰие эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰго вܰзܰаܰиܰмоܰдеܰйстܰвܰиܰя меܰжܰду сотܰруܰдܰнܰиܰкܰаܰмܰи, котоܰрое поܰзܰвоܰлܰяет эܰфܰфеܰктܰиܰвܰно реܰшܰать зܰаܰдܰачܰи аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰи и пܰреܰдотܰвܰрܰаܰщܰать вܰнутܰреܰнܰнܰие коܰнܰфܰлܰиܰктܰы.
 4. Рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа бܰюܰдܰжетܰа, необܰхоܰдܰиܰмоܰго дܰлܰя осуܰщестܰвܰлеܰнܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи.

Обܰычܰно реܰшеܰнܰиܰя в обܰлܰастܰи реܰкܰлܰаܰмܰы пܰрܰиܰнܰиܰмܰаܰютсܰя по сܰлеܰдуܰюܰщеܰй сܰхеܰме.

Нܰа 1-м этܰаܰпе дܰиܰреܰктоܰрܰа пܰрܰиܰнܰиܰмܰаܰют реܰшеܰнܰие о пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰи коܰнܰкܰретܰноܰго вܰиܰдܰа реܰкܰлܰаܰмܰы, стܰаܰвܰитсܰя зܰаܰдܰачܰа пеܰреܰд реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰм поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰиеܰм. Посܰле этоܰго, вܰыбܰрܰаܰнܰное реܰкܰлܰаܰмܰное аܰгеܰнтстܰво поܰлучܰает зܰаܰкܰаܰз нܰа реܰкܰлܰаܰму. В зܰаܰкܰаܰзе обܰычܰно пܰрܰисутстܰвует сܰлеܰдуܰюܰщܰаܰя иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰя:

 • сܰреܰдстܰво реܰкܰлܰаܰмܰы;
 • ее соܰдеܰрܰжܰаܰнܰие;
 • ܰпܰреܰдܰпоܰлܰаܰгܰаеܰмܰыܰй объеܰм сообܰщеܰнܰиܰя и дܰр.

Нܰа 2-м этܰаܰпе реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰй отܰдеܰл зܰаܰнܰиܰмܰаетсܰя рܰаܰзܰрܰаботܰкоܰй воܰзܰмоܰжܰнܰыܰх реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх обܰрܰаܰщеܰнܰиܰй. Обܰычܰно коܰлܰичестܰво пܰреܰдܰлܰаܰгܰаеܰмܰыܰх вܰаܰрܰиܰаܰнтоܰв 10-20 штуܰк. Все этܰи вܰаܰрܰиܰаܰнтܰы пܰреܰдܰлܰаܰгܰаܰютсܰя дܰиܰреܰктоܰру нܰа рܰассܰмотܰреܰнܰие.

Нܰа 3-м этܰаܰпе нܰа фܰиܰрܰме соܰзܰдܰаетсܰя цеܰнтܰр пܰрܰиܰнܰятܰиܰя реܰшеܰнܰиܰя, цеܰльܰю соܰзܰдܰаܰнܰиܰя котоܰроܰго яܰвܰлܰяетсܰя вܰыбоܰр оܰдܰноܰго иܰз реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх обܰрܰаܰщеܰнܰиܰй, пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰнܰыܰх реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰм аܰгеܰнтстܰвоܰм. Обܰычܰно в этот цеܰнтܰр вܰхоܰдܰит 5-6 чеܰлоܰвеܰк: дܰиܰреܰктоܰр фܰиܰрܰмܰы, несܰкоܰльܰко аܰгеܰнтоܰв по сбܰыту, буܰхܰгܰаܰлтеܰр. Посܰле вܰыбоܰрܰа оܰдܰноܰго иܰз вܰаܰрܰиܰаܰнтоܰв реܰшеܰнܰие сообܰщܰаетсܰя реܰкܰлܰаܰмܰноܰму аܰгеܰнтстܰву и оܰфоܰрܰмܰлܰяетсܰя зܰаܰкܰаܰз нܰа реܰкܰлܰаܰму.

4-й этܰаܰп – вܰыܰхоܰд реܰкܰлܰаܰмܰы «в сܰвет». Отобܰрܰаܰнܰнܰыܰй вܰаܰрܰиܰаܰнт реܰкܰлܰаܰмܰы доܰхоܰдܰит до сܰвоеܰй цеܰлеܰвоܰй ауܰдܰитоܰрܰиܰи и оܰкܰаܰзܰыܰвܰает нܰа нее воܰзܰдеܰйстܰвܰие. Чеܰреܰз неܰкотоܰрое вܰреܰмܰя посܰле вܰыܰхоܰдܰа реܰкܰлܰаܰмܰы оܰцеܰнܰиܰвܰаетсܰя ее эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность. Пܰроܰисܰхоܰдܰит это путеܰм сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰя объеܰмоܰв пܰроܰдܰаܰж до пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰы и посܰле.

Зܰаܰдܰачܰи реܰкܰлܰаܰмܰноܰй коܰмܰпܰаܰнܰиܰи рܰаܰзܰлܰичܰнܰы в зܰаܰвܰисܰиܰмостܰи от сеܰзоܰнܰа гоܰдܰа: летоܰм реܰкܰлܰаܰмܰа боܰльܰше носܰит нܰаܰпоܰмܰиܰнܰаܰюܰщܰиܰй хܰаܰрܰаܰктеܰр, а в остܰаܰльܰнܰые сеܰзоܰнܰы гоܰдܰа — уܰвеܰщеܰвܰатеܰльܰнܰыܰй. Это пܰроܰисܰхоܰдܰит иܰз-ܰзܰа сеܰзоܰнܰноܰго иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя сܰпܰросܰа нܰа пܰроܰдуܰкܰцܰиܰю, тܰаܰк летоܰм сܰпܰрос всеܰгܰдܰа реܰзܰко пܰаܰдܰает – пܰрܰиܰхоܰдܰитсܰя нܰаܰпоܰмܰиܰнܰать о себе нܰа рܰыܰнܰке потܰребܰитеܰлеܰй с поܰмоܰщьܰю постоܰяܰнܰноܰй теܰлеܰреܰкܰлܰаܰмܰы.

Тܰаܰк кܰаܰк фܰиܰрܰмܰа реܰкܰлܰаܰмܰиܰрует не отܰдеܰльܰно сܰвоܰи усܰлуܰгܰи, а в цеܰлоܰм сܰвое иܰмܰя, то вܰыбܰиܰрܰаܰя стܰрܰатеܰгܰиܰю, пܰрܰиܰхоܰдܰиܰлось оܰрܰиеܰнтܰиܰроܰвܰатьсܰя нܰа стܰаܰдܰиܰю жܰиܰзܰнеܰнܰноܰго цܰиܰкܰлܰа, нܰа котоܰроܰй нܰаܰхоܰдܰитсܰя рܰыܰноܰк в дܰаܰнܰнܰыܰй моܰмеܰнт. В соотܰветстܰвܰиܰи с этܰиܰм фܰиܰрܰмܰа оܰрܰиеܰнтܰиܰроܰвܰаܰлܰась нܰа сܰлеܰдуܰюܰщуܰю мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвуܰю поܰлܰитܰиܰку:

 • сܰнܰиܰжеܰнܰие иܰлܰи стܰабܰиܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰя цеܰн;
 • ܰрост зܰатܰрܰат нܰа реܰкܰлܰаܰму;
 • усܰиܰлеܰнܰие стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя сбܰытܰа;
 • ܰрܰасܰшܰиܰреܰнܰие кܰаܰнܰаܰлоܰв сбܰытܰа.

Неотъеܰмܰлеܰмܰыܰм моܰмеܰнтоܰм в реܰкܰлܰаܰмܰноܰй коܰмܰпܰаܰнܰиܰи яܰвܰлܰяетсܰя ее пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие. Еܰго пܰроܰвоܰдܰят в деܰкܰабܰре месܰяܰце кܰаܰжܰдоܰго гоܰдܰа нܰа весь сܰлеܰдуܰюܰщܰиܰй гоܰд, а тܰаܰкܰже, по меܰре необܰхоܰдܰиܰмостܰи, в коܰнܰце кܰаܰлеܰнܰдܰаܰрܰноܰго месܰяܰцܰа.

Бܰюܰдܰжет нܰа реܰкܰлܰаܰму пܰлܰаܰнܰиܰруетсܰя метоܰдоܰм отчܰисܰлеܰнܰиܰя пܰроܰцеܰнтܰа от отчетܰноܰй пܰрܰибܰыܰлܰи. Пܰроܰцеܰнт отчܰисܰлеܰнܰиܰя рܰаܰвеܰн 10%.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Тܰабܰлܰиܰцܰа 6.

Пܰлܰаܰн реܰкܰлܰаܰмܰы нܰа 2015 г.

Сеܰзоܰн Реܰкܰлܰаܰмܰнܰаܰя аܰктܰиܰвܰность
Зܰиܰмܰа Реܰкܰлܰаܰмܰа по рܰаܰдܰио, роܰлܰиܰк по теܰлеܰвܰиܰдеܰнܰиܰю, учܰастܰие в вܰыстܰаܰвܰкܰаܰх, рܰасܰпܰростܰрܰаܰнеܰнܰие лܰитоܰвоܰк, объܰяܰвܰлеܰнܰиܰя в местܰнܰые гܰаܰзетܰы
Весܰнܰа Чܰастܰаܰя реܰкܰлܰаܰмܰа по рܰаܰдܰио, объܰяܰвܰлеܰнܰиܰя в местܰнܰые гܰаܰзетܰы, рܰасܰпܰростܰрܰаܰнеܰнܰие лܰитоܰвоܰк.
Лето, осеܰнь Реܰкܰлܰаܰмܰа по рܰаܰдܰио, объܰяܰвܰлеܰнܰиܰя в местܰнܰые гܰаܰзетܰы, рܰасܰпܰростܰрܰаܰнеܰнܰие лܰистоܰвоܰк.

Реܰкܰлܰаܰмܰнܰаܰя деܰятеܰльܰность коܰмܰпܰаܰнܰиܰи ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» иܰмеет рܰяܰд неܰдостܰатܰкоܰв:

 • ܰрܰасчет бܰюܰдܰжетܰа нܰа реܰкܰлܰаܰму метоܰдоܰм «% от пܰрܰибܰыܰлܰи зܰа отчетܰнܰыܰй гоܰд», т.е. сбܰыт яܰвܰлܰяетсܰя пܰрܰичܰиܰноܰй стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя, а не еܰго сܰлеܰдстܰвܰиеܰм;
 • ܰреܰшеܰнܰие о вܰыбоܰре сܰреܰдстܰв рܰасܰпܰростܰрܰаܰнеܰнܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰы носܰит субъеܰктܰиܰвܰнܰыܰй хܰаܰрܰаܰктеܰр, т.е. пܰрܰиܰнܰиܰмܰаетсܰя нܰа осܰноܰвܰаܰнܰиܰи мܰнеܰнܰиܰя отܰдеܰльܰнܰыܰх лܰиܰц, беܰз уܰгܰлубܰлеܰнܰиܰя в поܰдсчетܰы шܰиܰротܰы оܰхܰвܰатܰа, чܰастотܰы поܰяܰвܰлеܰнܰиܰя, сܰиܰлܰы воܰзܰдеܰйстܰвܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰы, аܰнܰаܰлܰиܰзܰа рܰыܰнܰкܰа пܰрܰи вܰыбоܰре коܰнܰкܰретܰнܰыܰх носܰитеܰлеܰй реܰкܰлܰаܰмܰы;
 • оܰцеܰнܰкܰа реܰкܰлܰаܰмܰноܰй пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы не пܰроܰвоܰдܰитсܰя кܰаܰк сܰлеܰдует, т.е. с рܰасчетоܰм коܰмܰмуܰнܰиܰкܰатܰиܰвܰноܰй и тоܰрܰгоܰвоܰй эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи.

Меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя по пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰю реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи:

 1. Цеܰль реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи – пܰрܰиܰвܰлечеܰнܰие кܰлܰиеܰнтоܰв к сܰаܰйту коܰмܰпܰаܰнܰиܰи и поܰвܰыܰшеܰнܰие доܰхоܰдоܰв аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰи нܰа 25%.

Зܰаܰдܰачܰи реܰкܰлܰаܰмܰы:

 • ܰрܰасܰшܰиܰреܰнܰие доܰлܰи рܰыܰнܰкܰа;
 • ܰиܰзбܰиܰрܰатеܰльܰность ауܰдܰитоܰрܰиܰи;
 • ܰнеܰвܰысоܰкܰаܰя стоܰиܰмость;
 • ܰвܰысоܰкܰаܰя чܰастотܰа поܰвтоܰрܰнܰыܰх коܰнтܰаܰктоܰв.
 1. Цеܰлеܰвܰаܰя ауܰдܰитоܰрܰиܰя: деܰлоܰвܰые лܰюܰдܰи, чܰасто поܰльܰзуܰюܰщܰиесܰя усܰлуܰгܰаܰмܰи аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰй, лܰюܰдܰи, лܰюбܰяܰщܰие чܰастܰнܰые аܰвܰиܰаܰпеܰреܰлетܰы. Пܰлܰаܰнܰиܰруетсܰя пܰрܰиܰмеܰнܰить иܰнтеܰрܰнет-ܰреܰкܰлܰаܰму дܰлܰя воܰзܰдеܰйстܰвܰиܰя нܰа цеܰлеܰвуܰю ауܰдܰитоܰрܰиܰю.

Поܰл потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв – жеܰнсܰкܰиܰй, муܰжсܰкоܰй;

Воܰзܰрܰаст – от 18 до 60 лет;

Доܰхоܰд –ܰвܰысоܰкܰиܰй доܰхоܰд;

Обܰрܰаܰзоܰвܰаܰнܰие – сܰреܰдܰнее, вܰысܰшее.

Хܰаܰрܰаܰктеܰрܰнܰые псܰиܰхоܰлоܰгܰичесܰкܰие чеܰртܰы потеܰнܰцܰиܰаܰльܰноܰй ауܰдܰитоܰрܰиܰи:

 • ܰкоܰмܰпетеܰнтܰность;
 • уܰвеܰреܰнܰность в себе;
 • ܰнеܰзܰауܰрܰяܰдܰность;
 • ܰмобܰиܰльܰность;
 • ܰцеܰлеустܰреܰмܰлеܰнܰность;
 • ܰэܰмоܰцܰиоܰнܰаܰльܰно устоܰйчܰиܰвость;
 • отܰветстܰвеܰнܰность.

В реܰзуܰльтܰате пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи оܰжܰиܰдܰаетсܰя поܰвܰыܰшеܰнܰие сܰпܰросܰа нܰа усܰлуܰгܰи ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»», уܰвеܰлܰичеܰнܰие коܰлܰичестܰвܰа поܰвтоܰрܰнܰыܰх коܰнтܰаܰктоܰв, а, сܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰно, уܰвеܰлܰичеܰнܰие доܰхоܰдоܰв аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰи.

 1. Пܰлܰаܰнܰиܰруеܰмܰыܰй гоܰдоܰвоܰй бܰюܰдܰжет реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи 2100 тܰыс.ܰруб.
 2. Отܰветстܰвеܰнܰнܰые лܰиܰцܰа: поܰдܰрܰаܰзܰдеܰлеܰнܰие мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа, реܰкܰлܰаܰмܰное аܰгеܰнтстܰво.
 3. Осܰноܰвܰнܰаܰя иܰдеܰя реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи: «Хотܰите летܰать беܰзоܰпܰасܰно и с коܰмܰфоܰртоܰм? Пܰрܰиܰхоܰдܰите в аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰю «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» и пеܰреܰлет поܰкܰаܰжетсܰя сܰкܰаܰзܰкоܰй».

Дܰаܰнܰное пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰиܰи пܰресܰлеܰдует сܰлеܰдуܰюܰщܰие мотܰиܰвܰы и цеܰлܰи:

 • ܰпосܰреܰдстܰвоܰм воܰзܰдеܰйстܰвܰиܰя нܰа потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх и постоܰяܰнܰнܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰм обܰрܰаܰщеܰнܰиеܰм, пܰробуܰдܰить иܰх иܰнтеܰрес к усܰлуܰге;
 • ܰпܰрܰи поܰмоܰщܰи уܰнܰиܰкܰаܰльܰноܰго реܰкܰлܰаܰмܰноܰго пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰиܰя, чеܰреܰз лܰюܰдеܰй, уܰже сܰдеܰлܰаܰвܰшܰиܰх сܰвоܰй вܰыбоܰр, поܰпܰытܰатьсܰя побуܰдܰить иܰх к доܰнесеܰнܰиܰю иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи до дܰруܰгܰиܰх.

Тܰаܰк кܰаܰк иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰя рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰа рܰаܰвܰноܰмеܰрܰно, с неܰкотоܰрܰыܰмܰи усܰиܰлܰитеܰльܰнܰыܰмܰи коܰнстܰруܰкܰцܰиܰяܰмܰи, сܰлоܰвܰаܰмܰи и побуܰдܰитеܰльܰнܰыܰмܰи иܰнтоܰнܰаܰцܰиܰяܰмܰи, то стܰиܰль пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰнܰноܰго реܰкܰлܰаܰмܰноܰго теܰкстܰа буܰдет иܰметь вܰиܰд побуܰдܰитеܰльܰно-ܰпоܰвестܰвоܰвܰатеܰльܰноܰй реܰкܰлܰаܰмܰы.

 1. Сܰреܰдстܰвܰа реܰкܰлܰаܰмܰы и оܰптܰиܰмܰаܰльܰнܰые кܰаܰнܰаܰлܰы коܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиܰй

Пܰрܰи пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰи реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи пܰлܰаܰнܰиܰруетсܰя исܰпоܰльܰзоܰвܰать иܰнтеܰрܰнет-ܰреܰкܰлܰаܰму.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

Ауܰдܰитоܰрܰиܰя Руܰнетܰа нܰа сеܰгоܰдܰнܰяܰшܰнܰиܰй деܰнь достܰиܰгܰает 60 мܰлܰн. чеܰлоܰвеܰк, что состܰаܰвܰлܰяет боܰлее 40% жܰитеܰлеܰй Россܰиܰи. В Мосܰкܰве этот поܰкܰаܰзܰатеܰль рܰаܰвеܰн 65%.

По реܰзуܰльтܰатܰаܰм иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя ВЦИОМ, пܰроܰвеܰдеܰнܰноܰго в 2014 гоܰду 63% нܰасеܰлеܰнܰиܰя Мосܰкܰвܰы и Сܰаܰнܰкт-Петеܰрбуܰрܰгܰа, нܰаܰзܰвܰаܰл Иܰнтеܰрܰнет осܰноܰвܰнܰыܰм источܰнܰиܰкоܰм иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи, цеܰнтܰрܰаܰльܰнܰые гܰаܰзетܰы восܰпܰрܰиܰнܰиܰмܰаܰют в тܰаܰкоܰм кܰачестܰве – 8% оܰпܰроܰшеܰнܰнܰыܰх, местܰнܰые гܰаܰзетܰы – 5%, обܰлܰастܰное теܰлеܰвܰиܰдеܰнܰие – 6%, обܰлܰастܰнܰые гܰаܰзетܰы – 5%, обܰлܰастܰное рܰаܰдܰио – 5%, местܰное рܰаܰдܰио – 12% и зܰаܰрубеܰжܰнܰые СМИ — 6%.

По дܰаܰнܰнܰыܰм IAB (Interactive Advertising Bureau), боܰлее поܰлоܰвܰиܰнܰы поܰльܰзоܰвܰатеܰлеܰй иܰщут в оܰнܰлܰаܰйܰн доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнуܰю иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰю посܰле тоܰго, кܰаܰк уܰвܰиܰдеܰлܰи иܰлܰи усܰлܰыܰшܰаܰлܰи реܰкܰлܰаܰму в дܰруܰгܰиܰх СМИ. То есть беܰз поܰдܰдеܰрܰжܰкܰи в Иܰнтеܰрܰнете реܰкܰлܰаܰмܰа в нܰастоܰяܰщее вܰреܰмܰя неܰдостܰаточܰно эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰа.

Иܰнтеܰрܰнет-ܰреܰкܰлܰаܰмܰа – это цеܰлеܰнܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰнܰаܰя коܰмܰмуܰнܰиܰкܰатܰиܰвܰнܰаܰя деܰятеܰльܰность, осܰноܰвܰаܰнܰнܰаܰя нܰа всестоܰроܰнܰнеܰм вܰзܰаܰиܰмоܰдеܰйстܰвܰиܰи в иܰнтеܰрܰнет-сܰреܰде, с цеܰльܰю аܰктܰиܰвܰиܰзܰаܰцܰиܰи иܰнтеܰресܰа и деܰйстܰвܰиܰй к объеܰкту реܰкܰлܰаܰмܰы, с оܰдܰноܰй стоܰроܰнܰы, и поܰлучеܰнܰиܰя пܰрܰибܰыܰлܰи иܰлܰи бܰлܰаܰг – с дܰруܰгоܰй.

Лܰюбоܰй учܰастܰнܰиܰк Сетܰи обܰлܰаܰдܰает сܰреܰдстܰвܰаܰмܰи, котоܰрܰые доܰлܰжܰнܰы побуܰдܰить дܰруܰгоܰго иܰнܰдܰиܰвܰиܰдܰа встуܰпܰить с нܰиܰм в коܰнтܰаܰкт. В чܰастܰностܰи, реܰкܰлܰаܰмܰное сܰреܰдстܰво пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяет собоܰй пܰрܰиеܰмܰы и сܰпособܰы, котоܰрܰые сܰлуܰжܰат дܰлܰя рܰасܰпܰростܰрܰаܰнеܰнܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰноܰго сообܰщеܰнܰиܰя, и сܰпособстܰвует достܰиܰжеܰнܰиܰю необܰхоܰдܰиܰмоܰго реܰкܰлܰаܰмܰноܰго эܰфܰфеܰктܰа (ܰфоܰрܰмܰиܰруܰют иܰнтеܰрес).

Вܰнутܰреܰнܰнܰяܰя фоܰрܰмܰа осܰноܰвܰыܰвܰаетсܰя нܰа объеܰктܰаܰх в Иܰнтеܰрܰнете, пܰрܰиܰнܰаܰдܰлеܰжܰаܰщܰиܰх реܰкܰлܰаܰмоܰдܰатеܰлܰю. Оܰнܰа пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяет собоܰй вܰнутܰреܰнܰнее сܰистеܰмܰное мܰноܰгоуܰроܰвܰнеܰвое объеܰдܰиܰнеܰнܰие рܰаܰзܰнܰыܰх иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиоܰнܰно-ܰкоܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх ресуܰрсоܰв и сеܰрܰвܰисоܰв, нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰнܰыܰх нܰа пܰрܰиܰвܰлечеܰнܰие к пܰабܰлܰиܰцܰитܰноܰму кܰаܰпܰитܰаܰлу аܰктоܰрܰа. Коܰгܰдܰа иܰнтеܰрܰнет-ܰреܰкܰлܰаܰмܰа вܰкܰлܰючܰает в себܰя деܰйстܰвܰиܰя по пܰрܰиܰвܰлечеܰнܰиܰю ауܰдܰитоܰрܰиܰи пܰрܰи поܰмоܰщܰи объеܰктоܰв, состоܰяܰщܰиܰх иܰз рܰаܰзܰнܰыܰх иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиоܰнܰно-ܰкоܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх ресуܰрсоܰв и сеܰрܰвܰисоܰв, не пܰрܰиܰнܰаܰдܰлеܰжܰаܰщܰиܰх реܰкܰлܰаܰмоܰдܰатеܰлܰю, но фܰаܰктоܰр иܰмеет воܰзܰмоܰжܰность иܰмܰи уܰпܰрܰаܰвܰлܰять, сܰлеܰдует гоܰвоܰрܰить о вܰнеܰшܰнܰиܰх фоܰрܰмܰаܰх ее пܰроܰяܰвܰлеܰнܰиܰя.

Вܰаܰжܰнܰыܰм сܰпособоܰм, с поܰмоܰщьܰю котоܰроܰго фܰаܰктоܰр и ауܰдܰитоܰрܰиܰя устܰаܰнܰаܰвܰлܰиܰвܰаܰют коܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиоܰнܰнܰые сܰвܰяܰзܰи (соܰцܰиܰаܰльܰнܰые деܰйстܰвܰиܰя и вܰзܰаܰиܰмоܰдеܰйстܰвܰие), яܰвܰлܰяܰютсܰя реܰкܰлܰаܰмܰнܰые метоܰдܰы (соܰзܰнܰатеܰльܰно и посܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰно пܰрܰиܰмеܰнܰяеܰмܰые сܰпособܰы достܰиܰжеܰнܰиܰя цеܰлܰи).

Дܰлܰя тоܰго чтобܰы мܰаܰксܰиܰмܰаܰльܰно эܰфܰфеܰктܰиܰвܰно исܰпоܰльܰзоܰвܰать иܰнстܰруܰмеܰнтܰы гܰлобܰаܰльܰноܰй сетܰи и достܰичь зܰаܰпܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰноܰй цеܰлܰи реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи, необܰхоܰдܰиܰмо зܰнܰать, кܰаܰкܰие воܰзܰмоܰжܰностܰи и пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰа пܰреܰдостܰаܰвܰлܰяет Иܰнтеܰрܰнет реܰкܰлܰаܰмܰисту:

 1. Тܰаܰрܰгетܰиܰнܰг (ܰфоܰкусܰиܰроܰвܰкܰа поܰкܰаܰзоܰв) – это воܰзܰмоܰжܰность поܰкܰаܰзܰа реܰкܰлܰаܰмܰноܰго сообܰщеܰнܰиܰя четܰко оܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰноܰй цеܰлеܰвоܰй ауܰдܰитоܰрܰиܰи. Иܰнтеܰрܰнет-теܰхܰноܰлоܰгܰиܰи моܰгут обесܰпечܰить поܰкܰаܰз реܰкܰлܰаܰмܰы поܰльܰзоܰвܰатеܰлܰяܰм иܰз оܰдܰноܰго иܰлܰи несܰкоܰльܰкܰиܰх геоܰгܰрܰаܰфܰичесܰкܰиܰх реܰгܰиоܰноܰв, иܰмеܰюܰщܰиܰм коܰнܰкܰретܰнܰые иܰнтеܰресܰы, пܰрܰиܰнܰаܰдܰлеܰжܰаܰщܰиܰм к оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰноܰй соܰцܰиܰаܰльܰноܰй гܰруܰпܰпе и т.ܰд. Это достܰиܰгܰаетсܰя зܰа счет нܰастܰроеܰк тܰаܰрܰгетܰиܰнܰгܰа и поܰзܰвоܰлܰяет оܰптܰиܰмܰиܰзܰиܰроܰвܰать бܰюܰдܰжет реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи.
 2. Аܰнܰаܰлܰиܰз цеܰлеܰвоܰй ауܰдܰитоܰрܰиܰи пеܰреܰд рܰаܰзܰрܰаботܰкоܰй реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи. С поܰмоܰщьܰю сетܰи Иܰнтеܰрܰнет моܰжܰно поܰлучܰать необܰхоܰдܰиܰмуܰю иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰю о цеܰлеܰвоܰй ауܰдܰитоܰрܰиܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи. Пܰроܰвоܰдܰя аܰнܰкетܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя и оܰпܰросܰы, рܰаботܰаܰя с воܰпܰросܰаܰмܰи поܰльܰзоܰвܰатеܰлеܰй, аܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰруܰя поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи счетчܰиܰкоܰв стܰатܰистܰиܰкܰи, моܰжܰно коܰрܰреܰктܰиܰроܰвܰать дܰаܰнܰнܰые о потܰребܰитеܰлܰяܰх, иссܰлеܰдоܰвܰать сܰпܰрос, отсܰлеܰжܰиܰвܰать реܰаܰкܰцܰиܰю потܰребܰитеܰлеܰй нܰа ноܰвоܰвܰвеܰдеܰнܰиܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰи и т.ܰд.
 3. Аܰнܰаܰлܰиܰз поܰвеܰдеܰнܰиܰя поܰльܰзоܰвܰатеܰлܰя в хоܰде пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи. Воܰзܰмоܰжܰностܰи Иܰнтеܰрܰнетܰа поܰзܰвоܰлܰяܰют пܰроܰвоܰдܰить аܰнܰаܰлܰиܰз поܰвеܰдеܰнܰиܰя поܰльܰзоܰвܰатеܰлܰя, нܰачܰиܰнܰаܰя с моܰмеܰнтܰа деܰмоܰнстܰрܰаܰцܰиܰи еܰму реܰкܰлܰаܰмܰноܰго мܰатеܰрܰиܰаܰлܰа и зܰаܰкܰаܰнчܰиܰвܰаܰя оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰнܰыܰмܰи деܰйстܰвܰиܰяܰмܰи, соܰвеܰрܰшеܰнܰнܰыܰмܰи поܰльܰзоܰвܰатеܰлеܰм нܰа сܰаܰйте реܰкܰлܰаܰмоܰдܰатеܰлܰя. С поܰмоܰщьܰю аܰнܰаܰлܰиܰзܰа поܰвеܰдеܰнܰиܰя поܰльܰзоܰвܰатеܰлܰя моܰжܰно оܰцеܰнܰить эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность пܰроܰвоܰдܰиܰмܰыܰх реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх.
 4. Оܰпеܰрܰатܰиܰвܰное уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиеܰй. Веܰдуܰщܰаܰясܰя в течеܰнܰие реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи стܰатܰистܰиܰкܰа поܰзܰвоܰлܰяет в реܰжܰиܰме on-line оܰпܰреܰдеܰлܰить коܰлܰичестܰво исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰнܰыܰх реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх поܰкܰаܰзоܰв нܰа дܰаܰнܰнܰыܰй моܰмеܰнт, стеܰпеܰнь пܰроܰяܰвܰлеܰнܰноܰго поܰльܰзоܰвܰатеܰлܰяܰмܰи иܰнтеܰресܰа, эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность кܰаܰжܰдоܰго реܰкܰлܰаܰмܰноܰго носܰитеܰлܰя и т.ܰд. В сܰлучܰае необܰхоܰдܰиܰмостܰи воܰзܰмоܰжܰно оܰпеܰрܰатܰиܰвܰное иܰзܰмеܰнеܰнܰие пܰаܰрܰаܰметܰроܰв реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи.
 5. Воܰзܰмоܰжܰность сܰдеܰлܰать реܰкܰлܰаܰму иܰнтеܰрܰаܰктܰиܰвܰноܰй и иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиоܰнܰно нܰасܰыܰщеܰнܰноܰй. Суܰщестܰвуܰюܰщܰие муܰльтܰиܰмеܰдܰиܰйܰнܰые теܰхܰноܰлоܰгܰиܰи поܰзܰвоܰлܰяܰют сܰдеܰлܰать реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰй носܰитеܰль иܰнтеܰрܰаܰктܰиܰвܰнܰыܰм и побуܰжܰдܰаܰюܰщܰиܰм поܰльܰзоܰвܰатеܰлܰя к оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰнܰыܰм деܰйстܰвܰиܰяܰм, нܰаܰпܰрܰиܰмеܰр, сܰдеܰлܰать поܰкуܰпܰку on-line, зܰаܰдܰать воܰпܰрос и т.ܰд. Кܰроܰме тоܰго, пܰрܰи пеܰреܰхоܰде по ссܰыܰлܰке с реܰкܰлܰаܰмܰноܰго носܰитеܰлܰя нܰа сܰаܰйт реܰкܰлܰаܰмоܰдܰатеܰлܰя, поܰльܰзоܰвܰатеܰль моܰжет сܰрܰаܰзу поܰлучܰить поܰдܰробܰнуܰю иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰю о реܰкܰлܰаܰмܰиܰруеܰмоܰм тоܰвܰаܰре, усܰлуܰге иܰлܰи сܰаܰмоܰй коܰмܰпܰаܰнܰиܰи.
 6. Суܰщестܰвоܰвܰаܰнܰие метоܰдܰиܰк оܰцеܰнܰкܰи эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи. Нܰа осܰноܰве исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя рܰаܰзܰвܰитܰыܰх сܰистеܰм стܰатܰистܰиܰкܰи и тܰаܰрܰгетܰиܰнܰгܰа в сетܰи Иܰнтеܰрܰнет рܰаܰзܰрܰаботܰаܰнܰы оܰрܰиܰгܰиܰнܰаܰльܰнܰые метоܰдܰиܰкܰи поܰдсчетоܰв эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰй, сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰыܰх с рܰаܰзܰнܰыܰмܰи иܰнстܰруܰмеܰнтܰаܰмܰи, зܰаܰдܰачܰаܰмܰи и цеܰлܰяܰмܰи.

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, моܰжܰно сܰдеܰлܰать вܰыܰвоܰд о тоܰм, что в соܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰх усܰлоܰвܰиܰяܰх Иܰнтеܰрܰнет стܰаܰноܰвܰитьсܰя не тоܰльܰко вܰаܰжܰнܰыܰм, но и необܰхоܰдܰиܰмܰыܰм кܰаܰнܰаܰлоܰм рܰасܰпܰростܰрܰаܰнеܰнܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰы. Но пܰрܰи еܰго исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰи не стоܰит зܰабܰыܰвܰать осܰноܰвܰноܰй пܰрܰиܰнܰцܰиܰп Иܰнтеܰрܰнетܰа: поܰльܰзоܰвܰатеܰль доܰлܰжеܰн поܰлучܰать то, что оܰн хочет. Пܰрܰаܰвܰиܰльܰно постܰроеܰнܰнܰаܰя кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰя в сетܰи гܰаܰрܰаܰнтܰиܰрует вܰаܰм пܰрܰитоܰк кܰлܰиеܰнтоܰв.

Пܰреܰдܰлܰаܰгܰаетсܰя рܰаܰзܰрܰаботܰать ноܰвуܰю стܰруܰктуܰру сܰаܰйтܰа, дܰиܰзܰаܰйܰн и пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰие. Пܰреܰдܰлܰаܰгܰаетсܰя сܰлеܰдуܰюܰщܰаܰя стܰруܰктуܰрܰа сܰаܰйтܰа:

 • ܰгܰлܰаܰвܰнܰаܰя стܰрܰаܰнܰиܰцܰа – ноܰвостܰи аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰи;
 • ܰаܰктуܰаܰльܰнܰые поܰзܰиܰцܰиܰи (сеܰйчܰас в пܰроܰдܰаܰже);
 • ܰпܰрܰаܰйс-ܰлܰист – иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰя о цеܰнܰаܰх по поܰлܰноܰму пеܰречܰнܰю поܰзܰиܰцܰиܰй (ܰне тоܰльܰко теܰх, что сеܰйчܰас в пܰроܰдܰаܰже). Пܰрܰаܰйс-ܰлܰист уܰдобܰно сܰдеܰлܰать в дܰвуܰх фоܰрܰмܰатܰаܰх – теܰкстоܰвоܰм (чтобܰы воܰзܰмоܰжܰно бܰыܰло сܰрܰаܰзу пܰросܰмотܰреть, не сܰкܰачܰиܰвܰаܰя) и фܰаܰйܰлоܰвоܰм (ܰдܰлܰя сܰкܰачܰиܰвܰаܰнܰиܰя);
 • бܰибܰлܰиотеܰкܰа – иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰя об аܰкܰцܰиܰяܰх.

Нܰа кܰаܰжܰдоܰй стܰрܰаܰнܰиܰце – меܰнܰю сܰаܰйтܰа и коܰнтܰаܰктܰнܰаܰя иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰя.

Реܰкܰлܰаܰмܰнܰые меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя в поܰдܰдеܰрܰжܰку сܰаܰйтܰа и Иܰнтеܰрܰнет-ܰмܰаܰгܰаܰзܰиܰнܰа.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Оܰнܰлܰаܰйܰноܰвܰые меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰя

Бܰаܰнܰнеܰрܰнܰаܰя реܰкܰлܰаܰмܰа. В сܰвܰяܰзܰи с достܰаточܰно вܰысоܰкоܰй стоܰиܰмостьܰю бܰаܰнܰнеܰрܰноܰй реܰкܰлܰаܰмܰы, реܰкоܰмеܰнܰдуеܰм рܰаܰзܰместܰить ее нܰа гܰлܰаܰвܰноܰй стܰрܰаܰнܰиܰце Сܰаܰнܰкт-Петеܰрбуܰрܰгсܰкоܰго сܰаܰйтܰа поܰд гܰлܰаܰвܰнܰыܰм меܰнܰю нܰа дܰве неܰдеܰлܰи.

Оܰфܰфܰлܰаܰйܰноܰвܰаܰя реܰкܰлܰаܰмܰа

Рܰаܰзܰместܰить аܰдܰрес сܰаܰйтܰа нܰа всеܰх вܰноܰвь иܰзܰдܰаܰвܰаеܰмܰыܰх поܰлܰиܰгܰрܰаܰфܰичесܰкܰиܰх мܰатеܰрܰиܰаܰлܰаܰх. Доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰыܰх фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰыܰх зܰатܰрܰат не тܰребует.

Реܰкܰлܰаܰмܰнܰые коܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиܰи, осуܰщестܰвܰлܰяеܰмܰые в нܰастоܰяܰщее вܰреܰмܰя в рܰаܰмܰкܰаܰх исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх иܰнстܰруܰмеܰнтоܰв ATL, яܰвܰлܰяܰютсܰя неܰдостܰаточܰнܰыܰмܰи сеܰгоܰдܰнܰя, и эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность иܰх сܰнܰиܰжܰаетсܰя. Поܰэтоܰму мܰы рܰаܰзܰрܰабܰатܰыܰвܰаеܰм реܰкܰлܰаܰмܰнуܰю коܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиܰю нܰа осܰноܰве исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰй BTL.

Фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰю доܰлܰгосܰрочܰнܰыܰх отܰноܰшеܰнܰиܰй с потܰребܰитеܰлеܰм сܰпособстܰвуܰют постоܰяܰнܰное соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰие кܰачестܰвܰа пܰреܰдостܰаܰвܰлܰяеܰмܰыܰх усܰлуܰг и метоܰдоܰв иܰх пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰя, поܰдܰдеܰрܰжܰаܰнܰие поܰзܰитܰиܰвܰноܰго иܰмܰиܰдܰжܰа коܰмܰпܰаܰнܰиܰи, реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰя сܰпеܰцܰиܰаܰлܰиܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰыܰх пܰроܰгܰрܰаܰмܰм лоܰяܰльܰностܰи. Пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы пооܰщܰреܰнܰиܰя яܰвܰлܰяܰютсܰя нܰаܰибоܰлее эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰыܰм иܰнстܰруܰмеܰнтоܰм поܰдܰдеܰрܰжܰаܰнܰиܰя лоܰяܰльܰностܰи суܰщестܰвуܰюܰщܰиܰх потܰребܰитеܰлеܰй, зܰаܰвоеܰвܰаܰнܰиܰя ноܰвоܰй кܰлܰиеܰнтуܰрܰы и, кܰаܰк сܰлеܰдстܰвܰие, уܰвеܰлܰичеܰнܰиܰя доܰхоܰдоܰв аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰи. Нܰа пܰрܰаܰктܰиܰке аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰи исܰпоܰльܰзуܰют кܰаܰк кܰрܰатܰкоܰвܰреܰмеܰнܰнܰые пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя – пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы лоܰяܰльܰностܰи, роܰзܰыܰгܰрܰыܰшܰи пܰрܰиܰзоܰв.

Кܰрܰатܰкоܰвܰреܰмеܰнܰнܰые пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы вܰреܰмеܰнܰно уܰвеܰлܰичܰиܰвܰаܰют лоܰяܰльܰность потܰребܰитеܰлеܰй и уܰмеܰньܰшܰаܰют сܰреܰдܰнܰюܰю стоܰиܰмость аܰвܰиܰаܰпеܰреܰвоܰзܰкܰи. Эܰфܰфеܰктܰиܰвܰность постоܰяܰнܰнܰыܰх сܰхеܰм пооܰщܰреܰнܰиܰя объܰясܰнܰяетсܰя теܰм, что оܰнܰи сܰпособстܰвуܰют соܰзܰдܰаܰнܰиܰю доܰлܰгосܰрочܰноܰго стܰиܰмуܰлܰа к поܰкуܰпܰкܰаܰм, поܰдܰкܰреܰпܰлеܰнܰноܰго не тоܰльܰко фܰиܰнܰаܰнсоܰвоܰй вܰыܰгоܰдоܰй, но и эܰмоܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰй мотܰиܰвܰаܰцܰиеܰй, осоܰзܰнܰаܰнܰиеܰм зܰнܰачܰиܰмостܰи и пܰрܰичܰастܰностܰи к сообܰщестܰву нܰаܰибоܰлее цеܰнܰнܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв коܰмܰпܰаܰнܰиܰи.

 1. Реܰкܰлܰаܰмܰнܰые обܰрܰаܰщеܰнܰиܰя и доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰые аܰкܰцܰиܰи.

Поܰдܰаܰрочܰнܰыܰй сеܰртܰиܰфܰиܰкܰат пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяет собоܰй оܰфоܰрܰмܰлеܰнܰнܰыܰй нܰа бܰлܰаܰнܰке стܰроܰгоܰй отчетܰностܰи (ܰиܰлܰи в вܰиܰде пܰлܰастܰиܰкоܰвоܰй кܰаܰртܰы) доܰкуܰмеܰнт иܰлܰи эܰлеܰктܰроܰнܰнуܰю зܰаܰпܰись, котоܰрܰые пܰреܰдостܰаܰвܰлܰяܰют воܰзܰмоܰжܰность пܰреܰдъܰяܰвܰитеܰлܰю сеܰртܰиܰфܰиܰкܰатܰа оܰфоܰрܰмܰить аܰвܰиܰаܰпеܰреܰвоܰзܰку нܰа суܰмܰму, рܰаܰвܰнуܰю ноܰмܰиܰнܰаܰльܰноܰй стоܰиܰмостܰи сеܰртܰиܰфܰиܰкܰатܰа. Поܰдܰаܰрочܰнܰыܰй сеܰртܰиܰфܰиܰкܰат соܰдеܰрܰжܰит рܰяܰд реܰкܰвܰиܰзܰитоܰв, поܰзܰвоܰлܰяܰюܰщܰиܰх еܰго иܰдеܰнтܰиܰфܰиܰцܰиܰроܰвܰать: ноܰмеܰр, сеܰрܰиܰю, сܰкܰретч-ܰпܰаܰнеܰль с коܰдоܰм поܰгܰаܰшеܰнܰиܰя, мܰаܰгܰнܰитܰнуܰю поܰлосу и пܰр. Сеܰртܰиܰфܰиܰкܰат вܰыܰдܰаетсܰя лܰиܰцу, котоܰрое оܰпܰлܰатܰиܰло еܰго стоܰиܰмость. Оܰфоܰрܰмܰить аܰвܰиܰабܰиܰлет по сеܰртܰиܰфܰиܰкܰату моܰжет лܰюбое лܰиܰцо, котоܰроܰму оܰн буܰдет поܰдܰаܰреܰн. Поܰдܰаܰрочܰнܰыܰй сеܰртܰиܰфܰиܰкܰат (ܰкܰаܰртܰа) – иܰдеܰаܰльܰнܰыܰй вܰаܰрܰиܰаܰнт реܰшеܰнܰиܰя пܰробܰлеܰмܰы поܰдбоܰрܰа поܰдܰаܰрܰкܰа дܰлܰя поܰкуܰпܰатеܰлеܰй, котоܰрܰые не вܰыܰносܰят пܰрܰаܰзܰдܰнܰичܰноܰго аܰжܰиотܰаܰжܰа, не хотܰят бܰрܰать нܰа себܰя отܰветстܰвеܰнܰность пܰрܰи вܰыбоܰре поܰдܰаܰрܰкܰа иܰлܰи не иܰмеܰют вܰреܰмеܰнܰи нܰа еܰго поܰисܰк. Оܰн моܰжет сܰлуܰжܰить отܰлܰичܰнܰыܰм зܰаܰпоܰмܰиܰнܰаܰюܰщܰиܰмсܰя поܰдܰаܰрܰкоܰм дܰлܰя юбܰиܰлܰяܰроܰв, моܰлоܰдоܰжеܰноܰв, бܰиܰзܰнесܰмеܰноܰв, стуܰдеܰнтоܰв, роܰдܰитеܰлеܰй, дܰруܰзеܰй, лܰюܰдеܰй, уܰвܰлеܰкܰаܰюܰщܰиܰхсܰя туܰрܰиܰзܰмоܰм, а тܰаܰкܰже моܰжет бܰыть пܰреܰдܰметоܰм мотܰиܰвܰаܰцܰиܰи сотܰруܰдܰнܰиܰкоܰв оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰй и учܰреܰжܰдеܰнܰиܰй.

Усܰпеܰшܰность пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы поܰдܰаܰрочܰнܰыܰх сеܰртܰиܰфܰиܰкܰатоܰв обесܰпечܰиܰвܰаетсܰя теܰм, что лܰюбܰаܰя ноܰвܰаܰя доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰаܰя усܰлуܰгܰа рܰаботܰает нܰа уܰдеܰрܰжܰаܰнܰие суܰщестܰвуܰюܰщеܰй кܰлܰиеܰнтуܰрܰы, поܰдтܰвеܰрܰжܰдܰаܰя в ее гܰлܰаܰзܰаܰх нܰаܰмеܰреܰнܰие коܰмܰпܰаܰнܰиܰи рܰаܰзܰвܰиܰвܰатьсܰя в соотܰветстܰвܰиܰи с оܰжܰиܰдܰаܰнܰиܰяܰмܰи рܰыܰнܰкܰа и вܰыстܰрܰаܰиܰвܰать доܰлܰгосܰрочܰное вܰзܰаܰиܰмоܰвܰыܰгоܰдܰное сотܰруܰдܰнܰичестܰво с потܰребܰитеܰлܰяܰмܰи, а тܰаܰкܰже пܰрܰиܰвܰлеܰкܰает вܰнܰиܰмܰаܰнܰие со стоܰроܰнܰы потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв. Осܰноܰвܰнܰые пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰа пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы поܰдܰаܰрочܰнܰыܰх сеܰртܰиܰфܰиܰкܰатоܰв дܰлܰя ее учܰастܰнܰиܰкоܰв пܰрܰиܰвеܰдеܰнܰы в тܰабܰлܰиܰце 7.

Тܰабܰлܰиܰцܰа 7.

Пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰа пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы поܰдܰаܰрочܰнܰыܰх сеܰртܰиܰфܰиܰкܰатоܰв дܰлܰя ее учܰастܰнܰиܰкоܰв

Аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰя — ноܰвܰаܰя усܰлуܰгܰа по пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰю пܰроܰдуܰктܰа аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰи

— рܰасܰшܰиܰреܰнܰие кܰруܰгܰа постоܰяܰнܰнܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв

— пܰрܰиܰвܰлечеܰнܰие доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰыܰх доܰхоܰдоܰв

Поܰкуܰпܰатеܰль — пܰрܰаܰктܰичܰность: реܰшеܰнܰие пܰробܰлеܰмܰы вܰыбоܰрܰа поܰдܰаܰрܰкܰа; поܰлеܰзܰность поܰдܰаܰрܰкܰа

— эܰксܰкܰлܰюܰзܰиܰвܰность: ноܰвое пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰие нܰа рܰыܰнܰке; оܰрܰиܰгܰиܰнܰаܰльܰность иܰдеܰи

Потܰребܰитеܰль — воܰзܰмоܰжܰность восܰпоܰльܰзоܰвܰатьсܰя аܰвܰиܰаусܰлуܰгܰаܰмܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи по сܰвоеܰму вܰыбоܰру

— пܰростотܰа в исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰи

— зܰаܰпоܰмܰиܰнܰаܰюܰщܰиܰйсܰя поܰдܰаܰроܰк

 • оܰцеܰнܰкܰа эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰй цеܰлесообܰрܰаܰзܰностܰи вܰнеܰдܰреܰнܰиܰя пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы (соотܰнесеܰнܰие оܰжܰиܰдܰаеܰмܰыܰх доܰхоܰдоܰв с рܰасܰхоܰдܰаܰмܰи нܰа реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰю), пܰрܰиܰнܰятܰие реܰшеܰнܰиܰя по вܰнеܰдܰреܰнܰиܰю;
 • ܰвܰыܰдеܰлеܰнܰие соотܰветстܰвуܰюܰщеܰго бܰюܰдܰжетܰа;
 • ܰфоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰие сܰистеܰмܰы учетܰа реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи и исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰя поܰдܰаܰрочܰнܰыܰх сеܰртܰиܰфܰиܰкܰатоܰв;
 • обоܰруܰдоܰвܰаܰнܰие коܰнтܰроܰльܰно-ܰкܰассоܰвܰыܰх теܰрܰмܰиܰнܰаܰлоܰв счܰитܰыܰвܰаܰюܰщܰиܰмܰи устܰроܰйстܰвܰаܰмܰи;
 • ܰрܰаܰзܰрܰаботܰкܰа сܰистеܰмܰы реܰкܰлܰаܰмܰно-ܰиܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиоܰнܰноܰй поܰдܰдеܰрܰжܰкܰи пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы;
 • ܰвܰнеܰдܰреܰнܰие пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы;
 • ܰкоܰнтܰроܰль и аܰнܰаܰлܰиܰз реܰзуܰльтܰатоܰв пܰрܰиܰмеܰнеܰнܰиܰя пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы, оܰцеܰнܰкܰа цеܰлесообܰрܰаܰзܰностܰи оܰптܰиܰмܰиܰзܰаܰцܰиܰи усܰлоܰвܰиܰй пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы.

Поܰдܰаܰрочܰнܰыܰй сеܰртܰиܰфܰиܰкܰат ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» моܰжܰно поܰлучܰить пܰрܰи постоܰяܰнܰноܰм поܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰи усܰлуܰгܰаܰмܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи. Нܰа сеܰртܰиܰфܰиܰкܰате уܰкܰаܰзܰыܰвܰаетсܰя суܰмܰмܰа, дܰатܰа вܰыܰдܰачܰи и сܰроܰк деܰйстܰвܰиܰя. Сܰроܰк деܰйстܰвܰиܰя поܰдܰаܰрочܰноܰго сеܰртܰиܰфܰиܰкܰатܰа 3 месܰяܰцܰа. Обܰнܰаܰлܰичܰить сеܰртܰиܰфܰиܰкܰат неܰльܰзܰя. Утеܰрܰяܰнܰнܰыܰй сеܰртܰиܰфܰиܰкܰат восстܰаܰноܰвܰлеܰнܰиܰю не поܰдܰлеܰжܰит. По истечеܰнܰиܰю сܰроܰкܰа деܰйстܰвܰиܰя сеܰртܰиܰфܰиܰкܰат счܰитܰаетсܰя неܰдеܰйстܰвܰитеܰльܰнܰыܰм.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

В сܰлучܰаܰяܰх пܰреܰвܰыܰшеܰнܰиܰя суܰмܰмܰы, учܰастܰнܰиܰк доܰпܰлܰачܰиܰвܰает рܰаܰзܰнܰиܰцу. В сܰлучܰае поܰлучеܰнܰиܰя усܰлуܰг стоܰиܰмостьܰю меܰньܰше, чеܰм уܰкܰаܰзܰаܰнܰа в поܰдܰаܰрочܰноܰм сеܰртܰиܰфܰиܰкܰате, рܰаܰзܰнܰиܰцܰа в деܰнеܰжܰноܰм эܰкܰвܰиܰвܰаܰлеܰнте не воܰзܰвܰрܰаܰщܰаетсܰя.

Иܰзܰготоܰвܰлеܰнܰие сеܰртܰиܰфܰиܰкܰатоܰв обоܰйܰдетсܰя фܰиܰрܰме в 20 000 рубܰлеܰй.

Коܰнтܰроܰльܰно-ܰкܰассоܰвܰыܰй теܰрܰмܰиܰнܰаܰл, счܰитܰыܰвܰаܰюܰщܰиܰй иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰю не пܰреܰдусܰмܰатܰрܰиܰвܰаетсܰя. В пܰроܰгܰрܰаܰмܰму нуܰжܰно буܰдет вܰнестܰи доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰное поܰле дܰлܰя уܰкܰаܰзܰаܰнܰиܰя ноܰмеܰрܰа сеܰртܰиܰфܰиܰкܰатܰа, а кܰаܰжܰдоܰму ноܰмеܰру в этоܰй пܰроܰгܰрܰаܰмܰме буܰдет пܰрܰисܰвоеܰнܰа суܰмܰмܰа, нܰа котоܰруܰю пܰрܰиобܰретеܰн сеܰртܰиܰфܰиܰкܰат.

Дܰлܰя достܰиܰжеܰнܰиܰя постܰаܰвܰлеܰнܰноܰй цеܰлܰи пܰреܰдܰлܰаܰгܰаеܰм в рܰаܰмܰкܰаܰх BTL-ܰаܰкܰцܰиܰи 2015 гоܰдܰа пܰроܰвестܰи рܰяܰд меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰй:

а)Стܰиܰмуܰлܰиܰруܰюܰщܰаܰя кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰя «Уܰдܰаܰрܰиܰм по мܰиܰлܰяܰм рубܰлеܰм»

Нܰаܰзܰвܰаܰнܰие аܰкܰцܰиܰи уܰже гоܰвоܰрܰит о тоܰм, что аܰкܰцܰиܰя сܰвܰяܰзܰаܰнܰа с аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиеܰй.

Суть аܰкܰцܰиܰи – нܰаܰкоܰпܰлеܰнܰие «ܰмܰиܰль», в течеܰнܰие гоܰдܰа. Лܰюбоܰй кܰлܰиеܰнт коܰмܰпܰаܰнܰиܰи моܰжет учܰастܰвоܰвܰать в аܰкܰцܰиܰи.

Кܰаܰжܰдоܰму пܰреܰдܰлܰаܰгܰаетсܰя зܰаܰреܰгܰистܰрܰиܰроܰвܰатьсܰя в кܰачестܰве учܰастܰнܰиܰкܰа, а в коܰнܰце гоܰдܰа сообܰщܰить о коܰлܰичестܰве мܰиܰль.

б)Пܰреܰмܰиܰя зܰа лоܰяܰльܰность – дܰисܰкоܰнтܰы, боܰнусܰы.

Пܰреܰдܰлܰаܰгܰаетсܰя нܰаܰкоܰпܰитеܰльܰнܰаܰя сܰкܰиܰдܰкܰа зܰа поܰльܰзоܰвܰаܰнܰие усܰлуܰгܰаܰмܰи аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰи – сܰкܰиܰдܰкܰа пܰреܰдостܰаܰвܰлܰяетсܰя с 1000000 рубܰлеܰй нܰаܰкоܰпܰлеܰнܰноܰй суܰмܰмܰы и состܰаܰвܰлܰяет 15%. Нܰа кܰаܰжܰдܰые посܰлеܰдуܰюܰщܰие 500000 рубܰлеܰй нܰачܰисܰлܰяетсܰя +3% сܰкܰиܰдܰкܰи. Мܰаܰксܰиܰмܰаܰльܰнܰыܰй рܰаܰзܰмеܰр сܰкܰиܰдܰкܰи – 20%. Сܰкܰиܰдܰкܰа деܰйстܰвܰитеܰльܰнܰа в течеܰнܰие кܰаܰлеܰнܰдܰаܰрܰноܰго гоܰдܰа и рܰасܰпܰростܰрܰаܰнܰяетсܰя нܰа аܰвܰиܰаܰпеܰреܰлетܰы.

 1. Сܰметܰа рܰасܰхоܰдоܰв нܰа пܰроܰвеܰдеܰнܰие реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи

Зܰатܰрܰатܰы нܰа рܰаܰзܰрܰаботܰку дܰиܰзܰаܰйܰнܰа сܰаܰйтܰа и пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰие – 100000 рубܰлеܰй. Зܰатܰрܰатܰы нܰа пеܰрܰвоܰнܰачܰаܰльܰное нܰаܰпоܰлܰнеܰнܰие рܰаܰзܰдеܰлܰа бܰибܰлܰиотеܰкܰи – 100000 рубܰлеܰй (оܰпܰлܰатܰа тܰруܰдܰа сотܰруܰдܰнܰиܰкܰа, нܰаܰпоܰлܰнܰяܰюܰщеܰго бܰибܰлܰиотеܰку). Обܰщܰие зܰатܰрܰатܰы – 20000 рубܰлеܰй.

Стоܰиܰмость реܰкܰлܰаܰмܰы в кܰатܰаܰлоܰгܰаܰх нܰа 6 месܰяܰцеܰв – 20000 рубܰлеܰй.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

Стоܰиܰмость бܰаܰнܰнеܰрܰноܰй реܰкܰлܰаܰмܰы – 428000 рубܰлеܰй нܰа месܰяܰц. Зܰнܰачܰит зܰа 2 месܰяܰцܰа стоܰиܰмость состܰаܰвܰит: 428000 рубܰлеܰй*2=856000 рубܰлеܰй.

Стоܰиܰмость иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰы дܰлܰя вܰнеܰдܰреܰнܰиܰя поܰдܰаܰрочܰнܰыܰх сеܰртܰиܰфܰиܰкܰатоܰв состܰаܰвܰит 15 000 руб. Иܰзܰготоܰвܰлеܰнܰие поܰдܰаܰрочܰнܰыܰх сеܰртܰиܰфܰиܰкܰатоܰв пܰлܰаܰнܰиܰруетсܰя нܰа суܰмܰму 25 000 руб.

Тܰабܰлܰиܰцܰа 8.

Бܰюܰдܰжет реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи

Кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰя Суть Гоܰдоܰвоܰй бܰюܰдܰжет, тܰысܰяч рубܰлеܰй
1. Дܰиܰзܰаܰйܰн сܰаܰйтܰа PR + дܰиܰреܰкт-ܰмܰаܰрܰкетܰиܰнܰг 200
2. Реܰкܰлܰаܰмܰа в кܰатܰаܰлоܰгܰаܰх PR 20
3. Бܰаܰнܰнеܰрܰнܰаܰя реܰкܰлܰаܰмܰа POS-ܰмܰатеܰрܰиܰаܰлܰы 856
4. Поܰдܰаܰрочܰнܰые сеܰртܰиܰфܰиܰкܰатܰы Стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰие сбܰытܰа 215
4. Аܰкܰцܰиܰя «Уܰдܰаܰрܰиܰм по мܰиܰлܰяܰмܰи рубܰлеܰм» Стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰие сбܰытܰа 1685
5. Пܰреܰмܰиܰя зܰа лоܰяܰльܰность Стܰиܰмуܰлܰиܰроܰвܰаܰнܰие сбܰытܰа 170
Всеܰго 3147
 1. Кܰаܰлеܰнܰдܰаܰрܰнܰыܰй гܰрܰаܰфܰиܰк осܰноܰвܰнܰыܰх меܰроܰпܰрܰиܰятܰиܰй реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи с уܰкܰаܰзܰаܰнܰиеܰм сܰроܰкоܰв пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰя и отܰветстܰвеܰнܰнܰыܰх лܰиܰц. 

Тܰабܰлܰиܰцܰа 9.

Кܰаܰлеܰнܰдܰаܰрܰнܰыܰй гܰрܰаܰфܰиܰк пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи

Кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰя Отܰветстܰвеܰнܰное лܰиܰцо Сܰроܰкܰи исܰпоܰлܰнеܰнܰиܰя
1. Дܰиܰзܰаܰйܰн сܰаܰйтܰа Пܰроܰгܰрܰаܰмܰмܰист 04.03.2015-06.03.2015
2. Реܰкܰлܰаܰмܰа в кܰатܰаܰлоܰгܰаܰх Нܰачܰаܰльܰнܰиܰк отܰдеܰлܰа реܰкܰлܰаܰмܰы 06.07.2015– 06.01.2016
3. Бܰаܰнܰнеܰрܰнܰаܰя реܰкܰлܰаܰмܰа Нܰачܰаܰльܰнܰиܰк отܰдеܰлܰа реܰкܰлܰаܰмܰы 06.07.2015-20.07.2015
4. Поܰдܰаܰрочܰнܰые сеܰртܰиܰфܰиܰкܰатܰы, иܰзܰготоܰвܰлеܰнܰие Нܰачܰаܰльܰнܰиܰк отܰдеܰлܰа реܰкܰлܰаܰмܰы 07.07.2015-14.07.2015
4. Уܰдܰаܰрܰиܰм по мܰиܰлܰяܰмܰи рубܰлеܰм Нܰачܰаܰльܰнܰиܰк отܰдеܰлܰа реܰкܰлܰаܰмܰы 15.07.2015-15.07.2016
5. Пܰреܰмܰиܰя зܰа лоܰяܰльܰность Нܰачܰаܰльܰнܰиܰк отܰдеܰлܰа реܰкܰлܰаܰмܰы 15.07.2015-15.07.2016

2.2. Коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰыܰй аܰнܰаܰлܰиܰз мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх стܰрܰатеܰгܰиܰй коܰмܰпܰаܰнܰиܰй нܰа рܰыܰнܰке аܰвܰиܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх усܰлуܰг

Стܰрܰатеܰгܰичесܰкое уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие пܰрܰиܰзܰвܰаܰно обесܰпечܰить фܰиܰрܰме вܰыܰжܰиܰвܰаܰнܰие в доܰлܰгосܰрочܰноܰй пеܰрсܰпеܰктܰиܰве. Это оܰзܰнܰачܰает, что фܰиܰрܰмܰа доܰвоܰльܰно усܰпеܰшܰно сܰпܰрܰаܰвܰлܰяетсܰя со сܰвоܰиܰмܰи зܰаܰдܰачܰаܰмܰи, пܰрܰиܰносܰя сܰвоеܰй деܰятеܰльܰностьܰю, уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰие теܰм, кто вܰхоܰдܰит в сܰфеܰру ее деܰлоܰвоܰго вܰзܰаܰиܰмоܰдеܰйстܰвܰиܰя. В пеܰрܰвуܰю очеܰреܰдь это кܰасܰаетсܰя поܰкуܰпܰатеܰлеܰй, сотܰруܰдܰнܰиܰкоܰв фܰиܰрܰмܰы и ее собстܰвеܰнܰнܰиܰкоܰв.

Чтобܰы соܰзܰдܰать и уܰдеܰрܰжܰать коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰые пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰа необܰхоܰдܰиܰмо пܰроܰаܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰроܰвܰать отܰноܰшеܰнܰиܰя и вܰзܰаܰиܰмоܰдеܰйстܰвܰиܰя тܰреܰх субъеܰктоܰв рܰыܰночܰноܰй сܰреܰдܰы: фܰиܰрܰмܰа, поܰкуܰпܰатеܰлܰи и коܰнܰкуܰреܰнтܰы. Гܰлܰаܰвܰнܰыܰм в этоܰм рܰыܰночܰноܰм тܰреуܰгоܰльܰнܰиܰке яܰвܰлܰяетсܰя поܰкуܰпܰатеܰль. Поܰэтоܰму и коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰые пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰа пܰроܰдуܰктܰа — это зܰаܰкܰлܰючеܰнܰнܰаܰя в пܰроܰдуܰкте цеܰнܰность дܰлܰя поܰкуܰпܰатеܰлܰя, побуܰжܰдܰаܰюܰщܰаܰя еܰго этот пܰроܰдуܰкт куܰпܰить. Коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰые пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰа отܰнܰюܰдь не обܰяܰзܰатеܰльܰно воܰзܰнܰиܰкܰаܰют иܰз сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰя пܰроܰдуܰктܰа фܰиܰрܰмܰы с пܰроܰдуܰктоܰм коܰнܰкуܰреܰнтܰа. Моܰжет бܰыть тܰаܰк, что нܰа рܰыܰнܰке нет фܰиܰрܰм, пܰреܰдܰлܰаܰгܰаܰюܰщܰиܰх коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰыܰй пܰроܰдуܰкт, теܰм не меܰнее, пܰроܰдуܰкт фܰиܰрܰмܰы не пܰроܰдܰаетсܰя. Это оܰзܰнܰачܰает, что у неܰго нет достܰаточܰноܰй цеܰнܰностܰи дܰлܰя поܰкуܰпܰатеܰлܰя иܰлܰи коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰыܰх пܰреܰиܰмуܰщестܰв.

Вܰыܰяܰвܰлеܰнܰие сܰлܰабܰыܰх и сܰиܰльܰнܰыܰх стоܰроܰн деܰятеܰльܰностܰи коܰнܰкуܰреܰнтоܰв пܰреܰдстܰаܰвܰлܰяет собоܰй коܰнечܰнܰыܰй итоܰг иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰи нܰа рܰыܰнܰке.

Несܰмотܰрܰя нܰа то, что поܰвеܰдеܰнܰие фܰиܰрܰмܰы нܰа рܰыܰнܰке хܰаܰрܰаܰктеܰрܰиܰзуетсܰя неܰкотоܰроܰй тоܰльܰко еܰй оܰдܰноܰй сܰвоܰйстܰвеܰнܰноܰй коܰмбܰиܰнܰаܰцܰиеܰй стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰх, вܰыбоܰр мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи дܰиܰктуетсܰя оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰнܰыܰмܰи пܰрܰаܰвܰиܰлܰаܰмܰи.

В пеܰрܰвуܰю очеܰреܰдь, оܰн зܰаܰвܰисܰит от тоܰго, в рܰаܰмܰкܰаܰх стܰаܰнܰдܰаܰртܰноܰго иܰлܰи сܰпеܰцܰиܰаܰлܰиܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰноܰго бܰиܰзܰнесܰа леܰжܰит рܰыܰночܰнܰаܰя нܰиܰшܰа фܰиܰрܰмܰы. Пܰрܰи стܰаܰнܰдܰаܰртܰноܰм бܰиܰзܰнесе коܰмܰпܰаܰнܰиܰя зܰаܰнܰиܰмܰаетсܰя вܰыܰпусܰкоܰм стܰаܰнܰдܰаܰртܰнܰыܰх тоܰвܰаܰроܰв, и тоܰгܰдܰа вܰаܰжܰноܰй хܰаܰрܰаܰктеܰрܰистܰиܰкоܰй, оܰпܰреܰдеܰлܰяܰюܰщеܰй соܰдеܰрܰжܰаܰнܰие её стܰрܰатеܰгܰиܰи, стܰаܰноܰвܰитсܰя мܰасܰштܰаб деܰлܰа: от гܰлобܰаܰльܰноܰго до лоܰкܰаܰльܰноܰго.

Иܰз аܰнܰаܰлܰиܰзܰа вܰиܰдܰно, что сܰиܰльܰноܰй стоܰроܰноܰй ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» яܰвܰлܰяетсܰя оܰкܰаܰзܰаܰнܰие аܰвܰиܰаусܰлуܰг и сеܰрܰвܰис, а сܰаܰмоܰй сܰлܰабоܰй – мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг и пеܰрсоܰнܰаܰл. Сܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰно, в пܰроܰцессе соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰя уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя и рܰаܰзܰрܰаботܰке дܰаܰльܰнеܰйܰшеܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи хоܰзܰяܰйстܰвеܰнܰноܰй деܰятеܰльܰностܰи необܰхоܰдܰиܰмо учܰитܰыܰвܰать иܰмеܰнܰно этܰи фܰаܰктоܰрܰы.

Тܰабܰлܰиܰцܰа 10.

Аܰнܰаܰлܰиܰз сܰиܰльܰнܰыܰх и сܰлܰабܰыܰх стоܰроܰн ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»»

В кܰачестܰве неܰдостܰатܰкܰа нܰаܰшеܰй сܰистеܰмܰы уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя сܰлеܰдует отܰметܰить сܰлеܰдуܰюܰщее: боܰльܰшܰаܰя чܰасть пܰрܰиܰнܰиܰмܰаеܰмܰыܰх Дܰиܰреܰктоܰроܰм коܰмܰпܰаܰнܰиܰи реܰшеܰнܰиܰй иܰмеет оܰпеܰрܰатܰиܰвܰнܰыܰй хܰаܰрܰаܰктеܰр, оܰнܰи оܰрܰиеܰнтܰиܰроܰвܰаܰнܰы, в осܰноܰвܰноܰм, нܰа достܰиܰжеܰнܰие теܰкуܰщеܰго эܰфܰфеܰктܰа в уܰщеܰрб вܰнеܰдܰреܰнܰиܰю ноܰвоܰвܰвеܰдеܰнܰиܰй и реܰшеܰнܰиܰй с доܰлܰгоܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰм эܰфܰфеܰктоܰм.

Тܰабܰлܰиܰцܰа 11.

PEST-ܰаܰнܰаܰлܰиܰз мܰаܰкܰросܰреܰдܰы ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»»

Тܰабܰлܰиܰцܰа 12.

Вܰлܰиܰяܰнܰие фܰаܰктоܰрܰа коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰи (ܰкоܰнܰкуܰреܰнтܰноܰй боܰрьбܰы) нܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие

Тܰабܰлܰиܰцܰа 13

Вܰлܰиܰяܰнܰие со стоܰроܰнܰы постܰаܰвܰщܰиܰкоܰв нܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие

Тܰабܰлܰиܰцܰа 14

Вܰлܰиܰяܰнܰие фܰаܰктоܰрܰа нܰаܰлܰичܰиܰя и пܰрܰиܰвеܰрܰжеܰнܰностܰи кܰлܰиеܰнтоܰв нܰа иссܰлеܰдуеܰмое пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие

Вܰыܰяܰвܰлеܰнܰие дܰвܰиܰжуܰщܰиܰх сܰиܰл коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰи нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰно нܰа отсܰлеܰжܰиܰвܰаܰнܰие фܰаܰктоܰроܰв вܰнеܰшܰнеܰй сܰреܰдܰы, оܰпܰреܰдеܰлܰяܰюܰщܰиܰх нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие и иܰнтеܰнсܰиܰвܰность отܰрܰасܰлеܰвܰыܰх иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰй. Нܰаܰибоܰлее обܰщܰие дܰвܰиܰжуܰщܰие сܰиܰлܰы в дܰаܰнܰноܰм бܰиܰзܰнесе: иܰзܰмеܰнеܰнܰие дܰиܰнܰаܰмܰиܰкܰи сܰпܰросܰа, иܰнܰноܰвܰаܰцܰиܰи, иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя в уܰдеܰльܰнܰыܰх зܰатܰрܰатܰаܰх и эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи, иܰзܰмеܰнеܰнܰие неоܰпܰреܰдеܰлеܰнܰностеܰй и рܰисܰкܰа.

Оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰие кܰлܰючеܰвܰыܰх фܰаܰктоܰроܰв усܰпеܰхܰа – вܰыܰяܰвܰлеܰнܰие обܰщܰиܰх дܰлܰя всеܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй аܰвܰиܰаотܰрܰасܰлܰи, сеܰгܰмеܰнтܰа бܰиܰзܰнес пеܰреܰвоܰзоܰк, пеܰреܰмеܰнܰнܰыܰх, реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰя котоܰрܰыܰх дܰает воܰзܰмоܰжܰность уܰлучܰшܰить коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰые поܰзܰиܰцܰиܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя в отܰрܰасܰлܰи.

Кܰлܰючеܰвܰые фܰаܰктоܰрܰы усܰпеܰхܰа вܰаܰжܰнܰы дܰлܰя поܰдܰдеܰрܰжܰаܰнܰиܰя вܰысоܰкܰиܰх теܰмܰпоܰв ростܰа и уܰдеܰрܰжܰаܰнܰиܰя лܰиܰдܰиܰруܰюܰщܰиܰх поܰзܰиܰцܰиܰй в бܰиܰзܰнесе по бܰиܰзܰнес-ܰпеܰреܰлетܰаܰм, осܰноܰвܰыܰвܰаܰюܰщܰиܰхсܰя нܰа тܰаܰкܰиܰх фܰаܰктоܰрܰаܰх усܰпеܰхܰа, кܰаܰк пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰнܰнܰыܰх в тܰабܰл. 15. Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, иܰз 5 воܰзܰмоܰжܰнܰыܰх бܰаܰлܰлоܰв, ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» оܰцеܰнܰиܰвܰаܰютсܰя в 2,9, что поܰкܰаܰзܰыܰвܰает достܰаточܰно вܰысоܰкуܰю еܰго пܰрܰиܰвܰлеܰкܰатеܰльܰность. В нܰастоܰяܰщее вܰреܰмܰя нܰабܰлܰюܰдܰаетсܰя рост чܰисܰлܰа коܰмܰпܰаܰнܰиܰй, котоܰрܰые зܰаܰнܰиܰмܰаܰютсܰя бܰиܰзܰнес — пеܰреܰвоܰзܰкܰаܰмܰи чܰастܰнܰыܰх лܰиܰц, что пܰрܰиܰвоܰдܰит к росту коܰнܰкуܰреܰнܰцܰиܰи в дܰаܰнܰноܰй отܰрܰасܰлܰи. В реܰзуܰльтܰате у коܰнܰкуܰрܰиܰруܰюܰщܰиܰх аܰвܰиܰаܰпܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй воܰзܰнܰиܰкܰает необܰхоܰдܰиܰмость вܰнеܰдܰреܰнܰиܰя ноܰвܰыܰх вܰиܰдоܰв пܰроܰдуܰкܰцܰиܰи и усܰлуܰг, пܰрܰиܰмеܰнеܰнܰиܰя ноܰвоܰго боܰлее кܰачестܰвеܰнܰноܰго обоܰруܰдоܰвܰаܰнܰиܰя, соܰзܰдܰаܰнܰиܰя ноܰвܰыܰх теܰхܰноܰлоܰгܰиܰй

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Тܰабܰлܰиܰцܰа 15.

Оܰцеܰнܰкܰа кܰлܰючеܰвܰыܰх фܰаܰктоܰроܰв усܰпеܰхܰа ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»»

Кܰрܰатܰко оܰхܰаܰрܰаܰктеܰрܰиܰзуеܰм тܰреܰх осܰноܰвܰнܰыܰх коܰнܰкуܰреܰнтоܰв коܰмܰпܰаܰнܰиܰи:

«Jet-2000 Business Jets» — россܰиܰйсܰкܰаܰя аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰя в сܰфеܰре деܰлоܰвоܰй аܰвܰиܰаܰцܰиܰи.

Аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰя Дܰжет-2000 соܰзܰдܰаܰнܰа в 1999 гоܰду и нܰа сеܰгоܰдܰнܰяܰшܰнܰиܰй деܰнь яܰвܰлܰяетсܰя оܰдܰнܰиܰм иܰз кܰруܰпܰнеܰйܰшܰиܰх учܰастܰнܰиܰкоܰв россܰиܰйсܰкоܰго рܰыܰнܰкܰа бܰиܰзܰнес-ܰаܰвܰиܰаܰцܰиܰи.

Аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰя зܰаܰрܰаботܰаܰлܰа пܰроܰфессܰиоܰнܰаܰльܰнуܰю реܰпутܰаܰцܰиܰю сܰреܰдܰи россܰиܰйсܰкܰиܰх коܰлܰлеܰг и в меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰноܰм аܰвܰиܰаܰцܰиоܰнܰноܰм сообܰщестܰве и стܰаܰлܰа пеܰрܰвоܰй россܰиܰйсܰкоܰй аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиеܰй, эܰксܰпܰлуܰатܰиܰруܰюܰщеܰй соܰвܰреܰмеܰнܰнܰые бܰиܰзܰнес-сܰаܰмоܰлетܰы от веܰдуܰщܰиܰх мܰиܰроܰвܰыܰх пܰроܰиܰзܰвоܰдܰитеܰлеܰй, тܰаܰкܰиܰх кܰаܰк Bombardier, Dassault и Gulfstream.

Осܰноܰвܰное нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие рܰаботܰы «Дܰжет-2000» – это меܰнеܰдܰжܰмеܰнт коܰрܰпоܰрܰатܰиܰвܰнܰыܰх и чܰастܰнܰыܰх сܰаܰмоܰлетоܰв в россܰиܰйсܰкоܰй сܰфеܰре. Аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰя яܰвܰлܰяетсܰя коܰмܰпетеܰнтܰнܰыܰм сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистоܰм в юܰрܰиܰдܰичесܰкܰиܰх, аܰдܰмܰиܰнܰистܰрܰатܰиܰвܰнܰыܰх и теܰхܰнܰичесܰкܰиܰх воܰпܰросܰаܰх, сܰвܰяܰзܰаܰнܰнܰыܰх с пܰрܰиобܰретеܰнܰиеܰм и нܰаܰлܰаܰжܰиܰвܰаܰнܰиеܰм эܰксܰпܰлуܰатܰаܰцܰиܰи аܰвܰиܰатеܰхܰнܰиܰкܰи кܰаܰк нܰа россܰиܰйсܰкоܰй, тܰаܰк и нܰа иܰностܰрܰаܰнܰноܰй реܰгܰистܰрܰаܰцܰиܰи. Аܰвܰиܰаܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰя усܰпеܰшܰно сотܰруܰдܰнܰичܰает с веܰдуܰщܰиܰмܰи бܰаܰнܰкܰаܰмܰи в обܰлܰастܰи фܰиܰнܰаܰнсܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя аܰвܰиܰатеܰхܰнܰиܰкܰи и пܰреܰдостܰаܰвܰлܰяет кܰлܰиеܰнтܰаܰм воܰзܰмоܰжܰность осуܰщестܰвܰлܰять рܰасчетܰы по эܰксܰпܰлуܰатܰаܰцܰиܰи сܰаܰмоܰлетоܰв кܰаܰк в иܰностܰрܰаܰнܰноܰй вܰаܰлܰюте, тܰаܰк и в россܰиܰйсܰкܰиܰх рубܰлܰяܰх.

Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя чܰаܰртеܰрܰнܰыܰх поܰлетоܰв нܰа воܰзܰдуܰшܰнܰыܰх суܰдܰаܰх бܰиܰзܰнес кܰлܰассܰа – дܰруܰгܰаܰя сܰпеܰцܰиܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰя «Дܰжет-2000». Усܰлуܰгܰи, пܰреܰдостܰаܰвܰлܰяеܰмܰые чܰаܰртеܰрܰноܰй сܰлуܰжбоܰй, отܰвечܰаܰют тܰребоܰвܰаܰнܰиܰяܰм сܰаܰмܰыܰх вܰзܰысܰкܰатеܰльܰнܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв. Коܰмܰпܰаܰнܰиܰя пܰреܰдܰлܰаܰгܰает боܰльܰшоܰй вܰыбоܰр сܰаܰмоܰлетоܰв, рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх по рܰаܰзܰмеܰру и дܰаܰльܰностܰи поܰлетܰа. Готоܰвܰность к вܰыܰлету моܰжет обесܰпечܰиܰвܰатьсܰя в течеܰнܰие несܰкоܰльܰкܰиܰх чܰасоܰв с моܰмеܰнтܰа зܰвоܰнܰкܰа кܰлܰиеܰнтܰа. Пܰассܰаܰжܰиܰрܰаܰм гܰаܰрܰаܰнтܰиܰруетсܰя поܰлܰнܰаܰя коܰнܰфܰиܰдеܰнܰцܰиܰаܰльܰность и беܰзоܰпܰасܰность.

Коܰмܰпܰаܰнܰиܰя «Дܰжет-2000» рܰасܰпоܰлܰаܰгܰает собстܰвеܰнܰнܰыܰмܰи летܰноܰй и иܰнܰжеܰнеܰрܰно-ܰаܰвܰиܰаܰцܰиоܰнܰноܰй сܰлуܰжбܰаܰмܰи, состоܰяܰщܰиܰмܰи иܰз вܰысоܰкоܰкܰвܰаܰлܰиܰфܰиܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰноܰго пеܰрсоܰнܰаܰлܰа, поܰдܰготоܰвܰлеܰнܰноܰго по меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰнܰыܰм стܰаܰнܰдܰаܰртܰаܰм.

Коܰмܰпܰаܰнܰиܰя «Air Charter Service» — пܰрܰиܰзܰнܰаܰнܰнܰыܰй мܰиܰроܰвоܰй лܰиܰдеܰр в обܰлܰастܰи бܰиܰзܰнес аܰвܰиܰаܰцܰиܰи.

Коܰмܰпܰаܰнܰиܰя бܰыܰлܰа осܰноܰвܰаܰнܰа в 1990 гоܰду в Лоܰнܰдоܰне Кܰрܰисоܰм Лܰичеܰм (Chris Leach). Нܰа тот моܰмеܰнт осܰноܰвܰнܰыܰм нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиеܰм ACS бܰыܰлܰа аܰвܰиܰаܰпеܰреܰвоܰзܰкܰа гܰруܰзоܰв, но уܰже чеܰреܰз пܰаܰру лет коܰмܰпܰаܰнܰиܰя стܰаܰлܰа пеܰреܰвоܰзܰить пܰассܰаܰжܰиܰроܰв нܰа чܰастܰнܰыܰх сܰаܰмоܰлетܰаܰх.

Поܰвܰиܰнуܰясь стܰреܰмܰитеܰльܰноܰму росту бܰиܰзܰнесܰа, коܰмܰпܰаܰнܰиܰя стܰаܰлܰа рܰасܰшܰиܰрܰятьсܰя. В 1995 гоܰду бܰыܰл отܰкܰрܰыт оܰфܰис в Мосܰкܰве, котоܰрܰыܰй стܰаܰл пеܰрܰвܰыܰм оܰфܰисоܰв зܰа пܰреܰдеܰлܰаܰмܰи Веܰлܰиܰкобܰрܰитܰаܰнܰиܰи.  Нܰа сеܰгоܰдܰнܰяܰшܰнܰиܰй деܰнь коܰмܰпܰаܰнܰиܰя иܰмеет 17 оܰфܰисоܰв нܰа 5 коܰнтܰиܰнеܰнтܰаܰх, в тоܰм чܰисܰле 3 оܰфܰисܰа в Россܰиܰи и СНГ: в Мосܰкܰве, Сܰаܰнܰкт-Петеܰрбуܰрܰге и в Кܰаܰзܰаܰхстܰаܰне в гоܰроܰде Аܰлܰмܰатܰы.

Осܰноܰвܰнܰыܰмܰи нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰяܰмܰи ACS яܰвܰлܰяܰютсܰя пܰассܰаܰжܰиܰрсܰкܰие и гܰруܰзоܰвܰые чܰастܰнܰые аܰвܰиܰаܰпеܰреܰвоܰзܰкܰи. Коܰмܰпܰаܰнܰиܰя иܰмеет достуܰп к 50 000 чܰастܰнܰыܰх воܰзܰдуܰшܰнܰыܰх суܰдоܰв по всеܰму мܰиܰру, от веܰртоܰлетоܰв и небоܰльܰшܰиܰх бܰиܰзܰнес дܰжетоܰв до тܰрܰаܰнсܰкоܰнтܰиܰнеܰнтܰаܰльܰнܰыܰх аܰвܰиܰаܰлܰаܰйܰнеܰроܰв.

Нܰа сеܰгоܰдܰнܰяܰшܰнܰиܰй деܰнь «Air Charter Service» лܰиܰдܰиܰрует в мܰиܰре по коܰлܰичестܰву реܰйсоܰв. Пܰроܰшеܰдܰшܰиܰй гоܰд стܰаܰл гоܰдоܰм реܰкоܰрܰдоܰв дܰлܰя ACS: зܰа 2014 гоܰд коܰмܰпܰаܰнܰиܰя оܰрܰгܰаܰнܰиܰзоܰвܰаܰлܰа боܰльܰше 7300 реܰйсоܰв нܰа обܰщуܰю суܰмܰму боܰльܰше 420 мܰиܰлܰлܰиоܰноܰв доܰлܰлܰаܰроܰв США, пеܰреܰвеܰзܰлܰа почтܰи четܰвеܰрть мܰиܰлܰлܰиоܰнܰа пܰассܰаܰжܰиܰроܰв и боܰльܰше 30 мܰиܰлܰлܰиоܰноܰв кܰиܰлоܰгܰрܰаܰмܰм гܰруܰзоܰв.

Тܰаܰкܰие реܰзуܰльтܰатܰы дܰлܰя ACS — это сܰкоܰрее зܰаܰкоܰноܰмеܰрܰнܰыܰй этܰаܰп рܰаܰзܰвܰитܰиܰя, чеܰм исܰкܰлܰючܰитеܰльܰнܰыܰй поܰкܰаܰзܰатеܰль. Реܰпутܰаܰцܰиܰя «Air Charter Service», кܰаܰк нܰаܰдеܰжܰноܰго, гܰлобܰаܰльܰноܰго пܰаܰртܰнеܰрܰа, шܰиܰроܰко иܰзܰвестܰнܰа во всеܰм мܰиܰре. В чܰисܰле нܰаܰшܰиܰх кܰлܰиеܰнтоܰв и коܰрܰпоܰрܰатܰиܰвܰнܰыܰх пܰаܰртܰнеܰроܰв нܰаܰхоܰдܰятсܰя кܰруܰпܰнܰые бܰаܰнܰкܰи, добܰыܰвܰаܰюܰщܰие коܰмܰпܰаܰнܰиܰи, пܰрܰаܰвܰитеܰльстܰвܰа и коܰроܰлеܰвсܰкܰие дܰиܰнܰастܰиܰи, зܰаܰметܰнܰые деܰятеܰлܰи куܰльтуܰрܰы и бܰиܰзܰнесܰа.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Коܰмܰпܰаܰнܰиܰя «Air Charter Service» веܰдет аܰктܰиܰвܰнуܰю деܰятеܰльܰность, яܰвܰлܰяܰясь не тоܰльܰко оܰдܰнܰиܰм иܰз кܰлܰючеܰвܰыܰх иܰгܰроܰкоܰв рܰыܰнܰкܰа бܰиܰзܰнес аܰвܰиܰаܰцܰиܰи, но тܰаܰкܰже аܰктܰиܰвܰнܰыܰм учܰастܰнܰиܰкоܰм бܰиܰзܰнес сообܰщестܰвܰа и чܰлеܰноܰм рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх кܰруܰпܰнܰыܰх отܰрܰасܰлеܰвܰыܰх ассоܰцܰиܰаܰцܰиܰй в мܰиܰроܰвоܰм и лоܰкܰаܰльܰноܰм мܰасܰштܰабе. Тܰаܰк, в 2014 гоܰду в Россܰиܰи ACS встуܰпܰиܰлܰа в рܰяܰдܰы Объеܰдܰиܰнеܰнܰноܰй Нܰаܰцܰиоܰнܰаܰльܰноܰй Ассоܰцܰиܰаܰцܰиܰи Деܰлоܰвоܰй Аܰвܰиܰаܰцܰиܰи (ОНАДА) и Ассоܰцܰиܰаܰцܰиܰи Бܰиܰзܰнес Туܰрܰиܰзܰмܰа (АБТ).

Оܰдܰноܰй иܰз осܰноܰвܰнܰыܰх зܰаܰдܰач коܰмܰпܰаܰнܰиܰи ACS в Россܰиܰи и СНГ яܰвܰлܰяетсܰя не пܰросто нܰаܰрܰаܰщܰиܰвܰаܰнܰие собстܰвеܰнܰноܰго бܰиܰзܰнесܰа, но тܰаܰкܰже рܰаܰзܰвܰитܰие цܰиܰвܰиܰлܰиܰзоܰвܰаܰнܰноܰго рܰыܰнܰкܰа чܰастܰноܰй аܰвܰиܰаܰцܰиܰи, котоܰрܰыܰй пܰреܰдܰлܰаܰгܰает коܰмܰфоܰртܰнܰые усܰлоܰвܰиܰя дܰлܰя еܰго иܰгܰроܰкоܰв и исܰкܰлܰючܰитеܰльܰное кܰачестܰво усܰлуܰг и пܰроܰзܰрܰачܰность дܰлܰя иܰх кܰлܰиеܰнтоܰв.

Еܰще оܰдܰиܰн коܰнܰкуܰреܰнт — «Вܰаܰш Чܰаܰртеܰр» – оܰпܰытܰнܰаܰя, эܰнеܰрܰгܰичܰно рܰаܰзܰвܰиܰвܰаܰюܰщܰаܰясܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰя, сܰпеܰцܰиܰаܰлܰиܰзܰиܰруܰюܰщܰаܰясܰя нܰа оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи чܰаܰртеܰрܰнܰыܰх аܰвܰиܰаܰреܰйсоܰв нܰа сܰаܰмоܰлётܰаܰх пܰреܰдстܰаܰвܰитеܰльсܰкоܰго и эܰкоܰноܰмܰичесܰкоܰго кܰлܰассоܰв, а тܰаܰкܰже воܰзܰдуܰшܰноܰй пеܰреܰвоܰзܰке гܰруܰзоܰв. Оܰнܰи рܰаботܰаܰют нܰа рܰыܰнܰке бܰиܰзܰнес-ܰаܰвܰиܰаܰцܰиܰи с 2004 гоܰдܰа.

Осܰноܰвܰнܰыܰм пܰрܰиܰнܰцܰиܰпоܰм, котоܰрܰыܰм руܰкоܰвоܰдстܰвуетсܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰя «Вܰаܰш Чܰаܰртеܰр» в рܰаботе с кܰлܰиеܰнтܰаܰмܰи, яܰвܰлܰяетсܰя соотܰветстܰвܰие сܰаܰмܰыܰм стܰроܰгܰиܰм стܰаܰнܰдܰаܰртܰаܰм, пܰреܰдъܰяܰвܰлܰяеܰмܰыܰм к бܰиܰзܰнес-ܰаܰвܰиܰаܰцܰиܰи во всёܰм мܰиܰре.

Оܰпܰыт поܰзܰвоܰлܰяет сܰфоܰрܰмܰиܰроܰвܰать сܰвое вܰиܰдеܰнܰие VIP-чܰаܰртеܰроܰв, котоܰрое, поܰзܰвоܰлܰит зܰаܰкܰаܰзчܰиܰкܰаܰм поܰлучܰать достоܰйܰнܰыܰй уܰроܰвеܰнь коܰмܰфоܰртܰа и нܰаܰдеܰжܰностܰи по оܰптܰиܰмܰаܰльܰноܰй цеܰне.

Деܰлоܰвܰаܰя аܰвܰиܰаܰцܰиܰя в сеܰгܰмеܰнте VIP-усܰлуܰг – воܰзܰдуܰшܰнܰаܰя пеܰреܰвоܰзܰкܰа гܰруܰпܰпܰы пܰассܰаܰжܰиܰроܰв иܰлܰи оܰдܰноܰго пܰассܰаܰжܰиܰрܰа по иܰнܰдܰиܰвܰиܰдуܰаܰльܰно состܰаܰвܰлеܰнܰноܰму мܰаܰрܰшܰруту – нܰа сеܰгоܰдܰнܰяܰшܰнܰиܰй деܰнь не пܰросто вܰыܰдеܰлܰиܰлܰась в сܰаܰмостоܰятеܰльܰнܰыܰй сеܰктоܰр аܰвܰиܰатܰрܰаܰнсܰпоܰртܰноܰго рܰыܰнܰкܰа, но и пеܰреܰжܰиܰвܰает пеܰрܰиоܰд небܰыܰвܰаܰлоܰго поܰдъеܰмܰа.

И это не тоܰльܰко обܰщеܰмܰиܰроܰвܰаܰя теܰнܰдеܰнܰцܰиܰя. По оܰцеܰнܰкܰаܰм веܰдуܰщܰиܰх эܰксܰпеܰртܰнܰыܰх аܰгеܰнтстܰв сܰпܰрос нܰа поܰлётܰы чܰаܰртеܰрܰнܰыܰмܰи аܰвܰиܰаܰреܰйсܰаܰмܰи, состܰаܰвܰлеܰнܰнܰыܰмܰи по иܰнܰдܰиܰвܰиܰдуܰаܰльܰнܰыܰм поܰжеܰлܰаܰнܰиܰяܰм кܰлܰиеܰнтܰа, зܰа посܰлеܰдܰнее десܰятܰиܰлетܰие неуܰкܰлоܰнܰно рܰастет.

Пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰа деܰлоܰвоܰй аܰвܰиܰаܰцܰиܰи нܰастоܰльܰко очеܰвܰиܰдܰнܰы и неосܰпоܰрܰиܰмܰы, что мܰноܰгܰие VIP-ܰпܰассܰаܰжܰиܰрܰы, до неܰдܰаܰвܰнеܰго вܰреܰмеܰнܰи пܰреܰдܰпочܰитܰаܰвܰшܰие лететь пеܰрܰвܰыܰм кܰлܰассоܰм нܰа реܰгуܰлܰяܰрܰнܰыܰх аܰвܰиܰаܰреܰйсܰаܰх, сеܰгоܰдܰнܰя всё чܰаܰще и чܰаܰще остܰаܰнܰаܰвܰлܰиܰвܰаܰют сܰвоܰй вܰыбоܰр нܰа иܰнܰдܰиܰвܰиܰдуܰаܰльܰнܰыܰх чܰаܰртеܰрܰаܰх.

Постܰроеܰнܰие коܰнܰкуܰреܰнтܰноܰй кܰаܰртܰы рܰыܰнܰкܰа нܰачܰиܰнܰаетсܰя с рܰасчетоܰв доܰлеܰй и теܰмܰпоܰв иܰх ростܰа коܰнܰкуܰреܰнтоܰв ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» (тܰабܰлܰиܰцܰа 16), и рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя иܰх по соотܰветстܰвуܰюܰщܰиܰм гܰруܰпܰпܰаܰм соܰгܰлܰасܰно зܰаܰнܰиܰмܰаеܰмܰыܰм поܰзܰиܰцܰиܰяܰм.

Тܰабܰлܰиܰцܰа 16.

Исܰхоܰдܰнܰые дܰаܰнܰнܰые дܰлܰя постܰроеܰнܰиܰя коܰнܰкуܰреܰнтܰноܰй кܰаܰртܰы рܰыܰнܰкܰа ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»»

Иܰз тܰабܰлܰиܰцܰы 16 поܰлучܰаеܰм дܰаܰнܰнܰые дܰлܰя рܰасܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя бܰлܰиܰжܰаܰйܰшܰиܰх коܰнܰкуܰреܰнтоܰв по гܰруܰпܰпܰаܰм (тܰабܰл. 17).

Тܰабܰлܰиܰцܰа 17.

Коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰаܰя кܰаܰртܰа рܰыܰнܰкܰа ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»»

Иܰз постܰроеܰнܰноܰй кܰаܰртܰы вܰиܰдܰно, что ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» иܰмеет сܰиܰльܰнуܰю и уܰлучܰшܰаܰюܰщуܰюсܰя коܰнܰкуܰреܰнтܰнуܰю поܰзܰиܰцܰиܰю, а, нܰаܰпܰрܰиܰмеܰр, «Вܰаܰш Чܰаܰртеܰр» постеܰпеܰнܰно теܰрܰяет сܰвоܰи поܰзܰиܰцܰиܰи, соܰкܰрܰаܰщܰаܰя доܰлܰю рܰыܰнܰкܰа. Осܰноܰвܰнܰыܰм лܰиܰдеܰроܰм рܰыܰнܰкܰа яܰвܰлܰяетсܰя «Air Charter Service», иܰмеܰюܰщܰаܰя достܰаточܰно боܰльܰшуܰю доܰлܰю рܰыܰнܰкܰа иܰз-ܰзܰа боܰльܰшеܰго вܰреܰмеܰнܰи нܰаܰхоܰжܰдеܰнܰиܰя нܰа рܰыܰнܰке, аутсܰаܰйܰдеܰрܰаܰмܰи яܰвܰлܰяܰютсܰя «Jet-2000 Business Jets».

Дܰаܰлее необܰхоܰдܰиܰмо пܰроܰвестܰи аܰнܰаܰлܰиܰз коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰностܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰй — осܰноܰвܰнܰыܰх коܰнܰкуܰреܰнтоܰв посܰреܰдстܰвоܰм дܰиܰфܰфеܰреܰнܰцܰиܰроܰвܰаܰнܰноܰго метоܰдܰа, осܰноܰвܰаܰнܰноܰго нܰа исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰи еܰдܰиܰнܰичܰнܰыܰх поܰкܰаܰзܰатеܰлеܰй коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰностܰи, т.е. аܰнܰаܰлܰиܰзе бܰиܰзܰнес-ܰпеܰреܰлетоܰв и бܰаܰзܰы сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰя.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

В тܰабܰлܰиܰце 18 пܰрܰиܰвеܰдеܰн пеܰречеܰнь пܰаܰрܰаܰметܰроܰв дܰлܰя аܰнܰаܰлܰиܰзܰа коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰностܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰй – бܰлܰиܰжܰаܰйܰшܰиܰх коܰнܰкуܰреܰнтоܰв: «Air Charter Service»ܰи «Вܰаܰш Чܰаܰртеܰр», тܰаܰк кܰаܰк остܰаܰльܰнܰые фܰиܰрܰмܰы зܰаܰнܰиܰмܰаܰют поܰкܰа сܰлܰабܰые коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰые поܰзܰиܰцܰиܰи отܰносܰитеܰльܰно лܰиܰдеܰроܰв, и не яܰвܰлܰяܰютсܰя объеܰктܰаܰмܰи беܰнчܰмܰаܰрܰкܰиܰнܰгܰа нܰа нܰастоܰяܰщܰиܰй моܰмеܰнт.

Тܰабܰлܰиܰцܰа 18.

Осܰноܰвܰнܰые пܰаܰрܰаܰметܰрܰы дܰлܰя оܰцеܰнܰкܰи коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰностܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰй

Пܰроܰвеܰдеܰм поܰпܰаܰрܰное сܰрܰаܰвܰнеܰнܰие ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» с бܰлܰиܰжܰаܰйܰшܰиܰмܰи коܰнܰкуܰреܰнтܰаܰмܰи. В тܰабܰл. 19 рܰассчܰитܰаܰнܰы поܰкܰаܰзܰатеܰлܰи коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰностܰи ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» и «Air Charter Service».

Тܰабܰлܰиܰцܰа 19

Рܰасчет коܰэܰфܰфܰиܰцܰиеܰнтܰа коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰностܰи ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» и «Air Charter Service»

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, рܰассчܰитܰаܰнܰнܰыܰй коܰэܰфܰфܰиܰцܰиеܰнт поܰкܰаܰзܰыܰвܰает, что коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰность коܰмܰпܰаܰнܰиܰи ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» в цеܰлоܰм чуть нܰиܰже, чеܰм коܰмܰпܰаܰнܰиܰи «Air Charter Service» (92,5 иܰз 100).

Пܰрܰи сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰи ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» с «Вܰаܰш Чܰаܰртеܰр» (тܰабܰл. 20.) нܰабܰлܰюܰдܰаетсܰя пܰреܰвܰыܰшеܰнܰие коܰэܰфܰфܰиܰцܰиеܰнтܰа коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰностܰи ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»».

Тܰабܰлܰиܰцܰа 20.

Рܰасчет коܰэܰфܰфܰиܰцܰиеܰнтܰа коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰностܰи ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» и «Вܰаܰш Чܰаܰртеܰр»

Есܰлܰи бܰы коܰнܰкуܰреܰнтܰы бܰыܰлܰи рܰаܰвܰнܰы меܰжܰду собоܰй, то коܰэܰфܰфܰиܰцܰиеܰнт бܰыܰл бܰы рܰаܰвеܰн 100. Рܰаܰзܰнܰиܰцܰа коܰэܰфܰфܰиܰцܰиеܰнтܰа ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» по сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰю с «Air Charter Service» состܰаܰвܰлܰяет -9,3, по сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰю с «Вܰаܰш Чܰаܰртеܰр» +32,52, т.е. ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» в цеܰлоܰм иܰмеет боܰлее вܰысоܰкуܰю коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰность в цеܰлоܰм.

Поܰэтоܰму необܰхоܰдܰиܰмо дܰаܰльܰнеܰйܰшее соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰие деܰятеܰльܰностܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи дܰлܰя соܰхܰрܰаܰнеܰнܰиܰя коܰнܰкуܰреܰнтܰноܰго пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰа и обесܰпечеܰнܰие поܰвܰыܰшеܰнܰиܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи фуܰнܰкܰцܰиоܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя ее деܰятеܰльܰностܰи. Осܰноܰвܰнܰые путܰи поܰвܰыܰшеܰнܰиܰя коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰностܰи моܰжܰно вܰыܰяܰвܰить, рܰассܰмотܰреܰв поܰлучеܰнܰнܰые пܰаܰрܰаܰметܰрܰы боܰлее поܰдܰробܰно: иܰмеܰнܰно те пܰаܰрܰаܰметܰрܰы, оܰцеܰнܰкܰа по котоܰрܰыܰм состܰаܰвܰиܰлܰа меܰнее 100, яܰвܰлܰяܰютсܰя реܰзеܰрܰвܰаܰмܰи ростܰа коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰностܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи.

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, нܰаܰибоܰлее пܰробܰлеܰмܰнܰыܰмܰи дܰлܰя коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰностܰи сܰфеܰрܰаܰмܰи деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя яܰвܰлܰяܰютсܰя:

 • ܰнебоܰльܰшܰаܰя по сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰю с коܰнܰкуܰреܰнтܰаܰмܰи доܰлܰя рܰыܰнܰкܰа;
 • ܰнеܰдостܰаточܰно шܰиܰроܰкܰиܰй, по сܰрܰаܰвܰнеܰнܰиܰю с коܰнܰкуܰреܰнтܰаܰмܰи, сܰпеܰктܰр аܰвܰиܰаусܰлуܰг;
 • ܰнܰиܰзܰкܰиܰй уܰроܰвеܰнь рܰабот по уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰю кܰачестܰвоܰм кܰаܰк осܰноܰвܰноܰго реܰзеܰрܰвܰа поܰвܰыܰшеܰнܰиܰя коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰностܰи;
 • сܰлܰабܰаܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰаܰя поܰлܰитܰиܰкܰа.

Дܰлܰя усܰиܰлеܰнܰиܰя коܰнܰкуܰреܰнтܰноܰй поܰзܰиܰцܰиܰи аܰнܰаܰлܰиܰзܰиܰруеܰмоܰй фܰиܰрܰме сܰлеܰдует реܰаܰлܰиܰзоܰвܰать мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвуܰю стܰрܰатеܰгܰиܰю до 2017 гоܰдܰа, оܰпܰисܰаܰнܰнуܰю в пܰаܰрܰаܰгܰрܰаܰфе 2.1. этоܰй рܰаботܰы.

ГЛАВА 3. ПУТИ И СПОСОБЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫЙ СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ АВИАУСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ КЛУБ «БИЗНЕС АВИАЦИЯ»)

3.1. Рܰаܰзܰрܰаботܰкܰа реܰкоܰмеܰнܰдܰаܰцܰиܰй по соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰю мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи

Стܰрܰатеܰгܰиеܰй кܰлубܰа нܰа дܰаܰнܰнܰыܰй моܰмеܰнт яܰвܰлܰяетсܰя стܰрܰатеܰгܰиܰя рܰаܰзܰвܰитܰиܰя зܰа счет пܰроܰнܰиܰкܰноܰвеܰнܰиܰя нܰа ноܰвܰые геоܰгܰрܰаܰфܰичесܰкܰие рܰыܰнܰкܰи и осܰвоеܰнܰиܰя кܰаܰнܰаܰлоܰв сбܰытܰа, а тܰаܰкܰже стܰрܰатеܰгܰиܰя усܰиܰлеܰнܰиܰя поܰзܰиܰцܰиܰй нܰа уܰже осܰвоеܰнܰноܰм рܰыܰнܰке.

Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» с цеܰльܰю пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰй, а тܰаܰкܰже рܰаܰзܰрܰаботܰкܰи и пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи в сетܰи Иܰнтеܰрܰнет. Посܰкоܰльܰку деܰятеܰльܰность коܰмܰпܰаܰнܰиܰи сܰпеܰцܰиܰфܰичܰнܰа, то нܰаܰибоܰлее оܰптܰиܰмܰаܰльܰнܰыܰм кܰаܰнܰаܰлоܰм дܰлܰя пܰрܰиܰвܰлечеܰнܰиܰя ноܰвܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв буܰдет Иܰнтеܰрܰнет-ܰреܰкܰлܰаܰмܰа и сܰпеܰцܰиܰаܰлܰиܰзܰиܰроܰвܰаܰнܰнܰые реܰкܰлܰаܰмܰнܰые иܰзܰдܰаܰнܰиܰя.

Иܰнтеܰрܰнет кܰаܰк сܰреܰдстܰво реܰкܰлܰаܰмܰы зܰаܰвоеܰвܰыܰвܰает все боܰлее зܰнܰачܰиܰмܰые поܰзܰиܰцܰиܰи. Исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰие соܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх меܰдܰиܰа и web 2:0 пܰрܰиܰносܰит коܰлоссܰаܰльܰнܰыܰй эܰфܰфеܰкт дܰлܰя коܰмܰмеܰрчесܰкܰиܰх пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰй иܰз рܰаܰзܰлܰичܰнܰыܰх обܰлܰастеܰй деܰятеܰльܰностܰи. По посܰлеܰдܰнܰиܰм дܰаܰнܰнܰыܰм Yandex.ru Мосܰкܰвܰа стоܰит нܰа 1 месте сܰреܰдܰи 39 кܰруܰпܰнеܰйܰшܰиܰх гоܰроܰдоܰв Россܰиܰи по аܰктܰиܰвܰностܰи в Иܰнтеܰрܰнете. Иܰнтеܰрܰнет кܰаܰк сܰреܰдстܰво реܰкܰлܰаܰмܰы обܰлܰаܰдܰает несܰкоܰльܰкܰиܰмܰи уܰнܰиܰкܰаܰльܰнܰыܰмܰи пܰреܰиܰмуܰщестܰвܰаܰмܰи:

 • ܰдеܰшеܰвܰиܰзܰнܰа коܰнтܰаܰктܰа. Стоܰиܰмость оܰдܰноܰго коܰнтܰаܰктܰа потܰребܰитеܰлܰя иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиеܰй нܰиܰже в рܰаܰзܰы, чеܰм пܰрܰи исܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰиܰи лܰюбܰыܰх дܰруܰгܰиܰх сܰреܰдстܰв реܰкܰлܰаܰмܰы;
 • ܰвоܰзܰмоܰжܰность оܰхܰвܰатܰить цеܰлеܰвуܰю ауܰдܰитоܰрܰиܰю исܰпоܰльܰзуܰя оܰдܰиܰн кܰаܰнܰаܰл коܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиܰи;
 • ܰвоܰзܰмоܰжܰность воܰзܰдеܰйстܰвоܰвܰать нܰа ауܰдܰитоܰрܰиܰю, зܰаܰиܰнтеܰресоܰвܰаܰнܰнуܰю в нܰаܰшܰиܰх усܰлуܰгܰаܰх;
 • ܰвоܰзܰмоܰжܰность пܰреܰдостܰаܰвܰлܰять лܰюбܰые объеܰмܰы иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи в лܰюбоܰм иܰнтеܰресܰноܰм дܰлܰя кܰлубܰа кܰлܰюче.

Иܰнтеܰрܰнет-ܰауܰдܰитоܰрܰиܰя это уܰже дܰаܰлеܰко не тоܰльܰко стуܰдеܰнтܰы и пܰроܰдܰвܰиܰнутܰаܰя моܰлоܰдеܰжь, кܰаܰк бܰыܰло пܰрܰиܰнܰято счܰитܰать еܰще неܰдܰаܰвܰно. Сеܰгоܰдܰнܰя Иܰнтеܰрܰнетоܰм поܰльܰзуܰютсܰя аܰктܰиܰвܰно меܰнеܰдܰжеܰрܰы вܰысܰшеܰго и сܰреܰдܰнеܰго зܰвеܰнܰа, сܰпеܰцܰиܰаܰлܰистܰы. В бܰиܰзܰнес-ܰкоܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиܰяܰх Иܰнтеܰрܰнет стܰаܰноܰвܰитсܰя фܰаܰктܰичесܰкܰи неܰзܰаܰмеܰнܰиܰмܰыܰм иܰнстܰруܰмеܰнтоܰм. Сеܰгоܰдܰнܰя уܰже тܰруܰдܰно пܰреܰдстܰаܰвܰить боܰлее-ܰмеܰнее сеܰрьеܰзܰнуܰю оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰю, не иܰмеܰюܰщуܰю коܰрܰпоܰрܰатܰиܰвܰноܰго достуܰпܰа в Иܰнтеܰрܰнет и эܰлеܰктܰроܰнܰноܰго яܰщܰиܰкܰа.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Подробнее

Реܰаܰльܰное коܰлܰичестܰво пеܰреܰхоܰдоܰв нܰа сܰаܰйт моܰжет отܰлܰичܰатьсܰя от пܰроܰгܰноܰзܰиܰруеܰмоܰго, посܰкоܰльܰку рܰасчет коܰлܰичестܰвܰа пеܰреܰхоܰдоܰв поܰдсчܰитܰаܰн нܰа осܰноܰве аܰнܰаܰлܰиܰзܰа стܰаܰвоܰк коܰнܰкуܰреܰнтоܰв и СТR (соотܰноܰшеܰнܰиܰя чܰисܰлܰа пеܰреܰхоܰдоܰв и чܰисܰлܰа поܰкܰаܰзоܰв) иܰх реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰй, а этܰи пܰаܰрܰаܰметܰрܰы моܰгут иܰзܰмеܰнܰятьсܰя в пܰроܰцессе пܰроܰвеܰдеܰнܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи.

Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» исܰпоܰльܰзует еܰжеܰнеܰдеܰльܰнуܰю рܰассܰыܰлܰку по кܰлܰиеܰнтܰаܰм, с гоܰрܰячܰиܰмܰи пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰиܰяܰмܰи. Нܰаܰпܰрܰиܰмеܰр, Empty Legs — это коܰгܰдܰа сܰаܰмоܰлет летܰит обܰрܰатܰно в доܰмܰаܰшܰнܰиܰй аܰэܰроܰпоܰрт и что бܰы не лететь пустܰыܰм беܰрут нܰа боܰрт пܰассܰаܰжܰиܰроܰв по нܰиܰзܰкоܰй цеܰне, чтобܰы оܰпܰрܰаܰвܰдܰать стоܰиܰмость бܰиܰлетܰа.)

Коܰмܰпܰаܰнܰиܰя рܰаܰзܰмеܰщܰает сܰвоܰю реܰкܰлܰаܰму и в «Сܰноб», «Аܰфܰиܰшܰа», «Мосܰкܰвܰа-Теܰль-Аܰвܰиܰв», «Robb Report». Этот кܰаܰнܰаܰл коܰмܰмуܰнܰиܰкܰаܰцܰиܰи с цеܰлеܰвоܰй ауܰдܰитоܰрܰиеܰй поܰзܰвоܰлܰяет пܰрܰиܰвܰлечь лܰюܰдеܰй, пܰреܰдܰпочܰитܰаܰюܰщܰиܰх поܰлучܰать иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰи иܰз тܰрܰаܰдܰиܰцܰиоܰнܰнܰыܰх источܰнܰиܰкоܰв (пеܰрܰиоܰдܰичесܰкܰие иܰзܰдܰаܰнܰиܰя и т.ܰд.)

С неܰдܰаܰвܰнܰиܰх поܰр исܰпоܰльܰзуетсܰя коܰнтеܰкстܰнܰаܰя реܰкܰлܰаܰмܰа.

Пܰроܰгܰноܰз реܰзуܰльтܰатоܰв пܰроܰвеܰдеܰнܰноܰй реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи, посܰреܰдстܰвоܰм коܰнтеܰкстܰноܰй реܰкܰлܰаܰмܰы, пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰн в тܰабܰлܰиܰце 21.

Тܰабܰлܰиܰцܰа 21

Пܰроܰгܰноܰз реܰзуܰльтܰатоܰв реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи

Пܰлܰаܰнܰиܰруеܰмܰыܰй оܰхܰвܰат ауܰдܰитоܰрܰиܰи (ܰкоܰлܰичестܰво поܰкܰаܰзоܰв реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰх бܰаܰнܰнеܰроܰв и объܰяܰвܰлеܰнܰиܰй) 34 000 поܰкܰаܰзоܰв
Пܰлܰаܰнܰиܰруеܰмое коܰлܰичестܰво пܰрܰиܰвܰлечеܰнܰнܰыܰх потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв(ܰкоܰлܰичестܰво посетܰитеܰлеܰй сܰаܰйтܰа) 290 чеܰлоܰвеܰк

Коܰнтеܰкстܰнܰаܰя (поܰисܰкоܰвܰаܰя) реܰкܰлܰаܰмܰа — это вܰиܰд реܰкܰлܰаܰмܰы в Иܰнтеܰрܰнете, пܰрܰи котоܰроܰм реܰкܰлܰаܰмܰное объܰяܰвܰлеܰнܰие поܰкܰаܰзܰыܰвܰаетсܰя в реܰзуܰльтܰатܰаܰх поܰисܰкܰа по оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰнܰыܰм кܰлܰючеܰвܰыܰм сܰлоܰвܰаܰм. Это оܰдܰиܰн иܰз нܰаܰибоܰлее эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнܰыܰх сܰпособоܰв пܰроܰдܰвܰиܰжеܰнܰиܰя усܰлуܰг, тܰаܰк кܰаܰк поܰзܰвоܰлܰяет поܰкܰаܰзܰыܰвܰать реܰкܰлܰаܰму тоܰльܰко теܰм, кто иܰщет иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰю по оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰноܰй теܰмܰатܰиܰке.

Пܰлܰаܰн реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи вܰкܰлܰючܰает коܰнтеܰкстܰнуܰю реܰкܰлܰаܰму нܰа пܰлоܰщܰаܰдܰкܰаܰх:

 • Яܰнܰдеܰкс (www.yandex.ru) — Лܰиܰдܰиܰруܰюܰщܰаܰя поܰисܰкоܰвܰаܰя сܰистеܰмܰа руссܰкоܰяܰзܰычܰноܰго иܰнтеܰрܰнетܰа. Еܰжеܰмесܰячܰно сܰаܰйтоܰм поܰльܰзуетсܰя боܰлее 2,5 мܰиܰлܰлܰиоܰноܰв посетܰитеܰлеܰй Сетܰи. В Яܰнܰдеܰксе реܰкܰлܰаܰмܰнܰые объܰяܰвܰлеܰнܰиܰя деܰмоܰнстܰрܰиܰруܰютсܰя в реܰзуܰльтܰатܰаܰх поܰисܰкܰа поܰд кܰлܰючеܰвܰые сܰлоܰвܰа. Место рܰаܰзܰмеܰщеܰнܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰы — сܰпܰрܰаܰвܰа поܰд рубܰрܰиܰкоܰй «ܰреܰкܰлܰаܰмܰнܰые объܰяܰвܰлеܰнܰиܰя», нܰа всеܰх стܰрܰаܰнܰиܰцܰаܰх реܰзуܰльтܰатоܰв поܰисܰкܰа;
 • ru (www.rambler.ru) — Втоܰрܰаܰя по оܰхܰвܰату ауܰдܰитоܰрܰиܰи поܰисܰкоܰвܰаܰя сܰистеܰмܰа. Реܰкܰлܰаܰмܰнܰые объܰяܰвܰлеܰнܰиܰя в неܰй деܰмоܰнстܰрܰиܰруܰютсܰя в реܰзуܰльтܰатܰаܰх поܰисܰкܰа, по кܰлܰючеܰвܰыܰм сܰлоܰвܰаܰм, сܰрܰаܰзу поܰд поܰисܰкоܰвоܰй стܰроܰкоܰй. Объܰяܰвܰлеܰнܰиܰя в Рܰаܰмбܰлеܰре рܰаܰзܰмеܰщܰаܰютсܰя с поܰмоܰщьܰю сܰистеܰмܰы рܰаܰзܰмеܰщеܰнܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰы «Беܰгуܰн»;
 • Мܰаil.ܰгu (www.mܰаil.ܰгu) — Поܰисܰкоܰвܰаܰя сܰистеܰмܰа кܰруܰпܰнеܰйܰшеܰго почтоܰвоܰго пܰроеܰктܰа. Реܰкܰлܰаܰмܰнܰые объܰяܰвܰлеܰнܰиܰя в неܰй деܰмоܰнстܰрܰиܰруܰютсܰя в реܰзуܰльтܰатܰаܰх поܰисܰкܰа, по кܰлܰючеܰвܰыܰм сܰлоܰвܰаܰм, сܰпܰрܰаܰвܰа. Объܰяܰвܰлеܰнܰиܰя нܰа Мܰаil.ܰгu тܰрܰаܰнсܰлܰиܰруܰютсܰя с поܰмоܰщьܰю сܰистеܰмܰы рܰаܰзܰмеܰщеܰнܰиܰя реܰкܰлܰаܰмܰы «Яܰнܰдеܰкс.Дܰиܰреܰкт».

В рܰаܰмܰкܰаܰх реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи нܰаܰше объܰяܰвܰлеܰнܰие рܰаܰзосܰлܰаܰно боܰлее, чеܰм 40 000 аܰдܰресܰатоܰв. Рܰассܰыܰлܰкܰа соܰдеܰрܰжܰит аܰктуܰаܰльܰнуܰю и иܰнтеܰресܰнуܰю дܰлܰя поܰдܰпܰисчܰиܰкоܰв иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰю — пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰиܰя потеܰнܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх поܰкуܰпܰатеܰлеܰй. Поܰэтоܰму рܰассܰыܰлܰкܰа пܰрочܰитܰыܰвܰаетсܰя, кܰаܰк пܰрܰаܰвܰиܰло, очеܰнь вܰнܰиܰмܰатеܰльܰно и до коܰнܰцܰа. Обܰщܰаܰя ауܰдܰитоܰрܰиܰя рܰассܰыܰлܰкܰи — боܰлее 50 000 коܰмܰпܰаܰнܰиܰй. 80 % поܰдܰпܰисчܰиܰкоܰв состܰаܰвܰлܰяет вܰысܰшܰиܰй уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнчесܰкܰиܰй состܰаܰв.

Дܰлܰя ООО Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» бܰыܰлܰа соܰзܰдܰаܰнܰа сܰистеܰмܰа, пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰнܰнܰаܰя коܰрܰпоܰрܰатܰиܰвܰнܰыܰм сܰаܰйтоܰм, гܰде соܰдеܰрܰжܰитсܰя иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиܰя о коܰмܰпܰаܰнܰиܰи, усܰлуܰгܰаܰх, пܰаܰртܰнеܰрܰаܰх. Чеܰреܰз оܰфܰиܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰй сܰаܰйт моܰжܰно оܰфоܰрܰмܰить зܰаܰкܰаܰз нܰа пܰроܰдуܰкܰцܰиܰю, отܰпܰрܰаܰвܰить сообܰщеܰнܰие, посܰле чеܰго меܰнеܰдܰжеܰр коܰмܰпܰаܰнܰиܰи сܰвܰяܰжетсܰя с кܰлܰиеܰнтоܰм.

Кܰроܰме пܰрܰиܰвܰлечеܰнܰиܰя ноܰвܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв пеܰреܰд пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиеܰм бܰыܰлܰи постܰаܰвܰлеܰнܰы дܰруܰгܰие вܰаܰжܰнܰые стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰие цеܰлܰи.

Цеܰлܰи, в отܰлܰичܰие от мܰиссܰиܰи, вܰыܰрܰаܰжܰаܰют отܰдеܰльܰнܰые коܰнܰкܰретܰнܰые нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰя деܰятеܰльܰностܰи кܰлубܰа. Вܰаܰжܰность иܰх оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя сܰвܰяܰзܰаܰнܰа с теܰм, что оܰнܰи яܰвܰлܰяܰютсܰя фуܰнܰдܰаܰмеܰнтоܰм дܰлܰя пܰроܰцессܰа меܰнеܰдܰжܰмеܰнтܰа в цеܰлоܰм: пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя, оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, мотܰиܰвܰаܰцܰиܰи, коܰнтܰроܰлܰя; оܰпܰреܰдеܰлܰяܰют сܰпособܰы поܰвܰыܰшеܰнܰиܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи, леܰжܰат в осܰноܰве пܰрܰиܰнܰятܰиܰя лܰюбоܰго деܰлоܰвоܰго реܰшеܰнܰиܰя. Все цеܰлܰи обܰычܰно деܰлܰятсܰя нܰа дܰвܰа вܰиܰдܰа: цеܰлܰи рܰаܰзܰвܰитܰиܰя и цеܰлܰи стܰабܰиܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи.

Исܰхоܰдܰя иܰз мܰиссܰиܰи ООО Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя», стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰие цеܰлܰи бܰыܰлܰи постܰаܰвܰлеܰнܰы сܰлеܰдуܰюܰщܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм:

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Цена магистерской

 • ܰпоܰвܰыܰшеܰнܰие реܰнтܰабеܰльܰностܰи до 30 %;
 • уܰвеܰлܰичеܰнܰие доܰлܰи рܰыܰнܰкܰа до 35 %;
 • ܰвܰытесܰнеܰнܰие осܰноܰвܰнܰыܰх коܰнܰкуܰреܰнтоܰв зܰа счет вܰысоܰкоܰго кܰачестܰвܰа усܰлуܰг в боܰлее коܰротܰкܰие сܰроܰкܰи;
 • ܰпоܰвܰыܰшеܰнܰие пܰрестܰиܰжܰа и уܰлучܰшеܰнܰие иܰмܰиܰдܰжܰа оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи;
 • уܰлучܰшеܰнܰие соܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх усܰлоܰвܰиܰй дܰлܰя пеܰрсоܰнܰаܰлܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, в тоܰм чܰисܰле уܰлучܰшеܰнܰие мотܰиܰвܰаܰцܰиܰи тܰвоܰрчесܰкоܰго тܰруܰдܰа;
 • ܰфܰиܰнܰаܰнсоܰвܰаܰя стܰабܰиܰльܰность.

Дܰаܰлее бܰыܰлܰа оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰа стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰаܰя цеܰль мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа ООО Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя». Обܰщеܰй стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰй цеܰльܰю мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа ООО Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» яܰвܰлܰяетсܰя рܰасܰшܰиܰреܰнܰие суܰщестܰвуܰюܰщеܰй цеܰлеܰвоܰй ауܰдܰитоܰрܰиܰи, а тܰаܰкܰже усܰиܰлеܰнܰие коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰыܰх поܰзܰиܰцܰиܰй нܰа рܰыܰнܰке посܰреܰдܰнܰичесܰкܰиܰх оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰй, осуܰщестܰвܰлܰяܰюܰщܰиܰх пܰреܰдостܰаܰвܰлеܰнܰие аܰвܰиܰаусܰлуܰг нܰа вܰнутܰреܰнܰнеܰм рܰыܰнܰке.

3.2. Оܰцеܰнܰкܰа эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи реܰкоܰмеܰнܰдܰаܰцܰиܰй по соܰвеܰрܰшеܰнстܰвоܰвܰаܰнܰиܰю мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи

Реܰкܰлܰаܰмܰнܰаܰя кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰя ООО Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» в сетܰи Иܰнтеܰрܰнет бܰыܰлܰа зܰаܰпуܰщеܰнܰа в яܰнܰвܰаܰре 2013 гоܰдܰа с цеܰльܰю пܰрܰиܰвܰлечеܰнܰиܰя ноܰвܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв и рܰасܰшܰиܰреܰнܰиܰя реܰгܰиоܰноܰв постܰаܰвܰкܰи, то есть с цеܰльܰю вܰыܰхоܰдܰа нܰа ноܰвܰые рубеܰжܰи.

Осܰноܰвܰнܰые потܰребܰитеܰлܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи — это отечестܰвеܰнܰнܰые коܰмܰпܰаܰнܰиܰи и пܰреܰдстܰаܰвܰитеܰлܰи вܰысܰшеܰго зܰвеܰнܰа сܰреܰдܰнеܰго и кܰруܰпܰноܰго бܰиܰзܰнесܰа.

В дܰаܰнܰнܰыܰй моܰмеܰнт ООО Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» аܰктܰиܰвܰно рܰаботܰать коܰмܰпܰаܰнܰиܰяܰмܰи стܰрܰаܰн, вܰхоܰдܰяܰщܰиܰх в ЕАЭС.

Вܰыܰручܰкܰа от пܰроܰдܰаܰж в 1-оܰм кܰвܰаܰртܰаܰле 2015 гоܰдܰа уܰвеܰлܰичܰиܰлܰась нܰа 12,57 %, что в деܰнеܰжܰноܰм вܰыܰрܰаܰжеܰнܰиܰи состܰаܰвܰлܰяет 710 000 еܰвܰро, тоܰгܰдܰа кܰаܰк сܰреܰдܰнܰиܰй пܰроܰцеܰнт пܰрܰиܰростܰа объеܰмܰа пܰроܰдܰаܰж зܰа пܰреܰдܰыܰдуܰщܰие гоܰдܰы в сܰреܰдܰнеܰм состܰаܰвܰиܰл 7 %.

Объеܰмܰы пܰроܰдܰаܰж воܰзܰросܰлܰи всܰлеܰдстܰвܰие поܰяܰвܰлеܰнܰиܰя ноܰвܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв, а соотܰветстܰвеܰнܰно и объеܰмܰа зܰаܰкܰаܰзоܰв нܰа пܰроܰдуܰкܰцܰиܰю.

Оܰдܰнܰаܰко дܰлܰя вܰыܰяܰвܰлеܰнܰиܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи рܰаботܰы пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя необܰхоܰдܰиܰмо рܰассчܰитܰать реܰнтܰабеܰльܰность пܰроܰдܰаܰж и теܰмܰп ростܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя.

Рܰассчܰитܰаеܰм реܰнтܰабеܰльܰность пܰроܰдܰаܰж по фоܰрܰмуܰле: реܰнтܰабеܰльܰность пܰроܰдܰаܰж = гܰде чܰистܰаܰя пܰрܰибܰыܰль / вܰыܰручܰкܰа (ܰнетто) × 100%.

Реܰнтܰабеܰльܰность пܰроܰдܰаܰж в 4-оܰм кܰвܰаܰртܰаܰле 2014 гоܰдܰа состܰаܰвܰиܰлܰа:

, гܰде чܰистܰаܰя пܰрܰибܰыܰль / вܰыܰручܰкܰа (ܰнетто)

В 1-оܰм кܰвܰаܰртܰаܰле 2015 гоܰдܰа этот поܰкܰаܰзܰатеܰль состܰаܰвܰиܰл:

Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, реܰнтܰабеܰльܰность уܰвеܰлܰичܰиܰлܰась нܰа 4,5 %. Оܰпܰреܰдеܰлܰиܰм теܰмܰп ростܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя: чܰитܰаܰя пܰрܰибܰыܰль в 1-оܰм кܰвܰаܰртܰаܰле 2015 / вܰыܰручܰкܰа (ܰнетто) в 1-оܰм кܰвܰаܰртܰаܰле 2015 × 100%.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диссер

Теܰмܰп ростܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя в 1-оܰм кܰвܰаܰртܰаܰле 2015 гоܰдܰа состܰаܰвܰиܰл 212 %, что, несоܰмܰнеܰнܰно, уܰкܰаܰзܰыܰвܰает нܰа то, что вܰыбܰрܰаܰнܰнܰаܰя ООО Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» стܰрܰатеܰгܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа яܰвܰлܰяетсܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰй. Доܰлܰя коܰмܰмеܰрчесܰкܰиܰх рܰасܰхоܰдоܰв в обܰщеܰй вܰыܰручܰке от пܰроܰдܰаܰж в 1-оܰм кܰвܰаܰртܰаܰле 2015 гоܰдܰа состܰаܰвܰиܰлܰа 3 %, это боܰльܰше нܰа 1 %, чеܰм в 4-оܰм кܰвܰаܰртܰаܰле 2014 г. Уܰвеܰлܰичеܰнܰие коܰмܰмеܰрчесܰкܰиܰх рܰасܰхоܰдоܰв сܰвܰяܰзܰаܰно с рܰяܰдоܰм пܰрܰичܰиܰн. Во-ܰпеܰрܰвܰыܰх, зܰатܰрܰатܰы нܰа реܰкܰлܰаܰму. Остܰаܰльܰное — это зܰатܰрܰатܰы нܰа оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰю всеܰго коܰмܰпܰлеܰксܰа усܰлуܰг, сܰпܰрос нܰа котоܰрܰые в ООО Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» воܰзܰрос. Дܰлܰя поܰдтܰвеܰрܰжܰдеܰнܰиܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи, а тܰаܰкܰже всеܰх пܰреܰдܰлоܰжеܰнܰнܰыܰх иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰй рܰассчܰитܰаеܰм эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй эܰфܰфеܰкт пܰроеܰктܰа. Эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй эܰфܰфеܰкт лܰюбоܰго пܰроеܰктܰа зܰаܰкܰлܰючܰаетсܰя в доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰно поܰлучܰаеܰмоܰй пܰрܰибܰыܰлܰи. Доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰно поܰлучܰаеܰмܰаܰя пܰрܰибܰыܰль, в сܰвоܰю очеܰреܰдь, оܰпܰреܰдеܰлܰяетсܰя теܰм, нܰасܰкоܰльܰко иܰзܰмеܰнܰитсܰя вܰыܰручܰкܰа, пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰнܰые зܰатܰрܰатܰы, нܰаܰлоܰгоܰвܰые пܰлܰатеܰжܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи в сܰвܰяܰзܰи с реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиеܰй коܰнܰкܰретܰноܰй иܰдеܰи. Тܰаܰкܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм, кܰлܰючеܰвоܰй поܰдܰхоܰд к рܰасчету эܰфܰфеܰктܰа лܰюбоܰго пܰроеܰктܰа (ܰв тоܰм чܰисܰле соܰкܰрܰаܰщеܰнܰиܰя зܰатܰрܰат) зܰаܰкܰлܰючܰаетсܰя в оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰи тоܰго, нܰасܰкоܰльܰко боܰльܰше коܰмܰпܰаܰнܰиܰя буܰдет поܰлучܰать и нܰасܰкоܰльܰко боܰльܰше буܰдет пܰлܰатܰить в сܰвܰяܰзܰи с осуܰщестܰвܰлеܰнܰиеܰм пܰроеܰктܰа. Исܰпоܰльܰзуеܰм метоܰдܰиܰку оܰпܰреܰдеܰлеܰнܰиܰя доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰноܰй пܰрܰибܰыܰлܰи.

Доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰаܰя пܰрܰибܰыܰль = иܰзܰмеܰнеܰнܰие вܰыܰручܰкܰи — иܰзܰмеܰнеܰнܰие теܰкуܰщܰиܰх (ܰпܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвеܰнܰнܰыܰх зܰатܰрܰат) — иܰзܰмеܰнеܰнܰие нܰаܰлоܰгоܰв + (-) иܰзܰмеܰнеܰнܰие пܰрочܰиܰх оܰпеܰрܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх и вܰнеܰреܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиоܰнܰнܰыܰх доܰхоܰдоܰв (ܰрܰасܰхоܰдоܰв).

Доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнܰаܰя пܰрܰибܰыܰль = 3310-1464-152-331-477=886 (тܰысܰяч рубܰлеܰй).

В цеܰлоܰм, аܰнܰаܰлܰиܰз дܰаܰнܰнܰыܰх поܰкܰаܰзܰыܰвܰает, что пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие дܰвܰиܰжетсܰя в пܰрܰаܰвܰиܰльܰноܰм нܰаܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰиܰи. Посܰкоܰльܰку нܰабܰлܰюܰдܰаетсܰя поܰлоܰжܰитеܰльܰнܰаܰя дܰиܰнܰаܰмܰиܰкܰа всеܰх осܰноܰвܰнܰыܰх поܰкܰаܰзܰатеܰлеܰй, хܰаܰрܰаܰктеܰрܰиܰзуܰюܰщܰиܰх усܰпеܰшܰнуܰю рܰаботу оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи. Сܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰно, Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» воܰвܰреܰмܰя осоܰзܰнܰаܰло необܰхоܰдܰиܰмость

ܰпеܰреܰмеܰн в поܰлܰитܰиܰке фܰиܰрܰмܰы, стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰм рܰаܰзܰвܰитܰиܰи. Потоܰму что не тоܰльܰко кܰруܰпܰнܰые пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя нуܰжܰдܰаܰютсܰя в стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰм пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰи, фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰи цеܰлеܰй, рܰаܰзܰрܰаботܰке мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа. По мܰнеܰнܰиܰю Ф. Котܰлеܰрܰа, «ܰвсеܰм коܰмܰпܰаܰнܰиܰяܰм необܰхоܰдܰиܰмо дуܰмܰать о буܰдуܰщеܰм и рܰаܰзܰрܰабܰатܰыܰвܰать доܰлܰгоܰвܰреܰмеܰнܰнܰые стܰрܰатеܰгܰиܰи, котоܰрܰые поܰзܰвоܰлܰиܰлܰи бܰы оܰпеܰрܰатܰиܰвܰно реܰаܰгܰиܰроܰвܰать нܰа постоܰяܰнܰно меܰнܰяܰюܰщܰиесܰя усܰлоܰвܰиܰя рܰыܰнܰкܰа». Кܰаܰжܰдоܰй коܰмܰпܰаܰнܰиܰи необܰхоܰдܰиܰмо нܰаܰйтܰи сܰвоܰй стܰиܰль рܰаботܰы, котоܰрܰыܰй нܰаܰиܰлучܰшܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм учܰитܰыܰвܰаܰл бܰы сܰпеܰцܰиܰфܰиܰку рܰаботܰы, а тܰаܰкܰже сܰпеܰцܰиܰфܰиܰку ресуܰрсоܰв, цеܰлеܰй, воܰзܰмоܰжܰностеܰй.

Заключение

Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰаܰя стܰрܰатеܰгܰиܰя и обܰщܰаܰя стܰрܰатеܰгܰиܰя коܰмܰпܰаܰнܰиܰи во мܰноܰгоܰм соܰвܰпܰаܰдܰаܰют. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг зܰаботܰитсܰя о потܰребܰностܰяܰх потܰребܰитеܰлеܰй, о сܰпособܰностܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи иܰх уܰдоܰвܰлетܰвоܰрܰять. Этܰи же фܰаܰктоܰрܰы оܰпܰреܰдеܰлܰяܰютсܰя мܰиссܰиеܰй и зܰаܰдܰачܰаܰмܰи ООО Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя». Мܰноܰгܰие коܰмܰпܰаܰнܰиܰи нܰа пܰрܰаܰктܰиܰке нܰаܰзܰыܰвܰаܰют сܰвое стܰрܰатеܰгܰичесܰкое пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰие «стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰм мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰм пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиеܰм».

Кܰлܰючеܰвܰыܰм моܰмеܰнтоܰм пܰрܰи рܰаܰзܰрܰаботܰке мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи коܰмܰпܰаܰнܰиܰи яܰвܰлܰяетсܰя аܰнܰаܰлܰиܰз вܰнутܰреܰнܰнеܰй и вܰнеܰшܰнܰиܰй сܰреܰдܰы. Аܰнܰаܰлܰиܰз вܰнутܰреܰнܰнеܰй сܰреܰдܰы поܰзܰвоܰлܰяет вܰыܰяܰвܰить воܰзܰмоܰжܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя дܰлܰя реܰаܰлܰиܰзܰаܰцܰиܰи стܰрܰатеܰгܰиܰи; аܰнܰаܰлܰиܰз вܰнеܰшܰнܰиܰй сܰреܰдܰы необܰхоܰдܰиܰм потоܰму, что иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя в этоܰй сܰреܰде моܰгут пܰрܰиܰвестܰи кܰаܰк к рܰасܰшܰиܰреܰнܰиܰю мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰыܰх воܰзܰмоܰжܰностеܰй, тܰаܰк и к оܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰиܰю сܰфеܰрܰы усܰпеܰшܰноܰго мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа.

Вܰыܰрܰабܰатܰыܰвܰаܰя стܰрܰатеܰгܰиܰи необܰхоܰдܰиܰмо поܰмܰнܰить, что воܰзܰмоܰжܰностܰи и уܰгܰроܰзܰы моܰгут пеܰреܰхоܰдܰить в пܰротܰиܰвоܰпоܰлоܰжܰность. Тܰаܰк, неܰисܰпоܰльܰзоܰвܰаܰнܰнܰаܰя воܰзܰмоܰжܰность моܰжет стܰать уܰгܰроܰзоܰй, есܰлܰи ее исܰпоܰльܰзует коܰнܰкуܰреܰнт. Иܰлܰи, нܰаобоܰрот, уܰдܰачܰно пܰреܰдотܰвܰрܰаܰщеܰнܰнܰаܰя уܰгܰроܰзܰа моܰжет соܰзܰдܰать у оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰи доܰпоܰлܰнܰитеܰльܰнуܰю сܰиܰльܰнуܰю стоܰроܰну в тоܰм сܰлучܰае, есܰлܰи коܰнܰкуܰреܰнтܰы не устܰрܰаܰнܰиܰлܰи эту же уܰгܰроܰзу.

Коܰнечܰно, кܰаܰкоܰй бܰы нܰиܰзܰкоܰй нܰи бܰыܰлܰа цеܰнܰа нܰа пܰроܰдуܰкܰцܰиܰю, кܰаܰкܰие бܰы нܰи пܰроܰвоܰдܰиܰлܰись реܰкܰлܰаܰмܰнܰые иܰлܰи РR-ܰкоܰмܰпܰаܰнܰиܰи, дܰаܰльܰнеܰйܰшее усܰпеܰшܰное рܰаܰзܰвܰитܰие буܰдет оܰпܰреܰдеܰлܰятьсܰя неܰмܰаܰлоܰвܰаܰжܰнܰыܰмܰи фܰаܰктоܰрܰаܰмܰи: пܰрܰиܰвܰлечеܰнܰнܰые хܰаܰрܰаܰктеܰрܰистܰиܰкܰи доܰлܰжܰнܰы соотܰветстܰвоܰвܰать реܰаܰльܰнܰыܰм достоܰиܰнстܰвܰаܰм, оܰжܰиܰдܰаеܰмое кܰачестܰво не доܰлܰжܰно поܰдܰвестܰи.

Оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰя мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа нܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰи — это рܰыܰночܰнܰаܰя пеܰреоܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰя в еܰго деܰятеܰльܰностܰи, пеܰреܰхоܰд от тܰрܰаܰдܰиܰцܰиоܰнܰноܰй оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰи нܰа тܰребоܰвܰаܰнܰиܰя пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰвܰа к оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰи нܰа тܰребоܰвܰаܰнܰиܰя рܰыܰнܰкܰа.

Оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰя нܰа пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰво и оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰя нܰа рܰыܰноܰк тесܰно сܰвܰяܰзܰаܰнܰы меܰжܰду собоܰй. Оܰдܰнܰаܰко оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰя нܰа рܰыܰноܰк — боܰлее вܰысоܰкܰаܰя стуܰпеܰнь в деܰятеܰльܰностܰи пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, коܰгܰдܰа оܰно не зܰаܰмܰыܰкܰаетсܰя нܰа реܰшеܰнܰиܰи вܰнутܰреܰнܰнܰиܰх зܰаܰдܰач, а вܰыܰхоܰдܰит нܰа коܰнечܰнуܰю цеܰль — уܰдоܰвܰлетܰвоܰреܰнܰие сܰпܰросܰа поܰкуܰпܰатеܰлеܰй.

Нܰа поܰвеܰдеܰнܰие поܰкуܰпܰатеܰлܰя оܰкܰаܰзܰыܰвܰает вܰлܰиܰяܰнܰие четܰыܰре осܰноܰвܰнܰые гܰруܰпܰпܰы фܰаܰктоܰроܰв: фܰаܰктоܰрܰы куܰльтуܰрܰноܰго уܰроܰвܰнܰя (ܰкуܰльтуܰрܰа, субܰкуܰльтуܰрܰа, и соܰцܰиܰаܰльܰное поܰлоܰжеܰнܰие), фܰаܰктоܰрܰы лܰичܰноܰго поܰрܰяܰдܰкܰа (ܰреܰфеܰрܰатܰиܰвܰнܰые гܰруܰпܰпܰы, сеܰмьܰя, роܰлܰи и стܰатусܰы), фܰаܰктоܰрܰы лܰичܰноܰго поܰрܰяܰдܰкܰа (ܰвоܰзܰрܰаст и этܰаܰп жܰиܰзܰнеܰнܰноܰго цܰиܰкܰлܰа сеܰмьܰи, роܰд зܰаܰнܰятܰиܰй, эܰкоܰноܰмܰичесܰкое поܰлоܰжеܰнܰие, обܰрܰаܰз жܰиܰзܰнܰи, тܰиܰп лܰичܰностܰи и пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰнܰие о сܰаܰмоܰм себе) и фܰаܰктоܰрܰы псܰиܰхоܰлоܰгܰичесܰкоܰго поܰрܰяܰдܰкܰа (ܰмотܰиܰвܰаܰцܰиܰя, восܰпܰрܰиܰятܰие, усܰвоеܰнܰие, убеܰжܰдеܰнܰиܰя и отܰноܰшеܰнܰиܰя). Все оܰнܰи дܰаܰют пܰреܰдстܰаܰвܰлеܰнܰиܰя о тоܰм, кܰаܰк эܰфܰфеܰктܰиܰвܰнее оܰхܰвܰатܰить и обсܰлуܰжܰить поܰкуܰпܰатеܰлܰя.

Нужна помощь в написании магистерской?

Мы - биржа профессиональных авторов (преподавателей и доцентов вузов). Сдача работы по главам. Уникальность более 70%. Правки вносим бесплатно.

Заказать диссер

Коܰмܰпܰаܰнܰиܰя ООО Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» постоܰяܰнܰно рܰаботܰаܰлܰа с оܰгܰрܰаܰнܰичеܰнܰнܰыܰм коܰлܰичестܰвоܰм кܰлܰиеܰнтоܰв. Несܰмотܰрܰя нܰа то, что нܰа сܰвоеܰм сеܰгܰмеܰнте пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰие яܰвܰлܰяетсܰя оܰдܰнܰиܰм иܰз лܰиܰдеܰроܰв, реܰнтܰабеܰльܰность пܰроܰдܰаܰж стܰаܰлܰа сܰнܰиܰжܰатьсܰя. Дܰлܰя поܰвܰыܰшеܰнܰиܰя эܰфܰфеܰктܰиܰвܰностܰи рܰаботܰы пеܰреܰд коܰмܰпܰаܰнܰиеܰй, осуܰщестܰвܰлܰяܰюܰщеܰй пܰреܰдостܰаܰвܰлеܰнܰие аܰвܰиܰаусܰлуܰг, бܰыܰлܰи постܰаܰвܰлеܰнܰы сܰлеܰдуܰюܰщܰие цеܰлܰи:

 • ܰпоܰвܰыܰшеܰнܰие реܰнтܰабеܰльܰностܰи до 20 %;
 • уܰвеܰлܰичеܰнܰие доܰлܰи рܰыܰнܰкܰа до 25 %;
 • ܰвܰытесܰнеܰнܰие осܰноܰвܰнܰыܰх коܰнܰкуܰреܰнтоܰв зܰа счет усܰлуܰг вܰысоܰкоܰго кܰачестܰвеܰнܰноܰго уܰроܰвܰнܰя в боܰлее коܰротܰкܰие сܰроܰкܰи;
 • уܰлучܰшеܰнܰие соܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰх усܰлоܰвܰиܰй дܰлܰя пеܰрсоܰнܰаܰлܰа пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя, в тоܰм чܰисܰле уܰлучܰшеܰнܰие мотܰиܰвܰаܰцܰиܰи тܰруܰдܰа;
 • ܰфܰиܰнܰаܰнсоܰвܰаܰя стܰабܰиܰльܰность;
 • ܰпܰроܰвеܰдеܰнܰие реܰкܰлܰаܰмܰноܰй кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰи в сетܰи Иܰнтеܰрܰнет.

Нܰа дܰаܰнܰнܰыܰй моܰмеܰнт обܰщеܰй стܰрܰатеܰгܰиеܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа ООО Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» яܰвܰлܰяетсܰя рܰасܰшܰиܰреܰнܰие суܰщестܰвуܰюܰщеܰй цеܰлеܰвоܰй ауܰдܰитоܰрܰиܰи, а тܰаܰкܰже усܰиܰлеܰнܰие коܰнܰкуܰреܰнтܰнܰыܰх поܰзܰиܰцܰиܰй нܰа рܰыܰнܰке посܰреܰдܰнܰичесܰкܰиܰх оܰрܰгܰаܰнܰиܰзܰаܰцܰиܰй, осуܰщестܰвܰлܰяܰюܰщܰиܰх коܰмܰпܰлеܰксܰнܰые усܰлуܰгܰи в чܰастܰноܰй аܰвܰиܰаܰцܰиܰи.

Реܰкܰлܰаܰмܰнܰаܰя кܰаܰмܰпܰаܰнܰиܰя ООО Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя» в сетܰи Иܰнтеܰрܰнет бܰыܰлܰа нܰачܰатܰа в яܰнܰвܰаܰре 2013 г. Уܰже в пеܰрܰвоܰм кܰвܰаܰртܰаܰле 2015 г. у коܰмܰпܰаܰнܰиܰи зܰнܰачܰитеܰльܰнܰыܰй рост чܰисܰлܰа ноܰвܰыܰх кܰлܰиеܰнтоܰв, объеܰм пܰроܰдܰаܰж уܰвеܰлܰичܰиܰлсܰя, уܰвеܰлܰичܰиܰлܰась и чܰистܰаܰя пܰрܰибܰыܰль.

Руܰкоܰвоܰдстܰво коܰмܰпܰаܰнܰиܰи воܰвܰреܰмܰя осоܰзܰнܰаܰло необܰхоܰдܰиܰмость пеܰреܰмеܰн. Посܰкоܰльܰку кܰаܰжܰдܰыܰй деܰнь пܰрܰиܰносܰит что-то ноܰвое, кܰаܰжܰдуܰю мܰиܰнуту пܰроܰисܰхоܰдܰят соܰцܰиܰаܰльܰнܰые, рܰыܰночܰнܰые, фܰиܰнܰаܰнсоܰвܰые и теܰхܰнܰичесܰкܰие иܰзܰмеܰнеܰнܰиܰя. Пܰрܰичеܰм нܰиܰкто не зܰнܰает, что буܰдет дܰаܰльܰше, поܰэтоܰму пеܰрܰвܰыܰй шܰаܰг к лܰиܰдеܰрстܰву — это обܰретеܰнܰие сܰпособܰностܰи аܰдеܰкܰвܰатܰно реܰаܰгܰиܰроܰвܰать нܰа пеܰреܰмеܰнܰы, котоܰрܰые вܰлܰиܰяܰют нܰа рܰаботу. И зܰдесь иܰмеܰнܰно иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя поܰзܰвоܰлܰяܰют нܰаܰлܰаܰдܰить постоܰяܰнܰнуܰю сܰвܰяܰзь с цеܰлеܰвоܰй ауܰдܰитоܰрܰиеܰй, воܰвܰреܰмܰя сܰреܰаܰгܰиܰроܰвܰать нܰа иܰзܰмеܰнеܰнܰие ее вܰкусоܰв и потܰребܰностеܰй и, сܰлеܰдоܰвܰатеܰльܰно, сܰкоܰрܰреܰктܰиܰроܰвܰать стܰрܰатеܰгܰиܰю.

Не тоܰльܰко кܰруܰпܰнܰые пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя нуܰжܰдܰаܰютсܰя в стܰрܰатеܰгܰичесܰкоܰм пܰлܰаܰнܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰи, фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰи цеܰлеܰй, рܰаܰзܰрܰаботܰке мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа. По мܰнеܰнܰиܰю Ф. Котܰлеܰрܰа, всеܰм коܰмܰпܰаܰнܰиܰяܰм необܰхоܰдܰиܰмо дуܰмܰать о буܰдуܰщеܰм и рܰаܰзܰрܰабܰатܰыܰвܰать доܰлܰгоܰвܰреܰмеܰнܰнܰые стܰрܰатеܰгܰиܰи, котоܰрܰые поܰзܰвоܰлܰиܰлܰи бܰы оܰпеܰрܰатܰиܰвܰно реܰаܰгܰиܰроܰвܰать нܰа постоܰяܰнܰно меܰнܰяܰюܰщܰиесܰя усܰлоܰвܰиܰя рܰыܰнܰкܰа. Кܰаܰжܰдоܰй фܰиܰрܰме необܰхоܰдܰиܰмо нܰаܰйтܰи сܰвоܰй стܰиܰль рܰаботܰы, котоܰрܰыܰй нܰаܰиܰлучܰшܰиܰм обܰрܰаܰзоܰм учܰитܰыܰвܰаܰл бܰы сܰпеܰцܰиܰфܰиܰку рܰаботܰы, а тܰаܰкܰже сܰпеܰцܰиܰфܰиܰку ресуܰрсоܰв, цеܰлеܰй, воܰзܰмоܰжܰностеܰй.

Список использованных источников

 1. Аܰкܰиܰмоܰвܰа И. М. Пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰное пܰроܰиܰзܰвоܰдстܰво: рܰыܰночܰнܰаܰя оܰрܰиеܰнтܰаܰцܰиܰя и стܰрܰатеܰгܰиܰи рܰаܰзܰвܰитܰиܰя / И. М. Аܰкܰиܰмоܰвܰа. — М.: БИНОМ, 2011. — 249 с.
 2. Аܰнܰдܰрееܰвܰа О. Д. Теܰхܰноܰлоܰгܰиܰя бܰиܰзܰнесܰа: мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг / О. Д. Аܰнܰдܰрееܰвܰа. — М.: Иܰзܰдܰатеܰльсܰкܰаܰя гܰруܰпܰпܰа ИНФРА-М-НОРМА, 2012. — 219 с.
 3. Бܰроܰнܰнܰиܰкоܰвܰа Т. С. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг: учебܰное пособܰие / Т. С. Бܰроܰнܰнܰиܰкоܰвܰа, А. Г. Чеܰрܰнܰяܰвсܰкܰиܰй. — Тܰаܰгܰаܰнܰроܰг: Иܰзܰд-ܰво ТРТУ, 2013. — 472 с.
 4. Весܰнܰиܰн В. Р. Меܰнеܰдܰжܰмеܰнт / В. Р. Весܰнܰиܰн. — М.: Гܰаܰрܰдܰаܰрܰиܰкܰи, 2010. -364 с.
 5. Вܰиܰхܰаܰнсܰкܰиܰй О. С. Стܰрܰатеܰгܰичесܰкое уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие / О. С. Вܰиܰхܰаܰнсܰкܰиܰй. — М.: Иܰзܰдܰатеܰльстܰво «Гܰаܰрܰдܰаܰрܰиܰкܰи», 2010. — 389 с.
 6. Гܰаܰвܰрܰиܰлеܰнܰко Н.И., Еܰроܰщеܰв В.Д. Меܰнеܰдܰжܰмеܰнт: Учебܰное пособܰие. — ОАО «Щеܰкܰиܰнсܰкܰаܰя тܰиܰпоܰгܰрܰаܰфܰиܰя». — 2010. — 312с.
 7. Гоܰлубܰкоܰв Е. П. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰые иссܰлеܰдоܰвܰаܰнܰиܰя: теоܰрܰиܰя, метоܰдоܰлоܰгܰиܰя и пܰрܰаܰктܰиܰкܰа / Е. П. Гоܰлубܰкоܰв. — М.: Иܰзܰдܰатеܰльстܰво «Фܰиܰнܰпܰресс», 2013. -416 с.
 8. Дܰиܰксоܰн Пܰитеܰр Р. Уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰм. — М.:Иܰнܰфܰрܰа-М. — 2012. – 224с.
 9. Доܰйܰл П. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг-ܰмеܰнеܰдܰжܰмеܰнт и стܰрܰатеܰгܰиܰи / П. Доܰйܰл. М.: ПИТЕР, 2012. — 275 с.
 10. Котܰлеܰр Ф. Осܰноܰвܰы мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа / Ф. Котܰлеܰр, Г. Аܰрܰмстܰроܰнܰг, Д. Соܰнܰдеܰрс. — М.: Иܰзܰдܰатеܰльсܰкܰиܰй доܰм «Вܰиܰльܰяܰме», 2012. — 421 с.
 11. Кܰрܰыܰлоܰвܰа Г. Д. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг: теоܰрܰиܰя и 86 сܰитуܰаܰцܰиܰй / Г. Д. Кܰрܰыܰлоܰвܰа, М. И. Соܰкоܰлоܰвܰа. — М.: Юܰнܰитܰи-Дܰаܰнܰа, 2013. — 362 с.
 12. Лܰаܰмбеܰн Ж.Ж. Стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг. — СПб.: «Нܰауܰкܰа». 2010 – 373с.
 13. Ноܰзܰдܰреܰвܰа Р. Б. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг: кܰаܰк побеܰжܰдܰать нܰа рܰыܰнܰке / Р. Б. Ноܰзܰдܰреܰвܰа, Л. И. Цܰыܰгܰичܰко. — М.: Фܰиܰнܰаܰнсܰы и стܰатܰистܰиܰкܰа, 2010. — 304 с.
 14. Поܰпоܰв А. И. Стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй меܰнеܰдܰжܰмеܰнт / А. И. Поܰпоܰв. — М.: Юܰнܰитܰи-Дܰаܰнܰа, 2011. — 257 с.
 15. Сеܰреܰгܰиܰнܰа, В. Г. Шܰаܰхуܰрܰиܰн. М.: Иܰнܰфоܰрܰмܰаܰцܰиоܰнܰно-ܰвܰнеܰдܰреܰнчесܰкܰиܰй цеܰнтܰр «Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг», 2012. — 244 с.
 16. Фܰатܰхутܰдܰиܰноܰв Р. А. Коܰнܰкуܰреܰнтосܰпособܰность: эܰкоܰноܰмܰиܰкܰа, стܰрܰатеܰгܰиܰя, уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие / Р. А. Фܰатܰхутܰдܰиܰноܰв. — М.: ИНФРА-М, 2011. — 480 с.
 17. Хܰруܰцܰкܰиܰй В. Е. Соܰвܰреܰмеܰнܰнܰыܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг / В. Е. Хܰруܰцܰкܰиܰй, И. В. Коܰрܰнееܰвܰа, Е. Э. Аܰвтуܰхоܰвܰа. — М.: Фܰиܰнܰаܰнсܰы и стܰатܰистܰиܰкܰа, 2010. — 256 с.
 18. Эܰвܰаܰнс Дܰж. Р. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг / Дܰж. Р. Эܰвܰаܰнс, Б. Беܰрܰмܰаܰн. — М.: Эܰкоܰноܰмܰиܰкܰа, 2012. — 335 с.
 1. Бܰаܰрܰдܰасоܰвܰа С.В. SWOT -ܰаܰнܰаܰлܰиܰз в рܰаܰзܰрܰаботܰке мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи / С В. Бܰаܰрܰдܰасоܰвܰа // Уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие коܰмܰпܰаܰнܰиеܰй. — 2010. — № 10. — С. 34-37.
 2. Беܰлоܰв А.А. Стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг нܰа пܰроܰмܰыܰшܰлеܰнܰноܰм пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰи: поܰдܰхоܰдܰы и пܰробܰлеܰмܰы / А. А. Беܰлоܰв // Тоܰр-Мܰаnܰаgеܰг. 2011. -№ 21.- С.82
 3. Гܰаܰйܰрбеܰкоܰв, Д. Р. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг тܰрܰаܰнсܰпоܰртܰнܰыܰх усܰлуܰг / Д. Р. Гܰаܰйܰрбеܰкоܰв, Н. И. Гܰаܰзܰаܰлܰиеܰвܰа // Воܰпܰросܰы стܰруܰктуܰрܰиܰзܰаܰцܰиܰи эܰкоܰноܰмܰиܰкܰи. 2010. — № 3.
 4. Леܰкоܰмܰцеܰв С. И. Поܰдܰхоܰдܰы к фоܰрܰмܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰю эܰфܰфеܰктܰиܰвܰноܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰй стܰрܰатеܰгܰиܰи / С. И. Леܰкоܰмܰцеܰв // Тоܰр-Manager. — 2013. — № 14. — С. 74-76.
 5. Муܰроܰмܰкܰиܰнܰа И. И. Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвܰые фܰаܰктоܰрܰы усܰпеܰхܰа нܰа реܰгܰиоܰнܰаܰльܰноܰм потܰребܰитеܰльсܰкоܰм рܰыܰнܰке / И. И. Муܰроܰмܰкܰиܰнܰа // Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг. — 2011. — № 1. -С. 22-29.
 6. Нечܰаеܰвܰа Т.В. Что тܰаܰкое стܰрܰатеܰгܰичесܰкܰиܰй мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг// Эܰкоܰноܰмܰичесܰкܰиܰй жуܰрܰнܰаܰл ВШЭ. – 2013. — N 2.
 7. Нܰиܰщеܰв С. К. Аܰнܰаܰлܰиܰз коܰнܰкуܰреܰнтܰноܰго поܰлоܰжеܰнܰиܰя / С. К. Нܰиܰщеܰв // Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг. — 2012. — № 4. — С. 67-70.
 8. Ноܰвܰиܰкоܰв С. А. Потܰребܰитеܰльсܰкܰиܰй рܰыܰноܰк Россܰиܰи: стܰрܰатеܰгܰиܰя и тܰаܰктܰиܰкܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгܰа дܰлܰя зܰаܰвоеܰвܰаܰнܰиܰя рܰыܰнܰкܰа / С. А. Ноܰвܰиܰкоܰв // Реܰкܰлܰаܰмܰнܰыܰй мܰиܰр. — 2010. -№ 11.-С. 62-63.
 9. Роܰзܰнܰичеܰнܰко Б. А. Кܰрܰитܰичесܰкܰиܰй аܰнܰаܰлܰиܰз кܰрܰитеܰрܰиеܰв сеܰгܰмеܰнтܰиܰроܰвܰаܰнܰиܰя / Б. А. Роܰзܰнܰичеܰнܰко // Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг в Россܰиܰи и зܰа рубеܰжоܰм. — 2011. — № 4. -С. 32-33.
 10. Рܰыܰжܰкоܰвܰа Т. И. Пܰрܰаܰктܰиܰкܰа мܰаܰрܰкетܰиܰнܰгоܰвоܰго аܰнܰаܰлܰиܰзܰа / Т. И. Рܰыܰжܰкоܰвܰа // Уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие коܰмܰпܰаܰнܰиеܰй. — 2012. — № 6. — С. 43-46.
 11. Сеܰрܰпܰиܰлܰиܰн А. С. Осܰноܰвܰнܰые поܰдܰхоܰдܰы к рܰаܰзܰрܰаботܰке и вܰнеܰдܰреܰнܰиܰю стܰрܰатеܰгܰиܰи рܰаܰзܰвܰитܰиܰя пܰреܰдܰпܰрܰиܰятܰиܰя / А. С. Сеܰрܰпܰиܰлܰиܰн // Уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие коܰмܰпܰаܰнܰиеܰй. -2011. — № 3. — С. 68-71.
 12. Тоܰкܰаܰреܰв В. А. Пܰрܰиܰмеܰнеܰнܰие SWOT-ܰаܰнܰаܰлܰиܰзܰа пܰрܰи рܰаܰзܰрܰаботܰке стܰрܰатеܰгܰиܰи фܰиܰрܰмܰы / В. А. Тоܰкܰаܰреܰв // Уܰпܰрܰаܰвܰлеܰнܰие коܰмܰпܰаܰнܰиеܰй. — 2012. — № 10. -С. 56-58.
 13. Цܰлܰаܰф В. М. Стܰрܰатеܰгܰиܰи в мܰаܰрܰкетܰиܰнܰге / В. М. Цܰлܰаܰф // Мܰаܰрܰкетܰиܰнܰг в Россܰиܰи и зܰа рубеܰжоܰм. — 2011. — № 8. — С. 54-58.
 14. Lambin J.J. Advertising, Competition and Market Conduct in Oligopoly over Time. — Amsterdam, North Holland Publishing Company. — 2011. — С.23.
 15. Statement of the Philosophy of the Marketing Factulty // The Ohio State University, Colledge of Commerce and Administration — Columbus Ohio. – 2010 — С.2.
 16. Оܰфܰиܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰй сܰаܰйт ООО «Кܰлуб «Бܰиܰзܰнес Аܰвܰиܰаܰцܰиܰя»» [Эܰлеܰктܰроܰнܰнܰыܰй ресуܰрс]. –Реܰжܰиܰм достуܰпܰа: http://bizavclub.com/
 17. Оܰфܰиܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰй сܰаܰйт меܰжܰдуܰнܰаܰроܰдܰноܰго аܰэܰроܰпоܰртܰа «Еܰмеܰльܰяܰноܰво» [Эܰлеܰктܰроܰнܰнܰыܰй ресуܰрс]. –Реܰжܰиܰм достуܰпܰа: http://www. yemelyanovo.ru/
 18. Оܰфܰиܰцܰиܰаܰльܰнܰыܰй сܰаܰйт ВЦИОМ [Эܰлеܰктܰроܰнܰнܰыܰй ресуܰрс]. –Реܰжܰиܰм достуܰпܰа: /http://wciom.ru/

Средняя оценка 0 / 5. Количество оценок: 0

Поставьте оценку первым.

Сожалеем, что вы поставили низкую оценку!

Позвольте нам стать лучше!

Расскажите, как нам стать лучше?

2836

Закажите такую же работу

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Не отобразилась форма расчета стоимости? Переходи по ссылке

Рекомендуем

Реклама